Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 4. 2009 9:16

Výsledky jednání vlády 27. dubna 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh občanského zákoníku

č.j. 66/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání:

Schváleno

2. Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

č.j. 68/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání:

Schváleno

3. Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém

č.j. 67/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání:

Schváleno

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 530/09 - bod 62 schůze vlády 20.4.2009

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

Schváleno

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 366/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

Schváleno

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

č.j. 1681/08

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání:

Přerušeno

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

č.j. 529/09 - bod 56 schůze vlády 20.4.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Přerušeno

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 528/09 - bod 57 schůze vlády 20.4.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Přerušeno

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

č.j. 527/09 - bod 58 schůze vlády 20.4.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Přerušeno

10. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

č.j. 511/09 - bod 59 schůze vlády 20.4.2009

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

Přerušeno

11. Návrh nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

č.j. 522/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

Schváleno

12. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 788)

č.j. 567/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Nesouhlasné stanovisko

13. Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793)

č.j. 568/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Nesouhlasné stanovisko

14. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Vladimíry Lesenské, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 792)

č.j. 569/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Nesouhlasné stanovisko

15. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) (sněmovní tisk č. 791)

č.j. 570/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Nesouhlasné stanovisko

46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 584/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

Výsledek jednání:

Schváleno

47. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace domů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 550/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání:

Schváleno

48. Navýšení rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2009

č.j. 582/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání:

Schváleno

49. Jmenovitý výčet strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví

č.j. 585/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

Přerušeno

50. Poskytnutí peněžního daru Polské republice na záchranu Památníku Osvětim - Březinka

č.j. 583/09

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

Výsledek jednání:

Schváleno

X. Návrh na zvýšení kapitálu České exportní bance – o 650 mil. Kč (protikrizové opatření)

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

Schváleno

X. Návrh na jmenování předsedy a člena Rady ČTÚ

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání:

Schváleno

X.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

Přerušeno

X. Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit Povodí Odry, státní podnik, do vlastnictví obce Nové Heřminovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: ministerstvo zemědělství

Výsledek jednání:

Schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

16. Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti s ukončením činnosti České konsolidační agentury, do státních finančních aktiv

č.j. 542/09

Předkládá: ministr financí

17. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 232)

č.j. 548/09

Předkládá: ministr financí

18. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2008

č.j. 540/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu

19. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj

č.j. 539/09

Předkládá: předseda vlády

20. Návrh na jmenování generálního inspektora Drážní inspekce Mgr. Romana Šiguta

č.j. 549/09

Předkládá: ministr dopravy

21. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky

č.j. 520/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

22. Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

č.j. 531/09

Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

23. Návrh na obeslání 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami

č.j. 532/09

Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

24. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Štrasburku dne 25. března 2009

č.j. 546/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

25. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry ve Spojených státech amerických ve dnech 22.-24. března 2009

č.j. 545/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

26. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta Bulharské republiky Georgi Parvanova v České republice dne 18. března 2009

č.j. 543/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

27. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobních motorových vozidel po účelové komunikaci na Lysou horu dne 30. května 2009 v rámci konání závodu Českého poháru v běhu do vrchu – „Horský běh na Lysou horu“

č.j. 533/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona pro společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s. za účelem vjezdu jednoho autobusu na vybrané účelové komunikace v NP a CHKO Šumava v rámci realizace programu Dostupná Šumava

č.j. 534/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 31 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, pro konání 3. ročníku cykloturistické soutěže Sixnumbers 2009

č.j. 535/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem táboření, vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to na kótě Radhošť v souvislosti s účastí na národních a mezinárodních radioamatérských závodech

č.j. 536/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. e) zákona pro Městský úřad Chrudim, za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí

č.j. 551/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32. Žádost TJ Sokol Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Výstup na Žalý“ dne 8. 5. 2009 na území KRNAP

č.j. 552/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Klatovy, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech ve správě LČR, s.p., LS Klatovy na území I.a II. zóny CHKO Šumava

č.j. 553/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory pro povolení vjezdu dvou motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace do lokality Ústupky, k.ú. Proseč u Seče

č.j. 566/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Zbyňka Jonáka

č.j. 565/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Ivo Jonáka Bc.

č.j. 564/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Petra Milfajta

č.j. 563/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38. Přírodní rezervace (PR) Havranka a PR Niva Doubravy - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. František Bárta, bytem Brigádnická 383, 538 43 Třemošnice

č.j. 562/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39. Žádost RNDr. Beatrice Patzeltové, Ph.D. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci z Jetřichovic podél vodního toku Jetřichovická Bělá, za účelem monitorování podzemních vod

č.j. 561/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40. Žádost Římskokatolické farnosti Hůrka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd na účelovou komunikaci Nová Hůrka – Hůrka (kaple Povýšení sv. Kříže) a pořádání hromadných veřejných akcí na území Národního parku Šumava

č.j. 560/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. e) zákona pro Obec Kvilda, za účelem pořádání hromadné veřejné akce "Květnové oslavy osvobození na Kvildě 2009" na území NP Šumava

č.j. 559/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. e) zákona pro o.s. Prostor pro rodinu za účelem pořádání akce pro rodiny a nastávající rodiny

č.j. 558/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti s realizací stavby „Tůň Rožecké Paseky“ v k.ú. Rožecké Paseky

č.j. 557/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání soutěže na jízdních kolech ABB MTB CUP 2009 a v této souvislosti pro povolení vjezdu a setrvávání motorového vozidla

č.j. 556/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na Lysé hoře, a to v souvislosti s účastí Radioklubu Frýdek – Místek na mezinárodních radioamatérských závodech

č.j. 555/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51. Dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím v zahraničí, poskytované v roce 2009 v rámci kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

č.j. 574/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2008

č.j. 521/09

Předkládá: ministr vnitra

2. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. - 20. března 2009 v Bruselu

č.j. 544/09

Předkládají: ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády pro evropské záležitosti

3. Zpráva z justiční části zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo dne 6. dubna 2009 v Lucemburku

č.j. 537/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie