Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 5. 2020 19:09

Výsledky jednání vlády 25. května 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 835)
čj. 511/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 836)
čj. 512/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 837)
čj. 513/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 842)
čj. 514/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Pravidla pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru
čj. 487/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. března 2020 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 spojený s návrhem dalšího postupu ve věci žaloby již vedené u Tribunálu Soudního dvora EU
čj. 534/20
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2020 a 1. září 2020
čj. 504/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

10. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 76)
čj. 491/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a jmenování vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
čj. 535/20
Předkládá: předseda vlády 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na zrušení funkce vládního zmocněnce pro mezinárodní organizace
čj. 544/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Změna usnesení vlády ze dne 25. srpna 1993 č. 474, ve znění usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 612 (Zrušení funkce zmocněnce vlády pro řešení vlastnických vztahů k pozemkům v česko-polském pohraničí)
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Nominace zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru na období 2020-2025
čj. 527/20
Předkládá: předseda vlády 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Jmenování členů výběrové komise na služební místo hlavního hygienika ČR s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
čj. 528/20
Předkládá: ministr zdravotnictví 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Chytrá karanténa 2.0
čj. 537/20
Předkládá: ministr zdravotnictví 
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

20. Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (znění opatření obecné povahy)
čj. 542/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
čj. 530/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čj. 538/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
čj. 545/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví účinných od 26. května (provoz stravovacích služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích cest, elektronické žádanky na vyšetření na koronavirus, podmínky vstupu do ČR, zrušení vymezené doby pro nákup seniorů) a od 1. června (provoz škol, ukončování karantény)
Předkládá: ministr zdravotnictví 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
čj. 484/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akční plán na léta 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
čj. 867/19 - bod 6 schůze vlády 8. 10. 2019
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
čj. 509/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2020
čj. 495/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2020
čj. 503/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na vyřazení žádosti ve výběrovém řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 529/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé 

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci II/2020
čj. 496/20
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o rodině 2020
čj. 488/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2019
čj. 489/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 506/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2019
čj. 486/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Personální informační systém Ministerstva dopravy“
čj. 490/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru obnovy licenční smlouvy Microsoft Enterprise
čj. 507/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 508/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Prohlášení ČR k postupu obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii COVID-19 a Zelenou dohodu pro Evropu
čj. 522/20
Předkládá: ministr životního prostředí 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie