Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

20. 7. 2020 19:31

Výsledky jednání vlády 20. července 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro EU na vládní úrovni

1. Zprávy o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU ve vybraných oblastech za období 2018–2019 a Revidovaná Vodítka pro vysílání, komunikaci a financování vysílání národních expertů a stážistů v rámci programu National Experts in Professional Training (NEPT) do institucí EU
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 108/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 896)
čj. 805/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Evy Matyášové, Andrey Brzobohaté, Aleše Juchelky, Evy Fialové, Ivy Kalátové, Moniky Červíčkové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 902)
čj. 806/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslance Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
čj. 807/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh usnesení vlády k financování nových jaderných zdrojů v ČR
čj. 815/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh usnesení vlády o závěrech 3. zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů ČR
čj. 819/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh dalšího postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek nerostných surovin České republiky
čj. 774/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Zabezpečení realizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019, o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, které je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU, od 2. srpna 2021
čj. 786/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Podpora ubytovacích zařízení (COVID-Ubytování)
čj. 803/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Shimano Czech Republic, s. r. o.
čj. 769/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zvýšení základního kapitálu společnosti PRISKO, a. s.
čj. 803/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURA“
čj. 873/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Jmenování zmocněnce pro česko-ruské konzultace
čj. 835/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+
čj. 795/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021-2025
čj. 796/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025
čj. 751/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy výkonem role vnitrostátního orgánu programů Erasmus a Evropský sbor solidarity pro programové období
čj. 811/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2019
čj. 817/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o plnění opatření směřujících k modernizaci České obchodní inspekce
čj. 771/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
čj. 804/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019
čj. 768/20
Předkládá: předseda vlády

2. Vyhodnocení Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020
čj. 773/20
Předkládá: ministr životního prostředí

3. Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2019
čj. 770/20
Předkládá: ministr zemědělství

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 808/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 776/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 777/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu

7. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Dodávka ICT techniky 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 787/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce na nákup podpory ORACLE na databázové produkty realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 788/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o záměru „Obnova záložní VCS v LKPR“ realizovaným Řízením letového provozu ČR, s. p.
čj. 789/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Předplatné produktů AutoCAD včetně nadstavbových produktů CADKON“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 790/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

11. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Zajištění provozu informačního systému pro cestující HAVIS“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 791/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Tento bod byl odložen.

12. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj aplikace Datové sklady“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 792/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Tento bod byl odložen.

13. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rozvoj úlohy ISOŘ pro rok 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 793/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Tento bod byl odložen.

14. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Výroba a personalizace karet digitálního tachografu České republiky“, uzavřené se STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik. Předmětem objednávky je úprava rozhraní informačního systému Digitální tachograf (IS DT), aby tento systém byl schopen adekvátně komunikovat s dalšími systémy, konkrétně pak s celoevropskou sítí TACHOnet, s informačním systémem Centrální registr řidičů (IS CRŘ) a se systémy bezpečnostních složek
čj. 800/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

15. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (12)
čj. 820/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

16. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (13)
čj. 821/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

17. Informace k veřejné zakázce „Zajištění obnovy technické podpory pro Národní elektronický nástroj“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86
čj. 781/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

18. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 779/20
Předkládá: ministr zemědělství

19. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Digitální archiv Ministerstva obrany - nákup“
čj. 775/20
Předkládá: ministr obrany

20. Informace pro vládu České republiky o záměru zavést dynamický nákupní systém na pořizování specializovaných služeb v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti pro roky 2020 – 2024
čj. 823/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

21. Informace - pre-notifikace podpory lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně)
čj. 872/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X