Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

2. 3. 2009 10:22

Výsledky jednání vlády 2. března 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 95/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb.

č.j. 12/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: nebude projednáváno

3. Návrh poslanců Marka Bendy, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče, Jana Kasala, Kateřiny Jaques, Evy Dundáčkové, Jana Hamáčka a Václava Exnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 742)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 727)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání: nesouhlasné stanovisko

5. Aktualizace přílohy dle usnesení vlády č. 170 ze dne 25. února 2008 - řešení problematiky kritické infrastruktury

č.j. 220/09

Předkládá: ministr vnitra

 Výsledek jednání: schváleno

6. Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k zařazení kolektivních zařízení denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky do působnosti jednoho ministerstva

č.j. 250/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

 Výsledek jednání: usnesení upraveno a schváleno

38. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 36/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 Výsledek jednání: schváleno

39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

č.j. 139/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání: usnesení změněno dle připomínek MV a schváleno

41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 258/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další zákony

č.j. 262/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

 Výsledek jednání: fakticky schváleno, ještě budou dojednány detaily

43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 257/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

44. Návrh nařízení vlády o stanovení okruhu prací, které může agentura práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

č.j. 256/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

7. Rozhodnutí o privatizaci 98,85 % majetkové účasti státu na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod

č.j. 233/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

8. Změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687

č.j. 234/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

9. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2008

č.j. 217/09

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

 Výsledek jednání:

10. Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven

č.j. 96/09

Předkládají: ministryně zdravotnictví, ministr financí a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: jednání přerušeno

11. Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavbu silnice "R6 Lubenec-Bošov" a "I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa" v otevřeném, nebo užším řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

č.j. 210/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání:

12. Zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti

č.j. 218/09

Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání:

13. Zpráva o průběhu a výsledcích devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a návrh na přijetí změny Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

č.j. 228/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

14. Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky Václavem Klausem na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) ve Štrasburku a Kehlu ve dnech 3. - 4. dubna 2009

č.j. 235/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

15. Zasedání trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Tureckem ve dnech 9. - 10. března 2009 v Praze

č.j. 238/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

16. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 11. února 2009

č.j. 237/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

17. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Irsku dne 15. února 2009

č.j. 236/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

18. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 6. února 2009

č.j. 247/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

19. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristické akce MEZ Mistrovství České republiky „Valašská rally 2009“

č.j. 211/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

20. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání Mistrovství Evropy resp. Mistrovství světa v trialu

č.j. 212/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

21. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, a to pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s prováděním správy, údržby a kontroly vodních zdrojů a souvisejících objektů

č.j. 213/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

22. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací

č.j. 214/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

23. Žádost pana Ivana Novotného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu trvalého užívání objektu

č.j. 215/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

24. Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba vrtané studny u rodinného domu na p.č. 62/2 v k.ú. Panská Lhota, okres Jihlava, žadatel Ing. Jan Coufal, Panská Lhota - Rokštýn 58, 588 32 Brtnice

č.j. 216/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, za účelem vjezdu motorových vozidel a vstupu osob při realizaci rekonstrukce vedení VN 310 Teplice nad Metují - Adršpach

č.j. 221/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 Výsledek jednání:

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala za účelem výstavby oplocení lesních kultur na pozemku p.č. 835/4 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

č.j. 222/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d), h) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem srážky vody v toku Střední Moravy potřebné k realizaci stavební akce "Rekonstrukce jezu Chomoutov, č.a. 61019"

č.j. 223/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

28. CHKO Bílé Karpaty, vybrané přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) - odchyt hmyzu a sběr rostlin pro výzkumné účely, žadatel Petr Záruba, Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice

č.j. 224/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, a to za účelem provádění výcviku členů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Hranické propasti v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic

č.j. 230/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

30. Žádost společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování svozu a distribuce prádla na území Krkonošského národního parku

č.j. 231/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

31. Žádost pana Jiřího Šolce o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 232/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

32. Žádost pana Romana Otty o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Špindlerův Mlýn – Vrbatova bouda za účelem zajištění zásobování a údržby rekreačního objektu na území Krkonošského národního parku

č.j. 239/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

33. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění dvou rodinných domů na p.p.č. 107/4, 107/6 a v k.ú. 108/5, v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO

č.j. 240/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to za účelem provedení botanického výzkumu v rámci diplomové práce

č.j. 241/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

35. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Beskydy, a to pro stavbu „Janíkovy mandlovny“ v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm

č.j. 242/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 Výsledek jednání:

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální, na vysílači Děvín

č.j. 243/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 Výsledek jednání:

37. Přírodní rezervace (PR) Choryňský mokřad - odchyt denních motýlů za účelem jejich mapování, žadatel Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců přírody, PS 49, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí

č.j. 244/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Výsledek jednání:

40. NávNávrh na sjednání Úmluvy o centralizovaném celním řízení týkající se přr rozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradtradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU

č.j. 252/09

Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

Výsledek jednání:

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci/I 2009

č.j. 226/09

Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o průběhu a výsledcích 14. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (1. – 12. prosince 2008, Poznaň, Polsko)

č.j. 219/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

3. Informace o průběhu a výsledcích Dvacátého šestého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

č.j. 229/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Místopředseda vlády

RNDr. Martin B u r s í k , v. r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie