Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 3. 2009 7:19

Jednání vlády - 2.3.: Kabinet projedná návrhy reagující na finanční krizi

Opatření jsou konkrétním řešením vycházejícím z Národního protikrizového plánu.

V pondělí 2. března se koná od devíti hodin pravidelné jednání vlády, kterému bude předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.

Členové vlády následně se budou formou rozpravy zabývat poslaneckým návrhem novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o jednacím řádu Senátu. Jedná se o tzv. „stykový zákon“ mezi Sněmovnou a Senátem a poslanci, kteří tento návrh podávají jej zdůvodňují tím, že se snaží, aby Senát měl v rozhodování stejnou váhu jako Sněmovna. Stykový zákon by měl mimo jiné dát pravidla také pro vytváření společných parlamentních komisí a delegací do meziparlamentních orgánů, v nichž zatím hrají prim poslanci. Dále tento zákon by umožnil, aby vláda při dojednávání evropských norem a rozhodnutí měla respektovat postoje obou komor parlamentu.

Dále je na programu jednání návrh zákona, kterým se mění volební zákony. Cílem předloženého návrhu zákona je odstranit nevýhodnost podmínek, za kterých je funkce člena okrskové volební komise vykonávána, neboť podle platné právní úpravy obsažené ve volebních zákonech náleží členovi komise za výkon této funkce pouze zvláštní odměna a podle zákoníku práce má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu bez nároku na náhradu mzdy nebo platu.
Proto je navrhováno, aby odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí se uskutečnilo tak, že člen volební komise má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Důležitým bodem jednání vlády je projednávání řešení problematiky kritické infrastruktury. Vláda projednala 25. února 2008 materiály Harmonogram dalšího postupu zpracování dokumentů „Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury“ a „Národního programu ochrany kritické infrastruktury“. Příloha k tomuto usnesení obsahuje celkem 17 úkolů, jejichž termíny plnění jsou rozloženy do období let 2008 – 2012. Na základě diskuse členů Výboru pro civilní nouzové plánování na prosincové schůzi v roce 2008 byla navržena aktualizace úkolů uvedených v Harmonogramu, a to především u úkolů č. 5 – zpracování Komplexní strategie, který zůstal neuzavřený z roku 2008 a jehož vytvoření úzce souvisí s tvorbou Národního plánu OKI (úkol č. 9). U těchto úkolů se navrhuje, aby byly současně předloženy k projednání vládou ČR do 31. prosince 2009.

Ministr financí předloží vládě návrh novely zákona o daních z příjmů. Návrh  byl vypracován na základě schváleného Národního protikrizového plánu, jako reakce vlády na dopady celosvětového hospodářského útlumu na českou ekonomiku.  Podle Národního protikrizového plánu je jedním z nástrojů zmírňujících působení negativných vlivů vzniklých vně České republiky mimo jiné také zkrácení doby odpisování hmotného majetku, které je záměrem tohoto návrhu.  
Cílem je v rámci tzv. protikrizových opatření vlády stimulovat daňové poplatníky k pořízení hmotného majetku zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách tím, že je navrženo zkrátit dobu jeho odpisování.  Zkrácení doby odpisování se má však týkat pouze zcela nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010.  Vzhledem k tomu, že jednou z forem pořízení majetku je i jeho pořízení formou tzv. finančního leasingu, je s ohledem na nutnou harmonizaci podmínek navrženo i zkrácení doby nájmu, která je nezbytná pro uznání nájemného jako výdaje nebo nákladu snižujícího základ daně.  Je zejména navrženo, aby doba odpisování hmotného majetku v první odpisové skupině byla zkrácena ze 3 let na 1 rok a aby k úplnému odpisu pořízeného majetku došlo v období 12 měsíců.
V druhé odpisové skupině má být doba odpisování zkrácena z 5 let na 2 roky s tím, že roční odpisová sazba pro první rok odpisování má být 60% a pro druhý rok 40%.

Návrh ministra Jiřího Pospíšila vychází vstříc podnikatelům v období finanční krize, a to změnami v insolvenčním zákoně. V oblasti insolvenčního práva byly detekovány základní okruhy, jejichž úpravou bude možné posílit specifické účinky úpadkového práva tak, aby při respektování společného zájmu dlužníkových věřitelů bylo zachováno co nejvíce funkčních subjektů (dlužníků) na trhu, za současné důsledné ochrany práv dlužníkových zaměstnanců.  S ohledem na specifičnost navržených opatření jsou některá omezena pouze na dobu nezbytně nutnou k překonání dopadů ekonomické deprese (do 31. 12. 2011).

Návrh ministerstva práce a sociálních věcí je rovněž reakcí na stávající situaci a vychází z Národního protikrizového plánu. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prosazuje zavedení slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Podstatou opatření je zavedení degresivní slevy z odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v části hrazené zaměstnavatelem, jejíž výše bude stanovena v závislosti na počtu zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, tj. do 1,15 násobku průměrné mzdy.  Odhad celkového objemu slev na pojistném, vypočtených z individuálních vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců, má v celoročním vyjádření činit cca 18 mld. Kč.  Slevy na pojistném se budou realizovat formou odečtu od odváděného pojistného.

Ministerstvo financí dále přichází na jednání vlády s novelizací zákona o místních poplatcích. Novela zákona o místních poplatcích se týká místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a reaguje na požadavky praxe při vybírání těchto poplatků. V případě místního poplatku za povolení k vjezdu navrhuje MF upravit předmět zpoplatnění tak, že již nepůjde o poplatek za povolení ale o poplatek za vjezd, který se bude platit před vjezdem do vybrané části obce. Osvobozeny od poplatku by měly být osoby, které zajišťují zásobovací služby v dané lokalitě a osoby, které plní úkoly podle zákona o integrovaném záchranném systému. Novela navrhuje zvýšit horní hranici sazby poplatku až na 1 000 Kč za každý započatý den s tím, že by obec mohla stanovit v obecně závazné vyhlášce sazbu poplatku na týden, měsíc nebo rok.
MF ČR k této novele přidává návrh na zvýšení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt z 15 Kč na 50 Kč za osobu a den.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje vznik Národního geoportálu. Cílem návrhu je umožnit centrální přístup k veškerým prostorovým datům týkajícím se území ČR a který bude rovněž součástí širší evropské sítě o prostorových informacích.

O dalších projednávaných bodech rozpravy lze číst v Programu schůze vlády 2.3. 2009 a v dodatcích k němu.

Z bodu bez rozpravy je zajímavý bod informační, kdy ministr financí seznámí členy vlády se „Zprávou o inflaci I/2009“. V ní se mimo jiné uvádí, že výrazné zpomalení meziročního růstu spotřebitelských cen ve čtvrtém čtvrtletí 2008 odráželo zejména odeznění proinflačních šoků z předchozího roku a protiinflační vliv vnějších faktorů koncem roku 2008. Byl to především výrazný obrat ve vývoji cen ropy a zemědělských a potravinářských komodit na světových trzích, který významně přispěl ke snížení nákladových tlaků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie