Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

17. 8. 2009 9:04

Výsledky jednání vlády 17. srpna 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2a. Strategie obnovy území částí Jihočeského, Ústeckého a Olomouckého kraje postižených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 č.j. 1159/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

2b. Informace o škodách způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu

č.j. 1157/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: odloženo o týden

Informace o škodách způsobených záplavou v důsledku přívalových dešťů v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Výsledek jednání: odloženo o týden

3. Strategie obnovy území částí Moravskoslezského kraje postiženého záplavami v červnu 2009

č.j. 1197/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: odloženo o týden

4. Informace o zlepšení předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu a o návrhu zásad koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím přírodě blízkých opatření

č.j. 1194/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: odloženo o týden

5. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009

č.j. 1166/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

č.j. 423/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1017/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

8. Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou podporovaných sociálních nájemních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

č.j. 1018/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

9. Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

č.j. 1006/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.

č.j. 942/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

11. Návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 882)

č.j. 1156/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

12. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2009 č.j. 1161/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

13. Finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou

č.j. 1105/09 - bod 37 schůze vlády 27.7.2009

Předkládají: ministři dopravy a financí

Výsledek jednání: odloženo

14. Postup při zabezpečení financování základních registrů

č.j. 1107/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

15. Návrh dalšího postupu v kauze letadel JAK 42D v rámci odpisu části ruského dluhu vůči ČR

č.j. 1063/09 - bod 12 schůze vlády 27.7.2009

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

16. Komentář České republiky ke Zprávě Výboru expertů pro Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou (MIN-LANG (2009) 7)

č.j. 1130/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: odloženo

17. Návrh na čerpání zůstatku zvláštního účtu Ministerstva pro místní rozvoj na účelné humanitární projekty navržené Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí

č.j. 1102/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

18. Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny

č.j. 1140/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno

19. Návrh na jmenování profesorů

č.j. 1153/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

20. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

č.j. 1155/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: odloženo

21. Jmenování guvernéra České republiky v mezinárodních finančních institucích

č.j. 1169/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

22. Zpráva o průběhu a výsledcích 20. shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby IMSO (Malta, 29. 9. - 3. 10. 2008) a změna gesce

č.j. 786/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno

23. Návrh na jmenování zástupce hlavního hygienika České republiky

č.j. 1195/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

24. Majetkové změny u vybraného nemovitého majetku České republiky, ke kterému má příslušnost hospodaření Diplomatický servis - úprava usnesení.

25. Navýšení rozpočtu na rok 2009 kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na zajištění nákupu očkovacích látek

Výsledek jednání: přerušeno do 30.9.

C. K projednání bez rozpravy:

27. Návrh Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkum, experimentálního vývoje a inovací

č.j. 1119/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

28. Návrh programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II

č.j. 1109/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

29. Návrh statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva

č.j. 1154/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Přizván: V. Schorm, vládní zmocněnec

30. Nominace zástupců za Asociaci krajů České republiky do Výboru regionů

č.j. 1126/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

31. Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2008

č.j. 1099/09

Předkládá: ministr vnitra

32. Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2009 - 2014

č.j. 1151/09

Předkládá: ministr kultury

33. Harmonogram zpracování Národního plánu ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami

č.j. 1143/09

Předkládá: ministr vnitra

34. Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2008

č.j. 1114/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

35. Dořešení pohledávek České republiky za Alžírskou lidově demokratickou republikou

č.j. 1149/09

Předkládá: ministr financí

36. Návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací základních dokumentů Mezinárodní telekomunikační unie přijatých v Ženevě (1992) a jejich změn z Minneapolis (1998) a Marrakeše (2002) Parlamentem České republiky

č.j. 1128/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

37. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

č.j. 1106/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

38. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací

č.j. 1135/09

Předkládají: předseda vlády, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a 1. místopředseda Českého statistického úřadu

39. Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnami příloh A, B a C Stockholmské úmluvy

č.j. 1125/09

Předkládá: ministr životního prostředí

40. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Jana Fischera v Rakouské republice a oficiální návštěvy v Maďarské republice ve dnech 24. a 25. srpna 2009

č.j. 1167/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

41. Změna usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 476 ke zprávě o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 1. března 2009 v Bruselu

č.j. 1168/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

42. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Indie v ČR a zasedání Trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Indií ve dnech 28.-30. června 2009

č.j. 1121/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

43. Optimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky - další postup v realizaci usnesení vlády ČR ze dne 19. listopadu 2008 č. 1455

č.j. 1152/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

44. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 233)

č.j. 1148/09

Předkládá: ministr financí

45. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 8

č.j. 1150/09

Předkládá: ministr dopravy

46. Majetkové změny u vybraného nemovitého majetku České republiky, ke kterému má příslušnost hospodaření Diplomatický servis

č.j. 1104/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

47. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Kostomlaty pod Milešovkou, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1136/09

Předkládá: ministr zemědělství

48. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví obce Malá Morava, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1137/09

Předkládá: ministr zemědělství

49. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Kacanovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1138/09

Předkládá: ministr zemědělství

50. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví obcí Hamr na Jezeře, Horní Suchá a do vlastnictví Karlovarského kraje dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1129/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

51. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví města Litvínov dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1139/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2009

č.j. 1132/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

2. Zpráva o stavu prací na důchodové reformě

č.j. 1142/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

3. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2008

č.j. 1160/09

Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

4. Přehled aktivit Ministerstva vnitra a Policie ČR v boji proti extremismu v souvislosti s naplňováním Strategie boje proti extremismu a činností Task force

č.j. 1113/09

Předkládá: ministr vnitra

5. Možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro obce do 5000 obyvatel

č.j. 1165/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

6. Informace o stavu ekonomické výhodnosti těžby uranu na dole Rožná

č.j. 1112/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2007 – 2013 k 30.6. 2009

č.j. 1103/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

8. Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2009

č.j. 1127/09

Předkládá: ministr financí

9. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 a celkově od počátku velké privatizace

č.j. 1147/09

Předkládá: ministr financí

10. Analýza možného financování přestavby Ústřední čistírny odpadních vod Praha ze zdrojů Operačního programu Životního prostředí, národních zdrojů a z vlastních zdrojů žadatele

č.j. 1158/09

Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

11. Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2008

č.j. 1131/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

12. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2009

č.j. 1134/09

Předkládá: ministr dopravy

13. Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje

č.j. 1118/09

Předkládá: ministr dopravy

14. Vyhodnocení průběhu zajištění revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství za I. pololetí 2009

č.j. 1170/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

15. Vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/01 Nákup služeb (outsourcing) Ministerstvem obrany k zajištění vybraných činností všeobecného zabezpečení

č.j. 1122/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

16. Zpráva z jednání Diplomatické konference k Úmluvě o náhradě škod způsobených třetím osobám v důsledku protiprávních činů týkajících se letadel a k Úmluvě o náhradě škod způsobených letadlem třetím osobám

č.j. 1123/09

Předkládá: ministr dopravy

17. Informace o průběhu a výsledcích 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (ICCM 2)

č.j. 1124/09

Předkládá: ministr životního prostředí

18. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 27. – 28. července 2009 v Bruselu

č.j. 1145/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády ve Štrasburku ve dnech 14. - 15. července 2009

č.j. 1120/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie