Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

17. 8. 2009 16:40

Tisková konference po zasedání vlády, 17. srpna 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po prvním zasedání vlády Jana Fischera po vládních prázdninách. Program byl nabytý, začínáme o něco později, ale věřme, že oč později začínáme o to dříve skončíme. Poprosím o úvodní slovo premiéra Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, jsme rád, že se s vámi mohu zase po třech nedělích vidět na tomto typu tiskové konference. Jak říkal pan tiskový mluvčí, měli jsme toho na programu hodně, takže budu stručný a ostatní doplní kolegové. My jsme se v programu vlády, to nám ukládá zákon, vraceli k povodním, profinancování povodňových škod ve čtyřech krajích, Jihočeské, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském. Dnes jsme přijali usnesení k částce, kterou budeme věnovat bezprostředně těm krajům na jejich majetku, na škodách způsobených na krajském a obecním majetku, pokud jde o škody, které jsou způsobeny na státním majetku, budeme se tím specificky zabývat na příštím jednání vlády, aby ty částky byly věcně dobře odůvodněné. Pokud jde o veřejné prostředky, které jdou na sanaci škod, tak se pohybujeme na částce zhruba 6,3 miliardy korun se zapojením soukromých prostředků a prostředků některých nevládáních organizací ten úhrn šplhá nad 7 miliard. To je finanční rekapitulace za ztrátami, které nám přinesly letošní povodně. Dále jsme se, bude vás o tom podrobněji zpravovat ministr pro místní rozvoj, schválili jsme změny rozpočtu státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009, zrovna tak z huti ministerstva pro místní rozvoj jsme posuzovali materiál, který se zabýval podporou výstavby sociálních bytů, ten materiál ministerstva pro místní rozvoj byl schválen, rovněž vám k tomu řekne pan ministr. Na druhý zdvih poté, cop návrh neuspěl v předchozím projednání na konci května, tak tentokrát jsme schválili návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. To je věc, kde jsme se shodli na variantě ryzí transpozice evropské směrnice v této věci, to jsou prostě služby, dobře to z vaší práce víte, služby, kdy si ten sortiment konzumace produktů poskytovaných autory dává dohromady sám ten konzument a skládá si je dohromady a potom si je prostřednictvím internetu konzumuje v době a ve skladbě podle svých potřeb. Čili to je smysl té novely zákona. Chceme ho poslat sněmovně aby ho projednala na jedno čtení, v tom devadesátkovém režimu. Shodli jsme se na tom, že nepůjdeme cestou, abychom komplikovali ten návrh zákona ještě o další věci, které by mohly být kvalifikovány jako přílepky a které by zasahovaly do zákona o elektronických komunikacích, případně do autorského zákona. To budeme řešit odděleným návrhem. Ministerstvo kultury ohlásilo, že je schopno tu novelu přinést a ten návrh přinést na příští zasedání vlády, které bude ve středu, nikoliv v pondělí. Takže to je k této záležitosti. Měli jsme tam některá nařízení vlády, které se týkají pedagogických pracovníků, některé technické normy nebo nařízení, která se týkají technických požadavků na aerosolové rozprašovače, jsou to transpoziční záležitosti. Když jsme u té transpozice, vláda se zabývala stavem transpozice komunitárního práva. Po diskusi a analýze stavu jsme se shodli na tom, že bude dobré, aby ministr rpo evropské záležitosti a paní ministryni spravedlnosti, aby předložili společně materiál, který bude obsahovat konkrétní opatření k tomu, abychom příště nemuseli konstatovat, že v této oblasti zaostáváme, že to tempo se zpomaluje a tam kde to budou podzákonné předpisy a bude to v moci této vlády, abychom ministry vedli k nápravě, pokud to jsou věci, které mají legislativní povahu a vyžadují jednání ve sněmovně, tak aby to bylo součástí jakéhosi odkazu této vlády vládě následující, abychom to prostě byli připraveni přidat s dobrým svědomím, že nebudeme přispívat k prohlubování tohoto problému a určitého zaostávání. Poslaneckých návrhů byl dne s na stole návrh poslance Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon 137/2006 o veřejných zakázkách. O tom bude důkladněji mluvit paní ministryně spravedlnosti. Projednali jsme i některé otázky, které se týkají pokračování kauzy dealokace ruského dluhu, konkrétně kauza letadel Jak 42-D a shodli jsme se na tom, jak postupovat dále. Byla to poměrně náročná diskuse, ale nakonec převážil názor, že bude lepší dospět v postupných splátkách k částce přes 17 milionů USD do roku 2017, celková částka o které se v případě letadel jednalo atakovala téměř 60 milionů USD, na tu už si nesáhneme a převážil pragmatický názor, byť s ne velkým nadšením jít na tu cestu deblokace alespoň tímto způsobem. Pan ministr financí když tak později podrobněji. Schválili jsme návrh na jmenování 103 profesorů, jak ho předložila paní ministryně školství. Schválili jsme návrh na jmenování guvernéra ČR v mezinárodních finančních institucích, kterým se stává pan ministr financí Janota a schválili jsme paní doktorku Věru Šedivou do funkce zástupkyně hlavního hygienika na základě návrhu paní ministryně zdravotnictví. To by byl průchod dnešní schůzí, pak ještě budu otevřen otázkám, ale prosil bych kolegy o upřesnění či podrobnější informaci k jednotlivým bodům. Já myslím, že nejlepší by bylo začít panem ministrem pro místní rozvoj, ministrem Vondruškou k těm povodňovým záležitostem, pak pojedeme dál.

Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj: Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Vláda dnes schválila strategie obnovy území zmíněných krajů poškozených záplavami a povodněmi v červnu a červenci. Týkalo se to škod, které jsou v resortní působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Celková výše dosáhla 4,1 miliardy korun a jejich detailní rozdělení je takové, že na obnovu obecního a krajského majetku jde 3,6 miliardy korun, dále jde 442 milionů na podporu bydlení v různých formách, není to jenom zajištění náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb, ale například tam jde i 120 milionů na výstavbu povodňových domků, které by měly stát do zimy a měla by se zlepšit ubytovací situace postižených občanů. Tam šlo 35 a 17 milionů v rámci podpory, které se říká hrncové, malé a velké. Tedy obnovení funkčnosti postižených domácností. Co se týče dalších oblastí do kterých směřuje podpora, je to mosty, železniční a speciální inženýrství a stavby a stavby pro obecní potřeby a pro ostatní účelový majetek ve vlastnictví obcí. Tolik asi k tomu programu působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Za týden bude na programu obnova majetku, který se sice bude obnovovat také přes programy ministerstva, nicméně, je v odborné působnosti jiných resortů. Zároveň, co se týče povodňové pomoci, byl to materiál, který se týká státního fondu pro rozvoj bydlení, tam bylo uvolněno 480 milionů korun na celkem tři formy pomoci, to znamená poskytování nízko-úročných úvěrů na výstavbu nových bytů a domů. Potom úvěry občanům na financování oprav povodněmi poškozených objektů a ta samé pomoc směřovaná k obcím, čili těchto 480 milionů bylo nalezeno v rozpočtu fondu a byla o to pokrácena položka úvěry poskytované mladým občanům do 26 let jejíž původní velikost byla 1,5 miliardy korun. Řekněme z poklesu zájmu o tento titul jsme si mohli dovolit 480 milionů použít právě k ulehčení situace občanů postižených povodněmi. Kromě toho byly schváleny další materiály, které se týkají státního fondu rozvoje bydlení. Jednak to byla technická novela, která se týkala ukazatele průměrného součinitele prostupnosti tepla, který v minulosti vlastně byl nastaven příliš tvrdě a investoři ztráceli zájem o tento titul. Byla ta hodnota vrácena na původní hodnotu takže nic nestojí v cestě, aby se investoři opět začali zajímat o program Panel a Nový panel. Poslední norma, která se týkala státního fondu rozvoje bydlení a vláda ho schválila bylo schválení dotací fyzickým a právnickým osobám na podporu výstavby sociálního bydlení i za možného vstupu soukromých investorů, tedy dotaci podle novely bude moci využívat obec, ale i soukromí investoři. Tolik k těm bodům.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já také děkuji panu ministrovi. Já jsme neuvedl, nechal jsem si to na teď, vláda schválila, proto je tu pan ministr vnitra, to není z říše policie a jiných oblastí, je to z oblasti e-govermentu, za který ministerstvo odpovídá a my jsme se dnes bavili i o způsobu mobilizace finančních prostředků na dofinancování velmi důležitého projektu, který je pokrytý zákone a sice konstrukce čtyř registrů veřejné správy. To by byl dobré, kdyby pan ministr vnitra charakterizoval teď. Prosím.

Martin Pecina, ministr vnitra: Děkuji, pane premiére. Dobré odpoledne dámy a pánové. K tomu materiálu velmi stručně, materiál o financování základních registrů stání správy měl za úkol učinit příslušná rozpočtová opatření tak, aby zodpovědné resorty, zejména resort vnitra, ale také ČSÚ, Český úřad zeměměřičský a katastrální a Úřad pro ochranu osobních údajů mohly zahájit výběrová řízení na realizaci a provozování základních registrů státní správy. Ten materiál byl dnes schválen s tím, že část prostředků byla nalezena v rozpočtu ministerstva vnitra a část těch prostředků, zejména pro nezávislé úřady bude financována ministerstvem financí z veřejné pokladní správy. Vláda uložila příslušným vedoucím těchto úřadů a mne, abychom zahájili neprodleně výběrová řízení na zhotovení těchto registrů, protože ten čas, kdy zákon ukládá zahájení provozu těchto registrů je již krátký, k 30.6. 2010, kdy očekáváme že zahájíme pilotní provoz těchto registrů, který bude trvat rok a 30.6. 2011 přejdeme do ostrého provozu. To je vše, děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, já bych teď předal slovo paní ministryni, aby seznámila se svojí agendou a výsledky projednání ve vládě.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Děkuji, já bych doplnila slova pana premiére v tom smyslu, že jediný poslanecký návrh, který dnešní vláda měla na programu je návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon a rozpočtová pravidla státu. Hlavním cílem této novely je transpozice směrnice EP a Rady a jde o posílení pravomocí ÚOHS. Vláda v tomto smyslu na návrh Legislativní rady vlády doporučila a schválila tento návrh zákona s tím, že pouze doporučila vyjmout z něj pasáž, která se týká novelizace rozpočtových pravidel státu, protože s domnívala, že to je část, která jde nad rámec transponované směrnice. V návrhu zákona byla ještě další skutečnosti, které sice jdou nad rámec směrnice, ale vláda dospěla k závěru, že v tomto smyslu jsou to změny účelné a mají za cíl zvýšení efektivity stávající právní úpravy. Šlo o totožný návrh, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a pouze ho neodeslalo do vlády. Já bych ještě doplnila slova pana premiéra o bodu, kterým se vláda zabývala, stavem přidělování gescí a transpozicemi předpisů EU, tam je pravda, že ta zpráva EK není úplně příznivá, nicméně jde o sledované období od dubna do červan letošního roku, tedy současná situace je lepší a vláda dospěla k závěru a proto také uložila mne a panu ministru Fullemu že možná na vině je i ne úplně nejlepší komunikace v tom smyslu, že to co dokážeme v této oblasti udělat a předpisy, které dokážeme přijmout, tak o nich nedokážeme takovým způsobem informovat, aby obrázek na straně EU byl příznivější.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, já jenom otázku, jestli pan ministr financí chce ještě doplnit?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že další korálek náhrdelníku deblokace ruského dluhu by mohl připojit pan ministr financí.

Eduard Janota, ministr financí: Dámy a pánové dovolte mi dvě poznámky, trošku navážu na paní ministryni s tím jak říkala o té novele rozpočtových pravidel. Ta byla v této normě návrhu poslance Vlčka nadměrná proto, že už je v jiném tisku, který je projednáván ve sněmovně ve třetím čtení. V tomto smyslu má paní ministryně pravdu, že v tomto materiálu by to bylo zbytečné. Druhou poznámku mi dovolte, abych se zmínil o tom, že mne pan premiér zaúkolovali, abych na příštím jednání předložil návrh krytí oněch povodňových škod o kterých mluvil pan premiér a pan ministr. Teoreticky přicházeli do úvahu dvě formy a to buď úvěr EIB nebo dluhopisy. My se přikláníme k té variantě, která je administrativně snazší a jednodušší, to je emise dluhopisů, kterou odkoupí EIB a v podstatě to vyžaduje i projednání v rámci posledního jednání sněmovny. Takže já na příští jednání vlády připravím materiál a poté se budeme snažit, aby toto bylo projednáno na schůzi v průběhu měsíce září. Co se týče Jaku, respektive ruského dluhu, to je kauza hodně stará a komplikovaná, složitá. My se vracíme na počátek tisíciletí, kdy proběhla ta velká deblokace za vlády pana premiéra Zemana. Vzpomínáte si, že řešila zhruba část kolem dvou miliard deblokací a zbyly tam dvě věci zhruba za 58 milionů USD a to je ta o které jsme dnes jednali. Ta původně měla být neblokována zbožově, když se to nedařilo, byla uzavřena smlouva ještě za vlády Pavla Mertlíka či Jiřího Rusnoka, která se týkala smlouvy s firmou BMC, která měla provést tu deblokaci. Ta bohužel skončila tak, že letadla, která byla z naší pohledávky vyplacena se najednou ztratila a jedno bylo neprodleně protiprávně prodáno, druhé pronajímáno pro leasingové účely. Zkrátka se toto nepodařilo realizovat. Angažoval se i bývalý ministr Sobotka, který prostě uzavřel smlouvu s Škoda Export Limited, která měla garantovat zrealizování této akce. Ani toto se nepovedlo, takže my jsme v posledních letech jednali přímo s ministerstvem financí a musím říci, že jednání s tímto ministrem jednoznačně bylo naznačeno, že pokud nevyužijeme k deblokaci právě společnost BMC, tak deblokace žádná nebude. Já jsme naprosto korektně takto informoval vládu a ta cena za kterou by měla být deblokace provedena je zmíněných 17 milionů USD splatných do roku 2017. Je to prostě řešení, které je velmi složité a které možná vypadá ne zcela standardně, ale je to jediná možnost, buď a nebo a v tomto duchu byla vláda informována a takto poté ministři hlasovali. Součástí toho je i uzavření dohody s tou firmou Škoda Export Limited, která prováděla určité úkony v souvislosti s touto deblokací, která do určité míry napomohla tomu, že ruská média a politici se tímto problémem zabývali a pochopitelně vyčíslila určité náklady, které budou právě z této deblokace uhrazeny. Jinak hrozilo určité arbitrážní řízení, protože tam došlo k určitému přerušení spolupráce, ale znova říká, je to záležitost minulosti ani já či pan premiér či nikdo tady z kolegů s touto kauzou neměli nic společného. Tolik k tomu, to je asi ve stručnosti vše. Já věřím, že takto bude záležitost vyřešena. My budeme informovat ministra financí Ruské federace o tom, že jsme tuto záležitost takto projednali a teď musím věřit tomu že i on dostojí svému slovu a zajistí, že ty závazky, ke kterým se firma BMC zavázala, tedy odvést těch 17 milionů USD bude zajištěno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, nyní prostor pro vaše dotazy.

Právo: Dva dotazy pro pana premiéra. První je, co říká návrhu ministra Janoty na zvýšení DPH a kde by podle vás se měli mandatorním škrty měly objevit? Druhá je, co říká odpovědi paní ministryně Kovářové formou dopisu a kdy se spolu setkají? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je přesně co jsme čekal, že budou první dva dotazy, možná čtyři či pět k něčemu co na vládě se neprojednávalo. Nicméně na ně stručně odpovím. Dejte nám trošku čas, já mám podklad od pana ministra, dnes ho chci diskutovat důkladně s ním. Budeme ho diskutovat i na poradě ekonomických ministrů s ekonomickými odborníky s NERVem. Bude to mít proceduru jednání. Ve vládě se k tomu dostaneme neformálně 30. srpna, žádné nebezpečí z prodlení není. Chcete-li slyšet můj názor, tak já si dovedu představit, že se budeme muset za těchto okolností velmi vážných okolností a souvislostí a výpadků v příjmech, skutečně kritických výpadků v příjmech, velmi seriózně se zabývat i stránkou příjmovou, tam směřuje návrh pana ministra, říkám, chci ho s ním ještě důkladně diskutovat, ale jaksi metodologicky si dovedu představit tuto cestu. Okolnosti jsou po té poslední predikci i s ohledem na realitu plnění rozpočtových příjmů, tak vedou k těmto úvaze a považuji ji za legitimní. Druhá otázka, korespondence mezi mnou a paní ministryní spravedlnosti. Vy milujete konflikty, já miluji debatu, my o tom budeme mluvit, máme schůzku o tom zítra. Já bych tady v žádném případě nepředbíhal. Řeknu vám ale jednu věc, já jsem nedal žádný pokyn ani souhlas, natož pokyn, aby dopis, který jsem odesílal paní ministryni byl postoupen médiím, aby byl zveřejněn. Když byl postoupen, abyste ho nezveřejnili, tomu rozumím, ale ode mne tato iniciativa nebyla. Nemám zvyk, abych se se svými kolegy,se svým týmem v ČSÚ či ve Strakovce, si prostě vyměňoval korespondenci prostřednictvím redakcí. To byl dopis určený paní ministryni, že se objevil v médiích objevil dokonce v plném znění. To je problém neslýchané neloajality, která mi snad ani nestojí za to, abych jí zkoumal, kde se přihodila. To je všechno k tomuto. Zítra o tom budeme jednat v klidu. Ob jsme na to připravení, vidíte, že spolu komunikujeme, že spolu mluvíme, takže to je něco nač si vyměníme v klidu názory. Já jen potřeboval předeslat tuto skutečnost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za ten dotaz, děkuji i za odpověď, pokud paní ministryně chce něco? Ne. Další otázka, prosím.

ČTK: Já se chci jen zeptat, jestli je platná a informace, že vláda přerušila jednání o financování železnice na příští léta, případně proč? Projednala ten bod povodňové škody na dopravní infrastruktuře či platí, že jste ho odložili?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Velice stručně. První materiál, který jsme zmínili, vláda skutečně přerušila do příštího týdne, protože pan ministr dopravy má na zítřek naplánovanou schůzku se zástupci krajů a na té to vše záleželo. Připadalo nám velmi nekorektní to uzavřít bez tohoto vážného projednání. To je první věc. Druhá věc, to jste se ptal na škody na dopravní infrastruktuře, to jsou škody na majetku státu. My jsme to dneska nakousli, přerušili jsme to ne z kritických důvodů, ale prostě proto, abychom to projednali ne salámově, ale se všemi materiály, které se týkají škod způsobených na majetku státu a chceme je projednat v jednom balíku na příští schůzi vlády, Toto bylo jako předstihu. Tak jsme to jen přesunuli, že to projednáme příště. Budou tam dokumenty ministerstva zemědělství a dalších resortů. My ty částky považujeme za rozumně vyčíslené, ale ten smysl toho projednání na příští vládě je jako u pana ministr Slámečky v případě dopravy, tak v dalších oblastech, abychom věděli co za těmi částkami je. Jak s oblibou říkal pan ministr financí, velmi nerad, ale pod to se nerad podepisuji, nerad podepisuji bianko směnku. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, váš dotaz.

ČT: Já bych se rád zeptal pana ministra pro místní rozvoj, co se týče té popovodňové pomoci. Jak náročná bude ta administrativní zátěž pro běžné občany, ať už se to týká těch hrncových či pomoc pro bydlení. Kdy konkrétně by se k nim mohly peníze dostat a kdy konkrétně by se mohly dostat ty peníze na obnovu obecní infrastruktury?

Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj: Děkuji za dotaz. Já bych to rozdělil na dvě druhy podpory - rychlá pomoc, ta vlastně už dnes odchází na obce. Je to na základě seznamů, které sebrali a svým podpisem stvrdili starostové obcí a tam se jedná asi o 300 postižených domácností v 15 obcích, celkem to je 10 milionů korun a ty peníze dojdou na místo určení tento týden, protože v pátek a dneska jsme začali programy administrovat. Co se týče programové pomoci, dnes rozhodnutím vláda umožnila otevřít ty programy, jakmile se domluvíme s ministerstvem financí na převodu těch disponizibilních peněz do programových kapitol, tak může začít administrace. Ta je trošku složitější než ta přímá pomoc. Myslím si, že mohou první peníze být odeslány v řádu týdnů, maximálně 2 měsíců.

Eduard Janota, ministr financí: Doplním jedu věc, byl jsem zaúkolován na jednání vlády, abych prozkoumal možnost, že bychom zaplatili určitou zálohu ze státního rozpočtu do doby než proběhne ten proces s vypořádáním emise dluhopisů a pak toto vzájemně započetli. Čili já do příštího jednání vlády sdělím, jestli poskytnutí takovéto zálohy v řádu několika stovek milionů korun na ty nejproblematičtější věci, jestli je to možné.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My hledáme cestu, abychom využili všech možností, aby pak jsme o tom vždy mluvili, aby ta pomoc se netoulala hlemýždím tempem, aby bylo co nejdříve možno čerpat prostředky na obnovu. To je celý smysl.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Televize Nova.

Televize Nova: Já bych měl dotaz na pana ministra vnitra. Chtěl jsem se zeptat, dnes byla na programu i zpráva o aktivitách v boji s extremismem. Můžete říci o čem jste informoval vládu? Případně, kdy podáte návrh na zrušení Dělnické strany, kdy by se dostal na vládu a jestli můžete říci, nějaké detaily, které bude obsahovat ten návrh?

Martin Pecina, ministr vnitra: To byla informace pro vládu, ústně jsme neinformoval, protože si to žádný z kolegů ani pan premiér nevyžádal, šlo to v normálním režimu. Zpráva informuje o tom, jaké jsou základní pilíře boje proti extremismu do budoucna a informuje o tom, jaké byly přijaty kroky a stručně popsaná práce těchto skupin pod vedením plukovníka Komorouse. Co se týče zákazu DS, ten bude připraven jak jsem řekl, zhruba šest měsíců plus nějaký den na jednání vlády bude předložen Nejvyššímu správnímu soudu, tedy návrh finalizujeme, chceme za 14 dní ho mít hotový a předložit ho vládě a 6., 7., 8. září, jak to bude vycházet, pokud ho vláda schválí, tak ho předložíme NSS. Podrobnosti bych uvést mohl, ale nechci, protože nemáme žádný důvod proč s obsahem znaleckých posudků, které jsou součástí návrhu vystupovat ven dřív než to bude nezbytně nutné. Jak jsem slíbil po svém nástupu, půl roku poté co byl zamítnut původní návrh na rozpuštění DS, bude NSS předložen návrh nový.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, váš dotaz.

Reuters: Já bych měl dotaz na ministra financí a premiéra. Ohledně vašich návrhů ketré se objevily během víkendu z hlediska veřejných financí, abychom mohli mít rozpočet na příští rok v té navrhované výši, jestli byste shrnul, která opatření jsou nutná a jaká jsou doporučení pro příští vládu a jak se to dá vůbec legislativně zvládnout, aby to mohlo mít efekt už příští rok?

Eduard Janota, ministr financí: Předně bych chtěl říci, že to byl určitý vějíř nápadů návrhů řešení jak na straně příjmů i výdajů. Která z nich budou akceptovaná touto vládou, to je první otázka. Druhá je skutečnost zcela stoprocentní, že sněmovna se tímto nebude zabývat, protože to logicky ani nestihne a je to nemožné krátkodobě. Třetí věc je, že to bude, já to tak cítím a pan premiér to potvrdil, ve spojení s návrhy NERV, že zkompilujeme dohromady určité stanovisko a doporučení, které aspoň předpokládám, dá vláda těm, kteří nás vystřídají po říjnových volbách. Logicky, státní rozpočet na příští rok bude podle platné legislativy, v těch dimenzích vysoko nad 200 miliard korun, ale toto budou naše doporučení, jak bychom, kdybychom pokračovali teoreticky, jak bychom to řešili, protože jsem si uvědomil tu situaci Maďarů, jak jsem vzpomínal, mám to tady i z hlediska podkladů. Uvědomme si, že Maďarsko v roce 2005 mělo deficit 7,8 miliard a v roce 2006 9,2 miliardy a nastal obrovský problém. My jsme teď na 7 %, kdybychom nic nedělali a Maďaři toto museli srazit až na 4,9 % za cenu tvrdých )úsporných opatření, která realizovali a dnes se pohybují pořád někde 3,5-4 %. Oni ta restriktivní opatření mají, to co jsme navrhoval já se k tomu ani z daleka náhodou neblíží. V tomto smyslu ta replika na to, že bychom neměli jít maďarskou cestou, abych to vysvětlil.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dotaz byl také na pana premiéra.

Reuters: Jestli můžete potvrdit dnešní zprávu Mladé fronty o tom, že ČR vypověděla jednoho ruského diplomata a druhému doporučila, aby se nevracel z dovolené?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nebudu to komentovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Radiožurnál: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na bod, který se týkal důchodové reformy a její druhé a třetí etapy. K jakým jste dospěli závěrům?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o důchodovou reformu, tak je to typická věc, kde není v mandátu časovém ani obsahovém, když si připomenete půdorys této vlády, aby řešila takové věci jako je důchodová reforma, to je věc bytostně politická. Na ní musí být odvedena nesmírně složitá odborná práce a nakonec je věcí politicky komponované vlády, aby s takovým návrhem přišla a připravila k tomu příslušné legislativní opatření a říkám, vláda politicky komponovaná, dovolím si říci, se slušně silným politickým mandátem.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Lidové noviny: Mne by ještě zajímali podrobnosti k té transpozici evropské směrnice k audiovizuálním službám. Mluvil jste o ryzí transpozici, mne zajímá, jestli tam konkrétně zůstalo zrušení zákazu křížení vlastnictví vysílací sítě a stanic a provozovat více než dvě sítě jedním operátorem a jestli jste povolili tímto předpisem nebo navrhli povolení používat či zařazovat produkt placement i pro televize?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde, začnu s tím produkt placementem, to ten předpis umožňuje a povoluje ho. Vše ostatní o čem jste mluvil, právě že to je ryzí transpozice, tak vše co je v tom transponovaném evropském předpisu, to je do toho zákona vtěleno a zkomponováno. Tj. na toto odpověď. To byl celý smysl. My jsem vedli debatu, spěcháme s tím do parlamentu, ale proto jsme se nepouštěli, byť bychom i rádi a věcně bychom to jako smyslu plné, do dalších věcí, které bychom považovali za rozumné, ale to uděláme odděleně, teď to bude ryzí transpozice. Nic jiného. Co tam je, to bude transponováno do českého práva.

Lidové noviny: Ještě mne zajímá poslední věc, váš komentář k tomu, hovoří se o tom, že rada pro vysílání by měla v budoucnu přihlížet při případných sankcích ke stanovisku samoregulátorů. Máme zprávu o tom, že internetová obec si už svého regulátora vytvořila, jak se na to díváte, jaká by měla být role té rady?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ta role, zákon nezákon se bude ještě nějakým způsobem vytvářet, že to bude chtít nějakou praxi a já jsem dalek toho, abych si myslel, že všemocná rada bude do toho vstupovat se znalostí úplně všeho, myslím, že samoregulace jsou stejně významné a prospěšné a technologie k nim stejně postupně povedou, že nebude jaksi ani v moci té rady sahat úplně do všeho.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já bych doplnila tu vaši otázku předchozí, abychom si dobře rozuměli, protože vy jste položil dotaz, jestli vláda schválila přesně v takové podobě v jaké do vlády šel. Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda odsouhlasila jenom tu pasáž, která je přesně transpoziční, tedy ne další dvě části, které tam byly nad rámec transpozice a toto usnesení bylo takto schváleno. Doporučení ano dal bez těch dalších částí, které nejsou transpoziční, protože si uvědomujeme, že je důležité, aby transpozice prošla co nejdříve a jaké debaty by mohl vzbudit návrh, kdyby obsahoval další ustanovení, která nejsou transpoziční.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Právě proto je to ryzí transpozice. Jakkoliv bychom cokoliv jiné považovali za užitečné, tak jsme to zvážili a základní priorita je jít s ryzí transpozicí a ostatní se pokusit zvládnout odděleně.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize ještě.

ČT: Já bych se rád vrátil k té zprávě o extremismu pana ministra. Vy v té zprávě konstatujete, že budou zřízeny nové pořádkové jednotky, které by měly potírat extremismus, mohl byste být konkrétnější? O jaké jednotky půjde, kde budou působit? Nová expertní skupina, Gideon by se měla jmenovat, můžete být konkrétnější? Kde bude působit, co konkrétně by měla řešit? Děkuji.

Martin Pecina, ministr vnitra: Pan plukovník Komorous je na takové vzletné názvy. Skupina Gideon má působit hlavně v severních Čechách a ten účel a důvod té skupiny je zřejmý, je to oblast s největšími problémy. Kromě toho, že chceme posílit hlídkové policisty na těch místech, jak jsem učinil či jak pan prezident na můj pokyn učinil v Janově, tak v oblastech, kde dochází ke střetům mezi romskou menšinou a českou majoritou, tak chceme, aby tyto problémy byly omezeny několika způsoby. Zaprvé posílíme množstvím policistů, kteří působí v těchto problematických regionech, jako modelový případ si bereme severní Čechy, ale později to rozšíříme i do dalších problematických oblastí. To co chceme rozjet v severních Čechách jako pilotní projekt je zejména zaměstnávání té romské menšiny a to na mnoha úrovních. Hledáme spolupráci mezi romskou elitou a romskými muži, kteří mají zájem pracovat a Městskou policií případně Policií ČR, aby tito romští muži posilovali hlídky policie. Chceme, aby se nám do voleb podařilo rozjet program, který děláme společně s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby z evropských peněz bylo možné zaplatit romské pracovníky kteří budou pracovat na rekultivacích, protože to je oblast velmi výrazně postižená zejména povrchovou těžbou a těchto méně kvalifikovaných pracovních sil. Je třeba velké množství. Problém je že na ně nejsou peníze a chceme aby byli Romové v té první fázi proto, aby získali jakýsi režim, protože ten problém vzniká tím, že romští spoluobčané žijí v jiném režimu než ta majorita česká, aby tito spoluobčané za peníze získané z fondů EU třeba se podíleli na úklidu či údržbě toho svého sídliště, aby ráno měli potom posílat své děti do školy. Prostě chceme jim dát šanci a zároveň je motivovat, aby žili podobným způsobem života jako ta česká majorita, aby nedocházelo ke střetům mezi těmito etniky. Policie má dlouhodobě naplánovaný vznik pořádkových jednotek i na jiných místech než je Praha a Brno, takže z toho střednědobého pohledu by měla vzniknout pořádková jednotka také v severních Čechách a Ostravě. Uvidíme, jak se ujme to posílení hlídkové služby. Pokud bude potřeba, tak pořádkové jednotky vzniknou jak je naplánováno. Nicméně, to centrum, ti nejlépe vycvičení muži, kteří jsou schopni vystupovat proti takovým excesům jaký nastal v Janově v březnu, tak budou mít nadále sídlo v Praze a budou povoláváni, když bude hlášena nějaká skutečně velká akce.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední otázku. Tak dvě.

Právo: Pane premiére, prosím vás, zadal jste tajným službám či zadáte jim podnět k vyšetřování podezření, že na sledování expremiéra a poslance Topolánka na dovolené v Toskánsku se podílel USI či jste spokojen s vyjádřením šéfa rozvědky?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Buď v těchto hodinách či o něco později běží paralelně tisková konference pana ředitele Ústavu pro zahraniční styky a informace, čili aktivní rozvědky ve které on přinese argumenty a to já považuji za podstatné, že bude argumentovat ve prospěch toho, že nikdo z aktivních členů této rozvědky se nezúčastnil této akce. Jinak já vám dále nebudu komentovat,l co jsem zadal či nezadal službám. To je jedna věc. Chci vám sdělit jednu základní věc. Dělám vše pro to a chci to tak, když už všichni hlídáme mandát této vlády, tak do něj patří i to, že musí udělat vše proto, aby veškeré složky státu, za které odpovídá, byly stranou toho aktivního předvolebního boje a všeho co k tomu patří. Aby tato vláda a úseky, které řídí byly od tohoto ostříhány. To je vše co k tomu chci teď říci. Pane ministře.

Martin Pecina, ministr vnitra: Jestli k tomu mohu doplnit. Já s ředitelem Schwarzem hovořil na toto téma, hovořili jsme spolu o tom. On ty informace co byly v tisku prověřil, on na to má vlastní orgány ÚZSI nepodléhá kontrole inspekce policie jak bylo mylně uvedeno v některých médiích, ale má vlastní kontrolní mechanismy, které ale podléhají spolupráci a pokynům státních zástupců, jako inspekce policie, tak UZSI má vlastní inspekci, která musí těch pokynů dbát. Pan ředitel mne ubezpečil, že v té inkriminované době žádný ze zaměstnanců se v té oblasti nepohyboval, že nemá žádné informace o tom, že by byl nějaký zaměstnanec účasten jakéhokoliv fotografování či získávání těch materiálů. V tomto okamžiku nemám žádné informace o tom, které by hovořily, že pan ředitel nemá pravdu. Pouze zopakuji to, co jsem říkal včera v ČT, pokud někdo má takové informace jako pan poslanec Topolánek říkal, že je má a že je považuje za prokázané, tak ho žádám, aby ty informace předal, protože to by byla velmi závažná situace a takovým podnětem by se muselo zabývat státní zastupitelství a na jeho pokyn potom příslušné orgány právě rozvědky. Nemám informace, které by k tomu svědčili a ještě jednou opakuji, pokud je někdo má, musí podle zákona konat, zvláště, je-li to ústavní činitel a my takovou aktivitu přivítáme.


Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, takže poslední otázka.

ČTK: Dobrý den, já mám jen stručnou otázku, jak dopadlo projednání bodu, který se týkal té realitní transakce Kulový blesk, kterou připravilo ministerstvo průmyslu? Dnes se mělo rozhodnout, zda bude pokračovat či se to nechá na vládě, která vzejde z voleb? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To bylo bez rozpravy, tuším. Podíváme se do programu.

Martin Pecina, ministr vnitra: Než to pan premiér najde, rád bych ještě touto cestou, byť jsme se tak snažil učinit v pátek a v neděli v ČT, touto cestou bych rád poděkoval oficiálně poděkoval policistům a státním zástupcům, kteří se podíleli na odhalení žhářského útoku ve Vítkově. Myslím si, že si zaslouží naše poděkování a zaslouží ocenění za to, že se jim podařilo v relativně krátké době podařilo odhalit síť pachatelů, která se tohoto útoku pravděpodobně dopustila. Chci poděkovat nejenom policistům, kteří jsou z celorepublikových útvarů, kteří se na této akci podíleli, ale možná zejména policistům moravskoslezským, kteří tomuto případu věnovali a stále věnují a věnovat budou mimořádnou pozornost.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych se k tomu poděkování a ocenění připojil, činím to velice rád. Je to kus dobře odvedené, profesionální práce. Hodně jsme tu dnes věnovali čas extremismu, nejen zprávě, ale i boji. Dobře víte jako my, vláda, že v tom krátkém období, kdy tato vláda působí zdaleka není v její moci vyřešit všechny problémy, které mají hluboké kořeny a jsou mnohovrstevné a vedou k takovýmto projevům. Nicméně na začátku našeho působení jsme jednoznačně deklarovali, že to bude vláda, která považuje boj proti extremismu za jednu z nejvyšších priorit svého působení a předpokládám, že i to, co dnes bylo v té zprávě o které jste hovořili, další konkrétní poznatky, které máte, máme je my, že víte, že boj proti extremismu bereme velmi vážně a že jsme připravili řadu konkrétních opatření, které v boji proti této společenské rakovině vedou a že velmi doufám, že na tomto postoji vůči extremismu panuje široká společenská shoda, nejen napříč stranickým spektrem, ale v české veřejnosti. Tomu stále pevně věřím. I v pokračování našeho působení chceme některé věci dotáhnout do konce či je rozehrát tak, aby začaly dobře působit a dobře se ujaly. To je k tomu. Našli jsme to.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Byl to bod 37 a byl bez rozpravy.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jak jsou to body bez rozpravy, trošku jste nás na chvíli dostal, ale byl bez rozpravy, a bylo přijato usnesení podle návrhu předkladatele tím pádem.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Postupně jste se nám probudili, tak ještě poslední dotaz.

Mediafax: Já bych se jen stručně zeptala ministra vnitra, zda vláda schválila to, že vás v radě pro národnostní menšiny bude zastupovat pan náměstek Komorous? A jestli se vláda zabývala návrhem koncepce o boji s nelegální migrací?

Martin Pecina, ministr vnitra: Ta první věc zní ano, nebyla diskuse, šlo jen o zaměnění dvou náměstků. Pokud se týká druhého bodu, ten byl rovněž zařazen bez rozpravy, nehovořilo se o něm a byl schválen ve smyslu předloženého usnesení.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za pozornost, děkuji panu premiérovi, paní ministryni a dalším členům jeho týmu za informace pro vás. Těšíme se s vámi příští týden, vláda bude ve středu s ohledem na zahraniční cestu předsedy vlády do Rakouska a Maďarska. Nasledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 17. srpna 2009

Související zprávy