Tiskové zprávy

16. 1. 2017 15:25

Výsledky jednání vlády 16. ledna 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Body s rozpravou

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
čj. 1550/16
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
čj. 30/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1478/16
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1485/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů
čj. 1397/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1666/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o pod-mínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1667/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
čj. 1668/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Informace Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy o aktuální situaci s výskytem ptačí chřipky v ČR ke dni 13. 1. 2017
čj. 41/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o systémových nedostatcích Ministerstva pro místní rozvoj při aplikaci stavebního zákona týkající se zajištění faktického výkonu rozhodnutí obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
čj. 1605/16
Předkládá a přizvána: A. Šabatová, veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

10. Plán plnění úkolů v oblasti bydlení
čj. 7/17 - bod 18 schůze vlády 9.1.2017
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018
čj. 12/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh usnesení vlády k Pravidlům systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
čj. 1696/16 - bod 22 schůze vlády 9.1.2017
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
čj. 1704/16 - bod 14 schůze vlády 9.1.2017
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Podpora rozvoje letectví a kosmických aktivit v ČR s využitím širší spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA)
čj. 11/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Strategie vlastnické politiky státu
čj. 1306/16 - bod 6 schůze vlády 17.10.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

Body bez rozpravy

16. O změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících včetně jeho přílohy
čj. 2/17 - bod 24 schůze vlády 9.1.2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
čj. 20/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh změn Statutu a Jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
čj. 10/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na doplnění usnesení vlády České republiky ze dne 4. března 2015 č. 161 k návrhu na sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
čj. 8/17
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čj. 17/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda v České republice dne 30. listopadu 2016
čj. 9/17
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017
čj. 33/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2016
čj. 32/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Systemizace služebních a pracovních míst a změna ukazatelů kapitoly Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
čj. 29/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na jmenování předsedkyně Akademie věd České republiky
čj. 34/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Program ESA BIC Prague
čj. 27/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Peněžní dar obyvatelstvu Státu Izrael prostřednictvím Židovského národního fondu na posílení kapacit pro předcházení a likvidaci mimořádných událostí
čj. 28/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovinské republiky Mira Cerara v České republice ve dnech 22. – 24. ledna 2017
čj. 25/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 25. ledna 2017
čj. 40/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1. Zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace za rok 2016
čj. 13/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2016 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 14/17
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí

3. 7. čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek
čj. 18/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace o uskutečněných krocích v souvislosti s urychlením výplaty dotací ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2017
čj. 31/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie