Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 4. 2019 18:46

Výsledky jednání vlády 15. dubna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
čj. 102/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh poslanců Julia Špičáka a Stanislava Fridricha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 436)
čj. 298/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 438)
čj. 269/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 439)
čj. 270/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jany Krutákové, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 440)
čj. 271/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 310/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
čj. 305/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti generálmajor
čj. 306/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
čj. 307/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

29. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 327/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 328/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Implementační plány programu "Digitální Česko"
čj. 259/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

11. Návrh komplexního řešení sucha (kombinace technických a přírodě blízkých opatření) v oblasti Rakovnicka
čj. 283/19
Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
čj. 284/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu
čj. 304/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

14. Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství
čj. 292/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Změna právních poměrů u souboru administrativních budov - Justiční areál Na Míčánkách
čj. 294/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, prodej regionální dráhy Čejč – Uhřice u Kyjova
čj. 275/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2019
čj. 312/19
Předkládá: 1. vicepremiér a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Jmenování člena Rady Energetického regulačního úřadu a jejího předsedy
čj. 331/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018
čj. 282/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Úvodní zpráva ČR o plnění Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
čj. 277/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Žádost o souhlas vlády ČR se zapojením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do mezinárodního šetření OECD ITEL
čj. 274/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2020 a léta následující
čj. 302/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb do Evropského parlamentu v České republice
čj. 285/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (29. dubna – 10. května 2019, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 293/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Pracovní návštěva prezidenta republiky v Čínské lidové republice ve dnech 24. až 29. dubna 2019
čj. 303/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Francie v Bratislavě dne 18. dubna 2019
čj. 291/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Turecka v Bratislavě dne 30. dubna 2019
čj. 287/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Pracovní návštěva prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivici Dačiće v České republice ve dnech 22. a 23. dubna 2019
čj. 286/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí a komunit Kapverdské republiky Luise Tavarese a ministryně zahraničních věcí, spolupráce a společenství Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov Elsy Pinto v České republice ve dnech 23. až 25. dubna 2019
čj. 288/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Oficiální návštěva předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyena Xuana Phuca v České republice ve dnech 16. až 18. dubna 2019
čj. 320/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 278/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Rámcový postup přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021 – 2027
čj. 296/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Tento bod jednání byl odložen.

2. Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 – 2018
čj. 280/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace o základním rozdělení odpovědnosti pro zajištění bezpečnosti během předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022
čj. 301/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2018
čj. 297/19
Předkládá: ministryně financí

5. Pravidelná informace členům vlády o stavu přípravy Rychlých spojení k březnu 2019
čj. 276/19
Předkládá: ministr dopravy

6. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2018 – exekutivní shrnutí
čj. 263/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Generační inovace SW nástroje pro správu kmitočtového spektra ČR“
čj. 300/19
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

8. Informace o veřejné zakázce „Provozovna RUP-FM - obměna“
čj. 309/19
Předkládá: ministr obrany

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie