Tiskové konference

15. 4. 2019 20:33

Tisková konference po jednání vlády, 15. dubna 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den! Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. S nejdůležitějšími body nás postupně seznámí pan premiér Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr zemědělství Miroslav Toman. Nejprve bych o vyjádření chtěla poprosit pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme dnes projednávali osmnáct bodů v rozpravě a mnoho dalších bez rozpravy a pro informaci. Ty nejdůležitější bych okomentoval a to je projekt Výstavba. Je to vlastně návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Je to ten projekt, o kterém jsme mluvili už vícekrát. Je to snad poprvé od vzniku samostatného státu, kdy stát konkrétně jde podpořit výstavbu bytů. Pět let jsme tu diskutovali o zákonu o sociálním bydlení, na kterém nebyla shoda, protože si myslím, že nemůžeme ze zákona někomu přikazovat, aby stavěl byty, a nedat mu přitom ještě ani peníze.

Takže toto je projekt, který je velice konkrétní. Není  to legislativa. Je to projekt, kde nabízíme vlastně tři věci. Jednak Pokud obec či město postaví sto bytů a z toho dvacet bytů, to znamená dvacet procent, bude určeno na sociální byty, tak Ministerstvo pro místní rozvoj proplatí dotaci sto procent. To znamená, že z těch sta bytů na dvacet bytů ta obec nebo město bude mít sto procent dotaci. Chceme tím samozřejmě podpořit spotřebu, chceme tím řešit dlouhodobě neúnosný stav ohledně dostupnosti bydlení.

My jsme něco zdědili. Tady po revoluci stát převedl na samosprávu, na obce a města, 600 000 bytů. Bohužel většina obcí a měst to rozprodala, respektive neměly žádnou dlouhodobou vizi. Já jsem s paní ministryní navštívil Most. Tam kdysi měli 10 000 bytů, dnes mají asi 245 nebo kolik a samozřejmě je to problém. Problém dostupného bydlení, problém cen bytů, problém cen nájemného.

Takže jedna věc je tato podpora. Potom chceme poskytnout půjčky pro obce a města, které by chtěly vykupovat byty, hlavně ty, ve kterých bydlí nájemníci, kteří dostávají dávky na bydlení nebo doplatek na bydlení. A potom samozřejmě chceme v rámci toho programu poskytovat i půjčky. Je to samozřejmě dobrovolné, bude na městech a obcích, jestli se pro to rozhodnou. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby o tento program měly zájem. A já myslím, že zájem už je. A pro nás je to důležité jako spotřeba, jako růst, jako investice a o to nám hlavně jde.

Dnes jsme to projednali s tím, že jsme se domluvili, že až Ministerstvo pro místní rozvoj dokončí detailně podmínky pro přidělování dotací, tak se k tomu vláda vrátí, protože si myslíme, že náš názor na to je, že bychom k tomu měli přistupovat individuálně i podle možností jednotlivých měst a obcí podle připravenosti a samozřejmě ta dotace by měla být udělena až potom, co ta výstavba bude ukončena.

Dále jsme řešili konkrétně financování projektu Digitální Česko. Schválili jsme dnes implementační programy programu Digitální Česko. Je to klíčový vládní dokument pro oblast digitalizace. Zastřešuje tři hlavní pilíře. Je to jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb. Jsou to: Česko v digitální Evropě, Informační koncepce České republiky, Digitální ekonomika a společnost. My jsme z toho množství plánů, které už jsou konkrétně na stole, dnes schválili rozpočet na rok 2019 ve výši 20 milionů korun, který je určen hlavně pro manažery programu, koordinátory, konzultanty, analytiky a je to de facto určeno pro společnost NAKIT, která je pod Ministerstvem vnitra, plus konkrétní záměry u jednotlivých rezortů, kterých je celkem za 95 milionů korun. Takže je to pozitivní.  A tyto finance si jednotlivé rezorty musí zabezpečit z vlastních rozpočtů, protože si myslíme, že na to mají prostor. Takže spolupráce s Ministerstvem financí, vláda se rozhodla, že toto bude prioritně řešit.

Dále jsme projednávali významné kulturní a sportovní akce. To se jedná o Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kde byla víceméně schválena částka, kterou schvalujeme každý rok. Velká debata byla ohledně moto Grand Prix Brno, kde v minulosti nebo naposledy vláda přidělila 39 milionů korun. Samozřejmě, je to významná sportovní akce. Na druhou stranu, my jsme vznesli řadu dotazů z hlediska nákladů a ohledně příjemců těch dotací, protože licenční poplatky pro zahraničního majitele značky, DORNA, jsou až 123 milionů korun a zbytek do 178 milionů korun, asi 55 milionů korun, jsou různí příjemci, jako pronájem dráhy, zajištění sportovní části atd.

Takže my bychom rádi dostali detaily, kdo je vlastně finální příjemce těch peněz, protože z hlediska příjmů, ta reklama a tyto příjmy dostává pravděpodobně DORNA, my to přesně nevíme. A potom jsme samozřejmě debatovali o tom, že si myslíme, že by bylo třeba se znovu podívat na ty náklady a stejně na příspěvek kraje a města Brna.

Takže ten materiál jsme přerušili s tím, že paní ministryně Dostálová dostala za úkol zjistit tyto informace a jakmile je dostaneme, a předpokládám, že to bude tento týden, tak vláda bude v projednávání tohoto materiálu pokračovat.

V tuto chvíli za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Paní Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Já myslím, že už k tomu není moc co dodat, protože pan premiér řekl všechno. Já jen možná k tomu programu Výstavba: Dnes bylo schváleno nařízení vlády. To, co jsme se na vládě domluvili, je, že půjdou detailní podmínky dotačního programu na vládu, abychom se skutečně všichni ujistili o tom, že sledujeme správné cíle. Protože to je dotační program, tak samozřejmě na vládu předložím nejen podmínky programu jako takového, ale i samotnou výzvu, a budu to plánovat právě na konec dubna tak, abychom na konci dubna vyhlásili dotační program pro obce.

Možná jen pro vaši informaci, co se týká sociálních bytů, jak už to pan premiér řekl, tam je tedy stoprocentní dotace. U dostupných bytů zvýhodněný úvěr znamená referenční sazba EU minus půl procentního bodu, to znamená aktuální výše referenční sazby EU je 1,98, minus půl procentního bodu znamená, že dnes by si obce na dostupné bydlení půjčily od Státního fondu rozvoje bydlení za 1,48. Je to velmi zajímavé a výhodné, protože tato úroková sazba je fixní na dobu 30 let. To znamená skutečně, že se obcím vyplatí ty byty stavět.

Pro nás je důležité, aby vznikaly zejména ty kombinované domy, to znamená smíšené domy sociální a dostupné bydlení. Sociální byty jsou dány cílovou skupinou. To znamená nízkopříjmové skupiny lidí a samozřejmě lidé, kteří bydlí v nevyhovujících podmínkách. A co se týká dostupných bytů, tam si to obec samozřejmě určuje sama, zda je potřebuje pro mladé lidi, nebo zda je potřebuje pro veřejně prospěšné profese atd.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan Toman má slovo.

Miroslav Toman, ministr zemědělství: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda schválila dva materiály, které se týkaly Ministerstva zemědělství. Prvním materiálem byl návrh komplexního řešení sucha, to znamená, že to je kombinace technických a přírodě blízkých opatření, v oblasti Rakovnicka. Vláda dnes schválila výstavbu vodního díla Kryry na Lounsku a také výstavbu souvisejících převodů vody z Kryr do povodí Rakovnického potoka. Součástí bude realizace souvisejících opatření, která se budou financovat z programu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Po dokončení všech těchto opatření bude mít Rakovnicko konečně zajištěno dostatek vody. Kryry s objemem vody téměř 8 milionů kubíků budou zajišťovat dostatek vody v povodí Rakovnického potoka i Blšanky, která bude sloužit především pro závlahy chmelařských a zemědělských oblastí a k nadlepšování průtoků v tocích v období sucha. Při přípravě nádrží Senomaty a Šanov se totiž ukázalo, že by zejména v létě nezajistily pro Rakovnicko dostatek vody.

Je připraveno 550 milionů korun na první etapu souvisejících opatření, jako jsou revitalizace toků, jejich obnova, technická opatření, opravy na tocích, což jsou zpevnění koryt, ohrázování a podobně. Samozřejmě také protierozní opatření na zemědělské půdě, což jsou například zasakovací pásy, a výstavba a zlepšení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Do konce března příštího roku předložíme vládě zásady pro výkupy nemovitostí dotčených nádrží.

Co se týče dalšího bodu, tak to byl návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. Tady vláda schválila zásady pro výkup nemovitostí u Vlachovic včetně použití prostředků ze státního rozpočtu ve výši 705 milionů korun. Vykupovat se budou pozemky pod nádrží i ty, které navazují na zátop původního díla tak, aby byla zajištěna kvalita vody v nádrži. Vypořádání začne příští rok a má skončit nejpozději v roce 2023.

Příprava Vlachovic je jednou z priorit a dotčené obce záměr podporují. Vodní dílo by mělo být uvedeno do provozu v roce 2030. Tolik, děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X