Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

14. 6. 2017 14:55

Výsledky jednání vlády 14. června 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 605/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
čj. 569/17 – bod 7 schůze vlády 5. 6. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020
čj. 594/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Zhodnocení a návrh dalšího postupu ČR ve věci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
čj. 637/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020
čj. 587/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2018 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2020
čj. 581/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 580/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
čj. 624/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

10. Návrh usnesení vlády o uložení povinnosti ustanovit komisi pro hodnocení nabídek
čj. 625/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Restrukturalizace státního rozpočtu s cílem posílit investice v roce 2017
čj. 590/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

29. Kontroly dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy řidičů osobní autobusové dopravy
čj. 589/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

30. Strategie rozvoje činností Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.
čj. 598/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016
čj. 618/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014–2016
čj. 599/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2016
čj. 626/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2016
čj. 610/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2016
čj. 609/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Výroční zpráva Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky za rok 2016
čj. 608/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Jmenování člena Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
čj. 613/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016
čj. 601/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Polské republice v rámci setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a Beneluxu dne 19. června 2017
čj. 630/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na uskutečnění společného zasedání předsedy vlády České republiky, předsedy vlády Slovenské republiky R. Fica a spolkového kancléře Rakouské republiky Ch. Kerna v Brně dne 22. června 2017
čj. 633/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 v Bruselu
čj. 629/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Japonsku ve dnech 26.–30. června 2017
čj. 634/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku dne 27. června 2017
čj. 632/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Běloruské republiky Vladimira Makeje v České republice ve dnech 15.–16. června 2017
čj. 638/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na zajištění účasti generálního tajemníka Rady Evropy Thørbjorna Jaglanda na konferenci "Závaznost soudních rozhodnutí" ve dnech 19.–20. června 2017 v Brně
čj. 631/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
čj. 647/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 16. června 2017
čj. 648/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2016
čj. 612/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – čtvrté čtvrtletí roku 2016
čj. 604/17
Předkládá: předseda vlády

3. Zpráva o realizaci Národní RIS3 strategie v letech 2015–2016
čj. 628/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

4. Plán implementace Národní RIS3 strategie na období 2017–2018
čj. 627/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

5. Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013
čj. 593/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
čj. 619/17
Předkládá: ministr financí

7. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2017
čj. 606/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

8. Rozbor východisek legislativního řešení povinnosti občana hlásit místo svého trvalého pobytu v zákonem stanovené lhůtě a trvalý pobyt, aby odpovídal místu, kde se občan reálně zdržuje
čj. 597/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

9. Informace ke schválenému materiálu vládou "řešení některých oblastí k řešení ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany"
čj. 635/17
Předkládá: ministr vnitra

10. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2017
čj. 592/17
Předkládá: ministr dopravy

11. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2016
čj. 596/17
Předkládá: předseda vlády

12. Výroční zpráva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst za rok 2016
čj. 586/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

13. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016
čj. 602/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

14. Výroční zpráva Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016
čj. 620/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

15. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2016
čj. 603/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

16. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2016   
čj. 611/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

17. Výroční zpráva o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2016
čj. 614/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

18. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Podpora státní správy v oblasti vodního hospodářství“ zadávané mimo působnost zákona o zadávání veřejných zakázek
čj. 595/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

19. Informace o veřejné zakázce Licence – generální oprava TV3-117
čj. 621/17
Předkládá: ministr obrany

20. Informace o veřejné zakázce Nákup ložisek pro leteckou techniku
čj. 622/17
Předkládá: ministr obrany

21. Informace o veřejné zakázce „Technická podpora a školení APV IS VŘ PozS“
čj. 623/17
Předkládá: ministr obrany

22. Informace o aktualizaci Harmonogramu jednání vlády na 2. pololetí 2017
čj. 645/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie