Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

11. 8. 2010 15:05

Výsledky jednání vlády 11. srpna 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011
č.j. 790/10
Předkládá: ministr financí

 Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013
č.j. 775/10
Předkládá: předseda vlády

 Výsledek jednání: přerušeno

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 262/10 - bod 3 schůze vlády 4.8.2010
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

 Výsledek jednání: odloženo o týden

5. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 22)
č.j. 796/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání: zamítnuto

6. Návrh poslanců Petra Hulinského, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 23)
č.j. 805/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: zamítnuto

7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 26)
č.j. 799/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

8. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 25)
č.j. 798/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

9. Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 29)
č.j. 803/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: zamítnuto

10. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (sněmovní tisk č. 24)
č.j. 797/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: zamítnuto

11. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 28)
č.j. 802/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 27)
č.j. 801/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: neutrální stanovisko

13. Návrh poslanců Pavla Hojdy, Karla Šidla, Marie Rusové, Vojtěcha Filipa, Vojtěcha Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 30)
č.j. 804/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: zamítnuto

26. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. (tisk č. 45)

č.j. 833/10

Předkládá: ministr spravedlnosti

Výsledek jednání: schváleno

14. Návrh nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
č.j. 744/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

15. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009
č.j. 740/10
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

16. Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie
č.j. 789/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: staženo

17. Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
č.j. 715/10
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

18. Zpráva o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolních území (urban sprawl)
č.j. 784/10
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

19. Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
č.j. 809/10
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: zamítnuto

20. Návrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
č.j. 791/10
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

21. Stanovení způsobu odměňování ředitele Pozemkového fondu České republiky
č.j. 678/10 - bod 14 schůze vlády 4.8.2010
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: odloženo

27.Návrh na uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a na změnu usnesení vlády ze dne 15. října 2009 č. 1296, k uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, ve znění usnesení vlády ze dne 21. prosice 2009 č. 1586

č.j. 834/10

Předkládá: ministr zahraničí

Výsledek jednání: odloženo


25. Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
č.j. 820/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno


C. K projednání bez rozpravy:

Všechny body schváleny

22. Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády České republiky Petra Nečase ve Slovenské republice dne 19. července 2010 a účasti na zasedání předsedů vlád Visegrádské skupiny v Budapešti dne 20. července 2010
č.j. 793/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo a v Afghánské islámské republice ve dnech 19. – 21. července 2010
č.j. 792/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Mikuláše Dzurindy v České republice dne 15. července 2010
č.j. 794/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2010
č.j. 787/10
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

2. Informace o stavu ekonomické výhodnosti těžby uranu na dole Rožná v roce 2009
č.j. 783/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Informace o činnosti Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
č.j. 807/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

4. Informace o smlouvě č. 102600416 na poskytnutí služby „Servisní opravy pozorovacích přístrojů nočního vidění řady KLÁRA“
č.j. 785/10
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie