Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

11. 8. 2010 15:28

Tiskový brífink po jednání vlády, 11. srpna 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dáma pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády ČR, poprosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda dnes na svém jednání zahájila svou práci tím, že se věnovala problematice odstraňování povodňových škod s tím, že uvolnila z rozpočtové rezervy dalších 350 milionů korun na řešení naléhavých požadavků souvisejících s odstraňováním následků povodní. Tyto prostředky budou použity pro tyto záležitosti způsobem, kdy budou z jednotlivých resortů, kam se budou obracet případně i kraje a obce a na základě pokynu předsedy vlády potom ministr financí účelově na odstraňování následků úvodní pro tyto naléhavé případy tyto prostředky uvolní s tím, že v dalším časovém horizontu, protože na to je potřeba celá řada dní a týdnů, tak musíme vyčkat na určitý součet škody, které vzniky o víkendových povodních, které potom bude moci být určeno na odstranění některých z nich se bude podílet i státní rozpočet. Není to konečná částka, bohužel, z hlediska veřejných financí i postižených oblastí, která bude použita na odstranění těchto škod. To byl první bod, pak velmi důležitý bod na základě kterého se vláda zabývala návrhem základních příjmů a především limitů výdajů rozpočtu na příští rok zde chci říci, že vláda zachová jako klíčový parametr výši deficitu veřejných financí ve výši 4,6 % HDP, tedy jak příjmy a výdaje i limity kapitol jsou nastaveny tak, aby deficit rozpočtu byl ve výši 135 miliard korun a celkový deficit nepřekročil 4,6 % HDP. Zde musím říci, že pokud by vláda nestanovila tyto přísné limity, tak by autonomně ten deficit byl ve výše 210 miliard, tedy 6,7 % HDP, tedy o dvě procenta vyšší. To by mělo své důsledky a ten pozitivní trend, který potvrdila včera i agentura SaP, která změnila výhled pro české dluhopisy ze stabilních na pozitivní a to by se mohlo obrátit, my považujeme za klíčové pokračovat v těchto krocích. Teď tyto limity se promítnou do podoby rozpočtu jednotlivých kapitol, toto není hotový návrh státního rozpočtu s tím, že tu budou aktualizovaná čísla z hlediska příjmové stránky rozpočtu, mohou se pohnout některé výdaje, to není stanoveno na korunu přesně. Klíčové je zachování výše deficitu v podobě 135 miliard a 4,6 % HDP. Já považuji za velmi důležité, že vláda potom bude moci projednat návrh zákona o státním rozpočtu do konce srpna. Aby to bylo dle zákona o rozpočtových pravidlech. Já chci říci, že se ocitáme pod silným tlakem, protože krok, který schválila vláda dnes, tak měla předchozí vláda udělat nejpozději v květnu a tím my se dostáváme do silného časového presu. Jsme si vědomi, že příští rozpočtový krok nemůže vláda udělat nic jiného než provést tu více či méně plošné škrty na výdajové straně rozpočtu, případně provést jednoduché parametrické úpravy jednolitých systémů. Nejedná se ani tak o reformy, ale spíše o škrt-formy rozpočtu. Co je důležité, aby časový prostor, který získáme přípravou tohoto rozpočtu cestou škrtů, aby tento byl využit k přípravě hlubokých reforem na výdajové straně rozpočtu, v systému důchodů, zdravotním, sociálním, ale také na příjmové straně, provedení daňové reformy, jdoucí cestou zjednodušení daňového systému. Považuji to za nesmírně důležité, že vláda se nechce spokojit s plošným škrtáním, že vzhledem k času jí nic jiného nezbývá ve vazbě na letošní rozpočtový rok a ten příští, ale to co teď děláme nelze označit za reformy, ty přijdou ve vazbě na rozpočtový rok 2012 a následující. Dále vláda projednala poslanecké návrhy a senátní návrhy zákonů, které byly předloženy k vyjádření LRV a vládě. U většiny zákonů vláda vyjádřila negativní stanovisko a co já považuji za důležité, protože včera proběhlo jednání o důvěře, vláda dnes svým usnesením ustavila BRS. Složenou z devíti členů, tedy předsedy vlády, prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, místopředsedy vlády a ministra vnitra, ministra obrany, financí, průmyslu obchodu, dopravy, zdravotnictví a životního prostředí. Vláda také jmenoval výbor pro zpravodajské služby složeného z šéfů služeb a vedeného předsedou vlády a místopředsedou vlády a ministrem zahraničí, místopředsedou a ministrem vnitra a ministrem obrany. Pro krizové situace je tu připravena i klíčová struktura v podobě BRS. To jsou základní body, které dnes projednala vláda s tím, že program vlády měl 25 bodů, jednání bylo dlouhé, ale tyto části považuji za nejdůležitější, pokud mne kolegové chtějí doplnit, pan ministr financí, potom pan místopředseda vlády a ministr vnitra.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Dobré odpoledne, limity jako instrument pro sestavení zákona o rozpočtu, jak jsem vládě předložil, byly schváleny. S tím, že deficit nesmí být vyšší než 4,6 %, tedy že deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 135 miliard. Není to schválení rozpočtu, ale limitů. Jsou to závazní limity pro resorty, které musí ministrovi financí do 20. srpna dát rozepsané kapitoly, aby ministr financí mohl následně po projednání s nimi tyto kapitoly se změnami do 31.8. předložit vládě podobu návrhu zákona o státním rozpočtu. Jak řekl pan premiér, tohle je v normální roce práce na tři měsíce, my to musíme zvládnout za dva týdny, protože před volbami politická situace neumožňovala vláda tyto limity stanovit v květnu, jak ukládá zákon. Současně s návrhem zákona o státním rozpočtu předložíme povinnou přílohu, výhled na léta 2012-2014 a ten bude striktně kopírovat koaliční dohodu a trajektorii snižování rozpočtů, jak se koalice shodla. Není to rozpočet reformní, je úsporný. Pokud s vzpomenete na mé členění na etapu 0, 1 a 2. Toto je etapa 1, kdy vedle exekutivních škrtů jsou i změny legislativy, protože jinak bychom oněch cca 70 miliard nezbytných úspor a výše deficitu oproti autonomnímu vývoji nedosáhli, proto také usnesení obsahuje úkol pro jednotlivé ministry, kteří jsou garanty legislativy, práce a sociální věci, finance, aby do 31.8. tyto změny vládě předložili, aby bylo možné je schválil ve sněmovně a Senátu, aby byly platné k 1.1.2012, tento rozpočet již s dopady těch změn počítá, proto je nezbytné je schválit v polovině tohoto roku. Co pokládám za důležité jsou výdaje na vědu a výzkum, dnes schválila vláda limit, mohu říci, že věda a výzkum je jediná kapitola, kde vláda Petra Nečase nesnižuje oproti roku 2010 výdaje ani o korunu. Přesně tolik jako v roce 2010 je limit i pro rok 2011 jenom vláda požádala Rady vlády, aby v rámci tohoto limitu navrhla do 23. srpna vládě definitivní rozdělení prostředků mezi jednotlivé správce kapitol, abychom si byli jistě, že ty prostředky budou vynakládány efektivně. Je to priorita a jediná závazná kapitola, kde se neškrtalo. Dovolíte-li mi ještě jednu, teď jsem zapomněl, takže si na to možná vzpomenu u otázek.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Kdybyste byli při dnešním jednání vlády na zahradě vlády, slyšeli byste táhlé skučení všech ministrů a stanoviska, že žádný resort není schopen míti tak velké škrty, ale shodli jsme se, že je to nutné a musíme se s tím nějak poprat v rámci těchto jednání, za můj resort jsem tvrdil, že škrt 10,5 miliardy by rozvrátil ten resort, takže jsem se shodli, že výše škrtů pro vnitro je 8,3 miliardy, i to je dramatický škrt, my počítali s 5,5 miliardy, ale není to 10, ale 8,3, takže musíme provést revizi činností ministerstva vnitra a budeme naplňovat to, co je ze zákona, nebudeme jiným resortům zdarma poskytovat služby jak jsme to dělali. Musí být zeštíhlení sboru a celá ta dohoda, já jsem rád, že vyústila v tom, že padl slib, že rozpočet vnitra nebude v letech 2012-2014 dále krácen. Je to jakési světlo na konci tunelu, i pro ty, kteří zůstanou v resortu, že ten škrt bude dramatický, bolavý, bude v příštím roce, ale v těch dalších letech je světlo na konci tunelu, cílem je menší, výkonnější a dokonce lepe placený sbor a minimální utrpení lidí v resortu. Oznamuji to v této chvíli, já odjíždím na ministerstvo, kde sedí expertní tým, který dnes dal verdikt 10,5 miliardy nelze, nyní dostává za úkol 8,3 miliardy a do 23.8. připravíme kompletní seznam kroků, které bude třeba podniknout, ale budou všem předem jasné a každý bude vědět, do čeho s námi jde. Pak ještě musím říci, že ministerstvo školství jako jediné nenamítalo v tomto roce nic proti rozpočtu a jsme rádi, že došlo k dohodě, že pro rok 2010 ministerstvo váže 1,5 miliardy, nikoliv 3 miliardy. Kdo včera poslouchal Parlament, měl-li tu sílu, všechny příspěvky byly velkou kritikou ministerstva školství, že připustilo 3 miliardy, není to tak. To je za resorty, kde jsme bojovali my, bojovali všichni a všichni se shodli, bude to těžké, uděláme vše co bude v našich silách.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prostor pro vaše otázka.

Radiožurnál: Já bych poprosila pana premiéra, do kdy a jak mohou kraje žádat o peníze na pomoc?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nejrychlejší cesta je přímo na ministerstvo financí, tedy požadavek na danou částku, která bude účelově vázaná je na ministerstvu financí. Budeme postupně, jak přijdou požadavky dle míry naléhavosti, některé jsou naléhavé. V pondělí jsme rozhodli o první tranži, která již v úterý byla na účtech, to jde dělat poměrně rychle. Chceme objektivní čísla aby i kraje dokázaly si stanovit priority, co je naléhavé, co potřebují nejvíce, co počká, bude zaplaceno později nebo z dalších prostředků, které budou vyčleněny na odstranění škod.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Prosím, aby nedošlo k nepřesnému přenosu informací, toto není výzva k vyčíslení celkových škod. Výzva k celkovému vyčíslení škod půjde normální standardní cestou, kdy jednotlivé resorty se obrátí na kraje a ty na samosprávy a během času bude mít vláda přehled o rozsahu škod a udělá si názor pro definitivní rozhodnutí, jakým způsobem bude participovat státní fiskál na škodách. Těchto 3500 milionů není určeno pro náhradu škod a obnovu majetku, to je n vláda říká, máme dostatek prostředků pro urgentní a naléhavé žádosti, pokud je někde problém, jsme připraveni zasáhnout a pomoci. Není to náhrada škod, jsou to prostředky pro okamžité uvolnění, urgentní pomoc.

LN: Já bych se zeptala na ty návrhy zákonů, které vláda projednávala, jde mi o návrh na zrušení listinných akcií na majitele, jaké jste vyjádřili stanovisko? A potom na senátorský návrh o bodovém systému? Jak se k tomu vláda staví a co říkáte té myšlence, že by podle návrhu neměli řidiči dostat body, pokud nadýchají do 0,3 promile? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče návrhu o listinných akcií na majitele, což je návrh sociální demokracie, tak vláda dala negativní stanovisko k tomuto návrhu, chceme zpracovat komplexní a systémovou změnu v této oblasti a mělo by jako argument sloužit i aktuální situace. Ta inovativní iniciativa poslanců na návrzích a pozměňovacích návrhů k návrhům letošního roku způsobila problém u zákona o veřejných zakázek ze kterého k 15.9. by potom mohly být problémy a my to musíme napravovat. To je další důvod, proč být opatrný. Úpravy dělat pečlivě, na základě rozboru LRV a jejího stanoviska. Je tu zájem na tom, aby k veřejným zakázkám měli přístup pouze společnosti s průhlednou majetkovou strukturou, ale ta úprava musí být pečlivá a nesmí být kutilsko-amatérským způsobem, nemyslím to pejorativně, opravdu se ukázalo, že to byla chyba že se to takto dělo. Co se týče senátního návrhu, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích, tak tento návrh vláda schválila, protože to považujeme za rozumné u bagatelních přestupků, u těch hrubých to naopak zpřísnit. Tam se jedná o krok, který jde správným směrem s tím, že vláda má některé námitky. Je třeba upravit působnost v provádění kontrol technického stavu, stanovit přednostní jízdy, zavedení parkovacího průkazu pro postižené osoby a také je nutné analyzovat fungování toho bodového systému a neopouštět ten systém.

LN: Jak je to s tím alkoholem?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tam bude rozhodovat hlasováním sněmovna, každý má svůj názor. LRV posuzuje ty zákony z hlediska legislativního, nikoliv věcného. Já jsem, jako Petr Nečas, dlouhodobě zastáncem nulové tolerance. Jakkoliv je jasné, že se musí vzít v potaz technické limity zařízení, ale to je na odbornících, aby stanovili, který technický prostředek je schopen detekovat alkohol, což se v podstatě děje, ale není to důvod, aby se vyhlásilo, že po jednom pivu se může jezdit, protože můj názor jako občana, ve chvíli kdy jednám a zákon umožní jedno pivo, tak dáme jednoapůl až dvě. Bylo by to k neprospěchu bezpečnosti provozu.

HN: Já bych se zeptal, kde se vzaly ty dvě miliardy, které nemusí šetřit ministerstvo vnitra? A padly další změny oproti těm návrhům příjmů a výdajů?

Miroslav Kalousek, ministr financí: jestli mohu odpovědět, řekl to ministr vnitra ze svého pohledu. Prostě na limitu jeho kapitoly se nic nemění, ale mění se to, že nebude muset z těch prostředků zajišťovat provoz datových schránek a vydávání pasů. Nedochází k žádné změně čísla, má jen méně povinností. Je povinností ministra financí, aby ve všeobecné finanční správě, ze kterého to bylo placeno, aby ty prostředky nalezl. Na tu otázku rád odpovím příští týden. Příjmy a výdaje jednotlivých kapitol jsou schváleny. Je tedy jasné zadání pro kapitoly rozpočtu, jaké číslo mají rozepsat pro ministra financí, aby to zapracoval d návrhu státního rozpočtu. Tato práce je spojena s konkrétním projednáváním a je možné, že v řádu stamilionů se ty limity pohnou a upraví při projednávání. Definitivní usnesení dá vláda v září. Nepředpokládám větší pohyby, ani to možné není. Není to nic nového, je to normální rozpočtoví rutina, jediné jiné je, že v jiných letech toto děláme v květnu, abychom v srpnu byli hotovi, ale teď to děláme v půlce srpna, abychom mohli mít rozpočet, jinak se děje to samé.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím tedy Česká televize.

ČT: Já bych se vrátila k povodním, říkáte 350 milionů na naléhavé požadavky, ale předběžné odhady jsou do miliard, neobáváte se, že ty požadavky to přesáhnou? Jsou další peníze v rezervě? A bavili jste se o dalším nasazení armády, padly další požadavky? Mluvili jste až o 1000 vojáků.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Až tisícovka byla schválena, tedy budou-li požadavky z obcí a krajů, ta do 1000 vojáků, což je hodně, armáda má 23 vojáků, tak z toho 1000 je připraven pomoci. Do toho čísla budou vojáci nasazeni. Co se týče prostředků, ani celkové škody budou vyšší než tato částka, která je určena pro řešení naléhavých případů, abych uvedl příklad, odříznutá obec do které nefunguje komunikace, vytvoření provizorních komunikací nebo oprava, aby se položila mostovka, to je tento příklad. Obnova infrastruktury, aby mohla obec fungovat. Celkové škody budou větší, ale pozor, ,bude tu mnohozdrojové financování. Významná část toho majetku je pojištěna. Tam je zdroj tento. Na obnově majetku musí participovat i obce a kraje. Pak je otázka na jaké projekty a škody se bude podílet i státní rozpočet a v jaké výši, protože se podílet bude nejen na škodách státního majetku, ale i věcí, které souvisí s resortem dopravy, životního prostředí, povodí, ale i ostatních orgánů veřejné správy.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já k těm vojákům. Je třeba si uvědomit, že se tam pohybuje 1000 záchranářů z HZS, že to území je malé a že jsou doplněni o stovky vojáků. Je třeba je ubytovat a stravovat a uložit. Je to spíše tak, že starostové, pokud mají další požadavky, mají možnost si o to říci a mají plnou zodpovědnost za to, že ti lidé budou dělat konkrétní věci, které jim přidělí. Potřeba zatím není taková, naopak, místí obyvatelé, máte-li pocit, že starosta by mohl žádat o deset vojáků, je třeba se vydat tím směrem.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ještě znovu zrekapitulovat ten tok, který tam bude, tedy obce a města. Požadavky by měly posouvat na krajský úřad a ten na ministerstvo financí.

ČTK: Já bych se rád zeptal, zda jste se zabývali návrhem ministra zahraničí na rušení některých ambasád? Jaký je výsledek?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tím to návrhem jsme se nezabývali, nebyl zařazen. Bude vyžadovat ještě bez strany pana ministra některá další jednání.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední tři otázky.

ČT: Já vás poprosím, zákon o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů jste projednali dnes? Druhý dotaz na pana ministra financí, PPF žádá UOHS o zrušení toho vyloučení z eko-tendru, co tomu říká ministerstvo financí?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já odpovím, protože mohu odpovědět bezprostředně, je to standardní správní proces, kterýkoliv účastník má právo žádat opravný prostředek a úřad ve správním procesu rozhodne. Co k tomu mám více říci?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ta první vaše otázka, neprojednávali jsem zákon o obnovitelných zdrojích, ale vyhodnocení státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2009. Vláda vzala toto na vědomí, to je dědictví z minula a tento program byl založen ještě před vstupem ČR do EU a tehdy byl hybnou pákou pro stimulaci úspor a obnovitelné zdroje, s tím, že jednotlivé resorty podporují úspory, zejména prostřednictvím strukturálních fondů, to je klíčový způsob financování. Státní programy jsou spíše doplňkovým zdrojem. To vyhodnocení je letos poprvé, také situační zpráva o systému monitorování o spotřebě a úspoře energie v budovách vládních institucí. Celková výše dotace byla 172 milionů korun a bylo podpořeno 2831 projektů, které přinesly celkové investice ve výši 0,5 miliardy korun a roční úsporu energie přes 202 000 GJ.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Já ještě chtěl dodat k tomu dotazu, jsem se chtěl vrátit k tehdejšímu rozhodnutí ministra Janoty o kterém se spekulovalo, zda měl nebo neměl rozhodnout po demisi. Prosím rozlišujte rozhodnutí politické, kdy ministr rozhoduje na základě svého uvážení a rozlišujte rozhodnutí správní, kdy ministr musí rozhodnout jako správní orgán v řádné lhůtě, řádným procesem na základě podkladů. Ministr učinil správní rozhodnutí a nemohl učinit nic jiného než ho učinit. Kdyby ho neučinil, tak by se protivil správnímu procesu. To nebylo politické rozhodnutí. Bude rozhodovat ÚOHS, nebude to rozhodnutí politické, ale správní a jak ÚOHS rozhodne, tak to bude.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Český rozhlas Radiožurnál.

Radiožurnál: Dobrý den, já bych měla tři dotazy. První, jestli se vláda zabývala tím návrhem na rozdělení prahy na několik volebních obvodů? Dva dotazy na pna ministra vnitra, s jakým výsledkem jste projednali novelu pobytového zákona a měl byste zamířit na ústecko, tak jestli můžete stručně říci smysl a cíl té cesty.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Začnu smyslem a cílem. Já se pohyboval na Liberecku a protože ústecko byla až ta další vlna povodní, tak jsem tma neviděl práci HZS, navíc se to překlápí. Úspěšně jsme zastrašili na dlouhou dobu zloděje, ale psychologická pomoc je potřebná, máme tam psychologicky i Armáda je dala, máme dvě linky pomoci, čili já chci navštívit ta nejpostiženější místa a zajímá mne odklízení trosek, stav depresí a chci vidět, jak fungoval krizový štáb Ústeckého kraje, protože Libereckého fungoval znamenitě. Proto tedy zítra tam.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Návrh, který se týká voleb v Praze, tam vláda vyjádřila záporné stanovisko a pobyt cizinců, ten jsem opět přerušili, protože se musí udělat některé záležitosti kolem platby zdravotního pojištění u příslušníků z třetích zemí mimo EU.

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Ale už jsem ve shodě s ministrem spravedlnosti, bude azylové řízení předcházet extradici s tím, že my jsem se zavázali, že ho zkrátíme maximálně, aby se neprotahovali lhůty řízení. Ten problém, který dnes jsme si řekli, aby tu nevznikla situace, kdy cizinci pojištění u podivných pojišťoven v cizině tu budou čerpat péči a nebudou jí platit. Sám jsem říkal, přerušme to jednání, toto je třeba vyjasnit. K tomuto zákonu bylo celkem 380 připomínek.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize.

ČT: Mám doplňující dotaz k těm povodním. Ještě se mluví, zda stavět v zátopových oblastech. Může nějak vláda tlačit na obce, aby přehodnotila územní plány?

Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jasně se říká nestavět.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že vláda má velmi omezené možnosti. Respektive stát, jak mluvit do stavebního řízení. Otázka územního plánu, stavebního řízení, určení jednotlivých zón je zcela v pravomoci obcí, ale tím nechci strkat hlavu do písku před koncepčním problémem, který nás čeká a ukazuje, že vzhledem k četnosti povodní, byť mají lokální charakter, tak se musíme zamyslet nad řadou koncepčnějších otázek, počínaje retenční schopností krajiny až po změny ve stavebním řízení. To je na delší rozvahu, já mohu říci, že jsem jednal s předsedou Akademie věd ČR panem profesorem Drahošem a předběžně jsem dojednávali vytvoření expertního panelu v kterém by byly odborníci v ČR na meteorologii, hydrometeorologii, ale také na ekologii, vodní hospodářství, půdoznalectví, urbanistiky a podobně, kteří by mohli v tomto dělat doporučení, jak dál koncepčně pokračovat v těchto dlouhodobých záměrech než krátkodobých opatřeních.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední otázka, iDnes. Nemá otázku?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobře, dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost a přejeme hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání vlády, 11. srpna 2010

Související zprávy