Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

10. 5. 2010 12:23

Výsledky jednání vlády 10. května 2010

A. Evropská agenda:

1.Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 300/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

3.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

č.j. 286/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

4.Návrh způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra-Labe formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu

č.j. 353/10 - bod 8 schůze vlády 19.4.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: staženo

5.Národní strategie finančního vzdělávání

č.j. 401/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

6.Hodnocení Plánu aktivit na období let 2008 a 2009 a návrh Plánu aktivit na období let 2010 a 2011 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 až 2013

č.j. 405/10

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

7.Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

č.j. 431/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

8.Návrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v letech 2011 a 2012

č.j. 429/10

Předkládá: předseda vlády

Přizván: M. Kocáb, zmocněnec vlády pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno

9.Zásady urbánní politiky

č.j. 435/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

přeřazeno do Bez rozpravy

10.Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu

č.j. 438/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

11.Schválení výjimky ze „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ pro státní podniky v působnosti Ministerstva obrany

č.j. 403/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: staženo

12.Analýza aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace a postup České republiky v oblasti prevence a potírání nelegální migrace a negativních jevů spojených s migrací

č.j. 421/10

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

13.Pokračování projektu Letní školy migračních studií

č.j. 407/10

Předkládá: ministr vnitra

přeřazeno do Bez rozpravy

14.Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2008–2009

č.j. 422/10

Předkládá: ministr vnitra

přeřazeno do Bez rozpravy

15.Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2010

č.j. 413/10

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

přeřazeno do Bez rozpravy

16.Návrh jmenování některých členů a členek Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

č.j. 428/10

Předkládá: předseda vlády

Přizván: M. Kocáb, zmocněnec pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno

28. Návrh na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

č.j. 410/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

 

C. K projednání bez rozpravy:

Všechny body Bez rozpravy schváleny

17.Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009

č.j. 417/10

Předkládá: ministr dopravy

18.Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

č.j. 404/10

Předkládá: ministr financí

19.Ke změně usnesení vlády č. 288 ze dne 26.března 2008, k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

č.j. 437/10

Předkládá: ministr kultury

20.Informace o plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem

č.j. 406/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

21.Aktualizace návrhu na prodloužení činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, organizačního útvaru Ústavu pro soudobé dějiny AVČR a zajištění jeho financování z prostředků státního rozpočtu v letech 2007-2011 schváleného usnesením vlády ze dne 1. listopadu 2006 č. 1249

č.j. 416/10

Předkládá: ministr kultury

22.Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o vydávání

č.j. 415/10

Předkládají: ministryně spravedlnosti a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23.Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR v Ázerbájdžánské republice ve dnech 13. a 14. května 2010

č.j. 430/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24.Návrh na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky

č.j. 447/10

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

25.Návrh na podpis a předběžné provádění Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé

č.j. 459/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

26. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Jana Fischera ve Francouzské republice ve dnech 10.-11. května 2010

č.j. 469/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

27. Návrh na vyslání delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na VI. Summit EU-LAC v Madridu ve dnech 15.-18.5.2010

č.j. 470/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

29. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Ázerbajdžánské republiky o letecké dopravě

č.j. 444/10

Předkládá: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Jana Fischera ve Francouzské republice ve dnech 10.-11. května 2010

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1.Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2009 a predikce na další období

č.j. 439/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

2.Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009

č.j. 440/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

3.Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

č.j. 436/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

4.Informace pro členy vlády o stavu realizace Programu péče o národní kulturní poklad

č.j. 412/10

Předkládá: ministr kultury

5.Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2009

č.j. 420/10

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

6.Zpráva za rok 2009 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva

č.j. 432/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

7.Zpráva za rok 2009 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva

č.j. 433/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

8.Vyrozumění veřejného ochránce práv o nepřijetí jím navrhovaných opatření k nápravě Českým báňským úřadem ve věci změny dobývacího prostoru Staříč

č.j. 434/10

Předkládá: veřejný ochránce práv

9.Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro léta 2010 - 2015

č.j. 425/10

Předkládá: ministryně zdravotnictví

10.Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Služby komunikační infrastruktury pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010“ v jednacím řízení bez uveřejnění

č.j. 423/10

Předkládá: ministr vnitra

11.Informace o průběhu a výsledcích oficiální cesty předsedy vlády České republiky do Spojených států amerických ve dnech 9.-15. dubna 2010

č.j. 418/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie