Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

1. 9. 2010 12:14

Výsledky jednání vlády 1. září 2010

A. Evropská agenda:


1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2.Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 38)
č.j. 878/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: souhlasné stanovisko

3.Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/18 „Peněžní prostředky určené na odstranění starých ekologických zátěží“
č.j. 832/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: vzato na vědomí

K bodům 3 až 6 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

4.Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/30 "Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009"
č.j. 836/10
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: vztao na vědomí

5.Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/23 - "Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě"
č.j. 786/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: vzato na vědomí

6.Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/21 – Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
č.j. 795/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: vzato na vědomí

7.Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2010
č.j. 537/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

8.Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády České republiky
č.j. 875/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

9.Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích
č.j. 872/10
Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky

10.Návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
č.j. 870/10
Předkládá: předseda vlády

11.Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
č.j. 874/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12.Návrh na sjednání Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
č.j. 879/10
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13.Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu
č.j. 863/10
Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14.Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
č.j. 862/10
Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15.Návrh na obeslání 54. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 20. 9. - 24. 9. 2010 ve Vídni
č.j. 873/10
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

16.Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve dnech 5. - 6. září 2010 ve Francii
č.j. 866/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17.Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (Brusel, 10. -11.9. 2010)
č.j. 867/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18.Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Maďarské republice dne 5. srpna 2010
č.j. 864/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19.Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Bronislawa Komorowského v České republice dne 10.8.2010
č.j. 865/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:


1.Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2010
č.j. 868/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


2.Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2010
č.j. 871/10
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie