Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

1. 9. 2010 15:08

Tisková konference po jednání vlády a poradě ekonomických ministrů, 1. září 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky, prosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji že jste přišli, dovolte mi abych vás informoval o dnešním jednání vlády České republiky a také na to navazující porady ekonomických ministrů. Program dnešní vlády byl zahájen tím, že jsme měli výbor pro evropské záležitosti na vládní úrovni, ve kterém se zabývali hlavně přípravou záležitostí které souvisí s ekonomickými záležitostmi rámci Evropské unie, to znamená jednání tzv. taskforce Evropské rady, která se bude zabývat především spoluprácí v oblasti rozpočtové a národních výhledů a tak zvané ekonomy-goverments, čili ekonomické plány Evropské unie a podobně. Z běžné legislativy, kterou jsme projednávaly takto byl návrh, tedy formální, nicméně má charakter ústavního zákona, kde zastupitelstvo kraje Vysočina navrhlo, aby dnešní název Vysočina se změnil na Kraj Vysočina. Takže tohle samozřejmě schválila vláda, pak tam byl celý řetězec bodů, který se týkal projednávání zpráv ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu, tam bych chtěl zdůraznit bod, který probíhala vláda podrobně a to byl bod který se týká peněžních prostředků určených na odstranění starých ekologických zátěží. Zde bych chtěl především zdůraznit to, že na vládě velmi silně rezonovalo to, že vláda věnuje této velmi problematické zakázce velkou pozornost, že vůbec samotná debata o případné ceně podobné veřejné zakázky je něco čemu se vláda velmi věnovala, chtěl bych chtěl zdůraznit, že čísla která zaznívají, typu 90 či 100 miliard a podobně jsou čísla, která vznikají součtem garancí za jednotlivé ekologické závazky v případně privatizací. Že se dokonce ukazuje nebo mnohé tomu nasvědčuje, že do ceny této zakázky jsou započítány dokonce projekty, kde ta ekologická sanace již proběhla nebo dokonce probíhá, že vlastně neexistuje v tuto chvíli žádný reálný odhad ceny. Protože ten se liší, Ministerstvo financí uvádí částku zhruba okolo devadesáti miliard korun, Ministerstvu životního prostředí okolo třiceti miliard korun, to uznáte, není malý rozdíl. Jedna z klíčových věci, na kterých se dnes vláda dohodla je, že pan ministr financí do 30. září předloží zprávu o této ekologické zakázce a stejně tak pan ministr životního prostředí předloží informaci České inspekce životního prostředí k této zakázce, kde mimo jiné součástí těchto dokumentů bude i to že musí být zpracována oponentura cenového odhadu hodnoty nákladů na odstranění těchto starých ekologických zátěži ze strany České inspekce životního prostředí. Že musí být učiněn pokus stanovit nezávisle tuto reálnou cenu, nikoliv pouhý aritmetický součet udělených garancí a také to, aby pravdu i na základě stanovení této reálné ceny, její oponentury a jejího nezávislého posouzení i na příklad ze strany České inspekce životního prostředí, aby byla zpracována studie, která posoudí výhodnost tohoto trochu, který vláda zahájila v té předminulé vládě. Toto všechno bude obsahem, na tom jsme se shodli, že budou obsahem toho materiálu, tedy do 30. září bude předložen Ministerstvem financí. Vedle toho jsme probírali i kontrolní závěry, které se týkaly prostředků vyplacených Českou správou sociálního zabezpečení a také prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytnuty na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve hromadné dopravě a zprávou NKÚ, která se zabývala majetkem státu se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vláda také schválila návrh na úpravu závazných limitů a mzdových ukazatelů u Ministerstva vnitra, velmi stručně, v klasickém hasičském záchranném sboru v příslušných mzdových kapitolách se převedla částka ve výši zhruba devatenácti milionů korun ve prospěch platů občanských zaměstnanců HZS. Vláda také rozhodla o tom, že se změní složení Legislativní rady vlády do Legislativní rady vlády byly vládou jmenovaní pan doktor Mlsna, pan profesor Eliáš, pan doktor Staněk a pan Mgr. Mazel a také vláda v bodech bez rozpravy schválila návrh na sjednání dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé. Vedle toho dnes proběhlo jednání porady ekonomických ministrů, které se zabývalo dvěma tématy tím prvním tématem byla reakce vlády na situaci, která vzniká v důsledku rozvoje projektů v oblasti takzvaných obnovitelných energetických zdrojů, především fotovoltaických elektráren. Vláda samozřejmě se nedívá lhostejně a pasivně na jisté hrozby, které v oblasti cen energie tu jsou. Byla podrobná rozprava, byl předložen určitý základní analytický materiál, gesčně příslušným Ministerstvem průmyslu a jsme si definovali základní cíle a úkoly, kterými budeme pokračovat na základě analýzy, kterou dneska jsme provedli v dalších úkolech, to znamená opatření krátkodobého charakteru, které souvisí v podstatě s růstem cen v roce 2011, ale jít v tomto dále než pouze jeden rok a jeden cenový výkyv, to znamená zabývat se koncepční otázkou, co dál s obnovitelnými zdroji a co dál samozřejmě i s fotovoltaikou, včetně základních koncepčních prací, které se budou týkat toho, jak zabrzdit tempo nárůstu cen nebo v případě, že by došlo k nějakému skoku cen, jak například ve prospěch domácností především těch nízkopříjmových a mít vytvořeny potenciální systém kompenzací, který by to řešil. Jednotliví ministři dostali z porady ekonomických ministrů úkoly, které předložíme, které budou předloženy poradě ekonomických ministrů příští týden, kde bude vytvořen jakýsi základní rejstřík možných kroků, které budou k dispozici a porada ekonomických ministrů poté navrhne vládě další postup. Chci říci, že seznámíme veřejnost s těmito kroky a s konkrétními opatřeními, ale až ve chvíli, kdy tento materiál bude připraven pro jednání vlády. Chci ujistit, že tento problém nechce vláda vysedět, pouze odpozorovat a konstatovat, že nemá žádné nástroje, je pravda, že v současné době jsou její nástroje omezené, ale právě proto chce vláda udělat koncepčnější, širší úvahu o dalším rozvoji tohoto typu energetiky a nástrojů, kterými do toto odvětví může zasahovat. Já bych taky chtěl říci, že my samozřejmě budeme jednat i s příslušnou podnikatelskou sférou, které se to týká v oblasti té velké energetiky, jako jsou ty velké energetické firmy, která jsou v oblasti distribuce, tak samozřejmě v té oblasti výroby.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, vaše otázky.

Aktuálně.cz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda se vláda ztotožnila s tím závěrem NKÚ ohledně té státní dotace pro osobní dopravu, případně, zda s tou smlouvou s ČD bude něco dělat? A druhá věc, dotkli jste se, byť jen na poradě, rozpočtu, který včera předložil ministr financí? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já chci říci, že co se týče té oblasti dotací do drážní dopravy, vláda vzala na vědomí postup ministerstva dopravy, my ho považujeme tu situaci za velmi zralou, my jsme konstatovali, že například ty smlouvy, které byly podepsány bez výběrového řízení, že byla uzavřena smlouva až do roku 2019, že to je krok, který je velmi v rozporu nejen s ideovou koncepcí liberalizace dopravy na dráze, ale i tak trochu v rozporu s ekonomickým uvažováním, protože vždycky konkurence vede ke snížení ceny. S tím, že tam je řada faktorů, že sice může být až 75 % dopravy liberalizováno, tak na druhou stranu je velmi limitováno, je tam vytvořena bariéra pro liberalizaci v tom, že další operátor dopravy by musel vyplatit a převzít kolejová vozidla ČD pro ten účel nakoupená a modernizovaná, čili pan ministr informoval o krocích, že zpracovává k této věci analýzu a bude v této věci předkládán materiál do vlády, který by umožnil skutečnou liberalizaci železniční dopravy. Co se týče prokazatelné ztráty, která vzrostla o 15 %, tal podle názoru ministerstva je v této oblasti podstatné srovnání ukazatele výše té kompenzace s počtem přepravených osob a tam je třeba říci, že při nárůstu 16 % cestujících a 7 % hodnoty kompenzace, tak uvedený ukazatel kompenzační platby na přepraveného cestujícího klesal a záměr optimalizace se naplnil. Nicméně, znovu opakuji, vláda chce tento problém řešit, ministr dopravy připraví příslušný materiál. Co se týče rozpočtu, dnes jsem se rozpočtem vůbec nezabývali, ten rozpočet včera byl distribuován, takže teprve vláda bude o něm jednat.
Lidové noviny: Já jsme se chtěla zeptat, jestli jste se na vládě dotkli některých sporných bodů, které se objevují, konkrétně o zákoník práce, jestli jste řešili, zda se bude ta novela měnit? Podle toho, jak jste avizoval, že byste si přál, aby vypadala? A dotkli jste se problematiky státního tajemníka pro EU? Jestli je jasné, že tato funkce vznikne a zda bude jmenovat vláda a nebo jestli se bude jednat o nějakého úředníka, který bude pro premiérem? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že problematiky zákoníku práce jsme se na jednání nedotkli, nebyl k tomu důvod, nebylo to ani plánováno. Zákoníkem práce se zabývala porada ekonomických ministrů a z ní vyplynulo, že podobně jako zaměstnavatelé, bylo by prospěšnější připravit jedu komplexnější novelu, než během 12 měsíců připravit tři novely. Ale budeme o té věci dále jednat, já mohu konstatovat, že na jednání se sociálními partnery zazněl názor nedělat žádnou novelu, což je postoj odborů a nebo když už se dělá změna zákoníku práce, aby byla komplexního charakteru, což potvrdili zástupci zaměstnavatelů, protože pro ně je účelnější mít jednu velkou novelu než tři dílčí. I z důvodů transakčních nákladů, které to přináší, ale budeme o tom jednat. Problematice státního tajemník, nebyla na pořadu dne, není k tomu důvod, bude to otázka koaličních jednání, stal se z toho naprosto umělý politický symbol, který podle mého názoru je silně přeceňován. Koaliční smlouva a programové prohlášení jednoznačně říká, že evropskou politiku koordinuje předseda vlády, který k tomu má příslušný útvar, ale budeme z toho jednat. Nikdy nešlo o politickou funkci, šlo o funkci odbornou a jsou tipováni lidé, kterým byla tato funkce nabídnuta, v žádném případě nebylo na pořadu dne, že by to byl člověk, který by byl v postavení člena vlády či podobné kuriozity, které se také daly dočíst, že by koordinoval členy vlády, to může jen předseda vlády, ale je nezbytné v nějaké úřednické úrovni mít člověka, který to má na starosti, protože i výbor pro EU pracuje ve dvou úrovních, úrovni členů vády a pracovní úrovni, kdy jsou tam lidé na úrovni ředitelů odborů, sekcí a případně náměstků a jedná se o koordinaci práce na této úrovni.

ČTK: Já bych se zeptal, jestli dnes stihl setkání s vládním zmocněncem pro lidská práva, případně s jakým výsledkem a jaké bude jeho pokračování? A jestli vláda projednala vaše jmenování do čela vládní rady pro vědu a výzkum?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ten materiál je připraven, který se týká jmenování do čela rady pro vědu, výzkum a inovace, je to logický postup podle zákona i koaliční smlouvy. Co se týká setkání s panem Kocábem, skoro bych řekl, že mne udivuje, že to víte o programu mých standardních schůzek, kterých mám každý den asi deset a určitě jsem vám to ai já ani spolupracovníci neřekli, takže to mne udivilo. Čím déle budu na této tiskovce, tak tím déle bude pan Kocáb čekat. A může si za to sám v tomto případě.

ČT: Pane premiére, mám dotaz, prosil bych o reakci na zjištění MfD, která přinesla informaci o korupci na ministerstvu obrany, dnes odvolaný náměstek Kopřiva měl domluvit provizi za zakázky, jestli byste se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já mohu konstatovat, že se jedná o další projev neuspokojivého stavu v oblasti ekonomiky a oblasti veřejných zakázek ministerstva, stavu, který má své hluboké kořeny v polovině devadesátých let a který se bohužel nepodařilo vymítit zatím žádnému ministru obrany, ty praktiky jsou pořád stejné a velmi často se motají kolem stejných lidí. Je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl nominovat na pozici ministra obrany pana Vondru, kterého považuji nejen za schopného administrátora a politika, ale také za charakterního a slušného a nezkorumpovatelného člověka, to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl ho požádat, aby převzal odpovědnost za ministerstvo obrany a on reagoval jediným možným způsobem, tyto věci nebudou tolerovány a pan ministr obrany má moji stoprocentní podporu v dalším boji proti korupci na ministerstvu obrany a půjde to i do rozsáhlých personálních záležitostí.

Mediafax: Dobrý den, já bych se vrátil k tomu závěru NKÚ u ČSSZ, tam se zjistily poměrně značné náklady ohledně exekucí a NKÚ navrhl změnu legislativy, uvažuje váda o tom, že by takovou změnu provedla? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ten váš postřeh je správný, to je poměrně závažná věc, je až neuvěřitelné, kolik desítek tisíc klientů ČSSZ je podrobováno exekucím za spotřebitelské úvěry, dokonce pro exekutory ten nejjednodušší, protože oni si nemusí zjišťovat nic kolem účtů a kont, prostě podají tzv. poddlužnickou žalobu vůči ČSSZ a ta je povinna ze zákona jim sdělit všechny údaje, které ten exekutor pro exekuci potřebuje a stojí ho to jeden jediný dopis, je to pohodlný způsob. Pro ČSSZ velmi nákladný, tam se touto věcí zabývá několik desítek lidí, kteří pracují pouze na těchto exekucích, takže návrh, který zazněl z NKÚ, já osobně jsem panu ministrovi doporučil, že v případě, že by přišle s podobným návrhem, se zpoplatněním těchto služeb, tak bude mít mojí plnou podporu a i vlády.

Reuters: Mám dvě otázky, první se týká solární energie, můžete říci, jaké páky má vláda pro vyjednávání s těmi provozovateli solární energie a jak budou v případě společnosti ČEZ postupovat, aby nebyla poškozena práva minoritních akcionářů? A druhá otázka, zda jsme dostali odpověď z Bruselu na iniciativu devíti zemí, které se týká přepočítávání deficitu v souvislosti s důchodovou reformou? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Začnu tou druhou otázkou, pokud je mi známo, tak žádná odpověď zatím nepřišla, nemohu vyloučit, že je již zformulována či že je na cestě, ale nejsem informován o tom, že by přišla a popravdě řečeno bych byl překvapen, kdyby přišla takto brzy. Co se týče fotovolataiky, vláda má jisté omezené možnosti, otevřeně řeknu, chce si tyto možnosti rozšířit a že si je vědoma i právních aspektů, které to má z hlediska arbitráží a soudů, podobně nejen ve vazbě na ČEZ a akcionáře, ale i ve vazbě na investory, kteří zde působí, proto nevystupujeme s lacinými siláckými výroky, chceme mít promyšlený a připravený koncept s kterým chceme zasáhnout s tím, že součástí toho bude i jednání s klíčovými aktéry, jako jsou dva velcí distributoři, ČEZ a E-on, jako ČEPS, jako provozovatelé a investoři a určitě mne doplní pan ministr průmyslu, který dnes předkládal základní analytický materiál.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu: Já bych v prvé řadě chtěl uvést, že to je problém, který jsme zdědili, je to problém minulosti, který bohužel se promítá do naší budoucnosti, to ej jeden aspekt a v tomto hledáme brzdné mechanismy, jak te n problém nezvětšovat, případně nouzové mechanismy, jak si s ním poradit, že by nám opět přerůstal přes hlavu. Co se týká budoucnosti, tak tam jsem velmi obezřetní a tyto promítněme od připravovaného zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, který bude jednoznačně deklarovat za jakých podmínek lze produkovat energii z obnovitelných zdrojů, jaká má být výnosnost u těchto zdrojů a jaký si představujeme optimální mix. To je nástroj, kterým bychom e měli řídit od příštího roku, navazuje na vládou schválený akční plán pro podporu obnovitelných zdrojů, který byl vládou schválen minulý týden a na základě toho bude projednán zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. Z toho střednědobého hlediska si myslím, ež tento problém, který nám vznikl v minulosti bychom měli eliminovat a teď diskutujeme mechanismy, jakým způsobem případně, když by nárůst cen byl nepřiměřený, budeme čelit těm rizikům, které z toho budou plynout. Dnes jsem si zadali určitý vějíř možností, který budeme zkoumat z pohledu jednotlivých resortů, z pohledu realizovatelnosti a příště budeme diskutovat, který nejvhodnější nástroj vybereme, abychom těmto rizikům byli schopni čelit.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední čtyři otázky. Televize prima.

Televize Prima: Já bych se chtěla zeptat pana premiéra, jestli byste mohl nastínit dnešní program K9, o čem se chcete bavit se svými partnery a jestli právě ta témata, která jset už dnes zmiňoval, jestli to budou ona?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: K9 se schází standardně jednou za dva týdny, teď to vycházelo, že každý týden, je to standardní zasedání, primární důvod svolání tohoto jednání je schůze sněmovny, která proběhne příští týden, kde jsou dva důležité body, volba ombudsmana, tam jsem se dohodli, že by měl být společný postup a je tam také otázka oblasti veřejných zakázek, kde došlo v tom předvolebním období k problémům při schvalování legislativy, takže tato věc se bude napravovat a bude se probírat aktuální politická situace, to je standardní součást. Není to žádné výjimečné zasedání, K9 se schází pravidelně.

MfD: Já bych se chtěl zeptat k fotovoltaice, ovlivní ty kroky, je to vaše snaha, zabránit růstu cen v řádech 10-20 % na příští rok, nebo skutečně hledáte mechanismy, jak omezit ten solární boom, který je letos?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je naší ambicí jaksi zasáhnout do toho předpokládaného růstu cen, který se chystá na příští rok a je naší ambicí tuto administrativní deformaci, která tu vznikla, protože to není tržní deformace, to není důsledek nějakého selhání trhu, to je důsledek administrativní deformace, kdy v důsledku špatného rozhodnutí z roku 2005 vznikl tento problém, který se může vyhrotit. Je naší ambicí udělat vše proto, abychom to ovlivnili, my dokud nebudeme mít vládou schválený postup, tak nebudeme říkat, jaký bude postup. Chceme jednat s těmi klíčovými aktéry, budeme hledat cestu, jak některé věci řešit smírně, dohodou a že by tomu neprospělo, kdybychom některá stanoviska sdělovali dopředu prostřednictvím médií. Prosím o pochopení, vím, že děláte svou práce, budete se snažit zjistit informace, ale prosím o pochopení, není to výraz nějaké arogance, ale má to tento důvod, chceme mít hotový definitivní návrh postupu, schválit ho vládou a pak s ním jít do jednání.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu: Já bych jen doplnil, že ta rizika, která z toho plynou nejsou jen cenová, ale to riziko může být i technické, vzhledem k tomu, ež se jedná o nestabilní zdroj, může to způsobit technické potíže v celé síti a to je další riziko, kterým se budeme zabývat a možná budeme přijímat na úrovni organizací, které se tím zabývají, nějaké opatření. Riziko cenové, tak je tu i riziko technické.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To je také závažná věc, kterou musíme vzít v potaz, myslím si, že každý to zná, když zapojí nějaký výkonný elektrický spotřebič, co to dělá se spotřebou, ale i se stabilitou v síti a vezměte si, že v závislosti na denní době a v závislosti na míře slunečního svitu se buď částečně naplno připojuje či odpojuje teoreticky až jeden blok Temelína, to si každý dovede představit, co to dělá s rozvodnou sítí a má to i tyto konsekvence, které musíme brát v potaz.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím poslední otázka, Televize Nova.

Televize Nova: Já se omlouvám, že mimo tématiku, ale využiji toho, že tu máme pana premiéra, kolegyně točí Střepiny na téma zneužívání poslaneckých náhrad, chci se zeptat, jak hluboký tento problém vidíte a jaké je podle vás optimální řešení? Jestli stačí to zdanění?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem přesvědčený, že zdanění poslaneckých náhrad je správný krok, určitě je dobře, že bude proveden a co se týče těch konkrétních kauz na které jsem vždy tázán, mohu zopakovat pouze to co jsem řekl veřejně, já nevím, jestli se jedná o tzv. zneužití náhrad, jako člověk, který zastával srovnatelné pozice a měl srovnatelné příjmy a dejme tomu i srovnatelné výdaje, tak nevěřím, že je možné našetřit takové milionové částky, byť i s použitím tzv. zneužitých náhrad. Já tomu prostě nevěřím a nikdy jsme tomu nevěřil. A řekl jsem to mnohokrát veřejně. Myslím si, že honění se po tzv. zneužití náhrad ze strany konkrétních aktérů, kdy se jedná o částky typu naspořených 3, 5 či 6 milionů, já tomu nevěřím. To je vše co jsem chtěl k tomu říci, Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji hezký den. Nashledanou.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády a poradě ekonomických ministrů, 1. září 2010

Související zprávy