Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

9. 6. 2014 12:30

Výsledky jednání vlády, 9. června 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

2. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017
č.j. 593/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

3. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvi-sejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 199)
č.j. 587/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Změna zabezpečení činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj
č.j. 598/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno s úpravou.

5. Naplnění Centrálního registru administrativních budov daty
č.j. 577/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Informace o stavu plnění „ Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
č.j. 590/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013
č.j. 575/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

8. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
č.j. 576/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

9. Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vodní dílo Šance - převedení extrémních povodní“
č.j. 586/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

10. Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
č.j. 32/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomi-ku a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

11. Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
č.j. 589/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

12. Zpráva o projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
č.j. 578/14
Předkládají: ministři zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády pro výzkum, vývoj a inovace
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci / II 2014
č.j. 582/14
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové obdo-bí 2014–2020 - květen 2014
č.j. 578/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
č.j. 585/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2013
č.j. 574/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2013
č.j. 580/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Výroční zpráva Grantové agentury České republiky za rok 2013
č.j. 572/14
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky

7. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2013
č.j. 588/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

8. Výroční zpráva o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2013
č.j. 591/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J. P. Bustou“
č.j. 570/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

10. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úklidové služby – prováděcí smlouva: Severní Morava (JŘbU 6)“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 579/14
Předkládá: ministr vnitra

11. Informace o veřejných zakázkách zadávaných podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění pro pozemní síly Armády České republiky
č.j. 581/14
Předkládá: ministr obrany

12. Informace pro členy vlády ke zřízení meziresortní Pracovní skupiny pro řešení problémů sociálně vyloučených lokalit
č.j. 614/14
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie