Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

8. 6. 2011 22:08

Výsledky jednání vlády, 8. června 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
  č.j. 171/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 484/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh nařízení vlády o stanovení některých výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz a vzoru žádosti o udělení povolení
  č.j. 419/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandera Černého a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 353)
  č.j. 531/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 5. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství v roce 2010
  č.j. 529/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila uvolnění prostředků.

 6. Návrh na změnu systemizace příslušníků a navýšení počtu občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2011 včetně navýšení objemu prostředků na služební příjmy a platy a návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2012 včetně stanovení objemu prostředků na služební příjmy
  č.j. 530/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Změna usnesení vlády č. 316 k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2011 a k vázání výdajů v roce 2011
  č.j. 551/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda změnu usnesení schválila.

 8. Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
  č.j. 545/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a schválila časový plán otevírání trhu.

 9. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010
  č.j. 540/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 10. Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
  č.j. 524/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda zprávu schválila.

 11. Pořízení vojenského materiálu a služeb prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (Foreign Military Sales a Foreign Military Financing)
  č.j. 538/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP pro 2009 - 2014 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu pro 2009 –2014 mezi Norským královstvím a Českou republikou
  č.j. 548/11
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Návrh usnesení vlády České republiky ve věci aplikace zákonem předvídané výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na oblast mezinárodních sporů v oblasti fotovoltaického průmyslu
  č.j. 557/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Přerušeno na týden.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010
  č.j. 516/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010
  č.j. 539/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011
  č.j. 521/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na ratifikaci Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku podepsané v Ženevě dne 16. června 2003
  č.j. 534/11
  Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
  č.j. 533/11
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na obeslání 4. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (29. červen - 1. červenec 2011, Kišiněv, Moldávie)
  č.j. 520/11
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o návštěvě nikaragujského ministra zahraničí Samuela Santose v ČR ve dnech 16. – 19. května 2011
  č.j. 546/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
  č.j. 562/11
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Brazilskou federativní republikou na straně druhé o letecké dopravě
  č.j. 561/11
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
  č.j. 579/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2011
  č.j. 535/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
 2. Informace o realizaci vládní Kampaně proti rasismu (2010)
  č.j. 541/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2010
  č.j. 527/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2010
  č.j. 526/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 5. Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2010
  č.j. 525/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 6. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2010
  č.j. 544/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 7. Informace o realizaci opatření přijatých k nápravě a odstranění nedostatků obsažených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/25 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví“
  č.j. 542/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Zajištění podpory systému elektronické spisové služby Ministerstva vnitra na rok 2011" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 528/11
  Předkládá: ministr vnitra
 9. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Výzkum efektivnosti vybraných hasiv" zadávané na základě jednacího řízení bez uveřejnění
  č.j. 537/11
  Předkládá: ministr vnitra
 10. Informace o průběhu a výsledcích jednání 23. zasedání Řídícího výboru Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla UN-HABITAT, 11. - 15. dubna 2011, Nairobi, Keňská republika
  č.j. 518/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie