Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

28. 1. 2015 16:33

Výsledky jednání vlády, 28. ledna 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.
B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. O projednání podání, učiněných v rámci výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu, Vládou České republiky jako služebním orgánem podle zákona o státní službě
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh usnesení Vlády České republiky o přijetí do služebního poměru a o jmenování na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

6. Návrh usnesení vlády k systemizaci Policie České republiky a k systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2014
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Politická deklarace „Mezinárodní energetická charta“
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh změny skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

24. Aktualizace harmonogramu prací pro zabezpečení legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Informace o stanovení výše platu představitelů státní moci a soudců podle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

21. Informace o odhadu potřebných finančních prostředků v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. prosince 2014, k doplacení platů a nároků soudců a státních zástupců
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

16. Návrh na obeslání Diplomatické konference ke změně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (Vídeň, 17. června 1994)
Předkládají: předseda vlády, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Lucemburském velkovévodství dne 29. ledna 2015
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Východiska a principy nového trestního řádu
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

23. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Repase OBU v roce 2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 - 2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

10. Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Odvolání a jmenování členů dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijatých v Jersey dne 14. 7. 2011, v Panamě dne 6. 7. 2012 a Portoroži dne 18. 9. 2014
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny, Slovinska a Rakouska v Praze ve dnech 11.-12. prosince 2014
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o zahájení debaty o nové migrační politice ČR
Předkládá: ministr vnitra

2. Zpráva o postupu implementace veřejně regulované služby programu Galileo v České republice
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

3. Informace o programu INTERACT III v rámci Evropské územní spolupráce 2014 - 2020
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2014 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí

5. Zpráva o průběhu a výsledcích dvanáctého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a prvního zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (4. – 17. října 2014, Pchjongčchang, Korejská republika)
Předkládá: ministr životního prostředí

6. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Dodávka nových OBU v roce 2015
Předkládá: ministr dopravy

7. Informace o finančním a bezpečnostním zajištění pietní a diskusní akce při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu v r. 2015
Předkládá: ministr vnitra

8. Informace o navržených změnách Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 na základě připomínek Evropské komise
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie