Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 4. 2016 15:08

Výsledky jednání vlády, 27. dubna 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády bude předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 141/16
Předkládají: ministr vnitra, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
čj. 224/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
čj. 461/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Jaroslava Borky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 749)
čj. 475/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné stanovisko.

5. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
čj. 488/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016
čj. 482/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
čj. 474/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

8. Navýšení finančních prostředků na úhradu nákladů  vzniklých podle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších  předpisů
čj. 454/16 - bod č. 23 schůze vlády 18.4.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst v Úřadu vlády České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a ve Státním oblastním archívu v Litoměřicích
čj. 476/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2016 – 2019
čj. 480/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů
čj. 459/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Změna Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
čj. 479/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Navýšení rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí v návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 číslo 887
čj. 443/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
čj. 448/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Odůvodnění veřejné zakázky R35 (D35) Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum
čj. 294/16 - bod č. 11 schůze vlády 18.4.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
čj. 450/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro rok 2016 v resortu Ministerstva zdravotnictví
čj. 486/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2016
čj. 485/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
čj. 493/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

29. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy víceprezidenta Íránské islámské republiky a předsedy Íránské organizace pro atomovou energii Alí Akbara Sálehího v České republice ve dnech 2. a 3. května 2016
čj. 496/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na jmenování předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 515/16 
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

19. Analýza hrozeb pro Českou republiku
čj. 481/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 - pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 483/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2016 kapitoly Ministerstva vnitra
čj. 453/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na poskytnutí příspěvku do rozpočtu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států na roky 2016 a 2017
čj. 478/16
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a ministra zemědělství v Nigerijské federativní republice a Senegalské republice ve dnech 10. - 14. května 2016
čj. 489/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na obeslání 69. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 23. – 28. května 2016 v Ženevě
čj. 487/16
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Státní návštěva prezidenta Polské republiky Andrzeje Dudy v České republice ve dnech 14. – 15. března 2016
čj. 444/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Oficiální návštěva prezidenta Černé Hory Filipa Vujanoviće v České republice ve dnech 5. – 8. dubna 2016
čj. 491/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zpráva o státní návštěvě prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera v České republice ve dnech 11. – 12. dubna 2016
čj. 490/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
***
Pro informaci:

1. Analýza fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí
čj. 337/16 – bod 3 Pro informaci schůze vlády 30.3.2016
Předkládají:  předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. března 2016
čj. 452/16
Předkládá: ministr vnitra

3. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce – zpráva o průběžném plnění jednotlivých opatření
čj. 463/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
čj. 465/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

5. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015
čj. 457/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

6. Informace o návrhu účasti České republiky v mezinárodní iniciativě Carbon Sequestration Leadership Forum
čj. 472/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2015 a 2016
čj. 484/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

8. Materiál „Dodatek č. 1 k Protokolu č. 1/2015 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 13/22 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny“
čj. 464/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Veřejná zakázka „Linkový šifrátor“
čj. 466/16
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie