Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 8. 2015 13:14

Výsledky jednání vlády, 26. srpna 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
čj. 972/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
čj. 5/15 - bod 2 schůze vlády 4.3.2015
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

K bodům 4 - 10 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

4. Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kon-trolní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“
čj. 492/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/27 – „Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v sou-vislosti s katastrofálními povodněmi“
čj. 969/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/12 „Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředí“
čj. 373/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/13 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené k realizaci projektu Obnova rybníka Jordán v Táboře“
čj. 387/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/19 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok 2013“
čj. 889/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/08 „Prostředky státu v oblasti důchodového pojištění“
čj. 425/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/18 „Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí“
čj. 513/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 917/15 - bod 22 schůze vlády 20.8.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Akční plán pro rozvoj digitálního trhu
čj. 872/15 - bod 20 schůze vlády 13.7.2015
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o zavádění technologie DNSSEC a IPv6 ve státní správě
čj. 1018/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Minister-stvo vnitra v roce 2015
čj. 1028/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Opatření pro efektivní využití kapacity Tiskárny Ministerstva vnitra
čj. 1008/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu a rozvoje IS SZIF“
čj. 1021/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Společné prohlášení k česko-německému strategickému dialogu ze dne 3. čer-vence 2015 v Berlíně
čj. 1020/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 46)
čj. 1017/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Určení prošetřovatele podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služeb-ním úřadu podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
čj. 1025/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR v Íránské islámské republice ve dnech 4. – 7. září 2015
čj. 1023/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Turecké republiky Mevlüta Çavuşoğlu v České republice dne 3. září 2015
čj. 1022/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice ve dnech 1. až 6. září 2015
čj. 1044/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva na posílení rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 1047/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 a celkově od počátku privatizace
čj. 1029/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

19. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014
čj. 1007/15
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskuteč-něných přes území České republiky v 1. pololetí 2015
čj. 1024/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky č. 638 ze dne 29. srp- na 2012 poskytnutím peněžního daru na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil - využití prostředků v roce 2015
čj. 1010/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na obeslání 59. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 14. 9. – 18. 9. 2015 ve Vídni
čj. 1026/15
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Jense Stoltenberga v České republice ve dnech 9. - 10. září 2015
čj. 1009/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o zřízení, působení a činnosti kulturních center
čj. 1013/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 825, k návrhu na sjednání Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými
čj. 1014/15
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany v roce 2015
čj. 1048/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o nadlimitní veřejné zakázce Ministerstva pro místní rozvoj „Pronájem prostor pro zajištění regionální konference OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016“, na níž je aplikována výjimka podle § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
čj. 1015/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 a celkově od počátku privatizace
čj. 1029/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie