Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

22. 9. 2014 14:36

Výsledky jednání vlády, 22. září 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
č.j. 1025/14 - bod 1 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 - 2017
č.j. 996/14 - bod 2 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Rozpočet Státního fondu dopravní infra-struktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017
č.j. 1011/14 - bod 3 schůze vlády 10.9.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 454/14 - bod 16 schůze vlády 3.9.2014
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
č.j. 1053/14 - bod 16 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu informací od příjemců potravin rostlinného původu v místě určení
č.j. 1065/14 - bod 36 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 282)
č.j. 1069/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh řešení organizačních, rozpočtových a personálních záležitostí souvisejících s dosavadní přípravou implementace zákona o státní službě
č.j. 1071/14
Předkládají: ministr vnitra a vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-kázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdo-nice - EXIT 34 Ostředek, D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí západ, D1 modernizace – úsek 25, EXIT 178 Ostrova-čice – EXIT 182 Kývalka, D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov, I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa
č.j. 1068/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2014
č.j. 1070/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

13. Posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v roce 2014
č.j. 1085/14
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
č.j. 1084/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o pokroku v realizaci projektu výzkumné infrastruktury Extreme Light Infrastructure (ELI)
č.j. 1062/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Informace o průběhu a výsledcích 80. zase- dání Rady EUMETSAT (1. – 2. července 2014, Helsinky, Finsko)
č.j. 1060/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Podnět vládě České republiky, aby podala návrh podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1086/14
Předkládá: vedoucí Úřade vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Jmenování předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem
č.j. 1079/14 
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Časový plán přípravy prováděcích právních předpisů a dalších opatření k naplnění nového zákona o státní službě
č.j. 1072/14
Předkládá: ministr vnitra

2. Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2013
č.j. 1063/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Poskytování služeb spojených s provozem 2 mýtných úseků (R0602) na rychlostní silnici R6
č.j. 1067/14
Předkládá: ministr dopravy
Tento bod byl odložen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie