Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 2. 2011 12:30

Výsledky jednání vlády, 16. února 2011

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 70/11
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: Vláda bod zatím přerušila do příštího týdne.


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 1126/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh novely přijala.


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1163/10
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh novely přijala.


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 1337/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala.


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1267/10
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostní úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala.


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1232/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala.


8. Předpokládané zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy „varianta menší nádrže Nové Heřminovy“ s využitím přírodě blízkých opatření včetně dokončení majetkoprávního vypořádání
č.j. 75/11
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

Výsledek jednání vlády: Vláda materiál schválila.


9. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2010
č.j. 119/11
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: Vláda vzala zprávu na vědomí.


10. Návrh na zvýšení efektivnosti procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) a zajištění procesu hodnocení korupčních rizik (CIA)
č.j. 116/11
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: Vláda schválila usnesení.


20.  Jmenování zmocněnkyně vlády pro lidská práva a předsedkyně Rady vlády České republiky pro lidská práva
č.j. 142/11
Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání vlády: Vláda jmenovala vládní zmocněnkyní pro lidská práva Moniku Šimůnkovou.


21.  Informace o zdravotnictví a nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění podzějších předpisů
č.j. 141/11
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací a bude pokračovat v projednávání příští týden.


C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generál
č.j. 127/11
Předkládá: ministr financí

12. Předchozí souhlas vlády České republiky ke vkladu majetku do obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
č.j. 115/11
Předkládá: ministr zemědělství

13. Návrh na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách a jejich Předpisů
č.j. 108/11
Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. ledna 1997 v Tunisu
č.j. 112/11
Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
č.j. 128/11
Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
č.j. 129/11
Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Návrh na obeslání 26. zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 21.-24. února 2011)
č.j. 109/11
Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 16. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 28. února – 1. března 2011
č.j. 120/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Gruzie v České republice ve dnech 24. -26. února 2011
č.j. 121/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na implementaci základního registru obyvatel
č.j. 131/11
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky
č.j. 113/11
Předkládá: ministr financí

2. Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2010
č.j. 122/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

3. Informace o ČOV, které neplní požadavky stanovené nařízením vlády ve vztahu k požadavkům směrnice Rady č. 91/271/EHS
č.j. 114/11
Předkládá: ministr zemědělství

4. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na implementaci základního registru obyvatel
č.j. 131/11
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o realizaci opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/02 "Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí"
č.j. 126/11
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

6. Informace o průběhu a výsledcích hlavní části 65. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
č.j. 123/11
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie