Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

16. 2. 2011 13:00

Tisková konference po jednání vlády, 16. února 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké dopoledne, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády, vítám zde předsedu vlády Petra Nečase, také ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda se dnes pochopitelně zabývala jako jednou z politických priorit i situací ve zdravotnictví, zde musím konstatovat, že vláda je připravena příští týden podpořit postup pana ministra Hegera a jím dojednané záležitosti včetně úpravy příslušných tarifů a tabulek v případě, pokud LOK ukončí protest a vyzve lékaře ke stažení výpovědí. Chci zdůraznit, že jakékoliv prostředky, které půjdou na navyšování platů, budou prostředky výhradně získané reformami v systému zdravotnictví a restrukturalizací systému. Nepůjdou cestou zvýšení výdajů státního rozpočtu. Chci také zdůraznit, že vláda jednoznačně říká, že nárůst platů v příštím roce se bude týkat i nelékařského personálu a že vláda trvá na ustanovení koaliční dohody, která se týká tarifních platů. Současně se vláda shodla na tom, že nepřipadá v úvahu, aby ve prospěch jakékoliv zájmové skupiny se vzhledem ke mzdovým požadavkům jakýmkoliv způsobem prohloubil deficit státního rozpočtu anebo, aby se posilovala jakákoliv rozpočtová kapitola ve prospěch mezd či platů. Jakékoliv úvahy, že jde ze státního rozpočtu získat prostředky navíc oproti tomu, co bylo schváleno vládou, tak jsou vyloučeny. Vláda je v tomto monolitní, jednoznačná a explicitní a jen potvrzuje svá dosavadní stanoviska. Dále vláda dnes jednomyslně jmenovala novou zmocněnkyni pro lidská práva, stala se jí paní Mgr. Monika Šimůnková, která po skončení této konference vám bude k dispozici. Právnička, která pracovala posledních 7 let v neziskovém sektoru, občanskou společnost zná i z té druhé strany. Má jasnou představu, jakým způsobem by měl zmocněnec pracovat a jaké by měl mít kompetence. Vláda se shodla jednomyslně. My jsme dnes přijali návrh novely zákona o důchodovém pojištění, novely o pojistném na sociální zabezpečení, je to legislativní návrh, který reaguje na rozhodnutí ÚS ve vazbě na výši důchodů. Podrobnosti řekne pan ministr Drábek. Dále vláda schválila návrh novely o kolektivním investování. Návrh zapracovává směrnici EU. Nejpodstatnější změny jsou možnost vytvoření řídícího fondu a podřízených standardních fondů, kdy řídící fond investuje za podřízené fondy. U těch standardních se zjednodušeně státu nahrazuje tzv. sdělením klíčových informací, které bude standardizované pro celou Unii. Poměrně rozsáhlá novela, ale jak jsem řekl, její základ je v zavádění legislativy EU. Dále vláda schválila návrh novely zákona o ochraně ovzduší a zákon o spotřebních daních. Cílem je částečná transpozice směrnice EU týkajících se snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a kriterií udržitelnosti biopaliv v dopravě z hlediska ochrany biologické rozmanitosti. Je v něm zakotven systém sledování a prokazování původu biomasy k výrobě biopaliv pro dopravní účely, který má zajistit dodržování požadavků na udržitelnost a využívání biopaliv. Součástí návrhu je také novela zákona o spotřebních daních. Dalším návrhem, který vláda schválila, je návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Je to reakce na tzv. kmetiněvskou výzvu. Účelem je, aby soud pro mládež mohl dítěti mladšímu 15 let, které s ohledem na svůj věk není trestně odpovědné a dopustí se činu jinak trestného, uložit ochranné léčení, pokud to vyžaduje jeho nebezpečnost, podrobnosti sdělí pan ministr Pospíšil. Vláda dále schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně utajovaných informací, jehož cílem je především zjednodušení právní úpravy, která upravuje ochranu utajovaných skutečností a také novela redukuje množství informací uváděných účastníkem řízení v jednotlivých dotaznících, vede k celkovému zlevnění celého systému. Vláda také schválila návrh zákona o veterinární péči, tzv. veterinární zákon a celou řadu dalších bodů. Já bych poprosil pana ministra Drábka, aby doplnil informace o novele zákona, která se týká důchodového systému.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Dobré poledne, jak řekl pan premiér, vláda dnes začala projednávat předlohu, která se týká řešení nálezu ÚS, tedy změnu výpočtového vzorce na základě nálezů ÚS, pro výpočty nově přiznávaných důchodů po 30. 9. Ta diskuse se na odborné úrovni vede už řadu měsíců. To, že je třeba tu změnu udělat je rozhodnutí ÚS, nicméně, já jsem dnes prezentoval na vládě, že je mým přesvědčením, že je vhodné tuto předlohu projednat s ohledem na celkový koncept důchodové reformy. To, že je nezbytná, je nezpochybnitelný fakt, který má podporu valné většiny české veřejnosti. Já bych k tomu jen chtěl říci, že bych byl rád, aby ty diskuse se uzavřely co nejdříve, abychom už nebyli svědky různých novinářských zkreslení a výkřiků, jako tomu bylo dnes na portálu novinky.cz, kde byla uvedena absolutně nesmyslná informace o tom, že stát bude sbírat někomu peníze, že je zabaví, které si naspoří, nic takového není pravda. Během několika dnů dojdeme k řešení celého konceptu důchodové reformy, vybereme optimální variantu z těch několika, které jsou dnes na stole. I s ohledem na to jsem požádal kolegy ve vládě, abychom projednání tohoto bodu přerušili, abychom vytvořili prostor pro jednání se sociálními partnery, které proběhne zítra v rámci běžného pravidelného jednání pléna tripartity, abychom vytvořili prostor pro dokončení diskusí na poradě ekonomických ministrů, abychom příští týden mohli ten návrh doprojednat, aby byl dostatečný prostor pro legislativní proces, aby nová pravidla pro výpočet důchodů mohla platit od 30. září, ale aby ta pravidla navazovala na celkový koncept důchodové reformy, který bude předložen v paragrafovém znění v následujících měsících.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Děkuji, pane premiére, dámy a pánové, jen stručně doplním informace, které řekl pan premiér. My jsme dnes projednali novelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, jedná se o důležitou novelu, která v zásadě řeší problém dětských vrahů, dětí, osob mladších 15 let, které spáchají nějakou formu trestné činnosti. Dosud takovýmto pachatelům bylo možno uložit pouze ochranné opatření v podobě ochranné výchovy s tím, že takováto ochranná výchova končila nejpozději dovršením 19 let. Poté byl takovýto člověk zcela propuštěn na svobodu, bez jakékoliv kontroly státu, s čistým rejstříkem trestů. Bohužel nám tuto činnost páchají lidé, kteří jsou nějak duševně narušení, devianti a často jsou celoživotně pro společnost nebezpeční. Proto dnes vláda přijala změnu tohoto zákona, doplnil jistou mezeru a říká, že takovýmto dětem, které páchají závažnou trestnou činnost, vedle ochranné výchovy bude možno uložit i jinou formu ochranného opatření, tzv. ochranné léčení. To je hlavní změna, to není uloženo na určitou dobu, je uloženo, dokud platí účel ochranného léčení, teoreticky může být uloženo i doživotně a tedy stát má takovéto pachatele pod kontrolou i poté co dovrší 19 let. Cíl novely je izolovat pachatele závažné trestné činnosti, kteří spáchají trestnou činnost ve věku mladším 15 let.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše otázky.

HN: Vy jste řekl, že pokud LOK stáhne výpovědi, tak podpoříte postup ministra Hegera, znamená to, že vláda podpoří to memorandum v celém rozsahu, že ty platy v příštím roce narostou o 10 % a od roku 2013 budou na úrovni 1,5-3násobku průměrné mzdy? A když jste řekl, že jste si odsouhlasili, že koalice má v plánu zrušit tarify, kdy k tomu dojde, když máte navyšování do roku 2013?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že ano, vláda je připravena tento postup pana ministra schválit s tím, že současně platí to, co jsem řekl, prostředky na navýšení platů půjdou pouze z reformních opatření a restrukturalizace lůžkové péče, že od příštího roku budou růst platy nejen lékařů ale i nelékařů, především sester a že platí ustanovení o tarifních platech. Konkrétní datum bude stanoveno na základě politické dohody. Vláda vysloví, v případě, že bude stažen tento protest, vláda podpoří postup pana ministra Hegera. Ale za podmínek, které jsem řekl.

ČTK: Já bych měl tři otázky, jedna, že vláda přijala novelu zákona o důchodovém pojištění, bylo to tedy odročeno?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Přerušeno, omlouvám se. Přesný termín je, vláda by to bývala schválila, kdyby se hlasovalo, my jsme to kvůli tomu, aby to bylo v kontextu dokončovacích prací u důchodové reformy, tak jsme to přerušili.

ČTK: Druhá otázka, které konkrétní varianty důchodové reformy budou projednávány v nejbližších dnech? A jak je na tom novela veterinárního zákona? Byla přijata, jak byla předložena?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, jak byla předložena a budou projednávány všechny možné varianty důchodové reformy. Bude dohodnut postup a výsledná varianta bude oznámena ve chvíli, kdy budou dopilovány všechny rysy a parametry reformy, do té doby nemá význam spekulovat, která to bude.

ČT: Dobré odpoledne, já se vrátím ke zdravotnictví, odbory chtějí mít jistotu a dokonce by chtěli, abyste tu dohodu kontrasignoval, počítáte s tím?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vláda bude reagovat na situaci ve zdravotnictví svým usnesením. Usnesení je právně závazný akt vlády podepisovaný předsedou vlády. O tom, jaké to usnesení bude, rozhoduje právě, jak se zachovají odbory.

Radiožurnál: Já bych měla dvě otázky, první, jak se vláda postavila k tomu návrhu dohod s daňovými ráji? A ta druhá, peníze pro Nové Heřminovy, jestli vláda souhlasila s tím bodem, jak byl navržen?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, všechny tyto materiály byly schváleny, jak obě dohody, tak materiál ohledně povodí Opavy.

Aktuálně.cz: Dobrý den, ještě k té důchodové reformě, vy jste mluvil o tom, že by měla být dohoda o velké reformě v několika dnech, znamená to, že dnešní porada ekonomických ministrů rozhodne mezi těmi variantami a pak to posvětí tripartita či jednání budou pokračovat? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já než dám slovo panu ministrovi tak jen řeknu, že dnešní porada ekonomických ministrů nerozhodne o důchodové reformě, nebude se jí zabývat dnes, ale počítáme, že v řádu dnů, maximálně jeden a půl týdne, by měli dosáhnout dohody.

TV Prima: Dobrý den, já se omlouvám, já pak budu mít jednu otázku mimo dnešní téma, nejdříve pana ministra spravedlnosti, tam ohledně mladistvých ministerstvo školství navrhovalo detenční ústavy i pro mladistvé. Byl vyřešen ten spor, že to budou výchovné ústavy? Protože vím, že vy jste navrhoval, že by do ústavu mohli jít po 19. roce, kdyby o tom soud rozhodoval.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Toto nebyl rozpor s ministerstvem školství, tam byl rozpor ohledně jejich povinné školní docházky, to jsme vyřešili. To jsou možné koncepční pohledy, o kterých se budeme bavit na půdě parlamentu, ale nyní je to tak, že je možné pouze uložit ochrannou výchovu a pak je možné překlopit do detence po dovršení 19 let.

TV Prima: Pro kolegu jen otázku, kdy zmizí rodná čísla z veřejných registrů?

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Je to věc, o které jednáme s ministerstvem vnitra. Neumím říci přesné datum, ale pracujeme na tom.

TV Prima: Pane premiére, omlouvám se, jednu věc na vás, co říkáte na to, včera se ministr financí Kalousek zatím nechal slyšet, že by nedoporučoval připojení ČR k tomu záchrannému fondu EU.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče Evropského stabilizačního mechanismu, ani to pan ministr financí doporučovat nemůže, protože tento mechanismus se týká pouze členských zemí Eurozóny na základě mezivládních dohod. Čili s účastí ČR se ani nepočítá. Tam jde o ad hoc případy k jednotlivým kauzám, nikoliv stabilní účast.

ČT: Dobré odpoledne, já bych měla na pana ministra Pospíšila ohledně té odpovědnosti mládeže dotaz, jestli se nemýlím, tento návrh neřeší snížení trestní odpovědnosti na 14 let, přesto, vyřešilo by to problém? Budete to jindy navrhovat? Druhý dotaz, jestli bych mohla slyšet pár podrobností k té přehradě v Heřminovech, jestli tam byly nějaké výhrady? Děkuji.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: My jsme do tohoto návrhu vědomě nezapracovali snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, protože jsme přesvědčeni, že to neřeší problém dětí, které páchají závažnou trestnou činnost. Kdybychom snížili trestní hranici na 14 let, máme pachatele ve věku 12 let a ti stejně uniknou, není to systémové řešení. I kdyby taková osoba byla trestně odpovědná, dostala by dle platného práva poloviční sazbu za trestní činnost a vezmete-li si, že za vraždu můžete dostat 14 let, dostal by sedm a ve dvaceti letech by dotyčný byl na svobodě, stát by neměl kontrolu a naopak by takový člověk byl velmi ovlivněn patogenním prostředím, kde by se nacházel. Naším cílem je chránit společnost, izolovat patogenní jedince, nikoliv další vychovávat. Tedy, konstatujeme, samotné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti nic neřeší, pokud někdo tvrdí, že řeší, je to pouhý populistický nápad. Na druhou stranu, pokud v parlamentu dojdeme ke snížení, budeme to respektovat, protože polovina zemí EU má 14 let, polovina 15, tato hranice nevypovídá nic o tom, nakolik má země kvalitní trestní politiku.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Co se týče onoho povodí Opavy, již dříve vláda schválila konkrétní variantu řešení protipovodňové ochrany na horním toku Opavy. Byly zpracovány návrhy technického řešení vodního díla Heřminovy a další opatření v úseku do Holasovic. Investorem bude Povodí Odry. Ze schválených 200 milionů korun zbývá vypořádat majetkové nároky za 50 milionů korun v roce 2011 a další ve výši 280 milionů v letech 2012-2016. To řešení se nemohlo vyhnout zásahům do měst a obcí a prostředí blízkého okolí staveb a úprav a tím také je tam vysoký nárok na finanční prostředky, je to asi 7,5 miliardy korun. Součástí tohoto díla je i 6 suchých poldrů. Vlastní stavba nádrže se předpokládá mezi roky 2016-2020. Ministerstva zemědělství a životního prostředí předpokládají, že část prostředků získají z prostředků EU. Tento projekt se snaží získat i úspory, například se dosáhlo snížení cen nestavebních pozemků ze 149 na 47 korun za metr čtvereční.

TV Nova: Já bych měl dotaz na pana ministra Drábka, ještě bych se vrátil k té informaci, kterou zveřejnil server novinky.cz, co je tedy pravdy na tom, že by si lidé měli spořit povinně a že by ty úspory v případě jejich smrti nešly do dědického řízení a státu?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Za prvé, jak bylo řečeno, tak existuje několik variant, které jsou postaveny vedle sebe a pokud vytrhneme jednu informaci a to ještě nepřesně, tak to navádí k myšlence, že je to jinak, než to má být. Není rozhodnuto o té přesné variantě, to bude otázkou další diskuse. Naspořené prostředky z případného kapitálového pilíře podléhají dědickému řízení, žádné peníze se neztratí. Naspořené peníze jsou standardně součástí dědického řízení. Ve chvíli, kdy se uzavře smlouva se životní pojišťovnou, potom je vyplácen důchod jako obdoba standardního důchodu, doživotní anuita. V případě vyplácení doživotní anuity není možné, aby ty prostředky byly součástí dědického řízení, jako nemůže být součástí řízení běžný důchod, protože to principiálně není možné. Pokud je uzavřen vztah o doživotním vyplácení, tak ta výplata trvá do okamžiku smrti a není, co by bylo součástí toho řízení. Žádné prostředky nezbyly, protože jsou rozpočítány mezi ty klienty, aby vyhovovaly průměrné době dožití. Kdo se dožije vyššího věku, tak dostává vyplácen důchod až do smrti, kdo se dožije méně, tak je na tom stejně. To je nepochopení toho základního smyslu životního pojištění.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Prostředky tam nejsou proto, že za ně již byla nakoupena ta doživotní anuita. Kdo žije déle, než je předpokládaná délka dožití, vyčerpá ze systému více, než vložil, kdo žije kratší dobu, to celé nevyčerpá, ale to je stejná solidarita jako když někdo má pojistku na auto a nebourá nikdy, tak jsou to zaplacené peníze, ale nic z toho nemá.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední otázka, iDnes.

iDnes: Já bych měl otázku na pana premiéra, případně ministra zdravotnictví, vzhledem k tomu, že mezi lékaři v LOK není jednotný názor na to, jestli to memorandum je pro ně přijatelné nebo ne, chtěl jsem se ujistit, zda je vláda připravena navýšit ty prostředky do tarifů i v případě, že by nezvolili jednotný postup a že by ty výpovědi stáhla třeba polovina lékařů nebo je podmínkou, že musí být staženy všechny?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne. Já musím říci, že my očekáváme výzvu LOK ke stažení výpovědí. Rozumíme tomu, že lidé jsou individuality, že někdo nemusí tuto výzvu vyslyšet, ale jednoznačné slovo LOK k ukončení tohoto protestu, výzvu ke stažení, to je podmínka k dalším krokům vlády. Pan ministr doplní.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví: Já myslím, že to řekl pan premiér přesně. Takhle je to v memorandu napsáno.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme za váš čas. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X