Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 6. 2013 23:24

Výsledky jednání vlády, 12. června 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2014 a 2015
  č.j. 622/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh zákona o státních úřednících
  č.j. 381/13 - bod 3 schůze vlády 29.5.2013
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 412/13 - bod 2 schůze vlády 5.6.2013
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Přesunuto na příští jednání vlády.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 459/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  č.j. 450/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Tomáše Chalupy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1019)
  č.j. 608/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 7. Návrh poslanců Viktora Paggia, Jaroslavy Wenigerové, Dagmar Navrátilové, Miroslavy Němcové, Ivana Ohlídala a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020)
  č.j. 609/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 8. Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (sněmovní tisk č. 1021)
  č.j. 610/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 9. Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a mění a doplňují další zákony (sněmovní tisk č. 1022)
  č.j. 611/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 10. Návrh poslanců Borise Šťastného, Jaroslava Krákory, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Aleše Roztočila, Igora Svojáka, Jany Černochové, Ivany Řápkové, Jiřího Skalického, Jana Floriána, Martina Gregory, Michala Janeka a Michala Babáka na vydání zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1023)
  č.j. 612/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 11. Návrh poslankyň Marie Nedvědové a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1025)
  č.j. 613/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 12. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
  č.j. 614/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 13. Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027)
  č.j. 615/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

 14. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Klasnové, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) (sněmovní tisk č. 1028)
  č.j. 616/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 15. Návrh poslankyň a poslanců Karolíny Peake, Lenky Andrýsové, Petra Gazdíka a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1029)
  č.j. 617/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

 16. Návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020
  č.j. 596/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 17. Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020
  č.j. 588/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 18. Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050
  č.j. 514/13 - bod 4 schůze vlády 5.6.2013
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 19. Souhrnná informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k rádiovým kmitočtům v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
  č.j. 593/13
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  Přizván: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 20. Analýza zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku
  č.j. 582/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 21. Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí
  č.j. 575/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 22. Nominace členů a náhradníků České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČR
  č.j. 584/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Změna účelu realizace nároků z nespotřebovaných výdajů podprogramů „Podpory výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou (117D516) a Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb, v důsledků povodně či jiné živelní pohromy (117D517)“ z řešení následků povodní z roku 2009 a 2010 na řešení následků povodní 2013 podprogram Podpora bydlení - nouzový stav (117D0250), podprogram Podpora bydlení - 3. stupeň povodňové aktivity (117D0260) a podprogram Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou (117D516)
  č.j. 636/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ke zrušení Zemského hřebčince Písek, státní podnik, a Zemského hřebčince Tlumačov, státní podnik, jejich sloučením s Lesy České republiky, s.p.
  č.j. 629/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda žádost schválila.

 3. Zajištění prostředků na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace a pro pokrytí nákladů složek Integrovaného záchranného systému vzniklých v souvislosti s povodněmi v červnu 2013
  č.j. 675/13
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
  č.j. 646/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
  č.j. 674/13
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky do 31. července 2013
  č.j. 658/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Informace o průběhu povodně v červnu 2013 a o předběžných škodách na majetku v gesci Ministerstva zemědělství
  č.j. 660/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zapojení státu na financování úhrad škod způsobené povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí. s rozpravou Ministerstvo dopravy
  č.j. 672/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Zapojení státu na financování úhrad škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu a na silnicích II. a III. třídy
  č.j. 673/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Informace o aktivitách resortu Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s aktuální povodňoovou situací
  č.j. 670/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Dotační programy MŽP pro rychlou pomoc při odstraňování následků povodní v roce 2013
  č.j. 668/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Situační zpráva o sesuvu Dobkovičky D8 km 56,300 ke dni 11.června 2013
  č.j. 667/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje s rozpravou Ministerstvo vnitra
  č.j. 669/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 14. Program podpory malých podniků postižených povodněmi - RESTART 2013
  č.j. 664/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

 1. Jmenování předsedy Krajského soudu v Hradci Králové, předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, předsedy Krajského soudu v Plzni, předsedy Městského soudu v Praze
  č.j. 571/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
  č.j. 589/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
  č.j. 569/13
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání 38. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (15. - 22. června 2013, Řím, Itálie)
  č.j. 620/13
  Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Miloše Zemana do Slovenské republiky ve dnech 12. - 13. června 2013
  č.j. 618/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z fondů SSR pro programové období 2014-2020
  č.j. 586/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 2. Pravidelná zpráva o stavu čerpání finančních prostředků EU pro členy vlády ČR
  č.j. 585/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 3. Informace o uplatnění plošných finančních korekcí za systémová zjištění u OP Lidské zdroje a zaměstnanost v souvislosti s nálezy auditu EK 2007CZ05UPO001 – OP Lidské zdroje a zaměstnanost A-Rep N° 2012-1453
  č.j. 574/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 4. Návrh Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
  č.j. 580/13
  Předkládá: ministr zemědělství
 5. Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise
  č.j. 604/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Bod byl stažen.

 6. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2012
  č.j. 583/13
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu
 7. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2012
  č.j. 576/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 8. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2012
  č.j. 602/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 9. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 568/13
  Předkládá: ministr financí
 10. Informace o záměru realizovat nadlimitní veřejnou zakázku "Inzertní plochy na Letišti Václava Havla - prezentace úspěšných projektů " zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 578/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 11. Informace o smlouvě č. 135100075 – Ochranná maska OM-90 a její náhradní díly
  č.j. 597/13
  Předkládá: ministr obrany
 12. Informace o veřejných zakázkách zadávaných VTÚ, s. p. a LOM Praha, s. p. podle ustanovení § 18 a v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 619/13
  Předkládá: ministr obrany
 13. Informace o průběhu a výsledcích 16. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (3. – 14. března 2013, Bangkok, Thajsko)
  č.j. 605/13
  Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie