Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

11. 6. 2013 17:49

12.06.2013: Schůze vlády ČR, TK ve 21.30 hod.

Členové vlády ve středu 12. června 2013 projednají mimo jiné:

 • změnu účelu realizace nároků z nespotřebovaných výdajů podprogramů "Podpory výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou a Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb, v důsledku povodně či jiné živelní pohromy" z řešení následků povodní z roku 2009 a 2010 na řešení následků povodní 2013 podprogram Podpora bydlení - nouzový stav, podprogram Podpora bydlení - 3. stupeň povodňové aktivity a podprogram Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
 • přípravu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2014 a 2015; Předkládá: ministr financí;
 • návrh zákona o státních úřednících; Předkládá: ministr vnitra;
 • novely zákona o podpoře malého a středního podnikání a zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
 • novely zákona o správních poplatcích a zákona o silničním provozu; Předkládá: ministr vnitra;
 • návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novely některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti; Předkládá: ministr financí;
 • návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
 • pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020; Předkládá: ministr pro místní rozvoj;
 • dopravní politiku ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050; Předkládá: ministr dopravy;
 • souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích aukce práv k rádiovým kmitočtům v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz; Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu;
 • analýzu zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku; Předkládá: ministr vnitra;
 • nominaci členů a náhradníků České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014; Předkládá: ministr pro místní rozvoj.

Kompletní seznam projednávaných bodů.

Jednání vlády začne 20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Fototermín před začátkem jednání.

v 17.30 - tisková konference po první části jednání

ve 21.30 - tisková konference po jednání


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz 
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X