Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

26. 10. 2009 15:30

Tisková konference po zasedání vlády, 26. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. Vítám mezi námi premiéra Jana Fischera a ministra financí Eduarda Janotu. Pana předsedu vlády bych poprosil o úvodní slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, bude to stručné úvodní slovo, dnešní program nebyl příliš dlouhý. Z těch věcí, které nepochybně upoutají vaší pozornost, tak nejprve jsme měli na stole materiál o výši časových poplatků za užívání pozemních komunikací, čili dálniční známky. My už jsme měli za sebou velmi důkladnou debatu k této věci a nějakou rozhodovací proceduru na poradě ekonomických ministrů. Dnešní vláda jenom potvrdila už tu předchozí shodu ke které ekonomičtí ministři dospěli a rozhodla o zvýšení poplatků nebo ceny těch známek ročních, což je to nejdůležitější pro vozidla do 3,5 tuny o 200 korun. Jenom pro informaci, jenom to připomínám, že vozidla nad 3,5 tuny se to netýká, protože budou zpoplatněny mýtným. To je k této věci. Já myslím, že nejatraktivnějším materiálem bylo rozhodnutí jak dál v privatizaci ČSA. Vláda se shodla na tom, že prodávat nebude. To je myslím zásadní výstup, čili osvojila si názor pana ministra financí. On vám potom ještě sdělí další podrobnosti. Co bude následovat je restrukturalizační program. Některá akutní opatření, abychom zabránili tomu, že tomu podniku vyschne a poměrně v historicky dohledné době, cash flow, čili by se dostal do velmi vážných problémů, které by už směřovali spíše někam k volnému pádu, tomu se zabránit dá. Pan ministr financí vám řekne jakou cestou. Jinak vracím se k tomu, tvrdý restrukturalizační program, řekl bych s drsným tahem na snižování nákladů, že jsme poměrně konzervativní, pokud se týká nějaké prognózy zvyšování výnosu. Restrukturalizace bude směřovat do nákladové oblasti. To je z mé strany k ČSA vše, k zbývajícím bodům programů vlády. Návrh nařízení vlády, to bylo přerušený bod, vymezení ptačí oblasti českobudějovické rybníky a ptačí oblast Dechtář. Tak tam je to zajímavé spíše co do úrovně komunikace, top je vleklá záležitost, dokonce řadu let a jsem velice rád, že v této vládě nakonec našli v sobě natolik blízko ministr pro životní prostředí a ministr zemědělství, potažmo ministr dopravy, že v poměrně krátkém, leč produktivním dohadovacím řízení se shodli na té výsledné podobě a vláda mohla to nařízení vlády dnes přijmout. Já myslím, že to je vše z dnešní schůze vlády, jinak vše je v eklepu a ta usnesení zkrátka byla všechna přijata, jak byla navržena. Já bych velmi doporučoval, aby vás pan ministr financí spravil o ČSA a pak jsme společně s ním otevřen vašim dotazům.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Takže poprosím pana ministra financí.

Eduard Janota, ministr financí: Děkuji, dámy a pánové. Chci říci k tomuto bodu, vy jste často v médiích jaksi referovali o tom, že ministerstvo financí neví co chce. Že nějakým způsobem jednání s odbory o případné privatizaci nebo o restrukturalizaci, že je do jisté míry chaotické. Já vám chci dneska vysvětlit, jaký ten náš důvod byl. My jsme pochopitelně chtěli společnost zachránit, na druhé straně jsme chtěli, aby prostě došlo k tvrdé restrukturalizaci, ke snížení mzdových nákladů, které v podstatě negativně ovlivňovaly bilanci společnosti ve výši téměř miliardy korun. My jsme věděli, že v souvilsaosti s poklesem letecké dopravy s poklesem cestujících, cen letenek, že je třeba prostě provést korekci, která odpovídá těm výsledkům, které ČSA dosahují. Čili, primární pro nás bylo restrukturalizovat a reagovat a nepřerušit proces privatizace, poněvadž jsme nechtěli zavdat příčiny k právě možným arbitrážím, tak jsme proces privatizace nechali vyjít v běhu. Proč se vláda přiklonila k variantě neprivatizovat? Z jednoho prostého důvodu. Ta cena, která byla nabídnuta, 1 miliarda nebyla jediným kriteriem, které rozhodlo v tom úsilí vlády neprivatizovat. Proč? Tam byla celá řada dalších podmínek, které šly nad rámec smluvních dokumentů, které nabídla společnost UNICEF Group-Travel Service, o kterých oni sami museli vědět, ež toto vláda nemůže akceptovat, v žádném případě. Šlo o to, dojednat záležitosti s odbory a šlo o to, aby ta společnost se nedostala do insolvěnčních problémů natož do bankrotu. Jaké ty problémové oblasti byly. Víte, že bylo navrženo zaplatit miliardu ve čtyřech splátkách a to někde do roku 2013. Tu nastal první problém, že toto je v rozporu s usnesením vlády číslo 565 z roku 2006, které vyloučilo možnost splátkového režimu v privatizačním procesu v případě předání 100 % akcií. První důvod. Druhý, společnost Unimex Group ve svém návrhu předpokládala, že vlastí kapitál společnosti bude až do okamžiku vypořádání transakce, do května příštího roku vynulován. To mohlo evokovat v podstatě, ež ta ztráta, pokud by společnost fungovala, by mohla být až 2,5 miliardy, protože ke konci srpna vlastní kapitál byl záporný 1,2 miliardy korun. Tento přístup jsme rovněž odmítli. Za další, byla otázka podkladů, dokumentů, smluv v dataroomu. My jsme postupovali standardně a to potvrdí i náš právní poradce, společnost Deloyd, že jsme sdělili všem uchazečům veškeré dokumenty jsou v dataroomu, veškeré, nic jiného neexistuje, tudíž máte možnost se seznámit s dokumentací a stavem společnosti. Unimex Group chtěli, aby forma byla formou výjimek vypsaných případ od případu v té transakční smlouvě. To jsme odmítli. Další věcí bylo, že společnost chtěa posunout splatnost úvěru od Osinku vůči ČSA až do listopadu 2013, dále předjímala, že stávající management prodá budovu APC, tu hlavní budovu společnosti třetí osobě a prostředky takto zinkasované se dostanou do bilance ČSA. Další věcí bylo, že v podstatě se budou prolongovat smlouvy s letištěm Praha až do konce roku 2015. A poslední věcí, která je podle mého názoru zásadní a která už mohla už dávno rozhodnout o tom, že společnost Unimex Group bude prostě vyškrtnuta z toho procesu privatizace bylo, že oni odmítli složit v rozporu s podmínkami kauci, jistotu ve výši 20 milionů korun. Ministerstvo financí v této souvislosti mohlo, ale nemuselo, tuto společnost vyřadit. Tady jsem informoval o celé řadě kroků, které jaksi na první pohled vzbuzovali to, že ministerstvo neví co chce, ale musím říci, že ne ministerstvo financí, ale dopravy a o všech krocích byl informován pan premiér. Prostě jsme ty kroky dělali cíleně a jsem rád, že se věci podařili. Musím zmínit, že ještě 16. října společnost Unimex Group předložila jakousi vylepšenou nabídku, která spočívala pouze v tom, že byla ochotna převzít společnost k 1. lednu 2010 a že by požadoval uhradit vlastní kapitál k tomuto datu s tím, že vše ostatní zůstalo podle původní smlouvy. V tomto smyslu jaksi bylo naše rozhodnutí. My jsem neměli vůbec žádnou garanci, že v případě splátkového prodeje, že ty prostředky dostaneme. Jakákoliv garance ze strany Unimexu byla odmítána. Čili, já jsem respektive mne komise, která posuzovala nabídku a to komise pracovníků do které byli jmenování vládou, ministerstva dopravy, financí a Úřadu vlády, stejně jako společnost Deloyd doporučovala nabídku neakceptovat a zrušit výběrové řízení. Nejen cena, ale i ostatní okolnosti měly vliv na dnešní rozhodnutí vlády. Nejen cena, ale i určitá taktika při vyjednávání jak s odbory, tak se společností Unimex hrála roli v tomto našem rozhodnutí. Koneckonců i ta záležitost s rekonstrukcí dozorčí rady s nastoupením pana Nováka se ukázala jako velmi prozřetelná a významná, protože jsme si ověřili, že společnost je v potížích poměrně značných, že je odhadovaný deficit hospodaření či ztráta někde ve výši 3,3 miliardy korun. Na druhé straně jsme tou restrukturalizací dozorčí rady chtěli naznačit budoucímu případnému nabyvateli, že pokud svoji nabídku nezlepší, tak ministerstvo financí může uvažovat úplně jiným způsobem. Jsme rád, že při dnešním jednání vlády, kde bylo ze 17 ministrů účastno 13, 4 nebyli přítomni, že za této okolnosti de facto všichni ministři souhlasili s navrhovaným postupem. Rozhodnutí vlády v tomto smyslu bylo jednoznačné po všech těchto věcech. Doplním ještě jednu věc, na základě které byli ministři seznámeni teprve dnes a to upřesněním usnesení vlády. Potřebujeme dnes řešit cash-flow společnosti. Jakýsi první krok, který by znamenal to, že bychom neprivatizovali, by ještě nevyřešil problém. My musíme zajistit, cash-flow, které by jinak už v listopadu nebylo. Společnost prostě nebyla schopna fungování samostatně v měsíc listopadu, kdybychom nepřijali kroky o kterých se zmíním. My jsme navrhli a vláda to odsouhlasila, zrušení zástavních práv, které souvisely s poskytnutím úvěru od osinku do společnosti. Toto zrušení zástavních práv s tím, že úvěr osinku bude cílevědomě a cíleně kapitalizován, pochopitelně po absolvování všech procesů a procedur potřebných ve vztahu k ÚOHS a k Evropské komisi. Kapitalizace v dané chvíli je cílové řešení. Mezitím potřebujeme, abychom získali zdroje pro financování provozu společnosti v zimních měsících a proto zrušení té plomby ve smyslu zástavních práv. jsme rád, že vláda toto vysvětlení akceptovala a že je tady reálná šance, že společnost bude mít dostatek zdrojů, aby přečkala zimní sezónu. Na druhé straně proběhne 18. listopadu valná hromada, která projedná restrukturalizační plán, který bude podkladem pro jednání v Bruselu o restrukturalizaci společnosti o té kapitalizaci o které jsem se zmínil, že vlastně společnost prostě s vědomím vlády je takto připravována pro případnou budoucí privatizaci. Chtěl bych říci, že budu vládu informovat do konce měsíce o tom, jaký restrukturalizační plán valná hromada schválí, jaká opatření budou přijata. Budu vládu informovat i o úsporných opatřeních, který nastanou ve smyslu zeštíhlení dozorčí rady, představenstva a budu informovat o tom, že ani dnes, ani do blízké budoucnosti nikdo neschvaloval fůzi ČSA a Letiště Praha. V žádném případě. My maximálně budeme spoléhat na velmi úzkou spolupráci, standardní, se splněním všech podmínek, které naplňují parametry povolené veřejné soutěže, které budou takto akceptovány a schváleny Bruselem. Toto z mého pohledu k průběhu dnešního jednání a celého procesu, který byl takto nastaven. Osobně jsme velmi rád, že se v pátek podařilo o odbory projednat záležitost, těch jednání byla celá řada, to řekněme předpolední jsem vedl se zástupci odborů někdy minulý pátek večer a jsem rád, že to dospělo k takovému konci, poněvadž já jsem odbory varoval, že jakákoliv cesta konkursu, bankrotu nebude výhodná pro zaměstnance společnosti, protože majetek společnosti je zastaven úvěry, tedy v případě konkurzu by byly upřednostněni věřitelé, kteří mají zástavy a to znamená, že by na piloty a ostatní zaměstnance se nedostalo prostředků ani ve smyslu kolektivní smlouvy. Že by jakékoliv možné prostředky, které by mohli získat ve smyslu 12 či 8 platů, ty by prostě nepřicházeli vůbec do úvahy. Tato fakta jsem jim jednoznačně sdělil a možná že to přispělo i k tomu, že jejich rozhodnutí bylo takové jaké bylo a že si uvědomují vážnost situace. Dámy a pánové, z mého pohledu zatím toto je vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane ministře. Nyní je prostor pro vaše otázky.

MfD: Dotaz k ČSA. Chtěla bych vědět, jak má vypadat spolupráce mezi Letištěm a ČSA, nějaké příklady. Chtěla jsem se i zeptat, jestli pan Dvořák zůstane v čele ČSA a poslední věc, jestli ostatní dopravci, kteří létají na Letiště Praha, jestli nebudou na stát arbitrovat, že letiště a ČSA si mají pomáhat?

Eduard Janota, ministr financí: Dobře, pan Dvořák nebude v orgánech Letiště Praha. To je podmínka, která byla jako výchozí vůbec při jednání o tom, když jsme jednali. Zadruhé, my nejednáme o fůzi, nehrozí žádná arbitráž. Za třetí, co bude předmětem jednání je určité majetkové přesuny mezi ČSA a Letištěm, může to být třeba budova ČSA a handlink, tam se spoléhá na synergické efekty, které mohou nastat. V tomto smyslu nemůže hrozit žádná arbitráž, protože ty prodeje budou za standardních podmínek.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Právo: Pane premiére, už je jasné s jakými požadavky pojede vláda na evropský summit v souvislosti s požadavky prezidenta Klause? Druhá otázka ohledně eurokomisaře. Je nějaký posun ohledně eurokomisaře? V médiích se objevilo jméno náměstka Mory, tak jak se k tomu stavíte vy a případně, zda nadále preferujete tu politickou shodu. Či jste připraven jmenovat vlastního kandidáta.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jako obvykle začnu druhou otázkou. Mne velmi zneklidnilo, že se nějakým spekulativním způsobem dostalo do médií jméno pana náměstka Mory do nějakých kontextů s tím, že by měl být dalším kandidátem na komisaře. Není tomu tak, nevím o tom nic já, neví o tom nic marek Mora. Je mi trošku v této souvislosti, ono těch spekulací se vždy objeví hodně a já už nejen kvůli tomu osypán, už si zvykám. U Marka Mory mne to mrzí, protože on teď musí čelit aniž by vůbec věděl, jak k tomu přišel, že ten či onen z politického spektra ho chce či nechce a nějak se vůči němu vymezuje. Toje úplně virtuální záležitost. Marek Mora teď patří k osobám, v jejichž rukou, mimo jiné, leží úspěšné dotažení ratifikace Lisabonu. On je jeden z těch vyjednavačů, tu práci dělá skvěle, jako dělal celé předsednictví, já si ho nesmírně vážím, teď s ním spolupracuji denně, ale otázka eurokomisaře, spojovat eurokomisaře a jméno Marka Mory je zbytečné, nedává to smysl. To bych chtěl říci velmi jednoznačně a je zbytečné Markovi Morovi, kterého teď tato země opravdu, bez patosu, chceme-li dobře doratifikovat, tak ho velmi potřebuje, tak ho neznervozňujme těmito spekulacemi a potřebou někoho se k tomu jménu vymezit. To je první věc. Mandát na Evropskou Radu bude přijímat vláda na mimořádném zasedání 28. října v 15:00. To bude bod jednání, který bude na stole. Jinak mohu konstatovat, že podle všech indikací ten vývoj k tomu, aby to co já nazývám dodatečnou podmínkou prezidenta, bylo naplněno, že postupujeme do určitého řešení, které umožní průchodnost na jednání rady, děláme pro to maximum. Dáváme najevo, že jsme vytvořili dobré komunikační mechanismy, jak uvnitř republiky, mezi Hradem a Strakovou akademií, že si vedeme velmi aktivně vůči švédskému předsednictví, které v tom také už si osvojilo tu svou roli a myslím si, žei v poslední době jí hraje dobře, myslím, že vytváříme všechny předpoklady, aby ta věc prošla radou a aby se vytvořily podmínky pro to, aby bylo doratifikováno v ČR a tím se naplnila představa nejen naše, ale celé EU, aby Lisabon vstoupil v platnost od počátku příštího roku.

Já mluvil o jiném příběhu. Druhý je Ústavní soud. Zítra bude jednat s účastníky řízení a předpokládám, že se dozvíme, kdy se sejde a vydá verdikt, což bude významný signál pro jednání evropské rady. Jo, nerad zůstávám dlužen, když tak mi osvěžte paměť. Evropský komisař podle všech informací, které máme z Bruselu, já bych rád toto jednání s politiky dynamizoval a v horizontu týden či 14 dní měla jasno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Reuters: Já bych se vrátil k ČSA, vidíte nějaké překážky ve státní pomoci? Zejména k té kapitalizaci pohledávky osinku? Jaká bude argumentace vlády, až se bude jendat s EU? Děkuji.

Eduard Janota, ministr financí: Překážky nevidím. Vím, že takto postupovaly i jiné společnosti. Podmínka je taková, že smyslem této operace musí být zeštíhlení firmy, restrukturalizace, která umožní její fungování prostě beze ztrát, její schopnsot přežít na trhu a toto bude i důvod, že jednou z forem, jak tuto společnost zeštíhlit, zefektivnit, je i tato kapitalizace, to byl jeden z argumentů, se kterými budeme vyjednávat jak v Brně tak v Bruselu. Je to v kontextu celé naší úvahy.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Radiožurnál: Já bych měla dvě otázky na pana premiére. Můžete rozvést důvody proč se vláda rozhodla ke zdražení dálničních známek? Proč se proto rozhodla? Druhý dotaz k Ústavnímu soudu kvůli stížnosti senátorů, jestli platí, že bude vládu zastupovat pan ministr Fulle a jestli můžete velmi stručně zopakovat ten mandát vlády s čím do Brna pojede?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zase. Druhá otázka. Ano, pan ministr Fulle má mandát zastupovat vládu, jak vyplývá z usnesení vlády. Jinak vláda vydala rozsáhlé tiskové

prohlášení. Zkrátka a dobře, vláda se domnívá že ta petice 17 senátorů není důvodná a Lisabonská smlouva je slučitelná s českým ústavním pořádkem a všeobecně právním řádem a toto stanovisko má mandát pan ministr zítra v brně hájit. Pokud jde o dálniční známky, přiblížím i tu debatu ne tak na vládě, ale na poradě ekonomických ministrů, kde jsme o tom jednali poměrně intenzivně, dlouho. Byly na stole tři varianty, ty roční, 100, 200, 300. my jsme se nakonec ustálili na těch 200 korunách. 2 roky se dálniční známky nezdražovaly, přirostlo mezitím 150 kilometrů dálnic ve srovnání s tím předchozím stavem od posledního zdražení. Máme za to, že je potřeba zvýšit prostředky tak, abychom byli schopni lépe financovat opravy a údržbu dálnic či rychlostních silnic. To byly důvody, které vedly vládu nakonec k rozhodnutí mezi těmi variantami a je to za 1200 koruna jsme ještě 300, máme vůli, kterou umožňuje zákon, za maximum považuje 1500 korun.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

ČTK: Já se vrátím k té eurotematice, Co si mám představit pod termínem dynamizovat jednání se stranami? Pozvete opět předsedy do Kramářovi vily?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já nevím přesně kam je pozvu, jestli to bude kramářova vila či jiné prostředí, ale smyslem toho setkání je, abychom hledali, zda jsem schopni najít shodu na jednom kandidátovi z těch, které předložili politické subjekty na základě mojí výzvy. Této dohodě bych dal přednost, pokud se nedohodneme, tak potom bude záležet na vládě. Není tajemství, že jména, byť neoficiální se už do Bruselu pomalu sbíhají, čili s těmi jmény se propojilo jednání o portfoliu, já bych jen nerad odpustil, abychom byli úplně na chvostu. To je důvod, čemu říkám dynamizace, prostě urychlení. Já jsem, přiznám, měl pocit, že Bartošův dopis vyvolá spouštěcí efekt, kdy ta procedura může nějakým způsobem probíhat. V Evropě nikdo nespí a každý každému konkuruje o tom je prostě evropský svět, abychom to v něm uměli hrát, ně dětským způsobem, ale dospěle, rozumně s vědomím, že jsme si tam zrovna moc favorů neudělali okolo Lisabonu, to je zakalkulováno do té úvahy, tak to je i důvod pro to, co jsme nazval dynamizací.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Český rozhlas: Pane ministře, jakou roli hrály požadavky nejsilnějších stran, když je tak zdůraznily předtím? Dokážete si představit dobu, kdy by šlo spustit privatizační proces znovu?

Eduard Janota, ministr financí: Možná, že bude skoro až velkohubé, když řeknu žádnou. Protože já si, když si vezmi svůj mobil, tam jsme měl názory těchto dvou stran velmi různorodé, někteří byli pro, za nějakou dobu proti a to z obou těchto stran. To za prvé. Za druhé, opravdu nejpodstatnější roli hrály ty další podmínky, kromě té jedné miliardy, které byly v těch podmínkách dokumentu, které hodlalo podepsat konsorcium Unimex-Travel Service. Já nechci tady snižovat roli politiků, ale toto bylo na odpovědnosti ministra financí, vlády a v tomto smyslu já jsem dala přednost argumentům, faktům, prostě než nějakým politickým tlakům a jsem rád, že ty tlaky v zásadě ani nebyly. Jenom konstatuji, že jsem měl na mobilu určité sms typu privatizovat-neprivatizovat, pochopitelně neřeknu od koho, protože by to bylo neslušné.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Neříkejme tomu tlaky, ale doporučení. Doporučení se měnila v čase a mohla býti i protichůdná a jak známo z fyziky, nebudu mluvit o tlacích a protitlacích, ale i vzájemná doporučení, pokud jsou protichůdná se ve výsledku mohou lišit, to potom vytváří prostor radostné svobody pro rozhodování ministra financí a vlády jako takové.

Eduard Janota, ministr financí: Pane premiére, vaše vymezení bylo přesné.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Mediafax: Dobrý den, já bych se vrátila k výjimce pro ČR. Pane premiére, jak hodnotíte vyjádření maďarského ministra zahraničí o tom, že Maďarsko nebude souhlasit s výjimkou pro ČR a Slovensko?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Neznám výrok maďarského ministra zahraničí. Já se s ním seznámím posléze, já jsem do teď seděl na vládě. Nevím. To nezatloukám, skutečně neznám. Případně s e spojím s panem premiérem Baynayem v této věci a budeme to řešit.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, další dotaz.

Právo: Chtěl jsem se zeptat na tu podmínku, říkal to ministr Fulle, která je, jestli platí to, s čím byste chtěli jít do Bruselu? K eurokomisaři, pokud se politici do 14 dnů nedohodnou, tak přijdete s vlastním kandidátem? Pokud ano, máte nějaká jména v hlavě?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: V hlavě vždy člověk má nějaká jména, teď se o ně dělit nebudu,. Nebývá to mým zvykem a jsem připraven, musím. Je to prostě naše zodpovědnost, tomu neuteče vláda a ni nechce. Pokud jde o Lisabon, ten text, to bych nechal chvíli být, protože my na tom velmi pečlivě pracujeme,t en text se někde mezi námi a Švédskem rodí, už se dostává do finále, ale ještě bych ho nepouštěl ven. Je to k pochopení.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz. Reuters. Poprosím o mikrofon.

Reuters: Já bych se s dovolením zeptal k té smlouvě a jednání ÚS, nečekáte že by rozhodli už zítra? A jestli vláda případně pracuje, bere v úvahu, že ÚS by to nemusel stihnout do té rady?


Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já o tom nechci spekulovat o termínech ÚS nemíním spekulovat. Bylo by to krajně nevhodné. Moje prognóza je, že zítra ÚS nerozhodne v té věci, pouze proběhne to co proběhnout má a je na zítřek naplánováno, ale že se nám může přiblížit termín toho dalšího zasedání, kde už by mohl rozhodnout.

Reuters: Jestli mohu malou doplňující. Co se týče jednání s panem prezidentem a garancí, že pokud vše proběhne zdárně, on potom už připojí svůj podpis? Pokročilo to?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já myslím, že to pokročilo tím, co už víme z konce minulého týdne, že Frederik Reinfedt, šéf švédské vlády a předsednictví v tomto půlroce po rozhovoru, který vedl s prezidentem republiky dospěl k závěru, že ta ujištění, ta sdělení, která dostal v tom rozhovoru, jsou dostatečná, aby ho přesvědčila o tom, že potom prezident ČR bude připraven ten podpis připojit při splnění těch podmínek jeho dodatečné podmínky a rozhodnutí ÚS, z kterýchžto příběhů je český Lisabon složen.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Tak ještě jednou, ČTK.

ČTK: Děkuji, objevili se informace, že ČSSD chce převolit správní radu VZP a chtěl jsem se zeptat na váš postoj k tomu a případně jaká jednání o tom chcete vést?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já nebudu reagovat na to, že to je požadavek ČSSD, už ten požadavek se objevil na jednání vlády s Asociací krajů ČR přesně pře týdnem. Hejtmani to deklarovali velmi jednoznačně. Zaznělo to i na tiskovce potom z úst pana hejtmana Haška, předsedy Asociace krajů. Vláda je připravena tuto otázku posoudit a zabývat se nejen správní radou VZP, ale projít všechny orgány tohoto typu u dalších pojišťoven, kde jsou zástupci státu. To je asi vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji, že jste přišli na dnešní tiskovou konferenci. Děkuji premiéru i ministrovi financí. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 26. října 2009

Související zprávy