Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

21. 9. 2009 11:39

Tisková konference po zasedání vlády, 21. září 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci v průběhu zasedání vlády Jana Fischera. Vzhledem k tomu, že toto zasedání je klíčové, do značné míry průlomové, dovolte mi, abych kromě ministerského předsedy a ministra financí na dnešní tiskové konferenci přivítal také předsedu ČMKOS Milana Štěcha a prvního viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy pana Jaroslava Hanáka. O úvodní slovo bych teď poprosil pana premiéra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobré téměř poledne. Před pár minutami vláda jednomyslně shodla na podobě balíčku úsporných opatření, na legislativní předloze, kterou s žádostí o vyhlášení stavu legislativní nouze během deseti patnácti minut podepíšu a odešlu předsedovi sněmovny panu Vlčkovi. Několik poznámek k tomu dokumentu a k té dnešní shodě a k tomu, co bylo odpracováno. Vláda dala najevo ve svém Programovém prohlášení, v řadě mých prohlášení osobních a dalších ministrů, že nebude lhát a bude veřejnosti této republiky sdělovat pravý stav věci. Co se týče vývoje ekonomiky i stavu veřejných financí a že také nebude pasivně přihlížet a v oblasti, které má v rukou bude nabízet přijatelná, byť bolestivá řešení. Tímto řešením, které teď dáváme na trať je i onen balíček. Vláda si je vědoma toho, že tím jistým způsobem vykročila ze svého ryze úřednického mandátu, ale vzhledem ke stavu veřejných financí, ekonomickému vývoji má zato, za svou povinnost, aby takový průlom udělala a navrhla ucelený tvar legislativních předloh, které povedou z deficitu 230 miliard k dnešnímu deficitu, který nabízíme ve výši 155,3 miliardy, čímž se vracíme i k podílu deficitu na HDP ve výši 5,2 %. My považujeme ten návrh za umění možného. Je výsledkem řady kompromisů, které jsme v exekutivě v debatě vedli. Považujeme ho za vyrovnaný z hlediska příjmů a výdajů. Návrh není nijak ekonomicky doktrinální. Nepředjímá žádnou ekonomickou teorii, není ani freedmanovský, ani keynesiánský. Je to mix opatření, která jsou přijímána. Navrhujeme přijmout na rok a chápeme je jako určitou záchrannou brzdu v oblasti veřejných financí, které umožní podstatně lepší východisko pro léta následující. Pro exit z krize, proto nabízíme cestu pro řadu občanů, podniky, podnikatele. Pravda, bolestnou, v mnoha ohledech nepříjemnou, ale jedině schůdnou proto, abychom potom nastartovali zase dobrý ekonomický růst se zdravými veřejnými financemi. Abychom se fatálně nevzdálili, byť jen možnosti koketovat s přijetím eura v této zemi, což by se s deficitem, který se váže k 230 miliardám a podílem by reprezentoval 7,5 %, této představě se vzdalujeme zcela. Vím, že bude velmi obtížné, aby se s tím návrhem vyrovnali jednotlivé politické subjekty, každý zvlášť, nicméně, považuji připravený balíček za něco na čem je možné nalézt politickou shodu, jakkoliv to bude obtížné. Vláda nebyla připravena koncipovat ten balíček, aby byl vychýlený, aby byl preferoval jedno vidění světa a tím jsme se přirozeně dostali do situace, kdy se k němu z řady dobrých důvodů politické subjekty budou vymezovat, budou hledat problémy, ale jsem přesvědčen, že v zájmu této země nakonec najdou na jednání sněmovny shodu. To jednání ve sněmovně, jeho výsledek, bude to testem důvěry v pokračování činnosti této vlády a podle toho jeho výsledku, to říkám dopředu, vláda a já osobně se rozhodneme, jak pokračovat či nepokračovat. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi. Chci jenom sdělit, že dnes ráno v osm hodin se tady na Úřadu vlády se členy vlády, s panem premiérem sešli zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, proto tu jsou pánové Štěch a Hanák. Já bych teď o stanovisko poprosil pana senátora a předsedu Štěcha.

Milan Štěch, předseda ČMKOS: Děkuji. Dámy a pánové, pane premiére. Já mohu říci za stranu odborů, že ten vývoj v přípravě státního rozpočtu a balíčku ke konsolidaci státních a veřejných rozpočtů, to nepovažuji jen za škrtací balíček, ale za balíček konsolidační, považujeme za pozitivní. Protože když jsme viděli ten první návrh, tak jsme měli obavu, že jakoby vláda chce pokračovat v tom, co se nám zdálo v posledních několika letech ne úplně šťastné a správné. Ale jednání, která jsme vedli minulý týden a dnes ráno ukázala, že tady máme před sebou návrh, který skutečně považujeme i my odbory za kompromis. Kompromis, který je životaschopný, který je připraven vcelku fér a který by měl dát šanci, aby ČR měla rozpočet, který umožní financování základních činností a zejména také čerpání zdrojů z EU o které nám v neposlední řadě jde. Co se týká strany zaměstnanců a odborů, my v tom rozpočtu nacházíme bohužel některé věci, které nám vadí a byli bychom rádi, kdyby se změnili a pokud se při politických jednáních ještě změní, budeme tomu jen rádi, ale uvidíme jak se situace bude vyvíjet. Nejvážnější položkou je například snížení platů, který máme obavu, že může mít dopad do sféry i podnikatelské a neradi bychom, aby se kupní síla obyvatelstva snižovala, tím by se snižovala i poptávka a spotřeba. Také tak hodnotíme i věci týkající se rodin s dětmi, ale znovu říkám, je to kompromis, my ten kompromis vidíme, že byl učiněn i na příjmové straně, kde bylo vyhověno některým našim návrhům, které kdyby nebyly přijaty, tak by škrty byly ještě bolestivější a myslím si, že by ta krize důvěry mohla být ještě vyšší. I z naší strany je to příspěvek ke kompromisu a věříme, že to také vytvoří lepší podmínky do budoucna pro fungování sociálního dialogu, že se o věcech budeme dobře radit než se provedou nějaké kroky, které se potom těžko napravují. Z tohoto pohledu ten rozpočet považujeme za kompromis. Není to náš šálek kávy, ale znova říkám, myslím si, že má šanci, aby prošel a já osobně takový rozpočet podporuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pane senátore. Teď poprosím Jaroslava Hanáka.

Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy: Pane předsedo vlády, dámy a pánové, příjemné dobré dopoledne. Já chci na začátek říci, že podnikatelé a zaměstnavatelé této země ve čtvrtek předložili určitou deklaraci, kterou spolupodepsaly odborové svazy. A tím jsme dali základ možností jednání pana ministra financí s politickými stranami pro zklidnění situace země a hlavně přijetí balíčku ve výši 157 miliard. Já chci touto cestu využít a vyzývám jménem podnikatelů, zaměstnavatelů a živnostníků této země poslance k tomu, aby přijali odpovědnost, skromnost a dali bokem ve čtvrtek a v pátek instrukce svých stranických sekretariátů a schválili tento balíček jako nejdůležitější opatření v zemi pro letošní rok. To je zaprvé. Zadruhé. Dnes ráno padlo a my na tom budeme trvat a tak jsme se shodli s panem předsedou vlády, že ihned po schválení balíčku budeme pracovat na další části, tzv. „Exit cisis“, dalších opatřeních, která jsou nezbytná pro budoucnost této země a to je především podpora exportu, pokračování v programu vzdělávejme se, vyřešení hrubých nedostatků byrokracie a chyb minulých vlád v oblasti strukturálních fondů a jejich dofinancování. Dořešení některých metodických dopadů, jako je zavedení DPH ve veřejné dopravě, řešení problémů v čekání mezi spoji, které vznikly nařízením vlády a komplikují život veřejné dopravě, krajům a podnikatelům a řady dalších opatření. Třetí etapa, na které trváme po skončení této je že tato vláda, dostane-li posílený mandát a já tomu věřím, že tomu tak bude, protože potom ta vláda bude někdy do června, srpna, těžko odhadovat do kdy, aby začala pracovat na tom nejhlavnějším dokumentu pro budoucnost země důležitého a to je dokument o budoucnosti země ve znalostní ekonomice se všemi parametry. Ani pro pana předsedu vlády, ani pro mne a určitě ani pro odbory a občany nejsou radostné zprávy typu, že v srpnu naše země klesla dle Světové banky o dalších 8 míst, jsme 75. ve světě a podobně, to mne nemůže těšit, vás nikoho také. Je nutné pracovat na tom a přijímat opatření průběžně. Navíc jsem dnes požádal pana předsedu vlády, vyzývám i prezidenta republiky, ministry, že opravdu nezbytně nutné po tom kolapsu v prvním pololetí, kdy byla zlikvidována vláda v průběhu předsednictví, aby rozhodující funkcionáři země s českými byznysmeny vyjížděli ven a pomáhali podporovat export, byznys, jak se to dělá všude jinde. Nesmírně to v zemi chybí a já to považuji za špatné a pan předseda vlády garantoval, že v momentě kdy dostanou další mandát, tyto věci se nahradí. Děkuji vám.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Pane viceprezidente, děkuji. Ještě pan premiér.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já k tomu dodám, což jsem měl říci hned z kraje. To že tu stojíme v této trojici a já jsem si to nedovedl před 14 dny představit. Poslední zasedání tripartity bylo v tomto smyslu průlomové. Skutečně jsme si dali na stůl, co v té zemi potřebujeme, co je ve hře a co naopak má jít stranou. Je téměř paradoxní, ale já to za paradoxní nepovažuji, je to možná případné, že v této skutečně velmi komplikované situaci, za okolností, díky dávkujeme populaci této země balíček opravdu velmi nepříjemných opatření, dovedli jsme najít elementární, když ne shodu, tak silné pochopení a že otevíráme či zvyšujeme potenciál sociálního dialogu v této zemi a schopnost o některých věcech vést velmi otevřenou, byť kontroverzní debatu. K tématům, které tady padly, s kterými vláda nemá problém bych přidal ještě jedno, nechceme ho příliš odkládat, budeme se tím zabývat už na podzim, prostě zmapovat si, kudy všude v této zemi unikají, či jsme přesvědčeni, že unikají veřejné nebo státní peníze. Od státních zakázek až po některé systémově špatně nastavené věci pokud jde o výběr daní, pokud jde o efektivnost kontrolních systémů a tak dále. Abychom nehonili každou miliardu, když dovolíte a současně byli svědky toho, či měli pocity, že někde nám veřejné peníze unikají. To jsme jenom chtěl ještě k tomu dodat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě než poprosím ministra financí Eduarda Janotu o to, aby vám ve stručnosti charakterizoval ten soubor mimořádných opatření, poprosím mé kolegyně, aby vám rozdali tabulku, která činí přehled toho o čem je tu dnes řeč a o čem bude řeč i v následujících dnech. Pane ministře

Eduard Janota, ministr financí: Děkuji pane premiére, dámy a pánové. Já bych zareagoval na čtyři věci, které tu nebyli řečeny. Včera byla diskutována otázka reálnosti HDP. Já bych chtěl říci, že zastávám názor i po konzultacích s experty, bankéři v rámci našeho dialogu, že ten odhad HDP s pohybuje někde v okolí záporné nuly. My jsme uváděli 0,3 +, nicméně toto bylo logicky bez balíčku, protože nikdo nevěděl v jaké podobě balíček zůstane. Odhad vlivu balíčku je někde kolem 0,6-, tedy někde na -0,3 %. Tyto desetinky v tomto roli nehrají. Rozhodně nepředpokládám, že by tento propad měl být někde u 5 %, jak včera v médiích padlo. Druhá věc byla zpochybňována trošku nešťastně. Otázka míry nezaměstnanosti. Máme dva ukazatele. Registrovaná míra nezaměstnanosti, která je 8,5 %, odhad, a tzv. evidovaná, ta s kterou pracujeme v rozpočtu a ta je 9,8 %. My máme prostředky v rozpočtu ve výši 17 miliard korun, které pokrývají onu nezaměstnanost ve výši 9,8 z pohledu průměru. Třetí věc, tady bych poprosil o to, že číslo, které jste si přečetli, které pan premiér sdělil, může být v řádu stovek milionů pozměněno, protože já ještě jednám o možném posílení zdrojů Egapu, o možnosti, to je výsledek dnešního jednání s odbory a zaměstnavateli, najít ještě cestu jak by se daly posílit kapitály Egapu, aby mohly být garantovány úvěry a to nejen ČEB, ale i komerčních bank. V tomto smyslu, znovu říkám, bude se jednat o případnou úpravu ve stovkách milion korun, nikoliv v nějakých miliardách většího rozsahu. Co se týče balíčku, tak máte před sebou tabulku. Já jí před sebou nemám, nicméně si myslím, že si jí pamatuji. Tam jsou dva pohledy. Jeden pohled je ten, do jaké míry jsme dodrželi určitou paritu příjmových a výdajových opatření. Já bych poprosil, abyste se podívali na částku 63,9 miliardy. Rozpočet na rok 1998 byl za fungování této vlády přijetím různých opatření, ať už v oblasti běžných výdajů, investic nebo i balíčkových opatření v oblasti mandatorních výdajů, snížen oproti autonomnímu vývoji o téměř 64 miliard korun. Ono je to správně 63,9 + 2, protože tam je ona metodická změna, kdy jsme prolongovali systém nemocenského pojištění pro zaměstnavatele s dopadem 8 miliard do příjmů a 2 miliardy do výdajů. V rámci těch škrtů je vlastně plusová částka ještě 2 miliardy, která to zhoršila. Na druhé straně je tam položka 50,3, chcete-li správně 42 miliard, opatření na straně příjmů. Je tam proporce, která je podle mého názoru rozumná, v dané chvíli odpovídá tomu jaká je situace z pohledu politické průchodnosti schválení tohoto rozpočtu. Podstatný je deficit 5,2 %. My jsme se zavázali v programovém prohlášení o deficit ve vztahu k HDP zhruba 5 %. Myslím, že tato částka je tímto naplněna. Takže tolik stručně k celkovému hodnocení rozpočtu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi, upřesňuji, mluvil o návrhu opatření týkajících se rozpočtu na rok 2010. Teď už jen pět otázek pro vás. S ohledem na to, že pan premiér musí ještě ten dokument podepsat, aby včas odešel do sněmovny. Česká televize.

Česká televize: Já mám otázku zřejmě na pana ministra financí. Po tom pátečním jednání, dělal jste nějaké zásadní kroky, protože neobjevili se tma ty návrhy, které budete předkládat pořád zvlášť, jako ono pětinové snížení mezd ústavních činitelů?

Eduard Janota, ministr financí: Záležitost snížení mezd ústavních činitelů ještě není ve vládě odhlasována. Nicméně vláda se shodla, na krácení. Nechci před hlasováním předjímat, ale musím říci, že v této věci je konsenzus vlády. Není to číslo ani 20, je to číslo, které by mělo být zárukou, že tento přístup, netýká se jen ústavních činitelů, chcete-li poslanců senátorů, ministrů, týká se i státních zástupců a soudců, takže my jsme museli v tomto smyslu uvažovat v reálné rovině a věřím za dvě hodiny budeme o této věci mít oficiální hlasování vlády a že bude konsensuální.

Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy: Jinak je zásadní podpora sociálních partnerů, abychom věděli o čem hovoříme.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Hospodářské noviny: Já jsem se chtěl zeptat pana předsedy Štěcha. Znamená to, že vy souhlasíte jak se snížením rodičovského příspěvku, tak se snížením platu o 4 % u státních úředníků, že tento balíček odbory jednoznačně podporují? Jenom abych přesně věděl.

Milan Štěch, předseda ČMKOS: Ne, to jste nepochopil dobře. My nepodporujeme snížení platů v tomto rozsahu, ani ty škrty u rodin s dětmi. Ale bereme ten proces jako kompromis, protože víme, že by návrhy, které by znamenali, že by ty škrty byli daleko bolestivější a hlubší. Ten vývoj, proto víme, že tu máme rozdělené spektrum prakticky na polovičku politické ve sněmovně, tak to vidíme jako kompromis, zrovna tak zaměstnavatelé a naše slovo je k tomu, aby i v té sněmovně se hledal kompromis, byť neodejdeme spokojeni.

Hospodářské noviny: Jako senátor byste pro to hlasoval?

Milan Štěch, předseda ČMKOS: Já to na závěr svého vystoupení řekl, že bych tento kompromis podpořil.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Televize Nova rezignovala na dotaz. MFD.

MFD: Dobrý den, já bych se zeptal, pane premiére, jak teď počítáte s jednáním s předsedy politických stran a co budete dělat v případě, že některý z politiků, může se to stát, bude trvat na tom, že něco v tom balíčku být nesmí, protože jsme slyšeli například v pátek, kdy se ten balíček nezměnil, bylo 9 připomínek sociální demokracie. Jak se budete vypořádávat s tím, když pan Paroubek či jiní sociální demokraté budou trvat na některých věcech z toho balíčku, jestli se to může ještě nějak změnit, při hlasování, návrhy či přes to vlak nejede a budete trvat na tom, že nesmí být pozměňující návrhy k tomu? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych k tomu velice rád a předpokládám, že takové jednání se uskutečnilo, že o něj stojím. Já bych se sešel ještě řed schůzí sněmovny s šéfy parlamentních stran společně s panem ministrem financí. Znova zrekapitulujeme kde jsem. Jinak pro ně a jejich poslance už se potom otvírá cesta při standardním jednání sněmovny, v režimu legislativní nouze, kdy na to je podstatně méně času, nicméně, celý ten balíček, který my předkládáme jako jeden celek, ale na rozdíl od tzv. devadesátky podléhá normální možnosti, byť ve velmi omezeném čase pracovat s pozměňujícími návrhy a tam je prostor pro politickou debatu se vším co k ní patří. Bude nakonec výsledek té debaty v parlamentu dobrý v tom, že našli jsme, byť omezený čas, pro to, co k rozpočtu patří a to je politická debata. Tento režim nabízí. Pokud balíček projde, my jsme schopni ho promítnout do návrhu rozpočtu staženého z 230 na těch 155 či 157 miliard a předložit ho 30.9. do sněmovny. Chtěl bych jen upozornit, neberte to edukativně, já jsem sice kantor, ale občas se k tomu uchyluji, to není ten případ. Těch 160 miliard deficitu, s kterým jsme tu operovali na přelomu června a července je prostě jiných 160 než ke kterým chceme dospět teď. Tehdejších 160 by z hlediska pozice vlády a v její aktivity či pasivity znamenalo dnešních 230, to je jen ta logika věci. Na tu jsem chtěl upozornit.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Aktuálně.

Aktuálně.cz: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat pana ministra financí. V tom jednom z původních návrhů tzv. úsporného balíčku bylo napsáno, že by stát neplatil očkování, šlo o částku asi miliardu korun a že by to očkování platili pojišťovny. Chtěl jsem se zeptat, jestli toto zůstalo i v současném návrhu?

Eduard Janota, ministr financí: Současný návrh počítá s tím, že pokud nebude změna legislativy, tak to platí státní rozpočet a to je zajištěné. Pokud nebude změna legislativy, jakože zatím není, tak musí počítat stát, že to očkování bude platit a to je v rozpočtu zapracováno.

Reuters: Já jsem se chtěla zeptat pana premiéra, vy jste opakovaně řekl, jak je důležitý ten balíček pro další existenci vaší vlády. Můžete říci natvrdo, že pokud by neprošel, tak vaše vláda skončila? A pak dodatečnou otázku na pana ministra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, děkuji za ten dotaz. Demisí se nevyhrožuje, demise se podává až k tomu nastanou příslušné okolnosti. Podává se prezidentu republiky ústavně předepsaným způsobem. To je první věc. Druhá věc, budeme čekat na výsledek toho jednání, zda-li se deficit a podíl deficitu na HDP neodchýlí od programového prohlášení vlády, do toho, co jsem deklarovali jako potřeby stability veřejných financí v době krize pro tuto zemi a současně budeme pečlivě sledovat, jak výsledek debaty, zda-li nepoznamená tu levo-pravou distorzi v navrhovaných opatřeních. Podle toho budeme hledat závěry.

Reuters: Děkuji a na pana ministra Janotu jen dodatečnou otázku. Zmínil jste, že ten balíček počítá s propadem HDP o 0,6 %?

Eduard Janota, ministr financí: Já jsem říkal, že samotný vliv balíčku je 0,6. tedy oproti odhadům, které byly 0,3 z července, de facto vychází pokles 0,3 pro příští rok.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za vaše dotazy na dnešní tiskové konferenci. Vláda pokračuje ve svém zasedání o výsledku vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek www.vlada.cz. Děkuji, přeji dobrou chuť, pokud jdete na oběd.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 21. září 2009

Související zprávy