Tiskové konference

16. 3. 2020 2:26

Tisková konference po mimořádném jednání vlády 15. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, my se velice omlouváme za zpoždění, ale skutečně jsme vyhodnotili vývoj situace se šířením koronaviru a přijali jsme na dnešním jednání vlády patnáct usnesení. A tato usnesení mají omezit volný pohyb osob a zabránit šíření epidemie koronaviru na další osoby.

To nejdůležitější je usnesení, kterým vláda s účinností od 16. března 0:00, to znamená za padesát devět minut, do 24. března do 6:00 ráno zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Za další zakazuje s výjimkou další jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, s výjimkou cest nezbytných, nutných k obstarávání základních životních potřeb, například nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.

Dále s výjimkou cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c pro jinou osobu, například dobrovolnictví nebo sousedská výpomoc. Dále s výjimkou cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče.

Dále s výjimkou cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

Dále s výjimkou výkonu povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace a ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti.

Dále s výjimkou individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče.

Dále pobytu v přírodě nebo parcích nebo cest zpět do místa svého bydliště a pohřbu.

Vláda nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu y i, písmeno a až i.

Dále omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. Dále podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě. Dále omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry, například při nákupu. Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

Dále osobám zajišťujícím služby podle bodu i písmeno g omezit přímý kontakt se zákazníky. 

Dále provozovatelům veřejných služeb, například obchody, nákupní centra, pošty, aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň dva metry, zajistili zvýšená hygienická opatření.

To je to opatření, které je nejdůležitější.

Dále vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. To znamená, že by měly do týdne mít jenom omezený rozsah úředních hodin, a to na pondělí a středu v maximálním rozsahu tři hodiny.

Dále se odkládají senátní volby.

Dále jsme rozhodli o nařízení vlády o povolání vojáků a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky. To znamená, že policie bude mít k dispozici čtyři sta celníků a dva tisíce devadesát šest vojáků.

Dále jsme odsouhlasili opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, a to od 16. března od půlnoci, to je teď za hodinu, do 4. dubna půlnoci na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Já nechám asi slovo dalším kolegům. Určitě pan Havlíček bude podrobně informovat, i pan ministr vnitra, o všech těch opatřeních. Za ministra školství jsme rozhodli, že vláda nařizuje s účinností od 17. března 2020 od 6:00 hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od tří do deset let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky této školy nebo školského zařízení.

Dále vláda nařizuje vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše patnácti dětech.

Dále vláda nařizuje ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1.

Dále vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru.

Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od tří do deseti let.

Dále vláda schválila usnesení ohledně daňových opatření. Jsou rozsáhlé. O tom bude mluvit paní ministryně financí.

Dále vláda rozhodla o změně statutu Ústředního krizového štábu, kde krizový štáb bude podle vzoru, jak jsme to četli v médiích a bylo to na Tchaj-wanu, řídit pan profesor Prymula, který je samozřejmě člověk, který zásadním způsobem doporučuje vládě a štábům, jakým způsobem omezit a realizovat opatření s cílem omezení šíření koronaviru. Za mě všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Dámy a pánové, hezký večer. Já si myslím, že to hlavní už tady padlo, že vám pan premiér přečetl to zásadní usnesení, kterým se omezuje volný pohyb osob na území České republiky.

V principu to znamená, že my se snažíme na minimum minimalizovat mezilidský kontakt. Postupujeme podle doporučení těch států a odborníků ze zemí, kde se podařilo omezit, respektive otočit ten trend nárůstu nakažených, a všichni ti, kteří pracovali na těch opatřeních, ať to bylo v Číně nebo v Jižní Koreji, nám doporučovali, abychom co nejrychleji a co nejrazantněji omezili mezilidský kontakt.

Rozhodně to není žádný zákaz vycházení, není to žádné domácí vězení. Je to prostě snaha, aby lidé mohli chodit do práce, aby si mohli zajistit to nezbytné, co potřebují, to znamená nakoupit si, ale potom aby trávili čas doma. Já vím, že je to velmi tvrdé opatření, nicméně je to opatření, ke kterému sahá řada států v Evropě. Rozdíl je, že Česká republika k tomu sahá ve chvíli, kdy my jsme přesvědčeni, že je to ještě opatření, které ještě může situaci změnit.

Pokud se podíváme na situaci v Itálii, pokud se podíváme na situaci v Německu, ve Španělsku, tak tam ty počty nakažených a bohužel i počty zemřelých jsou tak obrovské, že z mého pohledu nebo z pohledu těch, kteří znají ty modely, tak už ta efektivita by nebyla taková. Takže my to zavádíme relativně brzo, a jsme přesvědčeni, že je to cesta, jak projít tím nejhorším obdobím.

Takže já bych chtěl požádat všechny občany České republiky, aby respektovali toto rozhodnutí, aby poslechli pokynů příslušníků policie a dalších bezpečnostních sborů. Jak řekl pan premiér, my jsme dnes rozhodli, že povoláme přes 2 000 vojáků a přes 400 celníků. To gró jejích práce bude na hranicích, tak abychom nemuseli nasazovat síly Policie České republiky v množství vyšším, než je nezbytně nutné. Vojáci a celníci vypomůžou.

Tím se posouvám k opatřením na českých hranicích. My jsme dnes formálně stvrdili usnesením vlády moje rozhodnutí zavést kontroly na česko-německých a česko-rakouských hranicích. Ty kontroly tam samozřejmě budou pokračovat. Režim na česko-polských a česko-slovenských hranicích se řídí rozhodnutím Polska a Slovenska, kdy Polsko rozhodlo o zavedení kontrol na našich hranicích a Slovensko rozhodlo o zavedení kontrol na našich hranicích se Slovenskem. Tudíž oni stanovili přechody, po kterých se může přejíždět a přecházet, a tudíž z našeho pohledu není důvod, abychom na to reagovali obdobným nařízením. My budeme samozřejmě provádět příhraniční kontrolu, nicméně nebylo nutné přistupovat k tomu formálnímu zavedení hraničních kontrol, jako jsme to udělali na těch jižních hranicích.

Co se týká výjimek, tak výjimky pro přechod hranic jsou stejné, zůstávají v platnosti. Jejich znění naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Zůstává tedy to povolení pro naše občany pracující v zahraničí do 100 kilometrů od státní hranice s tím, že samozřejmě musí prokázat to, že jsou k tomu oprávněni, respektive že tomu tak opravdu je. A ty ostatní výjimky, které jsou obsahem toho mého rozhodnutí. Tolik z mojí strany a jsem připraven odpovědět na vaše otázky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně financí, vicepremiérka paní Alena Schillerová.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý večer dámy a pánové, a zejména vy, milí spoluobčané, kteří jste u televizních obrazovek. Vím, že tam jste v hojném počtu, protože jste nám psali během celého jednání vlády.

Věřte, že naše rozhodování nebylo vůbec lehké. Není lehké žádné z těch rozhodnutí, ke kterým musela vláda přistoupit, ale děláme to proto, abychom ochránili vaše zdraví, vaše rodiny a prošli jsme touto těžkou zkouškou všichni bez úhony a v pohodě.

A protože těch informací, které dostáváte, převážně negativních, je velké množství, tak alespoň něco trochu pozitivnějšího. Ministerstvo financí připravilo už avizovaný tzv. liberační a stabilizační balíček, který dnes vláda posvětila, a dala mi tedy mandát k tomu, abych využila své kompetence dané paragrafem 260 daňového řádu.

Já to rozhodnutí podepíšu hned zítra a na základě tohoto rozhodnutí prominu veškeré pokuty z pozdního podání daňových přiznání nebo hlášení. Prominu plošně poplatky vyplývající z žádostí, které by byly spojeny s posečkáním nebo prominutím. Prominu příslušenství daně za opožděné podání kontrolního hlášení a příslušenství daně, tzn. úroky, z pozdně zaplacené daně z příjmu.

Co to pro vás znamená? Znamená to, že daňové přiznání na dani z příjmu fyzických osob, ale také právnických osob, to znamená, týká se to fyzických osob, živnostníků a všech podávajících daňové přiznání, ale týká se to také právnických osob, kdy třeba malá s. r. o. podávají daňová přiznání už teď k 1. 4., tak mohou v klidu, bez hrozby jakýchkoliv sankcí podat tato přiznání až k 1. 7. letošního roku, takže získáváte klid doby tří měsíců.

Současně Finanční správa novelizovala pokyn promíjení příslušenství daně, který znovelizovala o nový bod, který souvisí s koronavirem, a bude tam maximálně vstřícná v promíjení příslušenství daní například u daně z přidané hodnoty. Bude tam promíjet až do výše 100 procent pro subjekty slušné, které nemají s Finanční správou, nebo neměly doposud žádné zásadní problémy.

Takže v tomto směru se snažíme skutečně vytvořit vám komfortní prostředí v tom, že se nemusíte obávat, že nestihnete třeba v důsledku toho, že máte klíčové zaměstnance v karanténě, nebo účetní firmy, daňové poradce, tak se nemusíte obávat sankcí způsobených tím, že byste tato podání učinili pozdě, a pokud v individuálních případech, tak bude doplněn nový bod do pokynů příslušenství daně a ten bude platit po dobu delší, nebude platit jenom tři měsíce. Takže skutečně, nebojte se, že by vás toto mělo nějakým způsobem zasáhnout bezprostředně.

Další věc, na které jsem se dohodla s finanční a celní správou: Od 1. 5. se spouští 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. To nelze ze zákona posunout, pro to neexistuje instrument. Nicméně, a nebojte se toho, že si nestihnete vyřídit autentizační údaje, nestihnete si zprovoznit věci, protože třeba protože máte půl firmy v karanténě nebo klíčové lidi nebo jakékoliv jiné okolnosti. Dohodli jsme se s finanční a celní správou, že po dobou tří měsíců od zavedení elektronické evidence tržeb bude jakési toleranční období, kdy nebudou ukládány sankce a kontrolní činnost bude prováděna jakousi edukativní formou.

Samozřejmě v pokynu, který vydáme zítra nebo nejpozději pozítří, zítra podepíšu to příslušné rozhodnutí, tak budete poučeni o všech standartních nástrojích, které doposud Finanční správa má. Ať už je to posečkání daně, promíjení příslušenství daně, požádat, pokud vám nastala teď zálohová povinnost na daň z příjmů, máte splatnost zálohy a máte problémy z hlediska koronaviru, požádejte o prominutí zálohy.

Mám informaci od Finanční správy, že v 98 procentech případů – je skutečně minimální počet případů, kdy by nebyl takové žádosti vyhověno. To znamená téměř ve 100 procentech je vyhovováno. I to jsou všechno standartní nástroje, které dnes znají daňové předpisy, a my vám je znovu připomeneme, abyste je mohli využít.

Dostávám velké množství dotazů poté, co jsem začala pouštět na veřejnost informace o stabilizačním a liberalizačním daňovém balíčku, tak dostávám informace, jak to bude s vrácením přeplatku, protože naopak celá řada fyzických osob podává daňové přiznání 1. 4. a žádá o vrácení přeplatku a nechtějí čekat tři měsíce. Tak to se nebojte, samozřejmě podejte standardně daňově přiznání, požádejte o vrácení přeplatku a ten vám bude ve lhůtě, která je maximálně 30 dnů, ale Finanční správa se to snaží vyřizovat rychleji, vrácen.

Připomínám také to, že vláda se dnes rozhodla, že omezí na veřejných úřadech a orgánech veřejné správy styk s veřejností. V podstatě podatelny budou fungovat dvakrát týdně maximálně tři hodiny, takže už Finanční správa vydala včera tiskovou zprávu, kde apeluje na všechny poplatníky, na všechny daňové subjekty, aby využívaly velkou a pestrou paletu možností podávat tato podání elektronicky. To znamená buď datovou schránkou, nebo se zaručeným elektronickým podpisem, případně to pošlete poštou, pokud nemáte jinou možnost.

Ale pokud se tedy dostavíte na Finanční správu osobně, tak mějte na paměti, že provozní doba Finanční správy je omezena a byla nastavena určitým způsobem, jak je to sděleno v tiskové zprávě, kterou vydalo Generální finanční ředitelství, a nyní to ještě více budeme omezovat, to znamená dvakrát týdně maximálně tři hodiny.

Znova připomínám to, že Finanční správa, a také se do dozvíte na stránkách jak Finanční správy, tak Ministerstva financí, spustila informační linku jednak na všech finančních úřadech a jednak budeme využívat linku, kterou má zřízena oblast elektronické evidence tržeb, kterou už dnes všichni znají, kdo mají zájem, a my ji využijeme.

Tuto linku obsluhují zaměstnanci Finanční správy a budeme ji používat k tomu, abyste se mohli zeptat na detaily ke stabilizačnímu a liberačnímu balíčku. Jinak všechno budu zveřejňovat jak na webu Finanční správy, tak na webu Ministerstva financí, tak na mém facebooku. Takže sledujte tato média, tam budou podrobnosti, a samozřejmě využívejte infolinku, kterou pro tyto účely budeme posilovat. Děkuji vám za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý večer, jak víte, 14. 3., čili včera, jsme udělali jedno z nejtvrdších opatření v oblasti tuzemského maloobchodu a služeb v historii, a to tím, že jsme zakázali prodej a provoz maloobchodních provozoven a provozoven v oblasti služeb s výjimkou několika jasně vydefinovaných oblastí. Zejména se jednalo o potraviny, drogerii, lékárny, oční optiku a podobně.

Po dobu celého víkendu jsme velmi intenzivně jednali se zástupci podnikatelských svazů, komor a asociací a precizovali jsme upřesnění toho, čeho se to bude i nadále týkat. Něco jsme přidali, něco jsme ubrali, přičemž náš hlavní zájem byl, abychom udrželi dopravní infrastrukturu, energetickou infrastrukturu, průmyslovou infrastrukturu a abychom udrželi chod klíčových živností.

Znamená to, že se nařizuje, že se tento zákaz nebude nadále vztahovat na následující oblasti: opravy silničních vozidel, pokud tam nebude víc než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům. Dále provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek. To jsme museli upřesnit Lázeňská zařízení, pokud v nich budou poskytovány pouze lázeňské služby, které jsou hrazené, a to alespoň z části, z veřejného zdravotního pojišťování, provozování pohřební služby a květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výdej a prodej zdravotnických prostředků.

Současné nařizujeme, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění následujících podmínek: Je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a současné prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. Současně se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a těchto provozovatelů se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Uvedu příklad: Jedná se například o stanice technické kontroly, na které se to tedy nevztahuje. I o tom byly velké diskuse.

Současně se nicméně zakazuje a zpřísňuje již přijaté opatření, a to tak, že se zakazuje prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu 2.7 a školských ubytovacích zařízeních.

Současně se zakazuj provoz autoškol. Dále se zakazuje provoz taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny, nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby. Současně se zakazuje provoz samoobslužných, pouze samoobslužných prádelen a čistíren. Současně se zakazuje přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů. Vysvětlím: Běžný spotřebitel tam nemůže nakupovat, nicméně živnostník a ten, který potřebuje nakupovat v těchto marketech a v těchto hobbymarketech pro činnost své další živnosti, jako jsou třeba instalatéři, jako jsou truhláři atd., tak tam mohou nakoupit.

Současně se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních i venkovních sportovišť. A současně se ruší modré zóny v rámci obcí.

Zrušuje se nicméně jeden z bodů toho předcházejícího usnesení vlády, a to jsou elektroprodejny. Přeloženo do češtiny: elektroprodejny tak, jak byly původně navrženy, budou mít zakázán prodej, pokud pochopitelně se nebude prodávat drobné elektro v rámci například supermarketů, kde to bude doplňková aktivita.

Současně mi dovolte sdělit dvě pozitivní zprávy, a to že program Českomoravské záruční a rozvojové banky, klíčový program pro podporu podnikatelů, byl uspíšen, a nebude tedy od začátku dubna, ale již od zítřka. Alokuje se v něm v první fázi 600 milionů korun a okamžitě se začínají poskytovat bezúročné úvěry s odkladem na jeden rok a se splátkami další až dva roky. To znamená, že až na tři roky se dávají bezúročné peníze, pochopitelně pro firmy, které jsou postiženy koronavirem.

Současně jsme připraveni do ní navyšovat další zdroje a současně jsme okamžitě zahájili přesun zdrojů z operačních programů Evropské unie do programů, které budou právě sloužit na podporu podnikatelů postižených koronavirem. Čili z operačních programů, které byly určeny původně pro jiné účely, a to v řádu jednotek miliard korun s cílem zaktivovat zdroje z komerčních bank tak, aby byly dostatečně dobře zaručeny a okamžitě mohly být čerpány z řady malých a středních firem prostřednictví Českomoravské záruční a rozvojové banky. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý večer, dámy a pánové, i za mě. Já jsem rád, že vláda přijala tato opatření a ještě bude rozhodovat o dalších, které jsem navrhl, protože ta epidemiologická situace samozřejmě má určitý vývoj. My v tuto chvíli máme v České republice potvrzeno 293 pozitivních pacientů vyšetřených na přítomnost koronaviru, a nárůst tedy za dnešek je 33 procent pacientů.

To je poměrně stále dynamický nárůst, byť včera byl vyšší procentuálně, ale vidíme, že ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a vláda na to adekvátně reaguje tak, abychom skutečně maximálně zamezili kontaktu osob a expozici teda na vzájemné ve vztahu k nákaze koronavirem a nemoci COVID-19.

Myslím, že je to zcela adekvátní. My jako Ministerstvo zdravotnictví jsme navrhovali určitá usnesení, které vláda schválila. Jednak se to týká nařízení uložení pracovní povinnosti žákům a studentům 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol a také nelékařským zdravotnickým pracovníkům, což jsou všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotničtí záchranáři, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a praktická sestra na středních zdravotnických školách.

Uložili jsme těmto profesím pracovní povinnost, což umožňuje současný stav, s tím, že tato pracovní povinnost se bude vztahovat jednak na orgány ochrany veřejného zdraví, což jsou zejména krajské hygienické stanice, které potřebují posílit. A už dnes, a jsem a to rád, se řada studentů přihlásila dobrovolně k této činnosti a pomáhá krajským hygienickým stanicím, které jsou v tuto chvíli skutečně těmi nejdůležitějšími a potřebují maximálně posílit.

Dále se vztahuje na poskytovatele zdravotnické záchranné služby, to znamená na 14 krajských zdravotnických záchranných služeb, a poté také na poskytovatele zdravotních služeb akutní lůžkové péče vyjmenované v tom daném usnesení. Jsou to klíčové nemocnice, nakonec 17 nemocnic v České republice, které jsou skutečně těmi páteřními, jsou v nich infekční oddělení a starají se o pacienty a potřebujeme, aby byly funkční pro naše zdravotnictví. Takže v tomto směru toto usnesení vlády bylo schváleno.

Vláda dále schválila návrh usnesení, kterým se zakazuje, s účinnosti od 16. března 2020 od půlnoci všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona číslo 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona číslo 96/2004 o podmínkách získávání a uznávání k výkonu nelékařských zdravotnických povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu tak, aby po tuto dobu, která je pro nás skutečně zásadní, byla zdravotní péče zajištěna u jednotlivých poskytovatelů. To znamená: Vztahuje se to jak na lékařské profese, tak na nelékaře. Takže tato dvě usnesení byla schválena.

Dále jsem velmi rád, že vláda schválila i podporu krajských hygienických stanic, finanční podporu, protože jak jsem o tom hovořil, krajské hygienické stanice jsou teď jedny z nejvytíženějších v České republice, pracují prakticky nonstop, 24 hodin, 7 dní v týdnu, o víkendech. Trasují stále kontakty. Nevzdáváme to trasování. Kolegové z hygienických stanic na tom pracují a já jsem rád, že vláda schválila i určitou finanční podporu, abychom mohli dát těmto hygienickým stanicím určitou finanční injekci a podpořili zaměstnance, kteří to teď skutečně nemají vůbec jednoduché. Takže tolik k tomu.

Ještě jedna věc: Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví stále nakupuje ochranné prostředky a postupně je distribuujeme – dnes 10 000, zítra to bude 50 000 respirátorů a v příštím týdnu to budou další stovky tisíc respirátorů, které máme nyní objednány – tak vláda schválila navýšení rámce do celkové výše 1,5 miliardy korun právě na nákupy těchto ochranných prostředků, které nutně potřebujeme, a děkuji Ministerstvu financí v tomto za vstřícnost.

Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý večer, my jsme samozřejmě přistupovali k tomu problému tak, abychom co možná nejlépe omezili kontakt osob. Proto ta opatření, která jsou poměrně závažná. Na druhou stranu ta opatření jsou ještě limitována tím, abychom udrželi chod státu, protože úplně hermetické zavření není v tuto chvíli na místě.

My jsme kromě těchto opatření, která tady byla popsána velice detailně, řešili otázku zdravotního systému tak, aby byl přichystán na případný nápor pacientů. Zítra definitivně rozhodneme o tom, jak by celý ten model měl vypadat, včetně toho, že chceme vyprofilovat dvě nemocnice, aby se staly monoprofilovými právě pro léčbu tohoto onemocnění.

Personální posílení už tady bylo zmíněno. Kromě toho bych chtěl zmínit ještě jednu věc: V tuto chvíli dramaticky narostla kapacita vyšetřování, která je v tuto chvíli na stropu, a proto bych chtěl požádat veřejnost, aby dva dny měla určitou shovívavost. A ono je to i žádoucí, protože v tuto chvíli tam dochází řada osob, které nemají žádné klinické příznaky. To znamená, u nich nejenže nehrozí žádné prodlevy, ale zbytečně ten systém zatěžují a nedostane se na osoby, které to vyšetření potřebují mnohem více, protože mají klinické příznaky.

Ta čekací doba v tuto chvíli je taková, že nepochybně potřebujeme zvýšit kapacitu. Došlo k dohodě s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a s Akademií věd, takže bychom v tomto týdnu měli nastartovat vyšetřování na podstatně vyšších počtech, to znamená na zhruba čtyřech tisících vzorcích jenom v tomto systému. Plus samozřejmě kapacita zbývajících laboratoří, které máme k dispozici. Následně by ve středu měly být k dispozici ty rychlé testy, kterými bychom chtěli právě u případů, které už mají klinické příznaky, potvrdit, či vyvrátit toto onemocnění. To znamená, že je tu snaha, aby ta kapacita byla dostatečně vysoká, abychom byli schopni opravdu protestovat všechny, kteří to potřebují.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a je tu prostor pro vaše dotazy. Česká televize, prosím.

Isabela Niepřejová, ČT: Já bych se chtěla zeptat, co to tedy pro lidi v praxi znamená? Jestli to znamená, že tedy nemohou vyjít ani na procházku, nebo pokud to nebude mít ten účel – jeden z těch, který jste popsali, nebo to bude ten rakouský model, kdy mohou vyjít sami nebo s člověkem, který s nimi sdílí domácnost. Druhá otázka – jakým způsobem a kdo to bude kontrolovat? Protože policisté, policie nařídila svým příslušníkům, aby se vyhnuli tomu běžnému styku s lidmi. A ještě třetí dotaz, nejsem si jistá, jestli už to zaznělo, pan premiér avizoval, že posílí hromadnou dopravu, tak ve chvíli, kdy tedy zakazujete provoz taxislužby, tak jestli budou mít lidé k dispozici větší kapacity hromadné dopravy. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu tedy zareagovat na tu prostřední otázku, že policie zakázala kontakt s lidmi. Pan policejní prezident vydal pokyn policistům, jak postupovat v té aktuální situaci. A stejně jako pro ostatní občany, i pro policisty platí to, že by se měli vyvarovat těsného kontaktu s lidmi, ale rozhodně to není o tom, že by policie vyklidila pole. Samozřejmě kontrolovat dodržování bude jak státní, tak městská policie. V případě toho, že vojáci budou povoláni k posílení policie i mimo hranice, tak by to byli vojáci, celníci nebo další příslušníci bezpečnostních sborů, ale na to jsou příslušné předpisy.

A k tomu prvnímu – nikdo nikomu nezakazuje jít na procházku, vy tam najdete v tom – tuším, že to je bod h, ale to je vlastně jedno – najdete možnost jít do parku nebo do přírody. Ale já prosím, aby to lidé chápali nebo aby si to vykládali tak, jak to bylo myšleno. To znamená, je potřeba na minimum omezit mezilidský kontakt. To znamená, pokud půjdete s někým, s kým žijete v rodině, v bytě, z domu a půjdete se projít do parku, tak vám to nikdo nezakáže, ba naopak – je potřeba se občas vyvětrat a projít se na vzduch, ale jde o to, abyste do toho parku nešla například na předzahrádku a tam s dvaceti lidmi si dávala pivo. To jsem viděl tady několikrát. A musím říct, že takové chování je naprosto nezodpovědné a nebezpečné.

To znamená, když se budete držet s těmi, kteří jsou s vámi doma, ti jsou s vámi vlastně celou dobu, takže to je jasné a půjdete s nimi ven a udržíte ty odstupy a minimalizujete kontakty, tak vám to samozřejmě nikdo nezakáže.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě ta doprava.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já bych tedy odpověděl na to taxi. Já to ještě upřesním. Ono to možná bylo v rychlosti, jak jsem říkal všechny ty náležitosti. Takže ještě jednou to řeknu naprosto přesně. Zakazuje se provoz taxislužby, ale s výjimkou, jsem říkal, taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby. Což vlastně znamená, že tak zvaní klasičtí taxíky budou jezdit. Tak zvaně sdílené taxislužby jezdit nemohou, je to hůře kontrolovatelné, ale pakliže ony fungují a rozváží potraviny, a to ony velmi často fungují na této pozici, tak samozřejmě mohou. Čili klasická taxislužba zakázána není.

Andrej Babiš, předseda vlády: K tomu posílení dopravy. My to analyzujeme, protože my jsme samozřejmě zakázali, aby občané naší země vycestovávali ven. To znamená, že je tady kapacita autobusů a dostáváme nabídky, ale ještě jsme k tomu nepřikročili, ale perspektivně samozřejmě chceme, aby vlastně lidé nebyli stísněni na tom místě, když jezdí do práce. Ale zatím to mapujeme a perspektivně určitě k tomu přikročíme, myslím si.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Televize Nova.

Simona Šimková, TV Nova: Vy jste mluvili o nasazení policistů, kteří budou hlídat dodržení karantény. Mluvili jste o parcích, což je v pořádku. Co když někdo vyrazí na Václavské náměstí někam do davu a bude u toho přichycen. Plánujete nějaké tresty?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Paní kolegyně, já nepředpokládám, že po tomto opatření bude na Václavském náměstí jakýkoliv dav. To není možné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz. Ještě doplňující z České televize.

Isabela Niepřejová, ČT: Já se chci ještě jenom zeptat – možná na doplnění – já nevím, jestli to zaznělo. Co se stane s restauracemi, které vydávají to jídlo z okének, přes pultík? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Jestli mohu na to odpovědět, tak to zůstává stejné ve smyslu toho, že například fast food, který má okénko, tak může fungovat i nadále. A my jsme umožnili, řekněme, drobnou výjimku toho, že pokud někdo otevře dveře, dá si tam pultík a bude prodávat například do tašky nebo prostě když tam to okénko neměl, tak nějakou touto, řekněme, fast foodovou formou, ale bez toho, aniž by ten dotyčný šel do té provozovny a tam si stoupnul nebo sednul nebo stál ve frontě, tak to umožněno bude.

Samozřejmě my jsme zaregistrovali to, že začaly vznikat jakési prostě rychle samizdatově vytvořené výdejní restaurace, hospody, kde se vlastně otevřely dveře, tam se udělal rychlopultík a lidé se začali shlukovat před tou restaurací, tam si dali pivo. Tak my principiálně nemůžeme té restauraci zabránit, aby to udělala, ale zabránit můžeme tomu, aby se lidé neshlukovali.

To znamená, to je vlastně potom otázka té kontroly, která tam bude fungovat. Čili není v zásadě možné, aby si ti lidé potom stoupli a před tou restaurací, aby si tam sedli na lavičku a tam prostě v hloučku pěti deseti lidí prostě popíjeli pivo. Bohužel to možné není.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. ČTK.

Marek Opatrný, ČTK: Já jsem tady i proto, abych kladl dotazy redaktorů, kteří sem dnes nebyli vpuštěni, proto budu je citovat tak, jak je poslali. První dotaz je portál iDnes.cz: Pane premiére, řekl jste v televizi Prima, že i Česká republika by podle vás chtěl začít testovat na pacientech nakažených koronavirem Remdesivir, který vyvinula americká Gilead původně proti ebole. Kdyby reálně mohl být Remdesivir v Česku lékařům k dispozici a proběhlo už nějaké jednání s výrobcem léků, že ho poskytne? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Mě o to požádala šéfka infekčního oddělení Bulovky, jestli by nemohli na těch pacientech, kteří jsou u nich hospitalizováni, a myslím, že jich tam bylo sedm a jednoho měli pustit domů do karantény, jestli by pan profesor Prymula nemohl, protože tam má kontakt u té firmy vlastně, zabezpečit tento lék. A že by to mohli aplikovat na jejich pacientech.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Jestli k tomu mohu, situace je taková, že v tuto chvíli my máme možnost opravdu požádat výrobce o tento lék. Ta procedura je poměrně komplikovaná. V tuto chvíli je žádost na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, aby byla procedura pro použití tohoto léku, protože to není lék standardně registrovaný. Je to lék experimentální.

Další záležitost je, že tady existuje určitá forma informovaného souhlasu, který samozřejmě musí buď podepsat pacient, případně, že bude v tak závažném stavu, tak právní zástupce, abychom byli schopni tento preparát použít se všemi riziky. Logicky je to preparát experimentální a následně bude odeslán na žádost pomocí webové aplikace do Spojených států, kde každý den zasedá komise, která vyhodnocuje pacienty, kteří vlastně žádají.

To znamená, nedostaneme sem nějaký bolus této terapie, ale bude to transportováno tak, abychom byli schopni takovýto případ léčit. Myslím si, že máme poměrně dobrou pozici v tom, že tady je vazba právě na spoluobjevitele toho léku, takže nám bylo přislíbeno, že nutném v případě tento lék dostaneme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Další zprostředkovaný dotaz.

Marek Opatrný, ČTK: Ty dotazy serveru Novinky.cz: „Pane premiére, jste připraven se omluvit redakci Novinek za to, že jste uvedl, že napsali vylhaný článek o novináři Pavlu Jaňurkovi, kterého jste označil za provokatéra? Veškeré informace totiž byly pravdivé, což se bohužel prokázalo tím, že byl pozitivně testován na koronavirus a mimo jiné je to i důvod toho, proč na tiskové konferenci nemohu nyní být? Děkuji, Renáta Bohuslavová.“

Andrej Babiš, předseda vlády: Já jsem oznámil, když jsem telefonoval se všemi nemocnicemi, že Bulovka začne stavět ten nafukovací stan a že začne odebírat vzorky u lidí v 11 hodin. A byl napsán článek, který to celé zpochybnil. Já jsem – vlastně Ústřední vojenská nemocnice, omlouvám se. A já jsem navštívil nemocnici a to, co jsem řekl, řekl pan ředitel, takže já jsem ho požádal, aby to dal na papír.

Proto nevidím důvod, aby se omlouval, protože zkrátka já jsem tvrdil jen to, co tvrdil pan ředitel Zavoral. Takže on to dá na papír. Já jsem se na to ptal, oni mi to vysvětlovali, jak se ten člověk tam choval, takže se omlouvám, ale já jenom interpretuji to, co mi bylo řečeno. Požádám pana ředitele, aby napsal svoji verzi a napsal to Novinkám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz. Prosím, můžete.

Marek Opatrný, ČTK: Druhý dotaz z Novinek: „Proč se zatím do pomoci s bojem proti koronaviru nezapojila armáda? Nebo pokud už zapojila, tak jak? Jistě má také zásoby hygienických pomůcek a může poskytnout i lidské síly a pomoci policistům.“

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Armáda se může zapojit ve chvíli, kdy je na to příslušné usnesení vlády. To jsme dnes schválili. Já jsem vám tady řekl, že nastoupí přes dva tisíce vojáků. Už předtím jsme využili smlouvu, kterou máme mezi IZS a armádou o výpomoci a na hranici jsme poslali třicet vojenských zdravotníků. Ti tam sloužili během těch posledních kontrol, které probíhaly, a pomáhali policii a hasičům při kontrole vozidel a měření teplot a tak podobně. A po tom dnešním usnesení můžeme zapojit armádu.

Co se týká materiální základny armády, tak to tady nepadlo, ale rozhodli jsme o tom, že kromě toho, že se vyčlení ty dvě nemocnice pro koronavirus, tak se využije také nemocnice v Těchoníně, což je specializované zařízení Armády České republiky. Z hlediska ochranných prostředků samozřejmě armáda má k dispozici ochranné prostředky. Ty budou přiděleny vojákům, kteří budou sloužit v rámci výkonné služby s policií. A armáda je i připravena vypomoci či zapůjčit ochranné prostředky složkám IZS v případě, že to bude potřeba. Pár takovýchto případů už jsme měli.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jestli mohu ještě doplnit, armáda už je zapojena pro nás, pro Ministerstvo zdravotnictví, z hlediska logistiky, protože my využíváme armádu pro rozvoz respirátorů a roušek. Tu první várku z pátku na sobotu jsme rozvezli, to bylo padesát tisíc respirátorů, do jednotlivých nemocnic a zdravotnických záchranných služeb. Nyní armáda právě v tyto hodiny rozváží osmdesát tři tisíc roušek k poskytovatelům sociálních služeb do jednotlivých krajů. To právě probíhá dnes v noci.

A zítra dalších na padesát dva tisíc respirátorů, které přijdou od českých výrobců kolem poledne. Opět jsme už dohodnuti, že armáda tyto rozveze do jednotlivých distribučních míst. Máme vybudovanou síť šestnácti distribučních míst v rámci krajů, samozřejmě i v rámci Prahy, v rámci těch klíčových páteřních nemocnic, takže tento systém máme s armádou nastaven. Využíváme sklady Správy státních hmotných rezerv, která spravuje prostředky, které nakoupíme, které rozděluje, balíčkuje do těch jednotlivých dodávek a  armáda následně rozváží. Takže v tomto směru ta spolupráce funguje velmi dobře.

Alena Schillerová, ministryně financí: Já bych si dovolila ještě připomenout, že kromě vojáků a policistů se také zapojilo, vláda dnes schválila, čtyři sta příslušníků Celní správy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji. Tak třeba opět Česká televize. Anebo tedy pojďme zkusit ještě, abychom nezdržovali ČTK, další dotaz.

Marek Opatrný, ČTK: Ještě poslední dotaz od Novinek: „V případě, že dojde k celostátní karanténě, jak budou fungovat odběrová místa? Jak se tam lidé mají dopravit? Kde čekat? Proč není možné udělat třeba nějaký pořadník, aby přišli na čas. Děkuji.“

Andrej Babiš, předseda vlády: Já k té karanténě, prosím vás. Karanténa neznamená, že jsou lidé zavřeni doma. Je karanténa v Itálii a tam lidi normálně chodí do práce, takže my karanténu nezavádíme, omezujeme volný pohyb osob a pan Prymula vám určitě odpoví, že ta odběrová místa ještě rozšiřujeme. Středočeský kraj slíbil, že to bude ve čtyřech nemocnicích. Takže v tomhle směru se určitě neuvažuje. Ještě by možná bylo dobré říct, že zefektivníme, aby se mohli občané lépe dovolat na hygienické stanice. Možná byste to mohl říct, pane ministře.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, my jsme vytvořili call centrum, které nyní funguje tak, abychom odlehčili lince 112. To call centrum je již spuštěno, je to linka 1212. A toto call centrum skutečně již dnes pracuje a prosím všechny, aby ho využívali, protože ho chceme skutečně využívat na maximum. Posilujeme ho i personálně.

Pracujeme i na chatu, který budou moci lidé využít. To už je vlastně na našich stránkách koronavirus.mzcr.cz, kde získají informace, takže v tomto směru se snažíme i odlehčit těm přetíženým linkám krajských hygienických stanic, potažmo Státního zdravotního ústavu.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Já možná k tomu modelu. My jsme teď intenzivně diskutovali s infektology, jak by mělo to odběrové místo vypadat. A dohodli jsme se, že do budoucna tam, kde to umožní místní podmínky, tak to odběrové místo bude někde na okraji parkoviště nebo komunikace, aby se k němu dalo najíždět vozidly a mohl být ten odběr proveden přímo z auta, aby nedošlo eventuálně v těch frontách k nákaze. Tam, kde bude docházet osoba, která nemá samozřejmě takovéto dopravní možnosti, tak tam nadále bude možný příchod pro osoby, které přijdou pěšky.

Na druhou stranu chceme, aby tam byla dostatečná vzdálenost mezi nimi a navýšením kapacity těch center a zavedením těch rychlotestů předpokládáme, že ty fronty, které tady teď jsou a které znamenají zpoždění v některých případech až dva dny, tak chceme samozřejmě tímto eliminovat.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Tak dovolte ještě, abych řekl jednu informaci, což jsme probírali nebo alespoň byla vláda informována, a to proto, že jsem to slíbil dopravcům a pracovníkům v dopravě, zejména řidičům. Zaprvé dezinfekce. My jsme jasně deklarovali, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je centrálou pro nákup dezinfekce pro veřejné instituce, což jsme splnili. Zrealizovali jsme to a v tuto chvíli máme sto čtyřicet tisíc litrů předpřipravené dezinfekce a dalších jeden milion litrů – je to devět set tři padesát tisíc litrů – začínáme prostřednictvím společnosti k tomu určených míchat hned od pondělí. Jinými slovy, v příštím týdnu bude jede milion litrů dezinfekce okamžitě k distribuci.

Říkám to pro to, že jsme mimo jiné alokovali okamžitě sto milionů korun pro dopravce. Nemyslím tím pro dopravce veřejné, jako jsou České dráhy nebo správa železnic, která spravuje nádraží, tam to funguje bez problémů, ale i pro dopravce, kteří jsou pod kraji nebo kteří jsou taky pod jednotlivými městy. Ještě jednou, oni mají k dispozici sto milionů korun, na které si mohou sáhnout ve smyslu toho, když pořídí dezinfekci pro své řidiče, my jim to okamžite proplácíme. Anebo když by neměli tu dezinfekci, my jim to okamžitě dodáme.

Stává se nám to, že si stěžují řidiči autobusů, že nemají dezinfekci. Je třeba, aby byli velmi důrazní vůči svému zaměstnavateli, protože opakuji, má to zaplacené od nás ad jedna. A ad dva, kdyby to náhodou nemohl sehnat, tak to sehnat může. Současně tím vyzýváme i kraje a města, aby toho využívaly, protože některé kraje fungují výborně. Některé kraje nefungují dobře a nezajišťují svým dopravcům toto.

Zadruhé, co jsme zabezpečili pro zaměstnance Českých drah – průvodčí, že nebude nutné, respektive nemusí si pasažéři kupovat jízdenky ve vlaku. Fakticky to znamená to, že pokud si nekoupí jízdenku přes internet anebo si ji nestihne koupit na nádraží, tak doposud to bylo tak, že si ji mohl dokoupit ve vlaku – nemusí si ji kupovat a bude dovezen do cílové stanice tak, abychom eliminovali vlastně vztah mezi tím průvodčím a tím dotyčným.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Česká televize.

Isabela Niepřejová, ČT: Ještě bych se zeptala pana ministr zdravotnictví. Co říkáte na to, že praktiční lékaři odmítají ordinovat, dokud nebudou mít dostatek ochranných pomůcek? Další dotaz možná – ta linka 1212, co tam lidé naleznou za informace? Tam je odkážou na hygieniky nebo tam s nimi budou komunikovat zdravotníci, kteří jim dají doporučení? A možná ještě poslední věc: Často se množí dotazy od lidí, že nevědí, jestli když tedy přijdou sami na nějaké odběrové místo, tak jestli tedy zaplatí na místě ty necelé tři tisíce za test, nebo jakým způsobem to funguje? Jestli mají přijít na písemné doporučení lékaře a podobně. Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o praktické lékaře, samozřejmě my s lékaři komunikujeme. Já jsem dnes mluvil s prezidentem České lékařské komory, panem Kupkem, vysvětlil jsem mu tu situaci, jak se to vyvíjí. Pokud jde o praktické lékaře, my jsme rozvezli těch zhruba dvacet tisíc respirátorů N95 praktickým lékařům, které mají v tuto chvíli, byť je to určitá nouzová dodávka.

Na druhou stranu v těch blízkých dnech, skutečně v řádu několika dní, očekáváme masivní dodávku respirátorů, která by měla dorazit do České republiky do konce tohoto týdne. Jsou to stovky tisíc respirátorů – v pátek 20. 3. 1,4 milionu dalších, máme to zasmluvněno, odeslané objednávky, takže věřím tomu, že ta situace se během několika dní bude zlepšovat, aby všichni zdravotníci tyto ochranné prostředky měli.

Pokud jde o otázku odběrových míst, je to tak, že pokud je pacient indikovaný, to znamená, že skutečně je skutečně indikovaný k odběru lékařem, potažmo tedy krajskou hygienickou stanicí, epidemiologem, v takovém případě samozřejmě takové vyšetření neplatí. Pokud je neindikovaný, to znamená, že se sám rozhodne ze své vůle, že chce být otestovaný a nemá tuto indikaci, tak v takovém případě si hradí toto vyšetření tak, jak jste uvedla.

Ještě nějaká otázka tam…?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě linka 1212.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ta linka 1212 už funguje. V tuhle chvíli jsme ji zřídili hlavně proto, abychom odlehčili přetíženým linkám 112 a 155, které jsou přece jenom určeny pro trochu jiné účely – pro všechny pacienty, kteří jsou v nějakém akutním stavu a potřebují si zavolat zdravotnickou záchrannou službu.

Takže tato linka funguje jakožto linka, kde jsou operátoři. Nejsou tam zdravotnici, jsou tam operátoři, kteří samozřejmě jsou vyškoleni, mají informace, jsou schopni poskytnout informace volajícím a zároveň jsou schopni pak přesměrovat volajícího na příslušné krajské hygienické stanice. Takže tato linka by měla být tou klíčovou, která takto bude do budoucna fungovat.

My jsme ji spustili skutečně před několika okamžiky, před několika hodinami, ale již funguje a budeme ji dále posilovat, aby to byla ta klíčová linka, na kterou když se člověk dovolá, tak získá informace nebo bude dále přesměrován.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, televize Prima.

Pavlína Kosová, TV Prima: Já bych měla dotaz na pana ministra Hamáčka. Mě by zajímalo, jestli vám nevadí a z jakého důvodu Ústřední krizový štáb neřídíte právě vy, jak předpokládá původní statut Ústředního krizového štábu, a řídí ho právě pan náměstek Prymula? A druhá otázka – to, že se omezuje volný pohyb osob, říkáte pár desítek minut předtím, než to začne platit, tak jestli vám to přijde adekvátní?

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Pokud se mě ptáte na Ústřední krizový štáb, tak my jsme o tom měli ve vládě celkem dlouhou diskusi. Já respektuji to, že se vláda rozhodla, jak se rozhodla. Pan profesor je člověk, který je odborníkem v té oblasti, která je teď kritická, to znamená v ochraně zdraví obyvatelstva. Ministerstvo vnitra mu samozřejmě poskytne maximální součinnost a podporu.

Já si nemyslím, že je teď nějaký prostor, abychom se tu nějak dohadovali. Prostě my jsme tu diskusi vedli na vládě. Poté, co ta diskuse proběhla, vláda hlasovala a pan profesor povede Ústřední krizový štáb. Já předpokládám, že se bude scházet v prostorách Ministerstva vnitra. My máme k dispozici jak Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, tak naši budovu, která je na to vybavená. Takže my jsme připraveni poskytnout maximální součinnost a já se budu samozřejmě nadále věnovat tomu, co dělám v rámci krizového štábu Ministerstva vnitra.

Pavlína Kosová, TV Prima: A ten druhý dotaz… Proč je to vyhlášeno tak na poslední chvíli.

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme o tom diskutovali na vládě. Byly na to různé názory, my jsme dneska přes Skype mluvili hlavně s největšími firmami a víceméně ty firmy se ztotožnily s tím, že by to doporučovaly takto zavést. A taky říkaly, že hned zítra ráno budou vysvětlovat svým zaměstnancům, že ten hlavní cíl je, aby chodili do práce. A že my a oni – zaměstnavatelé pro to uděláme maximum, aby chodili do práce, aby se samozřejmě pro ně nic nezměnilo, a nakonec jsme se rozhodli takhle. Byly nějaké návrhy to zavést až od zítra, ale nakonec jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Jestli mohu za mě. Skutečně a my to říkáme stále, ta situace je velmi dynamická, vyvíjí se v řádu hodin. Když se podíváme na ty nárůsty počtu pacientů, tak je to zcela zřejmé. Já bych chtěl poděkovat všem občanům za trpělivost a součinnost a skutečně vysvětlit jim, že to není něco, co vymýšlíme zbůhdarma, ale že to má své opodstatnění.

Pokud skutečně chceme maximálně zpomalit nárůst počtu onemocnění tak, abychom zamezili exponenciálnímu růstu, který by měl bezesporu zásadní dopady nejen na společnost jako takovou, ale zejména na zdravotnictví, tak potřebujeme zkrátka udělat maximum nyní na začátku epidemie, byť jsou ta opatření zásadní a omezující.

Ale podívejme se, jaká je situace v jiných státech: v Itálii za dnešek končící 3 590 nových případů, 368 úmrtí. Ten růst tam je každý den vyšší. Začínali na růstu někde kolem sta případů denně, nyní 3 590. Takže vidíme, že pokud ten vlak ujede, tak pak už se to velmi těžko zastavuje. Takže já si myslím, že v tomto směru ano, je to možná velmi dynamické i ze strany vlády, ale z našeho pohledu, jak to diskutujeme s epidemiology a panem profesorem Prymulou, je to zcela na místě.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Tak další dotazy od pana Opatrného.

Marek Opatrný, ČTK: Tak já teď položím dotaz, který podali v podstatě podobný Eurozprávy.cz a Hit Rádio Orion a ten se týká právě vyhlášení zákazu volného pohybu osob: „Jak se mají lidé prokázat, že jsou na cestě do práce či na nákup, jak budou vypadat případné kontroly na silnicích?“

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Já vás prosím ještě jednou o to, abychom všichni zachovali chladnou hlavu a používali selský rozum. Tady nevypukne žádná policejní represe, kdy policie bude honit lidi a nutit je, aby se prokazovali, jestli mají papír na to, že jdou do práce, nebo jestli mají papír na to, že jdou nakupovat. Policisté jsou normální lidé, kteří samozřejmě nebudou nikoho takto lustrovat.

Celý smysl toho opatření je, aby si lidé konečně uvědomili, že je opravdu závažná krize. A jediný způsob, jak se dá čelit tomu, co se děje v Itálii, jediný způsob, jak se dá čelit těm tři sta šedesáti osmi mrtvým denně, je to, že to lidem konečně dojde, zůstanou doma, budou chodit akorát do práce a maximálně si nakoupit a že to prostě společně aspoň těch deset nebo čtrnáct dní vydržíme. Pokud to vydržíme, tak je tady šance na to, že ta křivka začne klesat, nebo minimálně nebude stoupat jako v Itálii.

Pokud to nevydržíme, pokud někdo bude zkoušet, jestli ho policisté chytí nebo nechytí, pokud někdo sedět na těch zahrádkách a pít tam pivo po dvaceti lidech, pokud bude někdo dělat párty u sebe doma a zvát tam čtyřicet kamarádů, tak těch všech čtyřicet může nakazit. Pokud tohle lidé pochopí, že je to o nich, že je to o jejich rodičích, je to o jejich příbuzných, a budou používat selský rozum, tak to zafunguje.

My nikoho jako policie honit po ulicích nebudeme. Každý musí uvažovat o tom, jak se chová a co dělá, a že tím primárním, co chceme všichni, je, abychom ochránili nejen vlastní život nebo život našich blízkých, ale tuhle zemi.

ikdo z nás nechce Itálii. V Itálii to ujelo, mají problémy, které dneska mají, a to, co děláme dneska my, je snaha o to nedostat se na ten italský scénář. Proto já prosím všechny, aby si to uvědomili, respektovali to usnesení a zůstali doma, chodili akorát do práce, nakoupit si a možná se projít do toho parku. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě dotaz od ČTK. Aha, tak televize Nova.

Simona Šimková, TV Nova: Pod našim on-line přenosem se hromadí dotazy diváků ohledně fabrik, jestli jste řešili nějaká opatření i ve fabrikách, případně dalších velkých firmách. A jak to bude s hotely a penziony? Budou ty se zavírat?

Andrej Babiš, předseda vlády: Prosím vás, my jsme mluvili s těmi fabrikami. My jsme mluvili dnes přes skype s největšími firmami. Byl tam zástupce Svazu průmyslu a obchodu, prezident Hospodářské komory, předseda Škody Auto, dalších fabrik a samozřejmě znovu opakujeme, že náš hlavní cíl je, aby lidi chodili do práce normálně jako doposud. A po práci by bylo nejlepší, kdyby šli domů a měli samozřejmě co nejméně kontaktů.

My jsme mluvili i o tom, že u starších lidí bychom, a my potřebujeme hlavně je ochránit, aby nějakým způsobem byli ochráněni. O tom ještě budeme vést debatu zítra na vládě, protože samozřejmě senioři hlavně nad 70 let jsou nejvíc ohrožení. Mluvili jsme o tom, jak by došlo k zásobování. Mluvili jsme o tom, že by to mohla dělat samospráva. Takže tuhle debatu povedeme zítra.

Znovu opakujeme, že nikdo nechce nikoho šikanovat. Tady jde o to, že se dnes v Olomouckém kraji stalo, že šlo do karantény tisíc lidí. My potřebujeme zabránit tomu přenosu. Někdo to může přenášet, je zdravý, ani o tom neví. Ta Američanka se svou přítelkyní už jsou zdravé a v pátek byl kontrolní test, ale stále vylučují ten vir. Někdo může vylučovat ten vir, ani o tom neví. Může nakazit ty ostatní.

Paradoxně máme úplně jiný názor než Švýcarsko nebo Švédsko, že chceme skutečně testovat i lidi do 65 let, nejenom nad, jak to tam mají. Takže veškerou populaci. A přicházejí různé informace, například z Koreje, že ti největší nosiče byli většinou mladší lidi. Takže my jsme dostali plno informací, že lidi, většina občanů jsou určitě zodpovědní a uvědomují si vážnost situace. Ale pravděpodobně ne všichni jsou zodpovědní, a proto zavádíme další opatření omezení kontaktu osob.

Firmy udělají maximum pro to, aby jejich zaměstnanci chodili do práce. Udělají maximum pro to, aby jim umožnily ty podmínky, a my jsme o tom mluvili. Samozřejmě mají od nás velkou podporu.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Abych ti doplnil s těmi průmyslníky, protože se jednalo o deset ředitelů těch největších průmyslových závodů v České republice. My jsme řešili zásobování plynulé, protože nám jde skutečně zásadně o to, abychom udrželi průmyslovou výrobu.

Víte, že jsme umožnili výjimku kamionům, které mohou vycestovat a zase vcestovat do České republiky. Umožnili jsme to, že kamiony mohou plynule zásobovat, a to tak, že jsme jim zrušili nedělní zákaz. Dále jsme s nimi řešili, jakým způsobem budou komunikovat tuto situaci se zaměstnanci, s lidmi. Jak je budou případně posílat na práci z domova, jaké jim budou či nebudou dávat náhrady. Řešili jsme – a to je nesmírně důležité – jak mají vyřešenou hygienu, očistu a dezinfekci, případné kontroly, pokud ti lidé chodí do větších průmyslových závodů.

Řešili jsme i to, jakým způsobem by třeba mohli pomoci, jakým způsobem tyto závody nebo tyto velké společnosti dokáží podpořit současnou situaci, která je. Já si nesmírně cením té diskuse, protože ani jednou nepadlo to, co za to budou mít, ani jednou nepadlo to, že čekají nějaké kompenzace.

Pochopitelně všichni víme, že budeme muset v nějakém čase firmy kompenzovat a pomáhat jim. Nicméně teď na to ale není čas, není na to doba s výjimkou těch malých, s výjimkou těch živnostníků, kterým musíme zabezpečit primární zdroj na to, aby byli schopni přežít. A i tímto apelujeme na jejich dodavatele, ať už to jsou pronajímatelé, ať už to jsou energetické společnosti, ať už to jsou telekomunikační společnosti – se všemi budeme jednat. Nebo banky, aby jim posečkaly. A to, co udělal stát a představila tady paní ministryně financí, tak aby to, pokud možno, respektovali i ti privátní hráči.

Ještě tam byl dotaz na ubytovací kapacity a hotely. Ano, zakazuje se prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v lázeňských zařízeních, případně školských ubytovacích zařízeních alias koleje.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě doplnil. Pan ministr zdravotnictví, zítra budeme pokračovat ohledně opatření v rezortu zdravotnictví. A tam, jak jsem o tom mluvil s jednotlivými řediteli, předpokládám, že to tak dopadne, že jednotlivé nemocnice zruší plánované neakutní, odložitelné zdravotní výkony. To znamená, aby se uvolnila kapacita na řešení koronaviru, anebo i preventivní očkování proti infekčním onemocněním realizovat v jiných ordinačních hodinách než pro akutně nemocné pacienty.

A určitě potřebujeme hlavně urychleně zorganizovat a zřídit dvě speciální nemocnice pro případy COVID-19, koronaviru. Takže o tom budeme zítra intenzivně jednat. Jedna by měla být nemocnice v Praze a druhá v Brně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak a ten poslední dotaz.

Isabela Niepřejová, ČT: Já bych se ještě chtěla zeptat, kdy dorazí ty darované roušky, respirátory od firmy PPF? Jestli je to ta avizovaná dodávka, která tedy dorazí v pátek. A možná ještě jedna otázka, protože v podstatě jediné obchody, které zůstávají otevřené, jsou ty s potravinami, tak jestli neuvažujete, že až tedy bude dostatek roušek, případně respirátorů, by například právě prodavačky neměly být také chráněné, protože přijdou denně do kontaktu s tisíci lidmi. Děkuji.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu, my se snažíme nastavit několik procesů a kanálů, jak dostat do České republiky ochranné prostředky. Ministerstvo zdravotnictví má svůj tým, který objednává, pan ministr o těch číslech tady mluvil. Druhé je ten dar, který přišel od firmy PPF, to je 120 tun materiálu. Jsou v tom respirátory, roušky plus nějaké další věci.

Ten materiál je v Číně na různých místech. Já jsem komunikoval s kolegy z PPF a my se pokusíme využít toho mechanismu, který tady uvádí v život pan vicepremiér Havlíček. To znamená vyslání letadel společnosti SmartWings do Číny. A ten třetí kanál je to, o čem jsme jednali, nebo co jsem se snažil vyjednat přes víkend – dodávky ve větším množství z Čínské lidové republiky.

Pokud se to všechno podaří a ten materiál začne přicházet, tak počítáme s tím, že ty ochranné prostředky budou okamžitě rozvezeny všem těm, kteří je potřebují. Já předpokládám, že Ministerstvo zdravotnictví nám rozepíše ty distribuční seznamy. Kraje ty seznamy mají, takže tam by to mělo fungovat.

Samozřejmě, u těch obchodů a tak dále – pokud zaměstnavatelé nebyli schopni zajistit ochranné prostředky, protože prostě nebyly, a pokud jich v těch zásobách bude dostatek, tak je budeme distribuovat i tam. Takže věřte, že děláme všichni maximum pro to, aby do České republiky co nejdříve dorazily ochranné prostředky, jak roušky, tak respirátory. Protože samozřejmě, ono ve finále by bylo nejrozumnější, aby každý občan, který se pohybuje po ulici, měl na ústech roušku. Zafungovalo to v Asii, určitě by to fungovalo i v České republice.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy: Já potvrzuji to, že hned po skončení jdeme k nám na rezort dopravy a připravujeme ještě v noci veškeré náležitosti pro to, aby zítra mohlo odletět několik letadel. Máme v tuto chvíli rezervovaných přibližně sedm letů do Číny a to budou právě ta letadla, která na různých místech budou dávat dohromady to, co zde řekl pan vicepremiér Hamáček.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych jenom dodal, že my potřebujeme udržet naše zdravotnictví v kondici, aby mohlo řešit koronavir. To se Itálii nepovedlo, proto došlo k té situaci. Samozřejmě my taky připravujeme dodávku těchto zdravotnických prostředků hlavně pro personál v obchodech a perspektivně i pro řidiče hromadné dopravy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: A ještě poslední dotaz.

Pavlína Kosová, TV Prima: Z toho, jakým způsobem to popisujete, tak to vypadá, jako že je to spíš taková prosba, apel, než že by to byl vládou nařízený zákaz volného pohybu lidí. Takže pokud je to tedy skutečně zákaz, tak co těm lidem hrozí, pokud ho poruší? Je tam nějaká finanční sankce? A pokud ano, jestli můžete být konkrétní a říct jaká.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Paní redaktorko, těm lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře a jim to bude celý život lito. To je to nejhorší, co jim hrozí.

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme na minulém zasedání vlády jasně zařadili šíření koronaviru a teď neříkám, jestli úmyslné, ale to není k debatě, že je to trestný čin.

Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr vnitra: Jasně, že je to ve finále definováno jako trestný čin, ale já se snažím využít té situace tady, když na nás koukají ty kamery, a přesvědčit ty lidi, ať uvažují hlavou a dělají všechno proto, aby se nám tady nestalo, co se stalo v Itálii. A jestli všichni budou poslouchat, co jsme si tu dnes odhlasovali, tak máme obrovskou šanci, že se to nestane. Pokud lidi nebudou poslouchat, tak do toho spadneme jako Itálie.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pokud je to vše, děkujeme za účast na tiskové konferenci a přejeme dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X