Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

15. 3. 2023 12:44

Tisková konference po jednání vlády, 15. března 2023

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím ministra dopravy Martina Kupku.

Martin Kupka, ministr dopravy: Dobrý den, já bych vám rád představil novelu tzv. liniového zákona, tedy novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Jedná se v tomto případě zejména o implementaci evropské legislativy do českého právního prostředí. Důležité je ale podtrhnout, že to v tomto případě bude znamenat urychlení přípravy dalších klíčových dopravních staveb. A to ať už v oblasti železniční infrastruktury, dálniční infrastruktury i vodní infrastruktury, protože ta novela bude přinášet závaznou lhůtu čtyři roky od okamžiku, kdy úřady potvrdí, že to příslušné podání je úplné, a je možné tedy postupovat pak v dalších krocích rychle směrem k finálnímu povolení stavby.

Jak jsem zmiňoval, jde o implementaci evropské legislativy. Pro nás to ale znamená opravdu v tomto směru jasné ukotvení těch finálních lhůt, ve kterých budou úřady rozhodovat pro ty opravdu nejpodstatnější stavby, významné i z hlediska transevropské dopravní sítě.

Je to zároveň krok, kdy to, co se podařilo v rámci českého předsednictví prosadit, tedy revize sítě TEN-T, té základní dopravní infrastruktury, kdy v rámci České republiky stavby dálniční u té chybějící dálniční infrastruktury, ať už se jedná od dálnici D11, D35, D6, D3, D52, tak všechny ty úseky, které ve výsledku mohou stát víc než 7,5 miliardy korun, tak na ně se už bude stahovat právě ta závazná lhůta čtyři roky pro vydání těch finálních povolení od okamžiku, kdy všechny podklady včetně dokumentace EIA a stanoviska EIA, tedy stanovisko posouzení vlivu staveb na životní prostředí, bude kladné, tak je tam ten závazný termín čtyři roky do rozhodnutí.

Z hlediska České republiky je to další významný krok, kdy kromě významných finančních položek do investic právě už v rámci letošního roku, a chceme zároveň v letošním roce představit výhled na dalších deset let, kdy by právě bylo možné naplnit tu chybějící infrastrukturu a dostavět ji v jasném plánu včetně těch nezbytných finančních prostředků. A k tomu v podobě té novely přidáváme další důležitou pomocnou ruku, a to je ta lhůta, která bude závazná pro státní úřady, aby svá povolení vydaly.

Z hlediska přínosu pro společnost je to další významná vzpruha i v současných těžkých dobách, kdy to znamená, že se česká ekonomika může díky těm klíčovým investicím rozvíjet, kdy to zároveň bude znamenat lepší služby pro motoristy. Samozřejmě, že to s sebou přinese ve výsledku také jednodušší podmínky pro dopravce, a tedy příležitost své služby rozvíjet a pevně doufám také zlevňovat.

Co to bude znamenat z hlediska dalších investičních nároků státu, tak to bude zahrnovat právě ten plán, který představíme ve výhledu těch deseti let. To je další nezbytná součást toho řešení. Dobrá zpráva pro všechny, kteří sledují vývoj dopravní sítě, kde pořád ještě doháníme dluhy předchozích let, kdy se ještě stále nepodařilo dokončit celou dálniční sít, posílit železniční spojení, stávající koridory, začít s výstavbou vysokorychlostních tratí, tak to je důležitý, významný příspěvek k urychlení a k jasnému výhledu, kdy by stát mohl ta povolení mít, v okamžiku, kdy budou k dispozici všechny ty základní podklady pro finální rozhodnutí státu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím ještě o doplnění dalších bodů programu pana vicepremiéra Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji. Já bych doplnil dva důležité body, které dnes projednala a schválila vláda, které jsou z ranku mého kolegy pana ministra Nekuly, který dnes na vládě nemohl být přítomen, ale jsou to důležité body. Ten první se týkal návrhu nařízení vlády, kterým vláda stanovuje, upravuje podmínky, které podporují lepší hospodaření v lesích v České republice, kdy se tímto nařízením nastavuje to, abychom opravdu lépe podporovali změnu druhové skladby lesů, abychom dokázali více chránit také i vzácné lesní porosty, případně i ty jednotlivé konkrétní habitativní stromy.

Toto nařízení vlády stanovuje vlastně finanční parametry, ale zároveň taky i parametry toho, jakým způsobem potom má ta ochrana probíhat. Je to i v souladu s tím, co naše vládní koalice jednoznačně řekla: Že nám záleží na udržení druhově bohatých lesů, cenných lesních porostů, ale zároveň také nám záleží na té obnově, která tady je nutná po velké kůrovcové kalamitě, a také vlastně tímto nařízením vlády definujeme i ty finanční prostředky, které takto budeme v příštích letech vyčleňovat tak, abychom vlastníkům lesů pomohli naplňovat a zvyšovat tento standard a investice do těchto cenných lesních porostů. Takže to je, myslím, že důležitá zpráva pro všechny vlastníky lesů, pro lepší biodiverzitu v České republice, pro lepší péči o naši krajinu.

To druhé nařízení vlády vlastně svým způsobem tematicky navazuje a je to nařízení vlády, které se týká nastavení podmínek pro platby u zemědělských dotací, tzv. podmínky podmíněnosti. Tady opět zase ten smysl toho nařízení vlády je lépe pečovat o půdu, o vodní zdroje. Takže tady v této oblasti se zvyšuje ten standard u důrazu právě na ochranu půdy před erozí nebo například také na používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv právě ve vztahu k zlepšení kvality našich vod.

To jsou tedy věci, které opravdu z dlouhodobého hlediska jsou klíčové pro to, abychom lépe se dokázali starat o půdu, o vodu. Zároveň také, aby to bylo provázáno s těmi ekonomickými podporami, které jdou v rámci dotací k zemědělcům. Je to dneska víc než 30 000 zemědělských subjektů v České republice, rodinných farem, středních, případně větších podniků.

Bylo to poměrně dlouho projednáváno, není to úplně jednoduché téma, ale pokud opravdu myslíme váženě lepší péči o půdu, o vodu, o krajinu, opravdu o ty klíčové zdroje pro to, aby tady byl dlouhodobě udržitelný život v naší zemi, tak je nutné opravdu i v této věci dělat ten posun kupředu. A tato obě dvě nařízení, která dnes vláda projednala, schválila, tak to jednoznačně posouvají kupředu a zároveň k tomu také definují i ty finanční prostředky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, otevírám prostor pro dotazy. Česká televize.

Zuzana Smiešková, Česká televize: Dobrý den. Já bych ještě, pane ministře Kupko, doplňují dotaz k tomu liniovému zákonu, respektive k té novele. Mě jenom zajímá upřesnění: Týká se ta stabilizace celých tras, anebo se řeší příprava a povolování jen těch přeshraničních úseků tak, aby například Česko vědělo kam, jakou trasu dovedou Němci a naopak? A potom druhý dotaz a ten bude na vás na oba. Situace na České poště. Česká pošta ještě letos propustí několik tisíc zaměstnanců, ať už doručovatelů, zaměstnanců na přepážkách nebo ze správního aparátu. Řekl to dnes pověřený ředitel pošty pan Štěpán. Vaše stanovisko tady k tomuto kroku? Může to ohrozit fungování České pošty? Děkuju.

Martin Kupka, ministr dopravy: Nejprve tedy k té otázce, na jaké úseky se to bude vztahovat. Bude se to vztahovat na všechny klíčové úseky dopravní infrastruktury, tak jak se připravují i z hlediska ucelených úseků v okamžiku, kdy v investičních nákladech přesáhnou 7,5 miliardy korun. To je jedna důležitá podmínka z hlediska převodu té evropské legislativy směrem k nám. Tedy nejenom na přeshraniční úseky, ale záležet bude přesně na tom, v jakých celcích se v rámci České republiky ty záměry připravují.

Můžu vás ale ujistit, že to opravdu zasáhne většinu těch úseků. Ale zároveň bych rád zdůraznil, že jde fakticky o pojistku. My pevně doufáme, že se podaří získávat ta povolení dříve než v té lhůtě čtyři roky.

Nejvíc v tuto chvíli zdržuje ty procesy získání povolení EIA, stanoviska EIA, a pochopitelně ty další navazující kroky směřující například k vypořádání majetkoprávních vztahů. Ale ta pojistka té nejzazší lhůty je pro nás také důležitou oporou. Jasně tím říkáme, že to je ta nejzazší možná lhůta a že míříme k tomu, aby se opravdu ten historický dluh České republice podařilo splatit a dostavět ty klíčové stavby, jak jsem je zmiňoval. A pravdu se bude to opatření vztahovat k většině těch úseků, o kterých byla řeč.

Já jsem jich pár zmínil. Zdůrazním i Pražský okruh, kdy právě v letošním roce finišujeme tu přípravu kompletní dokumentace EIA pro stavby 518, 519 i 520, tedy té celé severní části Pražského okruhu, abychom dokázali co nejrychleji získat právě to stanovisko EIA, a pak už uvidíme na konec toho tunelu přípravy celé té stavby.

Jinak dál pracujme například na stavbě 511, kde bychom rádi získali co nejdříve samotné stavební povolení, to je spojnice D1 a Běchovic, s tím, že v následujícím roce bychom rádi stavbu zahájili. To je důležitá informace z hlediska těch nejvýznamnějších staveb a pevně doufám, že i tenhle krok dá větší jistotu jak státním institucím, které pracují na těch projektech, tak také občanům, že se těch důležitých dlouho očekávaných staveb dočkají.

Co se týká České pošty, tak tam nás první místopředseda vlády, ministr vnitra i dnes ubezpečil, že ty kroky opravdu jsou nezbytné k tomu, aby se podařilo udržet služby České pošty, zároveň v podobě, která ekonomicky únosná bude, a tak, aby se zároveň podařilo garantovat, že na všech těch místech, kde dnes pobočky České pošty jsou, tak že v tom místě nejméně jedna zůstane. Že to znamená garanci dostupnosti těch služeb.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já to opravdu jenom podtrhnu. Tam, kde dnes máme v těch obcích a městech pouze jednu pobočku, tak tam v těchto případech se ta pobočka rušit nebude. Ta dostupnost především z pohledu občanů, lidí, kteří žijí na venkově, já jsem člověk, který je z malé vesnice, tak jednoznačně platí to, že tam ta síť, která je tam dnes, tak bude zůstávat. Případná redukce se bude týkat těch lokalit, kde v té dané obci nebo městě máme dvě a více poboček, tak tam k té redukci dojde.

To znamená, nedojde ke zhoršení dostupnosti služeb České pošty. Nedojde ke zhoršení dostupnosti na venkově. To myslím, že je velmi důležité zdůraznit. Tam naopak nám velmi dobře funguje ten projekt Pošta Partner, který naopak dává prostor tomu, aby se ještě ty pobočky případně mohly zřizovat díky třeba aktivitě obcí nebo někoho, kdo provozuje místní obchod v té obci, kde případně takovouto službu naopak rozvíjí a případně ji poskytuje, i když tam třeba nebyla.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotazy. Rozhlas, potom Nova.

Jana Karasová, Český rozhlas: Já bych chtěla ještě na tu poštu navázat, protože i včera petiční výbor Sněmovny vás vyzval jako vládu, abyste se ekonomickou situací České pošty zabývali. A diskutovali tam i tu petici, kterou podaly odbory pošty a další lidé a která vyzývala k tomu, aby se předefinovaly ty základní poštovní služby. Tak jestli nejenom ta síť těch poboček, ale to, co budou poskytovat, je taky k diskuzi, a případně jak by se to mělo, mohlo změnit? A pak na pana vicepremiéra Jurečku. Vy se dnes budete scházet s opozičním hnutím ANO, tak co od toho setkání očekáváte? Přinesete ta data, která třeba požadovala paní Schillerová? A jak se teda budete snažit přesvědčit nebo domluvit na té další spolupráci ohledně úpravy toho důchodu a toho dalšího systému? Děkuju.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuju. Tak pokud mohu zareagovat. Samozřejmě tady nejsme ani já ani pan ministr Kupka, abychom dokázali říkat všechny detaily plánu transformace a efektivizace služeb České pošty. To je doména Ministerstva vnitra. Myslím si, že se k tomu samozřejmě i pan vicepremiér Rakušan vyjádří. Ale rozhodně musí platit to, že musíme řešit problémy, které tady jsou, a na rovinu říkám, jsou nakumulované i od předchozí vlády.

Možná i vy, kteří jste sledovali agendu České pošty, tak víte, že tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček opakovaně to téma řešil i s tehdejším premiérem Andrejem Babišem. Jeho požadavky často nebyly vyslyšeny. Došlo k velkému podfinancování České pošty a dnes opravdu vyřešit tu úlohu, jak tu Českou poštu stabilizovat, bohužel, kvůli tomu, že čtyři roky předtím to vláda Andreje Babiše opravdu adekvátně neřešila, je něco, co je opravdu hodně náročné. 

K vaší další otázce. Já dneškem vlastně zahajuji několik sérií jednání se zástupci jak opozičních stran, tak se sociálními partnery na téma důchodové reformy, udržitelné důchodové reformy, férové, kdy budeme probírat postupně jednotlivá témata, jak ten systém stabilizovat. Budu chtít slyšet i jasné názory opozice, jaká řešení by volili oni, protože vyjadřovali se v posledních týdnech třeba velmi silně, velmi jasně, velmi kriticky, ale je potřeba také říkat, jak to dokážeme zastabilizovat dlouhodobě. Chci slyšet od nich ty návrhy, jak by to řešili oni.

Budu samozřejmě s nimi debatovat a budu jim předkládat i ta čísla i ta fakta, která samozřejmě máme, pokud jde o tuto záležitost. A budu s nimi také chtít prodiskutovat jednu z těch velmi jako, řekněme, naléhavých oblastí, a to je úprava dlouhodobého valorizačního mechanismu. To určitě dnes na té schůzce, kterou máme s hnutím ANO odpoledne, budeme také probírat. Budu pokračovat potom s kolegy z SPD, se zástupci odborů, zaměstnavatelů. Počítám, že to nejsme schopni projednat na jednom setkání, že těch setkání uděláme případně několik.

Jde mi o to, aby opravdu na těch krocích, které budeme dělat, byla maximální možná shoda, protože tady ty věci neděláme pro jedno volební období. Děláme je na desítky let dopředu a je nutné je udělat a je nutné je udělat dobře.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Nova.

Lucie Hlubučková, TV Nova: Dobrý den, já bych měla dotaz na pana ministra Kupku. Chtěla bych se zeptat, jak se jako ODS stavíte k návrhu Pirátů na navýšení rodičovského příspěvku minimálně o 50 000 korun? A potom na to navazuje i druhá otázka, jak byste, jakou formu byste do budoucna zvolili pro navyšování toho příspěvku? Jestli by to byla třeba valorizace, nebo případně jestli byste si představovali jinou formu?

Martin Kupka, ministr dopravy: Před námi je teď především úkol zajistit odpovědné financování všech služeb ve státě, které občané čerpají. Zároveň míříme k tomu snížit schodek pro příští rok. Tohle je jeden z konkrétních podnětů, o kterém diskutujeme. Musíme ho dát dohromady se všemi těmi dalšími požadavky a doporučeními NERV, aby ve výsledku jsme dokázali se shodnout a představit veřejnosti a vysvětlit veřejnosti celý ten soubor kroků, opatření, která pro společnost opravdu budou přijatelná, únosná a zároveň zajistí odpovědnější hospodaření státu s menším schodkem.

A to není samoúčelná věc. Míříme opravdu k tomu, abychom dokázali zpomalovat inflaci. Větší schodek znamená další komplikace a povzbuzení inflace jako základní princip v případě každého státu, který padá do deficitního schodku. Tak náš záměr je v tomto směru opravdu na konci té debaty představit životaschopný model, vysvětlit ho.

Bude nutně znamenat i nepopulární opatření, ale bez toho se nebudeme schopni pohnout dál a cokoli jiného by znamenalo horší dopad a horší podmínky pro všechny občany České republiky z hlediska dalšího ekonomického růstu, z hlediska jejich životní úrovně.

To je závazek, který si vláda dává, a znamená to ho přijmout s tím, že nemusí a nemůže být jednoduše populární, populistický, ale musí být v tomto směru opravdu jasný, srozumitelný a odpovědný vůči jak současným generacím, tak vůči těm, které přijdou.

Lucie Hlubučková, TV Nova: Jestli tomu správně rozumím, tak vaše odpověď vůči tomu teď aktuálnímu návrhu Pirátů, který přednesli ve Sněmovně, bude tedy, že v tuto chvíli to nepodporujete?

Martin Kupka, ministr dopravy: My opravdu musíme dát dohromady soubor těch kroků. Nemůžeme je vytrhnout z kontextu, ze souvislosti s těmi ostatními a říct, tak tady přidáváme finanční prostředky z rozpočtu a tady nám budou chybět. Ten krok, nezbytný, je teď dotáhnout do konce tu diskuzi a na konci ní opravdu představit ten soubor opatření, která jsou nezbytná pro Českou republiku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já si to dovolím doplnit. Já si myslím, že je tady celá řada priorit, které jsou důležité, a nejenom otázka rodičů, otázka zvýšení rodičáku. Máme tady priority, jako je třeba právě rozvoj dopravní infrastruktury nebo právě priorita třeba rozvoje bydlení.

Jsou to všechno další věci, které jsou velmi úzce propojeny s potřebou lidí v této zemi, a já jsem jasně řekl, že předložím návrh, jak upravit a do budoucna zvýšit rodičovský příspěvek. Řekl jsem, že na tom musí být koaliční shoda. Chci, aby ta shoda byla v nejbližší době, a v zásadě musí proběhnout i v tom kontextu, co tady říkal pan ministr Kupka.

To znamená, my máme tady nějaký návrh, nebo návrhy, kterými chceme dát jasný harmonogram, jak stabilizovat státní rozpočet nebo deficit jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. Ta debata nás příští týden na koaliční úrovni čeká a součástí toho logicky bude třeba otázka právě zvýšení rodičáku.

Kdy to budeme moci udělat? Já za sebe říkám: Byl bych rád, kdyby to bylo co nejdříve. Ale zároveň také musíme vědět, z čeho to dokážeme pokrýt. Protože děláme tady mnoho opatření, jsou důležitá, ale v téhle situaci je děláme na vrub dalšího zvyšování deficitu státního rozpočtu a to není udržitelné do budoucna. Takže musí ta debata být vyvážená.

Ano, je to důležité. Já za sebe jasně říkám: Podpora rodičů je pro mne i pro budoucnost této země velmi důležitá. Ale musíme se na tom domluvit v koalici a musíme vědět, jak to pokryjeme v rozpočtu.   

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, další dotazy nevidím, tiskovou konferenci končím. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne, na shledanou.

Martin Kupka, ministr dopravy: Díky za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X