Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

20. 10. 2011 14:01

Tisková konference k realizaci opatření Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, 20. října 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci k realizaci opatření Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda pod mým vedením již schválila Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, která má základní cíl dostat postupně ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. To se stává základním problémem naší ekonomiky, ale nejen naší, ale celé Evropy. Evropa ztrácí své konkurenční schopnosti v globálním tlaku, začíná zaostávat za některými regiony a to se odráží v reálné ekonomické situaci, včetně rozpočtu. I vyřešení rozpočtové konsolidace totiž bez zvýšené konkurenceschopnosti nepovede k ekonomické stabilitě, a proto je nezbytné na konkurenceschopnost jako klíčový prvek modernizace se zaměřit. Nechceme mít pouze text, který by byl nějakým slohovým cvičením, ale připravili jsme dokument s konkrétním harmonogramem a opatřeními a konkrétními gestory, které chceme uvádět do praktického života. Bude to znamenat uvádět krok po kroku tyto prvky z hlediska jejich implementace. Chci také zdůraznit, že když jsme připravovali tuto strategii, tak jsme ji velice intenzivně komunikovali se sociálními partnery, s různými zájmovými skupinami, s představiteli podnikatelů, zaměstnavatelů a také s opozicí. Chceme nadále pokračovat v této konstruktivní komunikaci a máme také zájem na širokém dialogu s veřejností. My jsme přesvědčeni, že zvláště v době, kdy bojujeme s vysokým zadlužením, tak zvýšení výkonnosti naší ekonomiky cestou zvýšení konkurenceschopnosti je jedinou cestou, jak dlouhodobě tomuto zadlužení zabránit. My chceme, aby zásadní součástí strategie byla spolupráce všech klíčových resortů na celkové modernizaci státní správy, a chceme, aby součástí té modernizace nebylo zavádění nových byrokratických struktur, ale zlepšení fungování stávajících struktur. Chceme, aby stávající rada vlády sehrávala klíčovou úlohu, abychom nezřizovali nové těleso, a součástí toho také bude, že naplňování jednotlivých opatření se pak musí odrazit i v rozpočtových výhledech a v podobě rozpočtových návrhů. Strategie byla inspirována zahraničím. My jsme se rozhodli nejít cestou znovu vynalézat kolo, ale použít efektivní recepty použité jinde. Byla připravena i na základě podkladů NERV a hodně jsme využili především britských a dánských zkušeností. Víme také, že je nutné zapojení klíčových ministerstev, nezbytné je mít striktní monitoring a také osobní odpovědnost ministrů za výsledky. Proto v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost vzniknou 4 pracovní výbory, které se budou zabývat 4 programy. Prvním je program Veřejný sektor, opatření, která odstraňují nedostatky v nakládání s veřejnými prostředky a vedou k efektivnímu uspořádání institucí. Dalším výborem je Vzdělání a zaměstnanost, který bude provazovat vzdělávací aktivity se situací na trhu práce a také zvýšení mobility a také zvyšování zaměstnanosti a snižování nákladů zaměstnavatelů. Třetí oblastí bude Podnikatelské prostředí, protože potřebujeme zlepšit podmínky pro podnikání, včetně zpřehlednění legislativy a rozvoje infrastruktury. Čtvrtou oblastí je Ekonomika globálních inovací, protože chceme ekonomiku založit na oborech s vyšší přidanou hodnotou, tedy posílit význam technologických inovací jako zdroje zvyšování konkurenceschopnosti a tím pádem i ekonomické prosperity. Hlavním úkolem rady se stane koordinace při naplňování Strategie. Proto také dochází k úpravě statutu rady, pan ministr průmyslu se stane výkonným místopředsedou této rady, která bude klíčovým implementačním tělesem. Pracovní výbory budou zasedat ve dvoutýdenním cyklu a budou se zabývat detaily provádění opatření. A po vzoru mezinárodních zkušeností bude na ministerstvu průmyslu zřízen útvar implementace, který bude úzce spolupracovat s Radou vlády a také bude propočítávat jednotlivé dopady a bude podporovat jednotlivé gestory. Chci také říci, že ten mechanismus zahrnuje i nástroje, které umožní pravidelné vyhodnocování resortů a jejich úspěšnost při naplňování Strategie. Čili můžeme ukázat i celé schéma, jak bude vypadat implementace Strategie a jak je vidět, významná role připadá MPO, a proto bych rád předal slovo panu ministru Kocourkovi.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu: Děkuji. Já bych chtěl navázat na pana premiéra a připomenout, že MPO vnímá Strategii jako klíčovou oblast své působnosti. Jako jeden ze svých cílů do budoucna si proto klademe podporu ostatních resortů při přípravě a projednávání opatření, která mají dopady na českou konkurenceschopnost. Dozorem nad implementací bude pověřena existující Rada vlády pro konkurenceschopnost složená na úrovni předsednictva z ministrů a na úrovni řídícího výboru z náměstků. V pracovních výborech budou zodpovědná ministerstva projednávat konkrétní opatření. Nyní bych vám rád představil podrobnější informace o roli, kterou bude mé ministerstvo hrát. Klíčovým dokumentem bude podrobný plán implementace, který bude schválen do začátku prosince. V listopadu se ovšem kvůli přípravě tohoto plánu budou setkávat experti z různých ministerstev v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost. MPO pak na základě těchto jednání sestaví souhrnný podrobný harmonogram, který bude představovat nejen jízdní řád reforem pro rok 2012, ale také dlouhodobý výhled pro reformy s přesahem několika let. Každý měsíc bude vláda stručně informována o nejnovějším vývoji a to nám umožní zareagovat s předstihem na komplikace, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům a oddalování rozhodnutí. Pevně věřím, že se tato pracovní metoda, kterou jsme inspirováni ze zahraničí, osvědčí a díky této úzké spolupráci resortů se do značné míry zrychlí klasický proces meziresortního připomínkování jednotlivých návrhů. Naprostá většina problémů by tak měla být identifikována již při přípravě daného opatření a zabrání se tak možnému nesouladu mezi tím na čem pracují jednotlivé resorty. Útvar implementace na MPO bude koordinovat projednávání jednotlivých opatření v rámci jednotlivých programů. A nyní tedy dovolte, abych stručně se vyjádřil detailněji k jednotlivým programům, které před námi stojí. Program Veřejný sektor se snaží o optimální uspořádání institucí veřejné správy a řeší systémové nedostatky týkající se neefektivního nakládání s prostředky. Mezi probíhající projekty patří vznik JIM a JVM. Zavedení metod RIA a CIA na koncepce parlamentní iniciativy a pozměňovací návrhy. Dále připravujeme návrhy na projekty publikování veřejných zakázek centrálně a elektronicky a zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti, jako základní příspěvek do rozpočtové stability země. Mohu ještě zmínit, že se budeme zabývat rovným postavením pojišťoven, finanční odpovědností členů vrcholných orgánů pojišťoven a zpřístupňováním rozpočtů přes internetové rozhraní. Dosažení optimálního uspořádání veřejného sektoru je důležitá spolupráce gestorů programu, což jsou ministerstva financí a vnitra, ale i spravedlnosti a zdravotnictví. Program Vzdělávání a zaměstnanost si klade za cíl propojit měnící se požadavky trhu práce s aktuálními potřebami ve vzdělávání a dosáhnout vyšší flexibility trhu a vyšší mobility pracovní síly. Zde vidíte připravované projekty, které budou tento program provázet. Program Podnikatelské prostředí obsahuje konkrétní opatření, která mají napomoci rozvoji podnikání a eliminaci překážek, kterým podnikatelé čelí. Mezi již probíhající projekty patří rozšíření mediace, projekt Digitální Česko, rozšíření vysokorychlostního internetu do roku 2013 a další projekty, které jsou rozpracovány. Podstatou úspěšných inovací je propojení tržní poptávky s možnostmi firem, a proto dalším programem je program Ekonomika globálních inovací. Obsahuje opatření zaměřená na excelentní výzkum a vývoj, spolupráci výzkumných institucí s podnikovým sektorem a spolupráci mezi podniky navzájem. To vše v rámci pojatého ekosystému založeného na interakci mezi jednotlivými hráči. Vzhledem k tomu, že strategie vznikla v letošním roce, a abychom si byli jisti, že se nám v roce 2012 podaří úspěšný start, zpracuje náš útvar každé čtvrtletí hodnotící zprávu a předloží ji vládě. Bude obsahovat shrnutí vývoje s důrazem na dosažené výsledky a od následujícího roku bude zpracovávána dvakrát ročně. Obsahem zprávy bude vyhodnocení činnosti resortů, naplňování cílů a dosažení měřitelných výsledků, dále výhled činnosti na následující pololetí a doporoučení za účelem eliminace kritických míst a minimalizace rizik nedodržení. Součástí zprávy bude i transparentní zveřejňování cenové a necenové konkurenceschopnosti a obecně komparativních výhod. Kromě včasné realizace opatření budou sledovány indikátory konkurenceschopnosti, hard-data, jak produktivita práce na odpracovanou hodinu, jednotkové náklady práce či reálný měnový kurz. Tolik tedy z těch podrobností, které my v rámci realizace Strategie předpokládáme. A nyní bych předal slovo panu premiérovi.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jak jsem již řekl, zvýšení konkurenceschopnosti naší země je jedinou cestou, jak skutečně efektivně vyřešit problematiku veřejných rozpočtů a jak zajistit prosperitu ekonomiky. Pro úspěch této Strategie je nesmírně důležité zajistit její transparentní implementaci a podporu veřejnosti. Proto vláda hodlá velice intenzivně komunikovat se sociálními partnery v této oblasti, se zájmovými skupinami a samozřejmě veřejností jako takovou. Navíc každý člen vlády bude pověřen plněním opatření, která spadají podle kompetenčního zákona do jeho gesce. Veřejnost také získá možnost zapojit se přes internetový portál, kde bude moci strategii komentovat, dávat podněty, návrhy a podobně. Budou také pořádána zasedání Rady pro konkurenceschopnost za účasti odborníků a výstupy budou zveřejňovány. Také v prvním roce od zahájení naplňování této Strategie se bude konat série kulatých stolů za účasti odborníků pro jednotlivé oblasti a tyto stoly budou také odstartovány, celý ten řetěz bude odstartován úvodní konferencí ke Strategii jako celku. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a jsme připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za vyjádření. Dámy a pánové, jen doplním, že celou prezentaci už za malou chvíli najdete na webových stránkách vláda.cz. Nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím.

Mediafax: Já bych se zeptal k jednomu opatření pana premiéra. Ta strategie navrhuje posílit investice do infrastruktury, i dopravní. Našel jsem tam číslo 70 miliard na státní silnici, 25 miliard pro města a kraje. Kdy se k těmto číslům dostaneme?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Musím říci, že tady se jedná o částky, které by bylo nezbytné alokovat. My otevřeně říkáme, že jejich naplňování bude děláno v souladu s možnostmi státního rozpočtu a s vývojem rozpočtové konsolidace, protože nadále rozpočtová zodpovědnost zůstává klíčovým úkolem vlády. My víme, že je tady velký investiční deficit v infrastruktuře, na druhou stranu si musíme položit otázku, zda náhodou ta léta vysokých investic typu 100 miliard ročně a podobně, zda to nebyla částka, která byla nadměrná a zda skutečně česká ekonomika byla schopná účinně absorbovat takto vysokou částku bez toho, aby došlo ke zbytečnému zvýšení cen.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu: Já bych to doplnil, občas se z té Strategie vytrhává pouze číslo, kolik investic bychom si představovali, ale musíme se podívat na předpoklady, za jakých tam ty investice chceme realizovat. Prvním je, že budeme trošku lépe a jinak posuzovat výběr těch staveb, které se budou infrastruktury týkat. Navrhujeme multikriteriální analýzu, která bude podrobena právě kriteriu konkurenceschopnosti. Zabraňovat živelnému vývoji. A musíme něco udělat s institucionálním a legislativním rámcem pro dopravní infrastrukturu. Ten současný stav, kdy existují různé instituce s různými kompetencemi, jako ŘSD, SFDI a MD, je třeba transformovat tak, aby byla efektivní instituce s nějakým dlouhodobě financovatelným rámcem, aby bylo všem investorům jasno, co hodláme dělat. Nejdřív musí být splněny tyto předpoklady, potom můžeme uvažovat o těch investicích, které plánujeme, ale znovu opakuji, Strategie se týká období do roku 2020. Nečekejme, že ty efekty se naplní zítra.

TV Prima: Já se omlouvám, trošku zabrousím mimo téma, zeptám se pana premiéra. TOP 09 chce zítra udělat rozhodnutí, které se týká prezidentské volby, chce nominovat svého předsedu. Existuje v ODS nějaký termín, kdy toto chce ODS udělat a jakým systémem by se to v ODS mělo dít? Primárky či se shodnete jako předsednictvo na jednom kandidátovi okamžitě?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V pravý čas to bude sděleno. Nyní další dotazy k tématu.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Nemáte-li další otázky k tématu Strategie konkurenceschopnosti, pak děkujeme za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k realizaci opatření Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, 20. října 2011

Související zprávy