Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

2. 6. 2017 11:58

5. června 2017: Schůze vlády ČR a jednání vlády se zástupci Svazu měst a obcí ČR

V pondělí 5. června 2017 od 9.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Vláda včele s premiérem Bohuslavem Sobotkou se poté od 12.30 sejde ke čtvrtému společnému zasedání se zástupci Svazu měst a obcí ČR.

Program jednání vlády

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Důvodem předložení návrhu novely nařízení vlády je nutnost přizpůsobit právní úpravu nařízení vlády změnám daným novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním, jež byly provedeny v období od poslední změny nařízení vlády.
 • Vytvoření funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice, předkládá předseda vlády
  Vláda bude projednávat vytvoření funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), který nyní sídlo v Londýně. K přesunu unijních agentur, které nyní sídlí ve Velké Británii, dojde v souvislosti s rozhodnutím o vystoupení Velké Británie z EU. Česká vláda již v únoru rozhodla, že bude usilovat právě o přesídlení agentury EBA.
 • Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020, předkládá ministr vnitra
  Zásadní strategický dokument obsahuje popis vývoje a aktuálního stavu Policie ČR, věnuje se zhodnocení současné bezpečnostní situace včetně prognóz do budoucna a především přináší vizi fungování Policie ČR v podmínkách společenského vývoje ve střednědobé perspektivě.
 • Podpora obslužnosti venkova, předkládá ministr zemědělství
  Materiál má otevřít diskusi o největších problémech českého venkova a o možnostech, jak by je stát mohl pomoci řešit.
 • Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Strategický materiál reflektuje zásadní změny, k nimž došlo od přijetí poslední strategie surovinové politiky a které ovlivnily využívání domácích nerostných surovin i přístup k surovinám na světovém trhu. Přijetím státní surovinové politiky vláda deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit.
 • Příprava návrhu věcného záměru zákona, kterým budou vytvořeny právní podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu (zákon o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu), předkládá ministr obrany
  Záměrem materiálu je dát základní obrysy věcnému návrhu zákona o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-06-05
 

Témata jednání vlády se zástupci Svazu měst a obcí ČR

 • Mzdy a platy zaměstnanců ve veřejné správě
 • Převody nepotřebného majetku
 • Možnost obcí získat prostředky ze SFDI na opravy místních komunikací
 • Registr smluv
 • Noční klid
 • Meziobecní spolupráce

Termín

5. června 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

08.55 – fototermín před začátkem jednání
12.00 – tisková konference

12.25 – fototermín před začátkem jednání vlády se Svazem měst a obcí
13.50 – tisková konference za účasti předsedy SMO

Časy tiskových konferencí se mohou změnit s ohledem na průběh jednání.Pro účast na tiskových konferencích a fototermínech na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X