Akreditace pro média - základní pravidla

Pravidla pro akreditace na mediální akce pořádané Úřadem vlády ČR:

Vstup pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků do objektů Úřadu vlády ČR je umožněn pouze na základě dlouhodobé či krátkodobé akreditace, kterou vydává Úřad vlády ČR.

  • Dlouhodobá akreditace je udělována Úřadem vlády ČR na základě posouzení předchozí písemné žádosti adresované řediteli Odboru komunikace Úřadu vlády ČR akreditace@vlada.gov.cz, kterou podává oprávněný zástupce redakce. Dlouhodobá akreditace je udělována na dobu jednoho kalendářního roku.
     
  • Krátkodobá akreditace je vyžadována na konkrétní tiskové konference a jiné plánované akce a je udělována jak novinářům, kteří nejsou uvedeni v seznamu dlouhodobě akreditovaných, tak může být pro určité mediální akce vyžadována i po novinářích dlouhodobě akreditovaných. Žádost o udělení krátkodobé akreditace předkládá oprávněný zástupce příslušné redakce nejpozději den před plánovaným konáním akce řediteli Odboru komunikace na akreditace@vlada.gov.cz, vedoucí Oddělení vnějších vztahů nebo vedoucí Oddělení komunikace.
     
  • Pokud novinář nebude uveden v seznamu dlouhodobě nebo krátkodobě akreditovaných novinářů, rozhodne o vpuštění novináře na akci ředitel Odboru komunikace nebo pověřený zaměstnanec, který má v gesci mediální agendu. V případě souhlasu provede pověřený zaměstnanec na místě dodatečný zápis do seznamu krátkodobě akreditovaných novinářů.

Pracovníci hromadných sdělovacích prostředků jsou povinni dodržovat Pravidla pro pohyb pracovníků sdělovacích prostředků v budovách a areálech Úřadu vlády ČR.