Očekáváné události

14. 7. 2017 11:53

17. července 2017: Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, TK ve 12.30 hod

V pondělí 17. července 2017 proběhne od 10.00 hodin na Úřadu vlády 138. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací. Na programu zasedání budou mj. tyto body:

 • Příprava státního rozpočtu na rok 2018
  Materiál Ministerstva financí obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů státního rozpočtu, jeho jednotlivých kapitol a také státních fondů na léta 2018 až 2020. Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1 292 mld. Kč, výdaji ve výši 1 342 mld. Kč a s deficitem 50 mld. Kč. Plánovaný deficit je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na rok 2017 nižší o 10 mld. Kč. Debata o finální podobě státního rozpočtu na rok 2018 bude pokračovat až do září.
 • Strategie mýtného systému a jeho rozšíření
  Materiál Ministerstva dopravy obsahuje nástin postupu ministerstva v otázce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019, resp. v letech 2020 – 2029. Seznam zpoplatněných silnic I. třídy od 1. ledna 2020 je součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Systém elektronického mýtného“, na jejímž základě bude dodán a provozován Systém elektronického mýtného po roce 2019. Veřejná zakázka byla dne 15. června 2017 zahájena a zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele.
 • Podpora obslužnosti venkova
  Materiál Ministerstva zemědělství shrnuje současný stav na venkově a analyzuje možnosti podpory obslužnosti venkova. Materiál také informativně vymezuje pojem venkova, jeho vazbu na oblast zemědělství, uvádí problémy, kterým český venkov čelí a také nastiňuje současný stav podpor souvisejících s rozvojem venkova a poskytovaných prostřednictvím zainteresovaných rezortů. Součástí materiálu je také možný návrh řešení této problematiky.
 • Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016
  Zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí si klade za cíl shrnout činnost vybraných rezortů v oblasti BOZP. Jedná se o rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve zprávě jsou uvedeny především aktuální aktivity v oblasti legislativy, kontrolní činnosti a vzdělávání a výzkumu. Dále informace o spolupráci se sociálními partnery, ostatními rezorty a spolupráci v mezinárodní oblasti. Součástí zprávy jsou data mapující pracovní a školní úrazovost v ČR.
 • Sdílená ekonomika a digitální platformy
  Materiál Úřadu vlády obsahuje část popisující procesně právní aspekty fungování sdílené ekonomiky, tak i část ekonomicky věcnou, a to včetně sektorové analýzy dopravního a ubytovacího sektoru. Předložený materiál se představuje jako základ pro věcnou debatu k přijetí návrhu konkrétního regulačního zakotvení v oblasti sdílené ekonomiky.
 • Strategie státu při těžbě a využití lithia
  Materiál je předkládán Ministerstvem obchodu a průmyslu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. V záležitosti lithia stát deklaruje zájem, aby získaná surovina byla zpracovávána na našem území, ideálně v blízkosti ložiska, což je jednak ekonomické, ale i ekologické. Česká republika chce být nápomocna tvorbě celého výrobního řetězce od lithia až po finální produkt.

Termín

17. července 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání

12.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X