Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 3. 2021 18:45

Výsledky jednání vlády 8. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 178/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 19/24 "Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci"
čj. 1523/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/18 „Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s.“
čj. 1588/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/19 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků“
čj. 1567/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 19/31 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019
čj. 48/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 19/10 „Opravy a údržba silničních mostů“
čj. 1474/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/21 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
čj. 1601/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/23 „Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanost“
čj. 1610/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“
čj. 1612/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

10. Realizace a plnění opatření obsažených ve stanovisku uvedeném v bodě I/2  usnesení č. 722 ze dne 13. 7. 2020 ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/07 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky"
čj. 65/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

11. Informace Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/27 „Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody
čj. 73/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

12. Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/27 „Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody“
čj. 46/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

13. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/22 „Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí“
čj. 31/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

14. Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/03 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
čj. 67/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

15. Informace o plnění opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/05 „Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje“
čj. 176/21
Předkládají: ministři zahraničních věcí a školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

16. Informace o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/14 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky
čj. 1531/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

17. K řešení rozporu vzniklého při pořizování Územního plánu Velké Přílepy
čj. 82/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: odloženo.

18. Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050
čj. 205/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR
čj. 199/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Strategie podpory malých a středních podniků v České republice pro období 2021–2027
čj. 217/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Lukáše Koláříka, Marka Výborného, Jana Hrnčíře, Hany Aulické Jírovcové, Dominika Feriho a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1174)
čj. 246/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

31. Posílení výdajů kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2021 – Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus
čj. 248/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Vydání rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 249/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Úhrada převozů pacientů mezi ČR a dalšími evropskými státy z prostředků státního rozpočtu
čj. 250/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2
  • mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření vzorků na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 v případě některých mutací tohoto viru

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Odvolání hlavního hygienika
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Návrh dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021
čj. 251/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Návrh rozdělení finančních prostředků formou mimořádných dotačních řízení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 pro oblast sociálních služeb  a sociální práce 
čj. 252/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k možnostem zajištění screeningového testování na COVID-19 ve školách při jejich postupném otevírání
čj. 253/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 "COVID 2021
čj. 254/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nepokryté náklady
čj. 255/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

21. Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2027
čj. 140/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Implementace Národního akčního pánu pro duševní zdraví 2020–2030 pro období 2020–2023 (dále jen "Implementace NAPDZ")
čj. 223/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Statut Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
čj. 225/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2020
čj. 211/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na kvalifikační utkání na Mistrovství Evropy v házené mužů 2022
čj. 224/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury

Výsledek jednání vlády: staženo.

26. Návrhy na jmenování profesory
čj. 208/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020–2025 – nominace Asociace krajů ČR
čj. 198/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice ve dnech 16. a 17. března 2021
čj. 212/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030
čj. 226/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o záměru uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti mezi ČR – Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p.
čj. 207/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Realizace provozu platebních terminálů a online platební brány pro Finanční správu České republiky
čj. 206/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Zajištění poskytování služby Service Desk v letech 2021–2025
čj. 214/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Zajištění služby Bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2021–2025
čj. 215/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy (2)
čj. 202/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Nákup nemovitosti parcelní číslo 39, v katastrálním území Olomouc-město
čj. 210/21
Předkládá: ministr kultury

7. Informace k veřejné zakázce Dočasné zajištění podpory OKaplikací
čj. 200/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X