Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 4. 2021 18:31

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Jakuba Michálka, Jana Chvojky, Vojtěcha Filipa, Zbyňka Stanjury, Marka Výborného, Heleny Langšádlové a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1189)
čj. 333/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

2. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Minth Automotive Technology Research & Development Co., Ltd.
čj. 323/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schválen nesouhlas pobídkou.

5. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Statutárního města Chomutov podle ustanovení §16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 327/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí IČO do ISIN (celé znění nařízení MZd)
 2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o termínech poskytování druhé dávky očkovacích vakcín (celé znění nařízení MZd)
 3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče (celé znění nařízení MZd)
 4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek (celé znění nařízení Mzd)
 11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)
 12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd)

11. Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19
čj. 352/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19  za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením
čj. 353/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Zpráva o výstupech ze zpracovaných analýz posuzujících realizovatelnost propojené vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací a jejího energetického potenciálu v Ústeckém kraji 
čj. 328/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministři zemědělství a životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku 107V690 „Udržení a rozvoj schopností logistické podpory“ ve znění 1. doplňku
čj. 310/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na pověření ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k podpisu smlouvy o Vládním bezpečnostním programu se společností Microsoft
čj. 315/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 319/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030
čj. 308/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Rakouské republice dne 16. března 2021
čj. 311/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace vládě ČR o stavu realizace útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru a činnostech souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti
čj. 314/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Vyhodnocení vlivu rozšíření těžby v hnědouhelném dolu Turów na české území včetně návrhu konkrétního řešení a financování jednotlivých monitoringů
čj. 329/21
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství 

3. Monitorovací zpráva Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020
čj. 316/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Zpráva o plnění Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020
čj. 313/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 309/21
Předkládá: ministr zemědělství 

6. Dodávky ceninových papírů k výrobě fiskálních známek „CZTN“ a „AN“
čj. 320/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 –  Dokončení realizace, provoz a další rozvoj IS ZAM
čj. 330/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Informace o záměru Ministerstva práce a sociálních věcí učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – Zajištění provozu a rozvoje IS ESF
čj. 331/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X