Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

6. 4. 2021 19:30

Tisková konference po jednání vlády, 6. dubna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý podvečer, dámy a pánové. My jsme dnes na vládě, tak jak jsme avizovali minulý týden, s panem ministrem zdravotnictví předložili ten plán návratu žáků do škol, který má podporu nejen školských asociací, ale zároveň hlavní hygieničky, Ministerstva zdravotnictví, skupiny MeSES, která je pod vedením pana doktora Smejkala, a tento návrh jsme diskutovali na vládě.

Vláda jednomyslně tento návrh schválila, to znamená, že v tuto chvíli je schválen ten návrat žáků základních škol v rotační výuce od 12. dubna. Zároveň se do mateřských škol vrací i předškoláci, to znamená ten poslední ročník.

Co se týká těch dalších fází, to znamená návrat k praktické výuce nebo návrat k praktické laboratorní výuce na vysokých školách, tak jak jsme uváděli na tiskové konferenci minulý čtvrtek, tak k tomu by mělo dojít devatenáctého.

Zároveň jsou tam určité výjimky, které se týkají třeba malotřídních škol do 75 žáků, kde ten provoz nebude rotační, ale ten provoz bude prezenční. Prezenční bude rovněž provoz škol speciálních.

Zároveň samozřejmě, aby ten návrat byl bezpečný a trvalý, v což všichni věříme a děláme pro to maximální kroky, tak dnes byla zahájena rozvážka antigenních testů. Přes čtyři miliony antigenních testů v tuto chvíli jsou rozváženy na jednotlivé kraje, uvolňovány ze státních hmotných rezerv, rozváženy na jednotlivé kraje tak, aby se ve čtvrtek dostaly ke školám.

Zároveň v tuto chvíli dokončujeme po schválení vládou materiály pro školy včetně webu, kde ty informace budou uvedeny. Máme od konce února natočeno instruktážní video, kde jsme ještě tehdy v otevřených prvních a druhých třídách nahráli videa, která jednoznačně ukazují proces toho samotestování.

Chtěl bych ubezpečit rodiče, že to testování, ke kterému bude docházet dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek, je samotestovacími sadami, které jsou neinvazivní. To znamená, je tam ten odběr dle specifikace Ministerstva zdravotnictví z přední části nosu. Zároveň jsme umožnili těm předškolním dětem a dětem z prvních a druhých tříd a případně dětem se zdravotním postižením, aby u toho byli jejich zákonný zástupci.

Samozřejmě, když se podíváte do Rakouska, ten samoodběrový způsob tam probíhá bez asistence rodičů, ale myslím si, že pro tu první fázi a určité překonání toho ostychu těch dětí nebo obav těch dětí a rodičů, tak to umožnění přítomnosti těch třetích osob, zákonných zástupců, je na místě.

Zároveň vláda rozhodla o dalším nákupu antigenních testů. To znamená, státní hmotné rezervy budou nyní nakupovat pro ministerstvo školství další antigenní testy tak, abychom byli schopni zabezpečit ve školách to pravidelné testování v pondělí a ve čtvrtek do konce školního roku, pokud samozřejmě se nevyvine ta situace ohledně PCR testování metodou poolingu tak, aby byla více využitelná ve školství.

Co se týká toho postupu, ten jsme také doladili s Ministerstvem zdravotnictví. To znamená rozdílný postup při pozitivním testu v pondělí a ve čtvrtek. V pondělí tím, že ty děti se během víkendu nestýkaly s třídním kolektivem, tak samozřejmě tam bude docházet pouze k tomu, že to dítě, které bude mít pozitivní antigenní test, tak do školy nebude docházet a bude tam konfirmační PCR test.

V případě, že k tomu pozitivnímu výsledku dojde ve čtvrtek, tak celá ta třída počká mimo ten vyučující proces, tu prezenční výuku, vyčká na konfirmační test toho pozitivního žáka a následně samozřejmě pak nastupují izolační a karanténní opatření, kde intenzivně budou krajské hygienické stanice spolupracovat přímo s řediteli škol.

Jak už jsem řekl, ten nákup těch testů je jednou podmínkou pro bezpečný návrat žáků do škol. Chtěl bych ještě zopakovat, že zároveň bylo zavezeno na české školy 6,5 milionu respirátorů FFP2 pro učitele.

Co se týká testování i samotných učitelů, tak se počítá s testováním dvakrát týdně u těch, kteří jsou v kontaktu s žáky. U těch ostatních, kteří prezenčně dochází na pracoviště, jedenkrát týdně.

Zároveň, co se týká ochranných prostředků, tak od února Ministerstvo školství mělo rezervováno u státních hmotných rezerv určitý počet chirurgických roušek. My jsme provedli nápočet, aktualizaci a dnes vláda rozhodla o tom, že bezúplatně bude školám poskytnuto 12,6 milionu kusů zdravotnických roušek právě proto, že může dojít k poškození té roušky ve škole.

To znamená je to pro žáky základních škol, aby byly na školách k dispozici chirurgické roušky pro ty děti ze sociálně slabších rodin, nebo pokud dojde k poškození roušky během toho prezenčního vyučování.

Zároveň jsme řešili i situaci těch určených škol, protože dlouhodobě upozorňujeme na to, že určené školy, které nyní fungují pro integrovaný záchranný systém a další profese, tak po skončení nouzového stavu nebudou moci být určeny z té centrální úrovně.

Proto jsme nyní v mimořádném opatření rozhodli o tom, že ty vybrané profese, kam patří rozhodně zdravotnický personál, kam patří sociální služby, ale patří tam i ti pedagogové, kteří se budou podílet na té prezenční výuce, tak budou moci své dítě dávat do těch školských zařízení, kde probíhá ta rotační výuka, i v těch týdnech, kdy by měli být na tom distančním vzdělávání. Pro tuto potřebu budou soustředěny ve školních družinách, školních klubech a budou tam nad nimi mít dozor pracovníci těch škol nezapojení v té prezenční výuce.

Chtěl bych říct, že ta rotační výuka, ke které přistupujeme, samozřejmě není ideální. My si to uvědomujeme, ale je to nástroj, jak bezpečně dostat žáky do škol. To znamená, že ta otázka skutečně neleží tak, jestli děti mohou chodit, prvního stupně, v plném rozsahu do škol, ale je to tak, že buď nechodí, nebo mohou chodit rotačně.

Potvrzují to data epidemických týmů i týmů matematiků. To znamená, že ten způsob týdenních rotací z těch možných variant rotačních schémat je nejméně organizačně náročný pro školy, a byť bude složitější pro rodiče, tak je to cesta, jak aspoň částečně ty děti do škol vrátit.

Co se týká těch dalších kroků. Ten návrat do škol je podpořený tím, že v tuto chvíli je přes 120 000 pedagogů již očkováno v rámci té prioritní profese pedagogických a nepedagogických pracovníků. A to by mělo dále zvýšit bezpečnost návratu žáků do škol.

Co se týká zmiňovaných středních a vysokých škol, kde samozřejmě ta praktická výuka, kde je ten výpadek extrémně dlouhý, tak tam jsme dohodnuti, že 19., respektive příští pondělí bude rozhodnuto o tom, jestli se od 19. dubna vrací, nebo ne.

Totéž se týká těch dlouhodobě distanční výuce setrvávajících závěrečných ročníků vysokých škol. Je potřeba si uvědomit, že i tyto stupně vzdělávací soustavy musí dokončit třeba své laboratorní a praktické práce k tomu, aby třeba v případě těch vysokých škol mohli úspěšně absolvovat tu vysokou školu již v letošním roce nebo v akademickém roce v případě škol vysokých.

Samozřejmě, že co se týká provozu mateřských škol, tak tam, ještě jednou zopakuji, nebude nutnost nosit roušku u těchto malých dětí. Našli jsme na tom opět shodu. Dnes jsme si to vysvětlovali na vládě. Je tam ta povinnost pravidelného testování a je tam ta povinnost maximálně patnáctičlenných skupin těchto žáků.

Co se týká skupinových konzultací u žáků druhého stupně, tak tady si to představte jako cílenou aktivitu té školy, protože samozřejmě když se bavíme z průzkumu České školní inspekce o desetitisících odpojených dětí, tak dnes máme k dispozici individuální konzultace, ale i další desetitisíce dětí mohou mít ten problém v rámci prezenční výuky, respektive té distanční. To znamená, proto jsou ty skupinové konzultace až šesti žáků, ke kterým škola může přistoupit.

Tolik asi na úvod. Samozřejmě, že co se týká základních uměleckých škol, také jedno z témat, tak i tam, u základních uměleckých a jazykových škol, přistupujeme, že bude možná výuka jeden na jednoho opět od 12. dubna.

Co se týká toho návratu, tak o tom blíže ministr zdravotnictví, protože samozřejmě padlo to, že některých oblastí se ještě toho 12. dubna ten návrat týkat nebude. Souvisí to s vyhodnocením epidemického rizika a řekli jsme, že nejpozději zítra budou zveřejněny ty okresy, kterých se bohužel ten návrat dvanáctého ještě týkat nebude. Pevně věříme, že tyto okresy budou v lepší kondici od devatenáctého a došlo by k návratu výuky v mateřských a základních školách od devatenáctého.

Tolik asi na úvod. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dobré odpoledne. Tak jak už bylo avizováno, tak vláda dnes schválila i několik dalších opatření Ministerstva zdravotnictví a několik změn, které především souvisí s tím, že je ukončen k jedenáctému, tak jak bylo původně avizováno, nouzový stav a následně bude platit tzv. pandemický zákon. Takže řada stávajících platných opatření podle krizového zákona musí být převedena pod tzv. zákon pandemický.

Kromě toho ale bylo i několik dalších opatření, jako například to, že Ministerstvo zdravotnictví nařídilo Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby od 10. dubna bezodkladně poskytovalo z Centrálního registru pojištěnců Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky ke každé osobě, jejíž identifikační údaje ÚZIS poskytne, informaci o plátci pojistného.

Takto složitě to zní komplikovaně. Nicméně jedná se o to, abychom měli informace o lidech, kteří jsou v zaměstnání testováni, a aby se k tomu testovanému zaměstnanci dalo přiřadit jeho zaměstnání. Je to potřebné k tomu, abychom mohli sledovat a vyhodnocovat údaje o tom, jaké jsou případné klastry v jednotlivých podnicích nebo zaměstnáních, a také o tom, jak se v tom kterém zaměstnání testuje. To vše pochopitelně při plném respektování zákona o ochraně osobních údajů.

Ministerstvo také rozhodlo o posunutí termínu pro očkování druhou dávkou vakcíny, a to na 38 až 42 dní od podání první dávky u vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna. Je to něco, co jsem avizoval už minulý týden a minulý týden jsem o tom zpravil očkovací centra svým dopisem. Nicméně aby bylo všechno formálně v pořádku, tak to vychází i formou mimořádného opatření. Takže očkovací místa, očkovací centra tuto informaci mají.

Znovu podotýkám a chci uklidnit všechny naše spoluobčany, že i toto posunutí je naprosto bezpečné. I lidé, kteří jsou takto očkováni nebo budou takto očkováni, tak se jim vůbec nijak nesníží validita nebo efekt té vakcíny. A co je velmi dobrá zpráva, že se tím podaří první dávkou v poměrně krátké době oočkovat o několik set tisíc lidí více, a tím pádem zachráníme několik set životů. Takže je to něco, co je velmi prospěšné.

Chci také ubezpečit všechny ty z vás, kteří již mají svůj druhý termín očkování zarezervovaný, že se žádný měnit nebude. Jedná se jenom o lidi, kteří ten termín teprve budou dostávat.

V dalším opatření potom Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 7. dubna zmírnilo současný zákaz poskytování plánované péče v nemocnicích. Je to jakýsi signál toho, že se postupně, díky vám všem, daří situaci v České republice pozvolna zlepšovat, a tudíž už nebude platit ten přísný zákaz poskytování té neodkladné, nebo jak se často říká elektivní péče ve všech nemocnicích, ale bude to na vedení té které nemocnice.

Všechny nemocnice budou stále povinny udržovat určitou kapacitu pro pacienty s koronavirem. Nicméně ve chvíli, kdy vedení nemocnice ve spolupráci s krajským koordinátorem intenzivní péče v dané oblasti rozhodne o tom, že v té dané nemocnici lze začít postupně poskytovat i jinou než neodkladnou péči, tak se to bude moci začít od 7. dubna dít.

Ke změnám také dochází u návštěv ve věznicích, vazebních věznicích a detenčních ústavech, kde od 12. dubna budou povoleny návštěvy, ale nanejvýše dvou osob současně za určitého nastavení hygienických podmínek. Doposud tyto návštěvy byly zastaveny, zakázány. Souvisí to i s tím, že tato zařízení mezitím byla schopna zajistit určité úpravy těch návštěvních místností tak, aby byly bezpečné jak pro klienty, tak pro návštěvy těchto zařízení.

Pokud se týká návštěv v zařízeních sociální péče a také zajištění kolem vycházek pro klienty zařízení sociální péče, tak ty zůstávají v platnosti i nadále stejně. Tam žádná změna není, jenom byly překlopeny do toho opatření podle epidemického zákona. A stejně tak se to týká i návštěv ve zdravotnických zařízeních. Takže tam platí ta omezení nadále.

Všimli jste si jistě i ten minulý týden, že třeba u návštěv nebo u přítomnosti třetí osoby u porodu, tam se z toho zmizela ta potřeba, aby to byla osoba, která žije ve společné domácnosti. Takže i tady se snažíme dělat všechno pro to, abychom vyšli maximálně vstříc všem tak, jak je to jenom z epidemiologického ohledu možné.

Prodlužuje se i platnost mimořádného opatření, které upravuje ochranu dýchacích cest. Tam nedochází k žádné změně. Pořád platí to, kde jsou platné respirátory, kde jsou platné roušky, ale navíc je do toho zavedeno to, jakým způsobem budou nosit tuto ochranu studenti a žáci a případně i ty malé děti. O tom, že to nebude potřeba v mateřských školách, už hovořil pan ministr Plaga. A u dětí v základních školách do 15 let stačí chirurgická rouška. Není tam povinný respirátor.

Dotknu se krátce toho, o čem mluvil i pan ministr Plaga stran těch oblastí, které s ohledem na epidemiologickou situaci pravděpodobně budou mít o týden odložen ten nástup dětí do škol. Zatím se zdá, že se bude jednat především o Zlínský kraj, ve kterém se epidemie projevila naposledy a v současné době je teprve na tom vrcholu nebo lehce za vrcholem. Jestli se k němu přidá ještě několik okresů z jiných krajů, oznámíme zítra ráno společně s ministerstvem školství, jak už bylo avizováno.

Pokud se týká toho testování ve školách, tak ještě jenom doplním to, co říkal pan ministr. Častý dotaz je právě na to, že když bude v tom čtvrtečním testování některé dítě otestováno antigenním testem, tak jestli to automaticky znamená, že se ihned budou muset všechny ostatní děti testovat PCR. Tak to tak není.

On to pan ministr zmínil, já to jen rozvedu, že opravdu toto dítě s podezřením na tu nákazu bude muset podstoupit PCR test, a teprve když tento bude pozitivní, tak se budou shodně testovat i ty ostatní děti ve třídě a podle toho potom půjdou v případě pozitivity buď do izolace nebo do karantény.

Kromě těchto opatření jsem také informoval vládu o tom, že díky tomu, že se v některých z našich krajů ta situace už několik týdnů postupně lepší, tak můžeme nabídnout na oplátku našim zahraničním partnerům to, co nám nabídli v době naší nejtěžší krize, kdy nám Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko a některé další země nabízeli pomoc s převozem pacientů.

Nakonec, a to chci říct a myslím si, že bychom na to měli být všichni společně pyšní, že se podařilo českému zdravotnictví ten extrémní nápor zvládnout vlastními silami a těch překladů nakonec bylo požadováno minimum. A v současné době jsme už v situaci, kdy můžeme nabídnout i my v případě, že se v ostatních zemích bude situace horšit, do padesáti lůžek v rámci České republiky jako zahraniční pomoc. Bylo o tom informováno i Ministerstvo zahraničních věcí.

Nechci tím vyvolávat nějakou naději ve smyslu, že už jsme úplně za vodou, že je všechno v pořádku, že se nic neděje. Čísla v našich nemocnicích jsou neustále vysoká, ale chci to brát jako reakci na to, že třeba Německo v době, kdy samo bylo ve velmi složité situaci, nám pomocnou ruku nabídlo. Tak i ostatní země. A nyní jenom prokazujeme evropskou solidaritu nebo mezinárodní solidaritu, chcete-li, tím, že děláme vlastně totéž.

A předtím, než o tom bude asi v daleko větších detailech mluvit pan vicepremiér Havlíček, tak jenom krátce zmíním, že epidemiologové také zvažovali ve spolupráci právě s Ministerstvem průmyslu a obchodu ještě některé drobné další změny, které se týkaly buď toho, co je spojeno s tím, aby se děti mohly navrátit do škol, například možnost používat některé zásadní obchody, které jsou potřeba pro to, aby se tak mohlo stát.

A také lokality, které jsou srovnatelné s lokalitami, které jsou nyní přístupné. To znamená, všichni můžeme chodit do parku, všichni můžeme chodit do veřejných zahrad, tak jsme se snažili zrovnoprávnit tady s tímto například arboreta, zoologické zahrady a podobné části, vždycky jenom v té jejich vnější partii.

To znamená, aby místo toho, že jde maminka s kočárkem třeba do parku, mohla se jít projít do zoologické zahrady. A o tom bude mluvit pan ministr v detailech. A toto je za mne všechno.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil se změnami v rámci obchodů, případně komerčních služeb. Dopředu bych chtěl říct, že nedochází k žádnému rozvolňování, nedochází k žádné významné plošné vlně uvolňování. Pouze reflektujeme určité změny zejména v oblasti školství a tomu jsme se snažili přizpůsobit v rámci drobného obchodu, případně služeb.

Takže asi to nejdůležitější je, že od pondělí 12. bude umožněn provoz papírnictví a prodejen dětského oblečení a dětské obuvi. Současně s tím jsme se rozhodli udělat určité výjimky, které už byly před tím tvrdším lockdownem, přibližně před měsícem, a některé drobné služby jsme rovněž uvolnili, a to k dvanáctému.

Jedná se o prádelny a čistírny, jedná se o provozovatele odtahů, případně ty, kteří odstraňují závady vozidel v provozu v rámci pozemních komunikací, nebo například prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům nebo případně výrobním technologiím. Rozumíme tím maloobchody.

Stejně tak provozoven v rámci sjednání provádění staveb, geologické práce, projektová činnost apod. Čili nikoliv klasické maloobchody, jsou to drobné služby. Dále například zámečnictví nebo různé drobné provozovny oprav a údržby a instalací strojů nebo zařízení pro domácnost a z těch drobných prodejen jsme ještě uvolnili provozovny s prodejem tzv. pietního zboží. Současně jsme umožnili provozování psychologického poradenství a diagnostiky.

Důležité je ještě zmínit drobné změny v čase, odkdy mohou tyto provozovny a stejně tak i ostatní provozovny, které jsou otevřeny, mít otevřeno, a to je od 6 hodin od rána do 22. hodiny večerní, což platí současně i pro výdejová okénka.

Důležitá změna nicméně nastala v oblasti trhů, tržišť, farmářských trhů, které mohou být rovněž od pondělí v provozu, nicméně opět v tom omezenějším režimu, a to tak, že je možné prodávat ovoce, zeleninu, maso, uzeniny, mléčné výrobky, cukrářské výrobky, pekařské výrobky, jinými slovy potraviny, rovněž ale například květiny nebo různé další plody, osiva, semena a podobně. Čili nikoliv ostatní hmotné zboží, třeba hračky, dárkové předměty atd.

Co se týká těch tržišť, tak musí fungovat ve specifickém režimu a ten režim je následující: Odstupy mezi stánky nebo případně stolky alespoň dva metry a současně v jeden čas by na ploše toho tržiště neměl být nikdo více, respektive maximálně jedna osoba na 15 metrů čtverečních.

Současně je třeba, aby byly umístěny nádoby s desinfekčními prostředky u jednotlivých stánků nebo u těch prodejních míst. A je třeba zdůraznit, že není možné provozovat stravovací služby, prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci. Současně tím pádem není ani možné provozovat tam stoly a místa k sezení.

Už zde bylo krátce řečeno, já to ještě upřesním, že je umožněn provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, opět v částečném režimu, a to takovém, že se to vztahuje pouze pro venkovní prostory s tím, že může být využito maximálně dvacet procent kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků.

Tak to je k těm změnám toho obchodního nebo službového charakteru a dovolte, abych vás ještě krátce seznámil s jedním necovidovým bodem a to je investiční pobídka, která byla na dnešní vládě a ke které vláda měla zaujmout stanovisko.

Konkrétně se jedná o schválení investiční pobídky pro společnost Minth Automotive Technology Research & Development s tím, že je třeba říci, že všechny investiční pobídky, které projdou tím, že jsou umožněny pro schválení, tak musí být předloženy vládě. Jinými slovy vláda rozhoduje o každé investiční pobídce. Tato investiční pobídka splnila parametry, nicméně vláda k ní zaujala negativní stanovisko. To znamená, tato investiční pobídka nebyla schválena. Za mě je to vše a děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ještě pan ministr Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já jenom krátce ještě doplním a chtěl bych zdůraznit to, co řekl pan vicepremiér. To, co se nyní děje, to co jste nyní slyšeli, není rozvolněním v tom pravém slova smyslu. Je to snaha o to splnit slib. Slib nás všech, slib vlády, že se děti navrátí co nejdříve do škol, jakmile to bude možné, i přestože situace ještě není zcela růžová, ale za podmínek, které byly přesně nastaveny a které to budou umožňovat.

A také koneckonců slib toho, co jsme dali na začátku toho doposud nejtvrdšího lockdownu, že po jeho ukončení se udělá zase ten krok zpátky na ta opatření, která byla před tím nejtvrdším stupněm. Takže to je to, co pan ministr a pan vicepremiér zmínili.

A ještě, i když je to všem určitě jasné, tak přesto jenom jednoznačně ještě zopakuji, že s koncem nouzového stavu padají omezení pohybu mezi okresy, padají omezení shromažďování ve smyslu dva na dva tak, jak byly doposud, a je tam nastaveno pro shromáždění a veřejné akce omezení deset uvnitř, dvacet venku, a padá také zákaz nočního vycházení.

To znamená to, co jsme řekli, a to, co jsme při žádosti o prodloužení nouzového stavu slíbili jak občanům, tak Poslanecké sněmovně, jsme tímto splnili a budeme věřit, že se nám společně bude dařit jít i těmi dalšími kroky.

A jenom všechny poprosím jako ministr zdravotnictví, abychom se i přesto nadále chovali zodpovědně a abychom si všichni uvědomili, že teď, když už nejsme skoro v cílové rovince, ale jsme v cílové rovince, tak abychom to neuspěchali a abychom si nezadělali na nějaký problém, protože našlápnuto máme velmi dobře.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Já bych měla před dalšími jeden stejný dotaz na vás, pánové ministři Blatný a Plago. A to, jestli jste se na tom dnešním jednání nebo před ním nebo po něm dozvěděli o tom, že máte zítra skončit ve svých funkcích. Tak jak to psal nejdřív server CNN Prima News. Pak i další. Pokud ano, tak jaký důvod vám byl sdělen a čemu vy to případně připisujete a jestli máte, pokud jsou ty zprávy pravdivé, informace o tom, kdo by vás měl nahradit.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak asi začnu. Ani na Radě pro zdravotní rizika, kde jsme byli oba dva přítomni s panem premiérem, ani na přípravě na vládu, ani na vládě, o tomto nebyla žádná řeč.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to jenom zopakuji. Takže, o tomto jsme s panem premiérem nemluvili. On se nás na toto neptal, ani nám toto neoznamoval.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Mariana Novotná, Česká televize: To znamená, jenom se tedy ujistím, že ani z jiných míst se vám téhle informace nedostalo, a počítáte s tím, že budete i zítra ve svých funkcích pokračovat? A potom bych měla ještě tady další dotazy, ale klidně ještě prosím odpověď na toto, protože ty spekulace jsou teď víceméně ve všech médiích. Předpokládám, že se dostaly i k vám, tak jestli to bylo z nějakých důvěryhodných zdrojů třeba?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ty spekulace, tak jak jste nazvala, byly v médiích. Na žádném jednání, kde jsme byli přítomni s panem premiérem, ani jiným kanálem, smskovým, e-mailem tato informace ke mně nedoputovala a předpokládám, že ani ke kolegovi z vlády.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych se jenom opakoval. Souzním s panem ministrem Plagou.

Mariana Novotná, Česká televize: Dobře. A teď prosím ještě k tomu jednání, pane ministře Plago, k otevírání škol. Vy jste zmiňoval to jednomyslné stanovisko k tomu režimu od 12. dubna. Tak by mě zajímalo, jestli se ještě nějak řešil ten názorový rozkol, o kterém se mluvilo mezi vámi hlavně a mezi panem premiérem, který ten rotační systém například kritizoval. Ještě konkrétně k těm k tomu režimu, jestli se otevřou školní jídelny, by mě zajímalo, taky od pondělka? A potom bych měla dotaz na pana ministra zdravotnictví a průmyslu - jestli je pravda, že jste to rozhodnutí k rozvolňování, dalšímu, o kterém jste tady mluvili, nekonzultovali s mezioborovou skupinu pro epidemické situace. Protože její lídr Petr Smejkal říkal, že u otevírání obchodů tomu, tak nebylo. Popřípadě tedy proč, pokud to je poradní orgán ministra zdravotnictví? A poslední dotaz na všechny, prosím, jestli se nějaká dnes řešil postoj kabinetu k rozhodnutí nejvyššího orgánu komunistů, který chce skončit toleranci kabinetu? Ty možné důsledky, popřípadě, jestli se je budete snažit ještě přesvědčit nějak o změně názoru. Děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak ten první dotaz byl na mě. Určitě se na vládě vedla debata. Vysvětlovali jsme společně s panem ministrem to stanovisko mezioborové skupiny k těm rotacím. Že to je způsob jak žáky dostat do škol. Samozřejmě mě mrzí případné obtíže, které to rodičům zapříčiní, ale je potřeba říct, že teď se pohybujeme v situaci, kdy ty děti vůbec nechodí do škol, a rotační výuka je způsob bezpečného návratu do škol. To znamená, o tom jsme se snažili jak ráno na Radě, tak následně na přípravě, tak potom na vládě přesvědčit kolegy a argumentovat.

Samozřejmě, že byla debata o školkách. Já jsem vysvětloval, že i ta oblast praktické výuky na středních školách, kde dlouhodobě jak ti žáci, tak samozřejmě ty školy volají po tom, aby jim byla umožněna ta praktická výuka, protože je potřeba si připomenout, že tito žáci mohou samozřejmě lépe než ty nejmenší děti dostat tu distanční výuku, ale ne všechnu. To znamená, na CNC obráběcím stroji se asi nenaučíte nebo v těch učňovských oborech se nevyučíte, pokud nemáte s tou praxí kontakt.

Zároveň je potřeba říct, že ty praxe, ke kterým bude docházet, jsou turnusové. A důležité je také říct, že tam budou to pravidelné testování a tady ta ochrana.

To znamená, ta debata na vládě byla. My jsme vysvětlovali stanovisko odborníků. Řekli jsme, že se budeme řídit stanoviskem odborníků. My jsme ho přinesli a diskutovali jsme o něm. Samozřejmě každý z nás by si přál, aby se mohlo vrátit více dětí nebo se mohly vrátit rychleji, ale to záleží na tom, jak tu situaci společně zvládneme.

A co se týká té poslední otázky na všechny, tak to na vládě diskutováno vůbec nebylo. Opravdu jsme se věnovali těm věcem, které vám tady představujeme.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já odpovím na tu druhou část. My jsme se se skupinou pana doktora Smejkala bavili o farmářských trzích, o zoologických zahradách, o těch všech dalších věcech, co jsme probírali. Obchody z našeho pohledu se neotvírají. Tam je opravdu jenom ta výjimka pro dětské oblečení a obuv. A to jako jen něco, co je co je vlastně návratem k tomu omezení, které bylo předtím.

A myslím si, že jsme tady v tomto zajedno, že toto není žádné ani plánované otevírání obchodů nebo služeb. V tom si myslím, že jsme s panem doktorem i s jeho kolegy za jedno, že zatím není situace taková, abychom mohli oficiálně říct, že plánujeme od 12. otevírání obchodů nebo služeb nebo něčeho dalšího.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já bych podpořil toto, protože skutečně nedochází k žádnému plošnému otevírání obchodů. To, že bylo otevřeno papírnictví a že byly otevřeny dětské zboží, dětská obuv a dětské oděvy, to bylo již předtím tvrdším lockdownem. To znamená, bylo to v průběhu ledna a února. Poté se to zavřelo s ohledem na to, že se skutečně udělal ten lockdown náročnější. A my jsme řekli, že pokud se bude pouštět do škol a pokud ty děti by měly využívat produkty typu papírnictví nebo prostě si dokoupit některé oblečení, nemluvě o botách, tak skutečně to je z našeho pohledu vstřícný krok a rozhodně to není nic ve smyslu, že bychom pouštěli prostě větší množství obchodů. Jedná se o relativně malý vzorek.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz, TV Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Můj dotaz by mířil na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Potřeboval bych slyšet komentář za vládu nebo minimálně za hnutí ANO k tomu dnešnímu rozhodnutí ústředního výboru KSČM, které si odhlasovalo ukončení dohody o toleranci vládě. Tak už jste třeba i na vládě stihli nějakým způsobem tohle reflektovat a domluvit se na nějakém společném postupu? A domluvili jste si tedy nějaké pozice, se kterými budete vstupovat do toho dohodovacího řízení s KSČM? Díky.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Neřešili jsme to na vládě. To, že vláda nemá většinu, že jsme menšinovou vládou, je prostě fakt. Je to věc, se kterou musíme průběžně počítat, že tato skutečnost může nastat. Vždycky je čas prostě pro další jednání. Neřešili jsme to dnes.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz. Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den, první dotaz: Odkdy by mohla přijít další uvolnění maloobchodu, služeb a restaurací? Jestli by to mohlo být na přelomu dubna a května, jak zmiňoval pan vicepremiér Hamáček. To je první dotaz. A ten druhý je přímo na pana ministra zdravotnictví Blatného. Jeden ze členů Evropské lékové agentury připustil souvislost mezi AstraZenecou a krevními sraženinami. Jestli to nějak mění stanovisko Česka k očkování vakcínou od AstraZenecy? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká dalšího uvolňování, tak jsme velmi obezřetní. Znovu opakuji: To, co jsme rozhodli, dnes není nějaké zásadní plošnější uvolňování. Je to jenom reflektování toho, že se pouští děti do škol, a nějaké drobné výjimky jsme tam udělali.

My na jednu stranu vnímáme, že ta situace se lepší, o čemž není pochyb, a je třeba říct, že se lepší, i přestože přibývají infikovaní, kteří jsou indikováni v rámci firem, v rámci úřadů, protože dnes v České republice testujeme skoro 500 000 lidí denně a to samozřejmě na těch číslech nakonec je vidět. I přesto se daří to, že se ta křivka vyvíjí poměrně dobře.

Na druhou stranu vidíme, co se odehrává v okolních zemích, vidíme, co se odehrává v Polsku, v Německu rostou čísla. Vidíme samozřejmě stav ve Francii, vidíme v Maďarsku. Takže jsme stále na zemi a budeme tentokrát velmi obezřetní.

Nicméně samozřejmě v nejbližších dnech ukážeme ten další, řekněme rozvolňovací řád, a hlavně parametry, za kterých budeme případně obchody nebo služby, ale i kulturu nebo sport pouštět. Nicméně stále platí to, že prioritu mají školy, a to jsme dnes odsouhlasili a pochopitelně bude ještě další vlna v těch školách.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já podpořím to, co řekl pan vicepremiér, že školy a výuka jsou prioritou a že určitě nebudeme spěchat. A ta konzultace se všemi těmi epidemiology, se kterými konzultujeme, ať už se jedná na Ministerstvu zdravotnictví nebo ve skupině MeSES, budeme dále pokračovat a chceme, aby tak jako toto rozhodnutí to bylo konsensuální i do budoucna. Takže to je jenom podpora toho, co bylo řečeno.

A pokud se týká AstraZenecy, tak koneckonců i v tom vyjádření, na které se zřejmě odkazujete, bylo poměrně jasně řečeno, že třeba ve Velké Británii, kde, myslím, podali 18 milionů těchto vakcín a z toho 30 lidí mělo nějaké krevní sraženiny, které může někdo dávat do souvislosti. Toto je určitě dobře, že se po tom dále pátrá, ale to jsou tak extrémně malé počty, které v žádném případě nezavdávají k tomu, abychom měnili náš postoj k této vakcíně.

A znovu připomínám to, co řekla i Evropská léková agentura slovy svého vedení, že jednoznačně převažuje benefit, který tato vakcína má na záchraně lidských životů. Budu podporovat, seč budu moci, aby se dále zkoumalo případné spojení, ale nemyslím si, že by takto nízký počet, takto nízké procento nežádoucích účinků mělo vést k tomu, že by Česká republika anebo i jiné země zásadně změnily postoj k této látce.

Václav Štefan, Český rozhlas: Ještě jeden dotaz. Ještě bych se vrátil k těm spekulacím ohledně vašeho možného odvolání, páni ministři. Jestli jste se vy osobně ptali pana premiéra, zdali vás odvolá. Protože samozřejmě vzbuzuje poměrně překvapení, pokud se v médiích skloňuje vaše zítřejší možné odvolání, a to, že vy vlastně nevíte, jestli budete dál pokračovat v práci. Sami jste dnes zmínili, že zítra hodláte představit nějaké detaily atd. a není přitom vlastně vůbec jisté, jestli zítra dále budete ministry. Tak jestli jste se ptali pana premiéra, co s vámi bude. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Třeba začnu teď zase já. Tak neptal. Nepředpokládám, že by se ptal pan kolega, ale on to řekne sám za sebe. Já znovu jenom zopakuji to, co jsem řekl, že já se snažím dělat nebo dělám svoji práci odborně, dělám ji do té doby, dokud jsem v této funkci. Může padnout politické rozhodnutí, na které má každý premiér a každá vláda právo, ale jiný důvod si neumím představit. A já to beru jako odbornou práci, jako odbornou misi, kterou plním, dokud v ní jsem.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak tentokrát já budu navazovat na kolegu ministra zdravotnictví. Očekával bych, že pokud by ty spekulace nebyly spekulacemi, tak by ten, kdo to odvolání může navrhnout, to je premiér, tak nám to, protože jsme dnes měli hodně příležitostí, tak by nám to sdělil. Nebo by o těch věcech mluvil, když se objevily v těch médiích. Takto to beru jako spekulace.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, televize Nova.

Lucie Hlubučková, TV Nova: Dobrý den, chtěla bych se zeptat pana Havlíčka, jestli jste dnes na vládě řešili i situaci autoškol, konkrétně závěrečných zkoušek, jak a jestli by mohly probíhat.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Děkuji za ten dotaz. Neřešili jsme to čistě proto, že pokud končí nouzový stav, tak to přechází do stavu pandemického a v rámci pandemického stavu nebudeme omezovat nijak závěrečné zkoušky autoškol, protože autoškoly vlastně už dnes vlastně mohou být v provozu, jediné, co není možné, tak vykonávat závěrečnou zkoušku, což tedy od příštího pondělí možné bude.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě dotaz?

Lucie Hlubučková, TV Nova: Pardon, jenom ještě jeden dotaz, jestli se ty školy ve speciálním režimu, které budou pro některé profese, budou týkat neučitelů nebo nepedagogických zaměstnanců škol?

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ten návrh tak, jak jsme ho dneska na vládě probírali, tak se týká toho integrovaného záchranného systému a ta největší debata byla o těch učitelích, kteří budou nasazeni v té rotační výuce a zároveň by se měli starat o dítě, které by mělo být na distanční výuce doma, nebo by mělo být ve školce.

To znamená, těch se to týká. Netýká se to primárně nepedagogických pracovníků nebo těch, kteří nejsou zapojeni přímo do toho prezenčního vzdělávání, tak.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěl ještě zeptat, zda jste probírali častější testování ve firmách, o kterém se také hovoří dlouho. A potom doplnění k těm státním hmotným rezervám: Kolik testů by měly do konce školního roku nakoupit podle vašeho rozhodnutí, a zda jste probírali, že je jisté, že to stihnou. Protože pan Švagr dnes říkal, že bez nouzového stavu bude ten nákup o dost složitější a že to nebude záležitost dnů, ale týdnů. Tak jestli nehrozí, že v nějaký okamžik dojdou ty testy.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak já začnu k těm testovacím sadám. Vláda dnes schválila rámec pro pořízení 14,4 milionu kusů testů antigenních, což by mělo stačit do 30. 6., a zároveň pan Švagr si odnesl úkol nakoupit co nejrychleji dalších 5,6 milionu testů, což jsou testy, které budou potřeba zhruba od 10. května nebo od 12. května do 31. května tohoto roku.

Máte pravdu, že v nouzovém stavu nakupují státní hmotné rezervy rychleji. Právě proto ten požadavek na dokup testů na květen proběhl už dnes, aby to právě s těmi lhůtami státní hmotné rezervy stihly s tím, že ta zavážka samozřejmě musí proběhnout před tím, než ten stávající kontingent 4,1 milionu testů, které do škol putují v těchto dnech, dojde. To znamená, je to uděláno tak a pan Švagr byl přítomen tomu jednání a je to stíhatelné. Ale ten proces je po nouzovém stavu delší, to máte pravdu.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká testování ve firmách, tak na vládě se to neprobíralo, nicméně diskutovali jsme to dopoledne na tzv. zdravotní radě a tam já jsem i poukazoval na ten současný stav. To znamená za prvé na to, že během shodou okolností dneška dojíždí termín pro testování nebo poslední den pro testování osob samostatně výdělečně činných a neziskovek. Když to celé sečteme a podtrhneme, tak se v tuto chvíli jedná o přibližně 500 000 lidí denně, kteří se testují, ať už v rámci podniků, nebo v rámci veřejných organizací.

To je, s ohledem na to, co se odehrává v Evropě, absolutně nejvyšší číslo, pokud tedy ještě neberu Rakousko, kde se testují děti, tam je to rovněž vysoké, ale v každém případě je to nejvyšší ve smyslu toho, že se to nařizuje.

Testuje se jedenkrát týdně. Ta pozitivita v prvním týdnu byla 0,8, v druhém 0,6, ve třetím 0,4, zaokrouhluji to. Je tedy zjevné, že to klesá. Současně jsem poukázal na to, že pro celou řadu firem je to organizačně velmi komplikované, a pochopitelně je to i otázka poměrně vysokých nákladů. Pokud bychom najeli na režim jedenkrát za pět dní, bylo by to 500 milionů korun za měsíc, pokud by to bylo častější, tak by to bylo logicky ještě více.

To znamená, pokud bychom k tomu měli ve finále přistoupit, tak můj návrh byl takový, abychom skutečně velmi dobře propočítali to, o kolik by se zvýšil tzv. odchyt těch pozitivních, a současně, jestli jsou společnosti schopné to reálně zvládnout.

Některé ano, to říkám rovnou, některé by s tím měly velký problém, například těžařské společnosti, firmy, které jedou na tři, na čtyři směny a podobně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak a teď už dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer. Já bych měl dvě otázky. Před několika dny… Obě budou pravděpodobně na ministra zdravotnictví. Před několika dny pan premiér oznámil, že se mu podařilo po jednání s Maďarskem vyjednat, že do České republiky, dorazí 40 000 vakcín. Někdy v květnu, jestli se nepletu. Jestli je informace, jestli máte, pane ministře informaci, jaké konkrétní vakcíny z Maďarska by to měly být, zda jste se o to zajímal nebo zda vám to pan premiér sám řekl. To je moje první otázka. Druhá, souvisí s tím, že všichni lidé se mohou třikrát týdně testovat, nechat si udělat antigenní test tak, že je to hrazeno ze zdravotního pojištění, a je to poměrně jednoduché. Ty kapacity nejsou přeplněné. Takže se nabízí otázka, pokud se člověk za pět minut dozví, po tom odebrání toho testu, zda je negativní, nebo pozitivní, co brání tomu, abyste otevřeli i některé další provozy, například, aby si mohli jít zacvičit do fitness nebo jít zaplavat do bazénu lidé, kteří se vykáží tím, že mají negativní test. To znamená, že nejsou nikomu nebezpeční. Například kdyby ten test nebyl starší než 24 hodin. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká toho prvního dotazu, tak o této domluvě vím. Já si teď nevzpomenu přesně, která z těch vakcín to je, ale je to vakcína, která je schválena v Evropské unii. Samozřejmě si toho vážíme, těch darů jsme od různých zemí dostali několik, protože si všichni uvědomují, že v současné situaci Česká republika ocení jakoukoli takovou pomoc.

Pro vaši informaci, respektive vy to asi sám víte, jedná se o počet dávek, který se spotřebuje určitě za jeden den nebo v současné době asi i za kratší dobu, ale i tak je to smysluplné a děkujeme za to. Započítal to očkovací tým do svých kalkulů, které, na druhou stranu jak víte, se poměrně často mění, takže s těmi měnícími čísly pracujeme.

A pokud se ptáte na testování, máte velice dobrou myšlenku, my s ní také pracujeme. Jakmile se stav zlepší natolik, že bude možné postupně uvolňovat i další aktivity a další služby, tak právě s testováním se počítá a počítá se jak s možností mít antigenní test, tak PCR test. A u těch antigenních opravdu bude platit kratší dobu, PCR test bude platit delší dobu.

Takže v tom, co se připravuje, je zmíněno tady toto. Je to jedna z alternativ, jak se dostat právě k těmto aktivitám bezpečně.

Asi se mě zeptáte, kdy to bude. Já vám na to teď neodpovím, protože ještě žádná data předvídat nechci. Já jenom zopakuji to, co tady bylo opakovaně řečeno, že napřed si musíme být jistí, že jsme schopni udržet ve škole studenty a děti a že případně můžeme zvyšovat ten další počet dětí, které do školy půjdou, včetně třeba dětí do mateřských škol. Ale paralelně pracujeme i tady na tomto.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Já vám děkuji, pane ministře. Já bych si dovolil ještě doplnit tu otázku. Například ženy, které potřebují ke kadeřníkovi, ne tak jako já nebo třeba vy. Ale jsou třeba ženy, které potřebují občas chodit ke kadeřníkovi. A v čem je problém, aby již nyní mohly jít ke kadeřníkovi s tím, že budou mít negativní test a negativní test bude mít kadeřnice. A vlastně odstraní se ta varianta, která se děje teď, určitě o tom všichni tři, kteří tam na té tiskové konferenci jste, víte, že si lidé domlouvají kadeřníky pokoutně u nich doma. Což je v rozporu s těmi nařízeními, opatřeními a nepochybně je to riskantnější, protože si domluví tu práci u kadeřnice bez toho, aby byl testovaný zákazník a testovaný ten, který tu službu provádí. Když byste rozhodli o tom, že si lidé mohou dojít legálně ke kadeřníkovi s negativním testem, bylo by to nepochybně bezpečnější. Vysvětlete mi, proč to nejde už teď?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: My si to určitě uvědomujeme a právě takzvané služby péče o tělo budou těmi službami, které budou v té první vlně nějakého toho dalšího uvolňování. Ale znovu vás jenom vrátím do reality, o které vy sám dobře víte. Jste moudrý muž, zkoumáte tu situaci určitě, tak víte, že v současné době jsme stále na číslech, která jsou mnohonásobně vyšší, než byla ta podzimní.

Pořád leží v nemocnicích kolem 6 000 lidí. Pořád máme asi 1 300 lidí na jednotkách intenzivní péče. Jsem moc rád, že už to není 8 000 celkově nemocných, jsem moc rád, že to není 1 600 lidí na JIP, ale prosím, berme to jako pozitivní signál, který určitě může dále pokračovat, jenom to nesmíme teď přestřelit.

Takže ano, tyto služby budou jedny z prvních, které se budou uvolňovat podle toho, velmi blízko tomu, co vy jste popsal, ale ještě prosím, chvíli vydržme.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer. Já budu mít s dovolením dvě nekovidové otázky. Nejspíš na pana vicepremiéra Havlíčka, ale i kdyby se chtěli vyjádřit další páni ministři. Seznam Zprávy získaly osobní poznámky Jaroslava Faltýnka a další materiály, ze kterých se ukazuje, že pan Faltýnek osobně řeší různá výběrová řízení a dotace. Tak jsem se chtěla zeptat, pane vicepremiére, jestli je to podle vás v pořádku a jestli by měl pan Faltýnek na to nějak reagovat, třeba rezignací.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, já vás zdravím, dobrý den. Já se přiznám, že o tom vůbec nevím, ani jsem nic takového nečetl. Jestli něco vyšlo dnes, tak se omlouvám, ale nemám tu informaci.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Já nevím, kdyby chtěli páni ministři Blatný nebo Plaga, se k tomu vyjádřit?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Nechtěli.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: A ten druhý dotaz, asi taky nejspíš na pana vicepremiéra Havlíčka. Vy jste dnes měli řešit i nové tresty pro poslance za nepřístojné chování. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste k něčemu dneska došli. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak já si tady beru ještě ostatní agendu… Tak zřejmě máte na mysli ten návrh poslanecký, je to tak? Ano, ten návrh se týká přestupkového zákona s tím, že jsme, zaprvé respektujeme právo zákonodárce, aby si upravil svoje vnitřní poměry, proto k návrhu vláda zaujala souhlasné stanovisko.

Nicméně máme tam několik připomínek, které by bylo vhodné dle vlády v dalším legislativním procesu upravit. Uvedu třeba příklad, co se nám nelíbilo. Návrh zavádí obligatorní disciplinární řízení ve vztahu k přestupkům poslanců ve stanovených případech, ale už ne potom ve vztahu k obdobným přestupkům třeba senátorů a tak dále. Takže je tam pár věcí, které prostě podle našeho názoru si zaslouží ještě pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý den. Já mám první dotaz na pana ministra zdravotnictví Blatného. Mě by zajímalo, vy i premiér jste několikrát říkali, že po Velikonocích už začne to očkování 100 000 lidí denně. Mě by zajímalo, kdy tedy skutečně se začne očkovat 100 000 lidí denně. Další dotaz za chvíli.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: To je úplně jednoduché – ve chvíli, kdy nám přijde tolik vakcín, že budeme moci podat 100 000 dávek denně. My jsme si ověřili kapacity, já jsem to dokonce sdílel i s poslanci, kteří si tuto informaci vyžádali, protože na ni jistě mají právo. A jenom v očkovacích centrech se dá naočkovat asi 104 000 lidí denně plus zhruba 45 000 v ordinacích praktických lékařů denně.

To znamená, jsme schopni očkovat až 150 000 dávek denně, pakliže bychom k tomu měli vakcíny. Vzhledem k tomu, že zatím v tomto měsíci se do České republiky dostane pod dva miliony dávek, tak nebude ani možné ani potřebné očkovat 100 000 denně, i když na to kapacitu máme. Respektive kdybychom to třeba tři dny v týdnu udělali, tak by po ty zbývající dny nebylo čím očkovat a my upřednostňujeme, aby to očkování bylo plynulé, protože personál, který je na těch očkovacích centrech, musí být vytížen plynule. A také se snažíme, abychom ty lidi nepřetěžovali nějakou nárazovou akcí. Takže proto se neočkuje 100 000 denně. Je to jediný důvod, je počet vakcín.

Barbora Janáková, Deník N: A tedy další dotaz s tím souvisí. Server ihned.cz dnes přinesl informaci o tom, že premiér naznačil, že pokud Evropská unie by mu nedala dostatek vakcín, bude muset hledat řešení jinde. Mě by zajímalo, jestli se váš názor na vakcínu Sputnik V nějak změnil. Jestli byste změnili podmínky aplikace této vakcíny? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já o této informaci nevím, ale můj názor se nezměnil. Nemám nic proti zboží, které je z Ruska nebo odkudkoli jinde. A pokud se týká vakcín, tak ve chvíli kdy bude tato vakcína, stejně jako ostatní, schválena Evropskou lékovou agenturou, potom nemám problém ji očkovat. Dokud to nebude, tak s tím problém mám.

A přirovnám to, jenom pro vaši informaci, třeba vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech byly ve skladech Evropské unie k dispozici už v polovině prosince a taky jsme s nimi neočkovali, protože neměli tehdy ještě schválení Evropské unie. To znamená, chováme se, nebo, ať mluvím za sebe, chovám se stejně ke všem vakcínám bez ohledu na jejich původ. A ve chvíli, kdy ta vakcína bude schválená, bude tudíž certifikát o tom, že je efektivní a pro naše občany bezpečná, tak s tím nebudu mít žádný problém. Dokud ho nemá, tak touto cestou jít nechci.

Barbora Janáková, Deník N: Tedy poslední otázka na pana vicepremiéra Havlíčka. Mě by zajímalo, protože se tady celý den spekuluje o personálních změnách ve vládě, jestli vy jste je s panem premiérem nějak neřešil, jestli vy o nich něco nevíte? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Neřešil jsem to s panem premiérem.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, další dotaz pan Müller, Reuters.

Robert Müller, Reuters: Já bych se zeptal ještě ministra zdravotnictví ohledně toho očkování. Jaké podniká vláda nebo ministerstvo případně kroky k tomu, aby se dodávky vakcín urychlily. Protože některá jednání probíhala minulý týden. Také se mohly nějaké vakcíny přerozdělovat, tam to úplně nevyšlo. Tak co dál česká vláda v tomto podniká? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já bych rád řekl, že jedna z věcí, která se tak nějak jakoby zažila, že je nějaký zásadní problém s očkováním. Když se podíváte na plány, které jsme měli v prosinci, tak počet dávek, které jsme předpokládali, že budeme mít ke dnešnímu dni, je srovnatelný, respektive dokonce o něco menší, než se nakonec stalo, a to dokonce přesto, že některé z těch vakcín, které v naší zemi používáme o něco méně, měly signifikantní výpadky. Podařilo se to dokompenzovat vakcínou od Pfizer/BioNTech, kterých máme nejvíc.

Myslím si tedy, že vláda dělá všechno pro to, aby se maximalizovaly všechny možné zisky tady těchto vakcín a že očkování jsme na tom naprosto stejně. A když se podíváte do srovnávacích statistik ECDC, tak si to sami potvrdíte. Ani ode mě ta data nepotřebujete, protože jsou volně dostupná. Jsme na tom srovnatelně se všemi ostatními zeměmi.

Uvědomme si, že v rámci Evropské unie je jakýsi balík vakcín, takže musí se nějakým způsobem přerozdělovat. Ve chvíli, kdy Ministerstvo zdravotnictví má možnost smysluplně, podotýkám smysluplně zakoupit nějaké vakcíny, to znamená ne vakcíny, které nám přijdou za rok, tak jsme to zatím vždy udělali a budeme v tom pokračovat. A vím, že i pan premiér na politické úrovni podniká různé kroky k tomu, aby se do České republiky dostalo ještě více vakcín.

A pořád platí to, co jsem řekl, že podle počtu vakcín, které máme dostat, jsme schopni do konce léta proočkovat sedmdesát procent dospělé populace.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji, další dotaz paní Zpěváčková, CNN Prima News.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima News: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat pana ministra Blatného, kdy představíte přepracovaný systém PES? Protože se už o něm mluvilo před Velikonoci, že možná předvídatelnost těch opatření by spoustě lidem ubyla vrásky. A prosím ještě jeden dotaz na vás a pana ministra Plagu. Mě by zajímalo, jaký to je pocit být ve vládě s premiérem, který vás velmi často kritizuje, posílá vám vytýkací dopisy a evidentně se s vámi moc nebaví, vzhledem k tomu vašemu dnešnímu vyjádření. Jestli vám stojí za to být v takové vládě? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já se vyjádřím k tomu protiepidemickému systému. My na něm opravdu pořád pracujeme. Snažíme se, aby byl k dispozici co nedříve, na druhou stranu aby nebyl uveřejněn tak, aby na něm nebyla totální shoda. A ve chvíli kdy se ta situace pořád vyvíjí, teď vlastně jsme se dohodli nebo jsme si potvrdili na celé vládě ten souhlas s nástupem dětí do škol, ostatní další uvolňování teď v horizontu nějakých dalších minimálně dvou týdnů určitě nejsou na místě, tak se spíš snažíme ho vypilovat do úplných detailů.

Moje taková touha je, aby během tohoto nebo příštího týdne mohl být dán k dispozici. Zatím ale pořád ještě je několik odborných těles, které ho neviděly nebo neodsouhlasily. Takže my se snažíme, aby byl veřejnosti představen tehdy, až bude ve finální podobě. To není žádné schovávání se. Je to jenom snaha, abychom vypustili opravdu něco, co bude opravdu platné, jednoznačné a co se pokud možno nebude měnit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě ten další dotaz.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já nevím, jestli chce pan ministr.

Barbora Zpěváčková, CNN Prima News: Poprosím druhou otázku, jestli mám ještě zopakovat?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ne, to já si ji pamatuju. To my ji teď dostáváme poměrně často. Já budu jenom opakovat to, co jsem řekl, nebo ať mluvím za sebe, nechci mluvit za kolegu. Ve vládě jsem jako někdo, kdo přinesl nějaký odborný přístup, kdo se snaží ta zadání plnit, kdo má čisté svědomí.

Respektuji, že může dojít k nějakému politickému rozhodnutí. To se může stát kdykoliv a mohlo se to i stát, zatím se to nestalo. A pro mě to není něco, co by mě odrazovalo od toho, abych každý den ráno vstal a šel do práce s tím, že budu pracovat a dělat všechno tak nejlépe jak umím.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ještě reakce z mé strany. Zcela jednoznačně, pokud se podíváme na jmenovací dekret, který mám, tak mám odpovědnost za oblast školství. A je mou povinností ty věci, které jsou odpracovány mými kolegy na ministerstvu školství a konzultujícími řediteli a učiteli, kteří nehledě na soboty, neděle, svátky se snaží o to, abychom v této situaci, kterou nikdo z nás nezažil, nikdo nečekal a která je nestandardní z pohledu všech činností člověka, vzdělávání nevyjímaje, tak abychom se s tím popasovali.

Mou povinností je to obhajovat, vysvětlovat, hledat řešení a tak činím. Pokud je u toho potřeba to vysvětlit i panu premiérovi, tak se toho zhostím já i pan kolega. A prostě jak na Radě pro zdravotní rizika, tak na vládě ostatním kolegům je naší povinností to vysvětlovat. Jsou to odborná řešení, za kterými si stojíme, a tak činnost ministra má podle mého vypadat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ještě poslední pan Bartoníček Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý večer, děkuji za vaši trpělivost, že vydržíte tak dlouho. Já budu mít dva dotazy. Jeden dotaz, navážu ještě na Báru. Já bych se rád zeptal jestli, pokud byste byli odvoláni – možná vydržíte do konce volebního období – chtěli byste se ještě podílet na práci, kterou děláte teď? Pan ministr zdravotnictví třeba něco klem covidu, nebo vrátí se do Brna jako lékař k dětem atd.? A pan ministr školství, který se věnuje školství dlouhodobě, zda by se nějakým způsobem chtěl dál podílet na školství? A druhý dotaz prosím – veřejnost pravděpodobně uvítá to určité rozvolňování. Ale už několikrát jsme to v minulosti zažili a pak zase přišla špatná čísla. Proto bych se chtěl zeptat: Jak velké riziko vidíte v tom, že by se situace mohla zhoršit, a především jak je stát připravený na to, aby dokázal lidi chránit, pokud by se objevila určitá ohniska covidu v některých místech České republiky, a zda pandemický zákon stačí třeba k omezení pohybu v některých místech České republiky? Děkuji moc.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Rád vás vidím, pane Bartoníčku.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Tak pokud se týká dotazu na to rozvolňování, já si nemyslím, že by se opravdu jednalo teď o nějaké rozvolňování. My jsme to tady řekli několikrát a asi je potřeba, aby to bylo opakováno, protože toto, co se teď děje, je změna, která má umožnit dětem návrat do škol. Nic víc, nic míň.

A na rozdíl od situace, kdy došlo k poslednímu tehdy opravdu většímu rozvolňování na podzim, tak jsme byli v totálně jiné situaci. Bylo to uvolnění daleko většího segmentu života. Druhá věc byla, že tehdy nebylo žádné očkování, v současné době máme naočkovanou téměř polovinu lidi nad 70 let a více než polovinu lidi nad 80 let.

V neposlední řadě probíhá testování v zaměstnáních a bude probíhat testování ve školách. Máme také velice užitečnou možnost kontroly, to znamená, my víme, a to je mě trošku líto, že podle některých údajů snad až třicet procent našich spoluobčanů, kteří mají odcházet do izolace nebo karantény, tak nečiní. Je to i důvod, proč jsme se dohodli s policií a budeme pokračovat v těch kontrolách, protože si myslíme, že ta většina, která je zodpovědná, tak ta se nemá čeho bát, a ta menšina, která zodpovědná není, by měla vědět, že může být zkontrolována.

Rovněž tak máme možnosti hlášení těch informací z těch zaměstnání a v neposlední řadě je už vytvořena a bude co nevidět i do praxe akceptována metoda té surveillance, kdy jsme už nyní schopni dohledávat jednotlivé mutace, jsme schopni pracovat daleko rychleji s ohnisky, než tomu bylo v předchozí době.

Jakmile se, a bude to jenom a jenom lepší, dále se budou uvolňovat ruce hygienické službě, která bude velmi bedlivě dbát na to, aby se dodržovala opatření, která jsou specificky nastavena pro ty nové mutace a podobně.

Takže si myslím, že máme v rukou daleko více zbraní proti tomu, abychom se dostali opět do složité situace. Ale tak jako vždycky, je to většinou na nás na všech, a tak tady prosím lidi, aby i nadále nezapomínali, že i když se bude všechno zlepšovat, a moc si to přeji, tak covid tady s námi ještě pár let bude. Bude někde číhat a musíme na něho myslet a musíme se chovat zodpovědně všichni společně.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Děkuju a jenom ještě prosím jenom to doplnění, jestli byste se věnovali, nepřeji vám nic zlého, ale kdybyste skončili, jestli byste se věnovali nějakou části buď covidu, anebo v případě pana ministra školství vůbec školství, koncepci školství? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to teda dopovím. Vrátím se k tomu, já jsem říkal od začátku, že poté co dokončím svoji práci tady, tak se chci vrátit zpátky do zdravotnictví. Součástí zdravotnictví asi vždycky bude i covid, byť v dětské medicíně o něco méně než u dospělých. Takže to to je to, co já si přeji a co udělám.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Co se týká té vaši otázky, tak já předpokládám, že odbornost, ne jenom tu, kterou jsem měl předtím, než jsem vstoupil do pozice ministra, ale i tu získanou touto neopakovatelnou zkušeností, kterou by si asi každý z nás rád odpustil, to znamená řízení školství v době covidu nebo řízení zdravotnictví v době covidu, tak já pevně předpokládám, že svou odbornost budu moci, až skončím jako ministr, náležitě využít.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Děkuju moc.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme, z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X