Aktuálně

23. 2. 2022 15:54

Výsledky jednání vlády 23. února 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
čj. 1392/21
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 58/22
Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
čj. 1108/21
Předkládají: ministryně životního prostředí a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 129)
čj. 161/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2021
čj. 157/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru
čj. 135/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. O rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC pro rok 2022
čj. 158/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. O prioritách Koncepce Programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě jako nástroje vnější migrační politiky České republiky pro rok 2022
čj. 159/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Fibertex Nonwowens, a. s.
čj. 1132/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělení pobídky.

10. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Baumann Springs, s. r. o.
čj. 1299/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno udělení pobídky.

11. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost STAMIT, s. r. o.
čj. 1440/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělení pobídky.

12. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ELMARCO, s. r. o.
čj. 1522/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělení pobídky.

13. Akční plán ke Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2022–2024
čj. 155/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 168/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024
čj. 171/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Schválení Krizových opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
čj. 174/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
čj. 175/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Možnosti dalšího darování očkovacích látek proti onemocnění Covid-19
čj. 176/22
Předkládá: místopředseda vlády a minsitr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné opatření o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2, s účinností ode dne 1. března 2022
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 177/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zásady postupu delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na virtuálním setkání nejvyšších představitelů států NATO
čj. 178/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Materiál Informace o harmonogramu přípravy Národního programu reforem ČR 2022 (předložil předseda vlády)
čj. 160/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

14. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2021
čj. 139/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého reprezentačního týmu na Evropský olympijský festival mládeže ve Finsku v roce 2022
čj. 162/22
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh změny ve složení Legislativní rady vlády
čj. 172/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Budapešti dne 25. února 2022
čj. 164/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Řecké republice dne 3. března 2022
čj. 165/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – zima 2022
čj. 151/22
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o naplňování Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ za rok 2021
čj. 144/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 76. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 142/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4. Informace o dopadech pandemie covid-19 na realizaci projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha“
čj. 136/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Veřejná zakázka s názvem „Vývoj digitálního bezpečnostního a specializovaného archivu“
čj. 141/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (69)
čj. 143/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o veřejné zakázce „Oděv polní speciální G4 MULTICAM“
čj. 137/22
Předkládá: ministryně obrany

8. Informace o veřejné zakázce „Oprava a udržování – čidlo průzkumné RVR PVO“
čj. 138/22
Předkládá: ministryně obrany

9. Rozšíření rozhraní a workflow elektronického systému spisové služby Ministerstva dopravy
čj. 167/22
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o záměru zadat veřejnou zakázku na Rozšíření, podporu a servis IS EU Extranet ČR-V – Centra a Resortních pracovních stanic
čj. 170/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

11. Informace k veřejné zakázce „Poskytování veřejně dostupných mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 166/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie