Aktuálně

22. 3. 2021 17:35

Výsledky jednání vlády 22. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 25. a 26. března 2021 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Souhrnná zpráva o působení Strategie podpory Čechů v institucích EU
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1341/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 171/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Jana Čižinského, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Ondřeje Benešíka a Pavly Golasowské na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1167)
čj. 278/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čj. 301/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 295/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2
čj. 302/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby zdravotnických zařízení
čj. 304/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti
čj. 303/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 859)
čj. 272/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Zpráva o summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Polské republice ve dnech 9. a 10. února 2021
čj. 268/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Závěrečné hodnocení implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (2014–2020)
čj. 266/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení Ministerstva práce a sociálních věcí
čj. 277/21
Předkládá: veřejný ochránce práv

3. Informace o veřejné zakázce „Komplexní služba zajištění KTL-159“ (komplexního trenažérového systému letounu L-159)
čj. 201/21 – bod 6 pro informaci schůze vlády 8. 3. 2021
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o veřejné zakázce "Ochranná maska OM-90 a její díly"
čj. 274/21
Předkládá: ministr obrany

5. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Zajištění financování České pošty, s. p. formou víceúčelové úvěrové linky na základě výjimky podle § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“
čj. 262/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (39)
čj. 275/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Zajištění podpory a licencí SW IBM pro IS ADIS dle Rámcové dohody Centrálního zadavatele
čj. 273/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií: Propojený datový fond a zavedení umělé inteligence v agendovém informačním systému průmyslových práv, Úřad průmyslového vlastnictví
čj. 259/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X