Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 6. 2022 18:22

Výsledky jednání vlády 22. června 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro EU na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu, a setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu ve dnech 23. a 24. června 2022 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
čj. 499/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 350/22 – bod 7 schůze vlády 13. 4. 2022
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 714/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 690/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

5. Návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)
čj. 688/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 748/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

7. Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
čj. 482/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021
čj. 681/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.
čj. 682/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
čj. 731/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2022
čj. 718/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Nákup ropy do nouzových zásob
čj. 723/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Povolení výjimky pro Správu státních hmotných rezerv z podmínky trvalé nepotřebnosti podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, při nakládání s hygienickými pomůckami – jednorázovými menstruačními vložkami v zásobách pro humanitární pomoc
čj. 725/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo přerušeno.

14. Návrh na kompenzaci nákladů na léčivé přípravky (tj. monoklonální protilátky) v souvislosti s onemocněním COVID-19
čj. 724/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Návrh nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022
čj. 752/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

40. Návrh vlády České republiky na předsedu Národní rozpočtové rady
čj. 753/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Informace o podmínkách půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost
čj. 754/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Změna usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285
čj. 751/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Posílení kybernetické bezpečnosti sbírky Paměť národa
čj. 749/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 524/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 525/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 555/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektro-technice
čj. 556/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 557/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
čj. 608/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
čj. 721/22
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023
čj. 697/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Národní onkologický plán České republiky 2030
čj. 705/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Realokace finančních prostředků, vyčleněných na rozvojový pilíř společného migračního projektu zemí V4 a Spolkové republiky Německo v Marockém království, na pokračující naléhavou pomoc Ukrajině a vysídleným obyvatelům Ukrajiny na jejím území i v sousedních státech
čj. 695/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Jmenování zástupce ČR v mezinárodních finančních institucích
čj. 708/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Jak šetřit energii v budovách ústředních orgánů státní správy
čj. 719/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Změna usnesení vlády ze dne 25. listopadu 2021 č. 1078, o pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2022 a ke střednědobému výhledu jeho financování na léta 2023 a 2024
čj. 730/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2021
čj. 694/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Analýza na úseku územního plánování a stavebního řádu – Analýza 2018–2020
čj. 698/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2021
čj. 699/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2021
čj. 707/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce březen, duben a květen 2022
čj. 710/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2021
čj. 712/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Zpráva o činnosti Mezioborové pracovní skupiny ke koordinaci budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a zajištění péče o jeho přírodní a kulturní hodnoty a k návrhu pravidel jejího působení za období 2008-2021
čj. 715/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Švédském království a Finské republice ve dnech 1. a 2. června 2022
čj. 696/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Madridu ve dnech 28. až 30. června 2022
čj. 734/22
Předkládají: ministr zahraničních věcí a ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Zapojení České republiky do Inovačního fondu NATO
čj. 738/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. 10. Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice
čj. 700/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Zpráva o plnění Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 za rok 2021
čj. 720/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

3. Zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2021
čj. 722/22
Předkládá: ministr kultury

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. Iedna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 693/22
Předkládá: ministr dopravy

5. Aktualizace odhadu nárůstu celkových nákladů na energie
čj. 728/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít objednávku na zajištění správy a provozu informačního systému eTesty na další období čtyř let se státním podnikem CENDIS
čj. 701/22
Předkládá: ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dodatek smlouvy k poskytování služeb zajištění aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP se státním podnikem CENDIS na další období čtyř let
čj. 702/22
Předkládá: ministr dopravy

8. Informace o záměru veřejné zakázky Rozšíření IS EDS/SMVS o novou funkcionalitu rozpisu přípravy rozpočtu
čj. 709/22
Předkládá: ministr financí

9. Informace o zakázce „LOV-V – Vzorkovací a transportní vozidla pro tým SIBCRA“
čj. 713/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (79)
čj. 717/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie