Aktuálně

21. 12. 2022 15:39

Výsledky jednání vlády 21. prosince 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

1. Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR 2022
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Rámcová pozice k nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich emise a životnost baterií (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o veřejných dražbách
čj. 1185/22 – bod 1 schůze vlády 30. 11. 2022
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
čj. 1186/22 – bod 2 schůze vlády 30. 11. 2022
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1360/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.
čj. 1400/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
čj. 1229/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1481/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 345)
čj. 1466/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

8. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2023
čj. 1459/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2023
čj. 1484/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

11. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
čj. 1412/22 – bod 6 schůze vlády 30. 11. 2022
Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Vytvoření funkce poradce pro národní bezpečnost
čj. 1490/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na jmenování členek / členů a předsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
čj. 1403/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Vytvoření funkce a jmenování vládního zmocněnce pro záležitosti romské menšiny
čj. 1506/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
čj. 1467/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1496/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1497/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2022–2026
čj. 1507/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Návrh změn Legislativních pravidel vlády, Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a Jednacího řádu vlády
čj. 1508/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: odloženo.

34. Návrh nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu na ztráty elektřiny a plynu v distribučních soustavách v elektroenergetice a plynárenství v mimořádné tržní situaci
čj. 1512/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Program pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska na Ukrajinu
čj. 1517/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
čj. 1520/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1511/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Jmenování poradce pro národní bezpečnost
čj. 1518/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Návrh na realizaci kampaně „30 let ČR“
čj. 1519/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Rychlá spojení vč. vysokorychlostních tratí - aktuální stav a výhled
čj. 1483/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
čj. 1476/22
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na podpis Memoranda o porozumění č. 3 mezi Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) a vládou České republiky týkajícího se pokroku, kterého má být dosaženo při přípravě a zpřístupnění fyzické infrastruktury nezbytné pro provoz EUSPA v České republice
čj. 1487/22
Předkládají: ministři dopravy a financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na zřízení Meziresortní koordinační skupiny pro sankční seznamy
čj. 1488/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2023
čj. 1479/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Změna usnesení vlády ČR č. 55  z 20. ledna 2020 o Strategii sociálního začleňování 2021–2030
čj. 1478/22
Předkládá:  místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o životním prostředí České republiky 2021
čj. 1301/22
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Závěrečné vyhodnocení programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
čj. 1470/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 1468/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2022
čj. 1491/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 15. a 16. listopadu 2022
čj. 1462/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí na Slovensku na Středoevropském strategickém fóru a jednání Slavkovského formátu ve dnech 2. a 3. prosince 2022
čj. 1460/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy Evropské rady Charlese Michela v Praze dne 30. června 2022
čj. 1463/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o pracovní návštěvě vicepremiéra a ministra zahraničních věcí a krajanů Jordánského hášimovského království Ajmana as-Safadího v České republice ve dnech 24. až 26. listopadu 2022
čj. 1461/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie
čj. 1504/22
Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o vývoji využívání přímo řízených programů v České republice
čj. 1472/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

2. Informace o veřejné zakázce „IFF mód 5 RVR“
čj. 1474/22
Předkládá: ministryně obrany

3. Informace o zakázce „Průzkumné prostředky dělostřelectva – opravy a udržování“
čj. 1480/22
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace pro vládu České republiky o Smlouvě o poskytování služeb datového centra č. MV / 1
čj. 1489/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o veřejné zakázce „Monitorovací a ovládací systém letišť - modernizace“
čj. 1500/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie