Aktuálně

19. 1. 2022 15:42

Výsledky jednání vlády 19. ledna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1371/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 108)
čj. 24/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 109)
čj. 23/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Věry Kovářové, Marka Výborného, Marka Bendy a Jana Jakoba na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 110)
čj. 25/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

5. 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77
čj. 30/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu
čj. 26/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/2020 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se z financování EU vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci EZZF a v rámci EZFRV
čj. 22/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
čj. 33/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

15. Návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
čj. 49/22
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Změna statutu Rady vlády pro informační společnost a odvolání vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci.
čj. 55/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

17. Informace k dalšímu postupu novelizace stavebního zákona
čj. 52/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

18. Návrh variant řešení dalšího postupu v oblasti státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě
čj. 54/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na odvolání člena předsednictva Grantové agentury České republiky
čj. 21/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018
čj. 27/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019
čj. 29/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu podpory investic za rok 2020
čj. 28/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Plány pro zvládání povodňových rizik
čj. 1537/21
Předkládají: ministryně životního prostředí a ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí Odry
čj. 1533/21
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o plnění úkolu zajištění zřízení Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti
čj. 31/22
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

2. Zpráva o prováděcích dokumentech ke smlouvám z oblasti sociálního zabezpečení, sjednaných v roce 2021 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131
čj. 20/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

3. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1524/21
Předkládá: ministr zemědělství

4. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1536/21
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie