Aktuálně

18. 1. 2021 17:41

Výsledky jednání vlády 18. ledna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
čj. 1396/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovisko k instrumentům přijatým na 108. Mezinárodní konferenci práce v roce 2019
čj. 734/20 – bod 5 schůze vlády 11. 1. 2021
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

11. Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čj. 55/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19
čj. 56/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách
(Celé znění čestného prohlášení)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Rámcové podmínky podpory COVID-Ubytování II 
čj. 60/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Prodloužení podpory COVID-Lázně do 30. 6. 2021
čj. 58/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Podpora cestovních kanceláří (COVID-cestovní kanceláře II)
čj. 59/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Program záruka COVID sport
čj. 57/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Program COVID záruka CK
čj. 61/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
čj. 52/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
čj. 62/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
čj. 16/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1585/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 25. listopadu 2019 č. 843 o podpoře vlády České basketbalové federaci na spolupořádání Mistrovství Evropy mužů v basketbalu v roce 2021 a Českému volejbalovému svazu na pořádání Mistrovství Evropy mužů ve volejbalu v roce 2021
čj. 15/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na jmenování členů Výboru pro personální nominace
čj. 22/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2020
čj. 28/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 12/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Dohoda, kterou se mění Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí
čj. 30/21
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Informace o průběhu a výsledcích Světové radiokomunikační konference (Sharm-el-Sheikh, Egypt, 28. 10. až 22. 11. 2019)
čj. 14/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2019
čj. 9/21
Předkládá: předseda vlády

2. Hodnocení dohod mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ze dne 24. 12. 2020
čj. 13/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
čj. 27/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Vyhodnocení Koncepce letecké dopravy pro období let 2016–2020
čj. 17/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Zpráva o plnění úkolů v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví s přehledem plánovaných činností v období 2021–2025
čj. 8/21
Předkládá: ministr kultury

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (31)
čj. 29/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace k projektu „Provoz, úpravy a rozšíření informačního systému InspIS“
čj. 10/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora SW antivir – Endpoint protectio“
čj. 20/21
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora ostatní aplikace – podpora SW VMware“
čj. 19/21
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Programové vybavení – nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (komerční SW)“
čj. 18/21
Předkládá: ministr obrany

11. Informace o veřejné zakázce „Dodávky přístrojového vybavení pro modernizace vrtulníků Mi-171Š“
čj. 21/21
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X