Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 2. 2023 14:59

Výsledky jednání vlády 15. února 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Čerpání prostředků z Národního plánu obnovy
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Stanislava Blahy, Ondřeje Lochmana, Jiřího Slavíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 116/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

2. Poskytnutí dotace provozovateli přenosové soustavy na krytí části nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na zajištění systémových služeb pro rok 2023 a změna usnesení vlády č. 17 ze dne 4. ledna 2023 o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
čj. 117/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 274)
čj. 112/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Změny ve fungování Strategické skupiny ke koordinaci řešení dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu
čj. 113/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Zajištění zázemí pro příjem a vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany po 1. 4. 2023
čj. 118/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

14. Zrušení funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací
čj. 136/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně
čj. 135/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Poskytnutí peněžního daru Školskému spolku Komenský ve Vídni v letech 2023 až 2025
čj. 102/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024
čj. 1011/22 – bod 14 schůze vlády 31. 8. 2022
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zřízení projektu rozvoje a inovace statistik kriminality
čj. 99/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2022 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2022
čj. 106/23
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na zrušení bodu III. usnesení vlády č. 723 ze dne 27. 9. 2011, kterým je ministrovi zdravotnictví uloženo předkládat každoročně v termínu do 30. 9. daného roku Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
čj. 104/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Delegace České republiky vedená ministrem zahraničních věcí na 59. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 17. až 19. února 2023
čj. 110/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR se stanovením podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele antibiotického léčivého přípravku s obsahem amoxicillinu a kyseliny klavulanové mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 130/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na jmenování členky vědecké rady Grantové agentury České republiky
čj. 134/23
Předkládá: ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2023)
čj. 111/23
Předkládá: ministr financí

2. Informace o schválení operačních programů pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
čj. 105/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Vyhodnocení účelu poskytnuté návratné finanční výpomoci na základě Rozhodnutí č. 136/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování výdajů problémově orientovaného výzkumu Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty strojní
čj. 115/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace pro vládu České republiky o Smlouvě o poskytování služeb datového centra č. MV / 2 uzavírané podle Rámcové smlouvy s názvem Vzájemná horizontální spolupráce při naplňování společných cílů spočívajících v plnění úkolů daných vládním programem digitalizace České republiky 2018+ s názvem „Digitální ČESKO“ a úkolů při realizaci projektu budování eGovernment cloudu (realizační fáze)
čj. 103/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora letounů C-295M/MW“
čj. 107/23
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace o veřejné zakázce „Prostředky pro ubytování vojsk v poli“
čj. 108/23
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie