Aktuálně

12. 10. 2020 21:44

Výsledky jednání vlády 12. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby
čj. 814/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku (sněmovní tisk č. 1006)
čj. 1167/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Petra Dolínka, Jana Hamáčka, Jana Birke, Aleny Gajdůškové a dalších na vydání zákona o podmínkách poskytování sdíleného ubytování distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem (sněmovní tisk č. 1007)
čj. 1168/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Návrh poslanců Jiřího Běhounka a Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1010)
čj. 1169/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Jaroslava Faltýnka, Radima Fialy, Josefa Kotta, Jana Chvojky a dalších na vydání ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů (sněmovní tisk č. 1018)
čj. 1170/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neurální stanovisko.

7. Jmenování vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví
čj. 1173/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
čj. 1196/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Nákup léčivého přípravku Veklury (remdesivir) prostřednictvím mechanismu společných nákupů členských států EU
čj. 1209/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID – SPORT II.“
čj. 1210/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

27. Zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
čj. 1206/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
čj. 1204/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Krizové opatření o zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu
čj. 1203/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu
čj. 1207/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v době vyhlášeného nouzového stavu
čj. 1208/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
čj. 1205/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí a vybraných služeb
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o krajských koordinátorech intenzivní péče
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu + Seznam páteřích nemocnic
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Krizového opatření o učerní pověření škol k zajištění péče o děti pracovníků IZS a dalších
čj. 1211/20
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády o změně některých nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 1072/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a jmenování členů výběrové komise
čj. 1171/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Jana Landy na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu životního prostředí
čj. 1133/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030
čj. 1146/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát
čj. 1159/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020
čj. 1131/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020
čj. 1161/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování členů Rady vlády pro lidská práva
čj. 1174/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o stavu požární ochrany kulturního dědictví za období 2015–2019
čj. 1132/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Podání žádosti České republiky o získání statusu pozorovatele v Arktické radě
čj. 1144/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijatých v Gándhínagaru dne 22. února 2020
čj. 1128/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na podpis Memoranda o porozumění mezi Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) a vládou České republiky ohledně principů, na základě kterých budou přijata opatření směřující ke zpřístupnění fyzické infrastruktury nezbytné pro provoz Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) v České republice
čj. 1127/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Pracovní návštěva úřadující generální tajemnice Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Tuuly Yrjölä v České republice dne 16. října 2020
čj. 1157/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání vlády: bod nebyl projednáván.

20. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října 2020 v Bruselu
čj. 1190/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Slovinské republiky Anže Logara v České republice ve dnech 13.–14. října 2020
čj. 1187/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Pracovní cesta předsedy vlády do Belgického království dne 24. září 2020
čj. 1185/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Zbigniewa Raua v České republice dne 1. října 2020
čj. 1186/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Aktualizace Generelu chráněných území pro akumulaci povrchových vod („Generel LAPV“)
čj. 1154/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

2. Informace o stavu řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s dalším využitím areálu muničního skladu u Vrbětic
čj. 1148/20
Předkládá: ministr obrany

3. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Základní modernizace IS ARES“
čj. 1143/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1147/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1149/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1150/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 1163/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Software IBM včetně technické podpory“
čj. 1162/20
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o veřejné zakázce „Systém řízení palby dělostřelectva“
čj. 1145/20
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o záměru výdaje v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 a o plnění povinnosti podle usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208
čj. 1164/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu

11. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 22)
čj. 1166/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Ekonomický informační systém, Poskytnutí oprávnění k užití počítačových programů SAP a poskytování služeb maintenance II
čj. 1142/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

13. Harmonogram opatření a nákladů na připravovaná opatření k snížení negativních dopadů sucha a nedostatku vody do roku 2030
čj. 1179/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie