Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 4. 2021 17:18

Výsledky jednání vlády 12. dubna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021–2027
čj. 343/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh záruky poskytnuté vládou České republiky pro Evropskou komisi ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2018/1092 ze dne 18. července 2018, kterým se zřizuje Evropský program rozvoje obranného průmyslu, s cílem podpořit konkurencschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu Unie, pro společnost GE Aviation Czech s. r. o., k zajištění její účasti v Evropském programu rozvoje obranného průmyslu
čj. 348/21
Předkládají: ministr obrany a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Koncepce bydlení České republiky 2021+
čj. 347/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 370/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků na SARS-CoV-2
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Program COVID III – Úprava Invest
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. do 31. března 2021
čj. 354/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na vytvoření mimořádného dotačního titulu pro dětské skupiny pro rok 2021
čj. 371/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Udělení výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj
čj. 345/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh na podpis Memoranda o porozumění č. 2 mezi Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) a vládou České republiky ohledně přípravy a zpřístupnění fyzické infrastruktury nezbytné pro fungování Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v České republice
čj. 346/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh usnesení vlády ke změně systemizace Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2021
čj. 357/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem
čj. 351/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021 čj. 349/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Změna č. 2 programu ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v podnikatelském sektoru
čj. 342/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020
čj. 312/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020–2030 (NAPAN)
čj. 355/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky ve Státě Izrael dne 11. března 2021
čj. 356/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
čj. 372/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 373/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 374/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 375/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Přehled investorské přípravy dopravních staveb, jejichž náklady přesahují 300 mil. Kč a jejichž předpoklad zahájení je v následujících 3 letech
čj. 334/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Pravidelná informace o stavu přípravy Rychlých spojení k 31. 3. 2021
čj. 335/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Zpráva o činnosti Řídícího výboru Českých drah, a.s. za rok 2020
čj. 341/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2020
čj. 339/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Zpráva o vyhodnocení přínosu uplatňování pravidel odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek 2020
čj. 350/21
Předkládá: ministr životního prostředí

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku z Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy (CENDIS), předmětem objednávky je poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, architektury ICT, metodické podpory řízení projektů a zajištění operativní podpory bezpečnosti provozu
čj. 336/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ a.s. Předmětem objednávky je úprava aplikace Registru silničních vozidel (RSV), týkající se zavedení vícefaktorového ověřování uživatelů, kteří nejsou vedeni v systému JIP/KAAS (Jednotný identitní prostor/Katalog autentizačních a autorizačních služeb), prostřednictvím Národní identitní autority (NIA)
čj. 337/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT, a. s. Předmětem objednávky je úprava aplikace IS TP, která budou spočívat v posílení úrovně šifrování přístupových hesel uživatelů aplikace IS TP v souladu s požadavky auditu kybernetické bezpečnosti pomocí algoritmu SHA512
čj. 338/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku na úpravu rozhraní Informačního systému Digitální tachograf (IS DT). Konkrétně se jedná o úpravy týkající se mazání dat z IS DT po uplynutí 10 let od skončení platnosti karet digitálního tachografu (Karet DT), úpravy procesu náhrady Karty DT po jejím zneplatnění, odstranění komponenty Signer, analýzy požadavku rozšíření IS DT pro podporu jiných prohlížečů, zasílání údajů IS DT do SIEM a portace IS DT na prohlížeč MS Edge. Tyto úpravy vyplývají ze změn několika právních předpisů, z požadavků na zefektivnění procesů spojených s IS DT, dále se jedná o přípravné úpravy na otevření systému pro podporu jiných prohlížečů a úpravy nutné pro soulad s požadavky kybernetické bezpečnosti
čj. 340/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X