Aktuálně

10. 5. 2021 16:47

Výsledky jednání vlády 10. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

8. Dofinancování programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ
čj. 491/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 344/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 442/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Koncepce SMART Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony
čj. 450/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027
čj. 444/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2020
čj. 456/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
čj. 457/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na účast na 4. mimořádném zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, prostřednictvím videokonference (21. května 2021)
čj. 462/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021 – 2030
čj. 490/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020
čj. 459/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2020 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 437/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. 9. Zpráva o pokroku v oblasti plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice
čj. 446/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014–2020 a programové období 2021–2027
čj. 453/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2020 a predikce na další období
čj. 441/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (42)
čj. 440/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“
čj. 458/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise
čj. 460/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané na základě výjimky podle § 29 písm. i) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup vysílacího času pro TV vysílání preventivních spotů BESIP“
čj. 436/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 454/21
Předkládá: ministr zemědělství

11. Informace k veřejné zakázce „Licence Microsoft Enterprise Agreement“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 452/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

12. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: SZM – ND Loděnice – pořízení nemovitosti
čj. 449/21
Předkládá: ministr kultury

13. Informace pro vládu České republiky o záměru České správy sociálního zabezpečení učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Centrální UPS“
čj. 464/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

14. Informace o stavu a dalším postupu realizace veřejné zakázky „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“
čj. 481/21
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X