Aktuálně

1. 6. 2022 20:05

Výsledky jednání vlády 1. června 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 607/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě
čj. 612/22 – bod 22 schůze vlády 25. 5. 2022
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 611/22 – bod 23 schůze vlády 25. 5. 2022
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čj. 609/22 – bod 24 schůze vlády 25. 5. 2022
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 610/22 – bod 25 schůze vlády 25. 5. 2022
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 570/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh poslanců Josefa Bělici, Michala Ratiborského, Pavla Růžičky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 209)
čj. 613/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

8. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2023 se střednědobým výhledem na léta 2024 a 2025 a dlouhodobým výhledem do roku 2029
čj. 603/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/01 „Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“
čj. 1221/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/22 „Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb“
čj. 1519/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/27 Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činností Generální inspekce bezpečnostních sborů
čj. 1361/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/01 „Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí“
čj. 392/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/16 „Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury“
čj. 528/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/02 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha
čj. 543/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 20/33 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020“
čj. 1527/21
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace
čj. 653/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
čj. 654/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025
čj. 655/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Změna Programu pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině
čj. 619/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na propůjčení hodnosti brigádního generála
čj. 617/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Plzni
čj. 604/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 30. srpna 2021 č. 765 o návrhu na obeslání XII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
čj. 602/22
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na obeslání 3. zvláštního zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (23.–24. června 2022, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 615/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pracovní návštěva ministra zahraničních a evropských věcí Chorvatské republiky Gordana Grliće Radmana ve dnech 2. až 3. června 2022
čj. 598/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Ukončení členství ČR v mezinárodní organizaci Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV)
čj. 639/22
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 6. ministerské zasedání EU-Angola ve dnech 5. až 8. června 2022
čj. 627/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Indické republiky Subrahmanyama Jaishankara v České republice ve dnech 4. až 7. června 2022
čj. 631/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2021
čj. 596/22
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro duševní zdraví za rok 2021
čj. 618/22
Předkládá: předseda vlády

3. Informace o realizaci opatření ke kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu č. 20/10 – „Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky“
čj. 400/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Materiál pro jednání vlády k úkolům z usnesení vlády ze dne 1. února 2021 č. 87 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/14 „Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy“
čj. 414/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o plnění přijatých opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/20 Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19
čj. 488/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6. Zhodnocení opatření přijatých k odstranění nedostatků identifikovaných ve Stanovisku Úřadu vlády České republiky, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/12
čj. 527/22
Předkládají: vedoucí Úřadu vlády, ministři spravedlnosti, školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

7. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2023/V – Munice 60 mm ILL, SMK“
čj. 595/22
Předkládá: ministryně obrany

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (75)
čj. 605/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis SVSS – CADS, LAN a dohledového systému (pozáruční servis)“
čj. 606/22
Předkládá: ministryně obrany

10. Informace o nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění vysílacího prostoru pro minipořady Úřadu vlády ČR vytvořené u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU, které budou vysílané na kanálu ČT1 v červnu 2022“
čj. 621/22
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie