Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 2. 2010 15:29

Východiska z krize – 38 společných opatření vlády, odborů a zaměstnavatelů

Vláda na svém pondělním jednání vzala na vědomí Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky 2. února 2010 se vláda se sociálními partnery shodla na 38 bodech, které mohou napomoci ke zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v ČR a nastartování ekonomického růstu.

Materiál je reakcí vlády na odeznívající ekonomickou krizi a stav veřejných financí. Obsahuje soubor konkrétních opatření, jejichž realizací bude možné v krátkém časovém období zpomalit negativní důsledky krize, stabilizovat ekonomicko-sociální prostředí a znovu nastartovat ekonomický růst.

Smyslem strategie je odborným a neideologickým způsobem pojmenovat hlavní krátkodobé a střednědobé problémy tuzemské ekonomiky, a současně nastínit, jak k jejich řešení přistupuje současná „nepolitická“ vláda. Cílem dokumentu je tedy definovat strategii České republiky na cestě k překonání důsledků globální ekonomické krize, respektive k překonání jejich následků v tuzemské ekonomice. Vláda si je vědoma, že časový horizont tohoto úkolu sahá daleko za její mandát, považuje však za nutné a vhodné tuto strategii definovat, a to i jako určité doporučení pro vládu vzešlou z voleb v květnu 2010.

Motivem pro vznik strategie byla jednak poptávka sociálních partnerů po takovémto typu dokumentu jednak snaha vlády nepromarnit čas, který zbývá do termínu voleb. Mandát původně pětiměsíčního úřednického kabinetu, jehož úkolem bylo dovést zemi k předčasným volbám, se totiž v důsledku jejich zrušení reálně rozšířil. Vláda v souladu se svým programovým prohlášením usiluje o politicky maximálně neutrální správu státu, to však neznamená, že může opomíjet nebo mlčet k zásadním problémům naší země. Vláda považuje za nezbytné tyto problémy nejen pojmenovat, ale i zahájit kroky k jejich řešení, a to na bázi hledání maximálního politického konsensu.

Návrhy opatření

1. Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém „integrované kontroly“ (dokončení prací na nové legislativní úpravě – např. zákona o kontrole v gesci MV ČR).

Návrh opatření: Prohlubovat součinnost příslušných kontrolních orgánů (finančních úřadů, živnostenských úřadů, České správy sociálního zabezpečení, České obchodní inspekce, České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, úřadů práce, příp. dalších subjektů) včetně přípravy integrace/propojení příslušných informačních systémů a databází v souladu s platnými právními předpisy.

Termín plnění: průběžně 2010

2. Řešit problém zneužívání podpor v nezaměstnanosti v kombinaci s institutem dohod o provedení práce – rozsáhlé daňové úniky a nadbytečné výdaje státu (příjmy z dohod o provedení práce nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení).

Návrhy opatření:

1) Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů;

2) Analýza platných právních předpisů s cílem prověření vyváženosti, pružnosti a jistoty v pracovněprávních vztazích

Termín plnění: průběžně 2010

3. Příprava vybudování systému „Daňové statistiky“ postavené na zpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplaceného pojistného.

Termín plnění: červen 2010

4. Řešit problém zneužívání vnitro-koncernových (transferových) cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace.

Návrh opatření: Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů (návaznost na výše uvedený bod č. 1)

Termín plnění: průběžně 2010

5. Řešit problém chování se dle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb. v platném znění, účinnost zákona od 1. 2. 2010)

Termín plnění: účinností zákona č. 395/2009 Sb.

6. Analyzovat a připravit východiska pro postupné snižování rozdílu ve zdanění mezi OSVČ a zaměstnanci (MF ČR připravuje podkladový materiál pro jednání vlády „Harmonizace základu daně a pojistného“).

Termín plnění: průběžně 2010

7. Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státního rozpočtu, provést audit hospodaření s prostředky státního rozpočtu (viz rovněž usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2003 č. 241 – O obsahu a implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu a ze dne 30. 7. 2003 č. 768 – ke Zprávě o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR).

Termín plnění: průběžně 2010

8. Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru, působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směrem ke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuelně spotřebitelských) úvěrů.

Termín plnění: průběžně 2010

9. Předložení tezí „Proexportní strategie na léta 2010/2011 – 2016“.

Termín plnění: březen 2010

10. Navýšení pojistných fondů/základního kapitálu EGAP, a.s. o 1 mld. Kč

Termín plnění: březen 2010

11. Navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. o 919 mil. Kč + 100 mil. Kč na úrokové rozdíly u vývozních úvěrů

Termín plnění: březen 2010

12. Upravit podmínky pro čerpání investičních pobídek s ohledem na zásadně změněnou hospodářskou situaci – probíhající hospodářskou krizi. Lze řešit legislativní úpravou zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách + změnou vyhlášky MPO ČR č. 250/2004 Sb. kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky

Termín plnění: průběžně 2010

13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu.

Termín plnění: průběžně 2010

14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW).

Termín plnění: průběžně 2010

15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín – výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne 23. 3. 2005 č. 337).

Termín plnění: průběžně 2010

16. Snížení podpory fotovoltaických elektráren (novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů – v legislativním procesu).

Termín plnění: 1. pololetí 2010

17. Zrychlení a zjednodušení čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, zkrácení administrace, zabezpečení kofinancování a směřování čerpání (viz realizace opatření podle materiálu MMR ČR: „Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize“).

Termín plnění: 1. pololetí 2010

18. Zpracovat analýzu tzv. „kurzarbeitu“.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

19. Pokračovat v programech „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“ a zajistit na ně alokaci finančních zdrojů.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

20. Boj proti korupci – důsledné uplatňování aktualizované Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 – 2011 podle usnesení vlády ČR ze dne 23. 3. 2009 č. 329.

Termín plnění: průběžně 2010

21. Snižování administrativní a finanční zátěže podnikatelů Proces RIA - Odstranění administrativních překážek při užití metody pro hodnocení dopadu regulace (hodnocení dopadů nově předkládaných legislativních norem do legislativního procesu na podnikatelské prostředí – viz příloha k usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 877, resp. v usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 927).

Úkol: Pokračování procesu RIA

Termín plnění: průběžně 2010

22. Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů z oblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře (EKOAUDIT) – identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí – pokračování v procesu podle usnesení vlády ČR ze dne 2. 11. 2005 č. 1401.

Úkol: Nepředkládat návrhy zákonů nad rámec legislativy EU, které mohou významně ohrozit konkurenceschopnost českého hospodářství (např. tzv. geologický zákon, zákon o ovzduší aj.).

Termín plnění: duben 2010

23. Předložení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže (novela 8 zákonů, celkem 6 vyhlášek navrženo ke zrušení) – novela zákonů o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, o ČOI, o technických požadavcích na výrobky, o metrologii, živnostenského zákona, atd.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

24. Změnou zákona o odpadech a novelou vyhlášky ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2011 odstranit duplicitní povinnost podnikatelských subjektů vykazovat data o odpadech.

Termín plnění: březen 2010

25. Důsledná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím nebankovních subjektů (v legislativním procesu zákon o spotřebitelském úvěru, transpozice směrnice EU).

Termín plnění: 1. pololetí 2010

Boj proti lichvě

Termín plnění: 1. pololetí 2010

26. Využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledky hospodářské krize.

Termín plnění: průběžně 2010, 2011

27. Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI.

Termín plnění: průběžně 2010

28. Předložit k projednání konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

29. Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

30. Pravidla pro odměňování a pravidla při výkonu vlastnických práv za stát (viz usnesení vlády ČR ze dne 7. 12. 2009 č. 1532 – zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků).

Termín plnění: březen 2010

31. Předložení analýzy systému sociálních služeb, zejména jeho financování.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

32. Zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností – organizační opatření.

Termín plnění: průběžně 2010

33. Zařazení otázky zemědělských dotací mezi priority evropské politiky – diplomatická ofenzíva.

Termín plnění: průběžně 2010

34. Využití a další rozvoj portálu „Farmář“ pro jednodušší administraci zemědělských dotací na straně poskytovatele a žadatele – projektové řízení.

Termín plnění: průběžně 2010

35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací.

Termín plnění: průběžně 2010

36. Urychlení čerpání prostředků programu „Zelená úsporám“ – vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu.

Termín plnění: 1. pololetí 2010

37. Dbát na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých investičních akcí.

Termín plnění: průběžně

38. Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie