Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 9. 2012 13:42

Lihoviny s jasným původem mohou do prodeje

Do prodeje mohou lihoviny vyrobené před 1. lednem 2012 a ty, které získají doklad o původu. Platí tak nařízení vlády a mimořádné opatření ministra zdravotnictví. (NAŘÍZENÍ UVNITŘ)

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vláda na středečním zasedání zmírnila zákaz konzumace tvrdého alkoholu. Schválila nařízení vlády, které stanovuje doklad o původu lihovin. Výrobci v České republice budou muset k veškerým lihovinám vyrobeným od ledna 2012 s objemem od 20 procent etanolu doložit tzv. „rodokmen“. Formulář je k dispozici v přiloženém nařízení vlády.

Bude nutné doložit původ lihu a protokol o zkoušce z akreditované laboratoře na přítomnost obsahu etanolu, obsahu metanolu a nejčastějšího rezidua denaturačního činidla,“ řekl premiér Petr Nečas.

Obchodníci musí pro své zásoby lihovin vyrobených v roce 2012 získat od dodavatele dokumenty o původu lihu. Pokud je nezískají do 60 dnů, budou muset zásoby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

V případě, že budou muset být zlikvidovány lihoviny, přitom budou mít nepoškozenou pásku a budou k ní legální nabývací doklady, tak Ministerstvo financí určí, co mají obchodníci dělat, aby mohli požádat o vratku již zaplacené daně. Stát získá daň znovu při koupi nové lahve,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Podle ministra je dána jedna výjimka pro drahé alkoholy – majitel zařízení si bude moci otevřenou láhev nechat na své náklady otestovat. Pokud bude vyloučen metylalkohol či nečistoty, dostane majitel certifikát a může alkohol dál podávat.

Lihoviny, které budou vyráběny od dnešního vyhlášení, budou mít nové bezpečnostní pásky a budou již opatřeny doklady dokladujícími původ lihu. Takový alkohol bude moci být legálně prodáván a nabízen.

Přehled otázek a odpovědí vztahujících se k novému mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 09. 2012

 1. Mimořádné opatření se vztahuje na provozovatele potravinářských podniků, za kterého se považuje podle odst. 3 článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 jako „fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v krmivářském podniku, který řídí“.
  Mimořádné opatření se tedy nevztahuje na soukromé osoby, které si zakoupí lihovinu pro svou osobní spotřebu, a již dále ji nedistribuují.
  Mimořádné opatření se rovněž nevztahuje na lihoviny konzumované v rámci soukromých oslav, nebo soukromých společenských akcí, pokud se jedná o lihoviny určené ke konzumaci na takové akci, které pocházejí ze soukromých zdrojů.
 2. V souladu s mimořádným opatřením lze na trh uvolnit lihoviny vyrobené do konce roku 2011. Každý spotřebitelský obal musí mít kód, podle kterého lze určit datum výroby (tedy stáčení) do spotřebitelského balení. Tento kód může, ale nemusí, obsahovat datum výroby. Je ale povinnost výrobce, aby podle kódu určil datum výroby. Někteří výrobci zveřejní kódy na svých webových stránkách, v ostatních případech bude nutné obrátit se přímo na výrobce s požadavkem na dohledání data výroby a na vystavení prohlášení o původu. Za dostatečné prokázání data původu nelze považovat nabývací doklad (účetní) o nákupu lihoviny.
 3. Spotřebitelská balení, u nichž došlo k poškození nebo přetržení kontrolní pásky, tedy spotřebitelská balení „otevřená“, lze uvádět na trh pouze za předpokladu, že bude k dispozici protokol o zkoušce vystavený akreditovanou laboratoří. Protokol o zkoušce musí obsahovat minimálně stanovení obsahu metanolu, etanolu a z reziduí denaturačních činidel alespoň obsah 2-isopropanolu. Spotřebitelské balení musí být jednoznačně v protokolu identifikováno a musí být prokázáno, že předložený protokol se vztahuje k jednomu konkrétnímu spotřebitelskému balení. Seznam akreditovaných laboratoří provádějících analýzy potravin je k dispozici na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci s.o.
  Testování v akreditovaných laboratořích je službou placenou, kdy úhrady za provedení laboratorních zkoušek lze zjistit u jednotlivých laboratoří.
 4. Za spotřebitelské balení lihovin se považují „nádoby nebo jiné obaly o objemu do 6 l včetně opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo provozovatele daňového skladu, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních, nebo prodejce, a určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky“ (písm. c) § 2 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Lihoviny, které nebudou splňovat požadavky mimořádného opatření, budou muset být zlikvidovány postupem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše uvedeným zákonem jsou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání povinny předávat lihoviny (klasifikace jako nebezpečný odpad) pouze oprávněným osobám majícím souhlas k nakládání s tímto odpadem podle výše citovaného zákona. Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad). Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném. Další informace jsou k dispozici na stránkách ministerstva životního prostředí
 6. Lihoviny, a tedy jakýkoliv líh, jako odpad vzniklý od občanů je podle zákona o odpadech nebezpečnou složkou komunálního odpadu. Původcem odpadu je obec. Obce, podle zákona o odpadech, musí vytvořit systém sběru odpadů od obyvatel. V současné době je sběr nebezpečného odpadu prováděn prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilním sběrem nebezpečných složek komunálních odpadů. Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 20 03 99* - Komunální odpady jinak blíže neurčené (nebezpečný odpad).
 7. Veřejnost má možnost požádat o provedení analýzy na obsah metanolu za finanční úhradu v kterékoliv laboratoři, provádějící běžně analýzu potravin. Bezplatně jsou laboratorní stanovení prováděna v Státním zdravotním ústavu pro 3 vzorky na jednoho žadatele. Laboratorní zkoušky na obsah metanolu nabízí zdarma Technická univerzita v Liberci (TUL – Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie, Ing. Martin Stuchlík, tel.: 485353417). Za úhradu provádí analýzy např. laboratoř Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za cenu cca 400 Kč/vzorek.

Zdroj otázek a odpovědí: Ministerstvo zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Smí se prodávat lihoviny od 20 % obj. alkoholu

- vyrobené do 31.12.2011,

- s novým kolkem a dokladem původu,

- vyrobené od 1.1.2012 do 26.9.2012 s dokladem o nezávadnosti z akreditované laboratoře a dokladem původu.

Nové kontrolní pásky (tzv. kolky)

Na kontrolní pásce je červeně vyznačen 10 místný alfanumerický kód a nápis NOVÝ.

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie